အေျခခံအသက္ရွင္ရပ္တည္ေရးအစားအစာမ်ား
ၾကိဳတင္ စုေဆာင္းသိမ္းဆည္းထားသိုလ္မွဳမ်ားကို
မန္မာလူ မ်ိဳးအမ်ားစုသည္ျပဳလုပ္ေလ့မရွိပါ။
အေၾကာင္းမွာမူ စာေရးသူတို ့နိုင္ငံတြင္
ထမင္းငတ္ေစေလာက္သည့္ ျပတ္လပ္ရွားပါးမွဳမ်ား
အလြန္နည္းပါးျခင္း၊လိုအပ္သည္ကိုလိုအပ္သလို
လြယ္ကူစြာ၀ယ္ယူစားသံုး နုိင္ျခင္း၊ စားစရိတ္အျပင္
အပို၀င္ေငြမ်ားမ်ားစားစား စုေဆာင္းမိသူနည္းပါးျခင္း၊
အေျခအေနဆိုးၾကံဳေတြ ့ရမွဳနည္းပါးျခင္း၊ ရာသီဥတုဆိုးရြားမွဳဒါဏ္
မၾကာခဏခံရေလ့မရွိျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးနိုင္ငံျဖစ္ျခင္း
တို ့ေၾကာင့္ျဖစ္မည္ဟုယူဆပါသည္။

သို ့ပါေသာေၾကာင့္စာေရးသူနည္းတူ အသင္မိတ္ေဆြတို ့လည္း
မည္သည့္အေၾကာင္း ႏွင့္မဆို အကယ္လို ့မ်ားဆိုေသာ
အေျခအေနတစ္ရပ္ အတြက္၊ မည္ကဲ့သို ့ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မွဳမ်ားကို
စနစ္တစ္က်ျပဳလုပ္သင့္သည္ ဆိုသည္ကို စိတ္၀င္စားမည္ထင္ပါသည္။

ထို ့ေၾကာင့္စပ္စပ္စုစုေပါက္ေပါက္ရွာရွာေတြးရင္း ေအာက္ေဖာ္ျပပါ
ဖတ္မိမွတ္မိသမွ်ကို ျမန္မာတို ့၏ အေျခအေနႏွင့္ ဆီေလွ်ာ္ေအာင္ေရးသားျပီးေဖာ္ျပေပးလိုက္ရပါသည္။

အကယ္၍အသက္ရွင္ရပ္တည္လိုေသာအေတြးသင့္တြင္ရွိလာမည္ဆိုပါက အေရးအၾကီးဆံုးအထက္ပါအခ်က္(၃) ခ်က္ကို သင္သိထားရပါလိမ့္မည္။ ၄င္းတို ့သည္သင့္အတြက္ေရရွည္စီမံကိန္းအေျခခံမ်ားျဖစ္ပါသည္။
သင္ႏွင့္သင့္ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္သူမ်ားကိုလဲဘဲ အကယ္္၍အကူအညီေပးလိုသည္ဆိုပါက သင္သည္ ၉၀%ထက္ေက်ာ္လြန္ကာ လူထုအတြက္ ၾကိဳတင္စဥ္းစားသည့္အထဲတြင္ပါ၀င္ေနျပီျဖစ္ပါသည္။
• (က) အစားအစာသိမ္းဆည္းျခင္း
• (ခ) ေရသိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္သန္ ့စင္ျခင္း
• (ဂ) ကယ္ဆယ္ေရးအေဆာက္အဦး

အထက္ေဖာ္ျပပါ(၃)ခုတြင္ ေရသည္အေရးအၾကီးဆံုးျဖစ္သည္ဟု ေျပာစမွတ္ျပဳၾကပါသည္။
သို ့ေသာ္အေရးၾကီးမွဳအစဥ္အလိုက္မွာ အစားအစာ၊ ေရ ႏွင့္ အေဆာက္အဦးျဖစ္ပါသည္။

(က) အစားအစာထားသိုလ္ျခင္း

အစားမစားဘဲရက္အပါတ္အနည္းငယ္(သို ့မဟုတ္)တစ္လခန္ ့သင္အသက္ရွင္နိုင္ပါသည္။ သို ့ ေသာ္လည္း သင့္အတြက္ အဘယ္ေၾကာင့္အစားအစာက ပိုအေရးၾကီးရပါသလဲ။
• အစားမရွိလွ်င္သင္အားနည္းလာမည္။ထုိအခါ ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။ မူးေ၀ျခင္းျဖစ္လာျပီး အသက္ရွင္ေရးအတြက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားကို
လုပ္နိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။

ေရအသက္တစ္မနက္ဆိုသကဲ့သို ့အခ်ိန္တိုအတြင္းရွင္သန္ရပ္တည္ေရးအတြက္ ေရကအေရးၾကီးပါလိမ့္မည္။ သို ့ပါေသာ္လည္း အရည္းအခ်င္းမရွိသည့္သူမ်ားပင္လွ်င္ ပါတ္၀န္းက်င္ရွိေရကိုရွာေဖြရန္မခက္လွပါ။
(ေဘးကင္း၊ သန္ ့ရွင္းေသာေရျဖစ္ေရးကေတာ့သီးျခားဇတ္လမ္းျဖစ္ပါသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာကို
ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားတြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးပါမည္။)

အစားအစာထားသိုလ္ျခင္းအတြက္အဓိကက်ေသာေသာ့ခ်က္မ်ားမွာ-
• (က-က) အစားအစာဘယ္ေလာက္ သင္လိုအပ္မည္လဲ။
 (က-က-၁) ဘာေၾကာင့္အမ်ားၾကီးလိုမွာလဲ။
 (က-က-၂) ရိုးရာနည္းအရထိမ္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ေစ်းကြက္၀င္အစားမ်ား

• (က-ခ) အလွည့္က်အစားအစာ
 မီးဖုတ္ထားေသာအစာမ်ား

• (က-ဂ) အထူးအသက္ရွင္ရပ္တည္ေရးအစာမ်ားစာရင္း
• (က-ဃ) အိမ္တြင္းျဖစ္အသက္ရွင္ရပ္တည္ေရးအစားအစာမ်ားစာရင္း
• (က-င) ေတာလိုက္ျခင္း ႏွင့္သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္မွစုစည္းထားေသာအစာ

(က-က) အစားအစာဘယ္ေလာက္သင္လိုပါအပ္မည္လဲ

အတိုဆံုးေျဖပါမည္။ ခက္ခဲေသာအခ်ိန္တိုင္းတြင္သင္ဘယ္ေသာအခါမွအစားအစာအမ်ားၾကီး သိုေလွာင္ျပီးသား သင့္တြင္ ရွိမည္မဟုတ္ပါ။
ဘယ္ေလာက္ဆိုသည္မွာသင့္အတြက္သာျဖစ္ျပီး၄င္းသည္ အနည္းဆံုးပမာဏျဖစ္နိုင္ျပီး သင့္ရပ္တည္ေရး အတြက္ ယာယီလိုအပ္မည့္ ပမာဏျဖစ္သည္ဟုအေျဖထြက္ပါသည္။
သင္သည္ေအာက္ေဖာ္ျပပါအေျခအေနတစ္ခုႏွင့္ၾကံဳေတြ ့ေနရျပီလို ့ယူဆၾကရေအာင္။

အဆိုပါအေျခအေနအတြက္ သင္ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ျပီးသားျဖစ္ေကာင္းျဖစ္နိုင္ပါသည္။
(စာၾကြင္း။ ၊အျခားေသာအေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္သည့္မိုးၾကိဳး မုန္တိုင္းတိုက္ခတ္ျခင္း၊ ေရၾကီးျခင္း၊
ရထားေမွာက္ျခင္း၊ အနဳျမဴယိုစိမ့္ျခင္း ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း စသည္ တို ့ႏွင့္ ပါတ္သက္သည့္ၾကံဳေတြ ့
နိုင္ဖြယ္ရာမ်ားကိုေနာင္တြင္အလွ်င္းသင့္သလိုေဖာ္ျပေပးသြားပါမည္။)

လူထုအံုၾကြမွဳ(သို ့) သပိတ္ေမွာက္ျခင္း။ ။
• သြားလာေရးခက္ခဲျခင္း
• ကားထဲတြင္ပိတ္မိေနျခင္း (သို ့) ရံုး၊ေက်ာင္းစသည္တြင္ပိတ္မိကာ မိသားစုႏွင့္အဆက္အသြယ္ျပတ္ျခင္း
• လူထုအံုၾကြမွဳမိမိေနထိုင္ရာပါတ္၀န္းက်င္တြင္ျပန္ ့ကူးလာျခင္း
• လူေပလူေတကေလးမ်ား မွ စိုးမိုးကာျပသနာေပးေသာအေျခအေနျဖစ္လာျခင္း
• လူကိုျခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္း(သို ့) တိုက္ခိုက္ခံရျခင္း
• လုျခင္း၊၀ရုန္းသံုးကားျဖစ္သည့္အုပ္စုအထဲတြင္ပါ၀င္သြားျခင္း
• မီးရွိဳ ့မွုကိုသတ္ဆိုင္ရာမွရာယီသာေျဖရွင္းေပးနိုင္သည့္အေျခအေနႏွင့္ၾကံဳရျခင္း
• ထင္ရာစိုင္းေနသည့္လူထုအေပၚရဲအဖြဲ ့အစည္းမွမလႊမ္းမိုးနိုင္ျခင္း

ဤအေျခအေနတြင္ ၃ ရက္စာအစားအစာ ဖူလံုရံုျဖင့္ျဖစ္ပါလား။
• သို ့မဟုတ္တစ္ႏွစ္စာဆိုလွ်င္လံုေလာက္မည္လား။
• သင့္အတြက္မည္သည့္ အေျခအေနက အေကာင္းဆံုးျဖစ္မည္ကို စာေရးသူမခန္ ့မွန္းနိုင္ပါ။
• သို ့ရာတြင္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားသည္မွာ ၂ ပါတ္စာ (သို ့) ထို ့ထက္ပုိေသာကာလအတြက္ျပီး
တစ္ေယာက္ခ်င္းစီစာအနည္းဆံုးပမာဏကို အေျခအေနေပၚ မူတည္ကာတြက္ခ်က္သင့္ပါသလား။
• ၁ လ (သို ့) ၃ လစာလား။
• အခုသင္ ၁ ႏွစ္စာအတြက္လို ့ေျဖခ်င္ပါသလား။
• ကိုင္းဒါမွမဟုတ္ရင္ ဘယ္ေတာ့မွမလိုဘူးလို ့ေျဖၾကည့္ရေအာင္လား။
• တစ္ႏွစ္စာဆိုရင္ေတာ့ အင္းအမ်ားကေတာ့ပိုလြန္းသည္ဟုထင္ၾကပါမည္၊ ဒါေပမယ့္သင္သိထားဖို ့က လံုျခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ပမာဏအတြက္ သင္ဘယ္ေတာ့မွ ၀မ္းနည္းလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ “အလိုထက္ပိုသည္မရွိ”ကိုသင္ၾကားဖူးျပီးသားျဖစ္မွာပါ။

တစ္လစာအတြက္ ဘယ္လိုနည္းနဲ ့မ်ားရွိတဲ့၀င္ေငြနဲ ့၀ယ္နိုင္ပါ့မလဲလို ့သံသယျဖစ္ေနျပီလား။
အသင္မိတ္ေဆြ သင္ေရာ၊စာေရးသူေရာသည္ အပို၀င္ေငြမရွိေသာ လက္လုပ္လက္စား(သို ့) လခစားမ်ားျဖစ္ၾက ပါသည္။ ထို ့အတြက္သင့္ထံတြင္ ၁ လစာစားေသာက္စရိတ္ကိုအနည္းငယ္ ဖူလံုရံုေတာ့ရွိမည္ထင္ပါသည္။

(စာၾကြင္း။ ။အဲမရွိဘူးလို ့ေတာ့မေတြးမိပါေစႏွင့္ရွိသမွ်ေလးကိုေပါင္ႏွံေရာင္းခ်ကာရသမွ်ကိုေငြေၾကးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ၾကည့္လိုက္ပါ။ ဥပမာ-ပုဆိုး၊ထမီအလတ္စားေပါင္လွ်င္ ၁ ထည္ ၂၀၀ က်ပ္ ျဖင့္အနည္းဆံုး ဆန္တစ္အိတ္စာေတာ့ ဖူလံုနိုင္ ပါလိမ့္မည္။မည္ကဲ့သို ့ေသာ သင့္ပိုင္ဆိုင္မွဳ ကိုမဆို ေငြေၾကးအျဖစ္ေျပာင္းလဲနုိင္ေအာင္ သင္ကိုယ္တိုင္စဥ္းစားၾကည့္ပါ။)

စားစရာအတြက္ကုန္က်ေငြထက္သယ္ယူပို ့ေဆာင္စရိတ္ကပိုမိုကုန္က်မည္ကိုသတိျပဳေစခ်င္ပါသည္။
အေျမွာ္အျမင္ရွိစြာႏွင့္ကုန္က်စရိတ္သက္သာသည့္နည္းကိုစာေရးသူတို ့အားလံုးေရြးရပါလိမ့္မည္။

• ပထမဦးဆံုးအနည္းဆံုးပမဏမွစကာလိုအပ္သည့္အမယ္အားလံုးျပည့္စံုကာမွ ေနာက္ထပ္လက္က်န္ပိုက္ဆံႏွင့္ အခရာ က်ေသာစားကုန္ကိုထပ္မံကာ၀ယ္သင့္ပါသည္။
• သင္၏ေစ့စပ္မွဳ ႏွင့္အရည္အခ်င္းေပၚမူတည္ကာ သင့္တြင္ျပည့္စံုလံုေလာက္မွဳ ရွိေအာင္စီမံနိုင္ပါသည္။ (ဥပမာ- ေညာင္ပင္ေလးေစ်း၊ သီရိမဂၤလာေစ်း၊ဘုရင့္ေနာင္ပြဲရံု၊ ႏွင့္ စည္သြပ္အစားအစာမ်ားဆိုလွ်င္ လက္ကားေရာင္းေသာနီးစပ္ရာေစ်းၾကီးမ်ားရွိ ဆိုင္ၾကီးမ်ား တြင္လက္လီဆိုင္ထက္ အဖိုးႏွုန္း ခ်ိဳသာစြာ ၀ယ္ယူရနိုင္ပါလိမ့္မည္။)

၀ယ္ယူသိမ္းဆည္းထားသင့္သည့္အစားအစာမ်ားကိုေအာက္ပါအတိုင္းအၾကံျပဳခ်င္ပါသည္။
(ေငြေၾကးကံုလံုျပည့္စံု သူမ်ား အဖို့မူမိမိတို ့စိတ္ကူးရွိသမွ်စာရင္းျပဳစုကာ ျဖည့္စြက္နိုင္ပါသည္။)
• ဆန္ (ေလအလံုပိတ္ထားသင့္ပါသည္။)
• ကုလားပဲ
• အာလူး
• ေမႊး မုန္ ့ဟင္းခါးမွဳန္ ့ (ေရေႏႊးေဖ်ာရံုျဖင့္သင့္အတြက္ပဲဟင္းတစ္ခြက္ရနိုင္ပါသည္။)
• ေမႊးပဲမွဳန့္ အက်က္မွဳန္ / အစိမ္းမွုန္ ့့
• ေမႊးဆန္မွဳန္ ့/ ေရႊၾကည္မွုန္ ့(ျမန္မာဘိန္းမုန္ ့ဖုတ္စားနိုင္သည္။)
• ေခါက္ဆြဲေျခာက္ ၊ ၾကာဆံေျခာက္
• ေျမပဲယို(သို ့)စည္သြပ္ထားေသာေျမ႔ဲေထာပတ္ယို (ကေလးမ်ားေရာလူၾကီးမ်ားပါ အခ်ိဳအေနႏွင့္အာသာေျပေစနိုင္ပါသည္။ (သို ့) ေျမပဲ ႏွင့္ ထန္းညက္
• ျငဳပ္သီးေျခာက္(သို ့)အစိမ္းမွုန္ ့(အသား၊ပဲစသည္တို ့ကိုအရသာေျပာင္းေအာင္ခ်က္ျပဳတ္နိုင္ရန္မွာ ျငဳပ္သီးျဖစ္ပါသည္။ ထို ့ေၾကာင့္စာရင္းသြင္းရျခင္းျဖစ္ပါသည္။)
• မဆလာ (သားစိမ္း၊ ငါးစိမ္းကို အနံအသက္ေပ်ာက္ေအာင္လုပ္နိုင္ပါလိမ့္မည္။)
• ဆား
• သၾကား (ဆားႏွင့္သၾကားသည္အေရးေပၚဂလူးကိုစ့္အျဖစ္ေရေဖ်ာ္ကာေသာက္နိုင္ပါသည္။)
• နို ့မွုန္ ့(အာဟာရအတြက္ျဖစ္ပါသည္။)
• ဆီ (ျမန္မာလူမ်ိဳးတို ့အတြက္သာ)
• ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္အၾကီး ၃ ထုပ္ (သင့္အတြက္အေရးေပၚေရသိုလ္ေလွာင္ကန္ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္)
• ဒိန္ခဲ (သို ့) ေထာပါတ္
• စည္သြပ္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ (သို ့) ပဲဗူး (သို ့) အသားဗူး (စည္သြပ္ဗူးေဖာက္တံကိုသင္ေဆာင္ထားရန္ေမ့မည္မထင္ပါ။)
• အိမ္သာသံုးတစ္ရွဴး၊ သြားတိုက္ေဆး၊ သၾကားလံုး ႏွင့္တစ္ကိုယ္ရည္က်န္းမာေရးပစည္းမ်ားကို သင့္လိုအပ္ခ်က္အရ၀ယ္ရာတြင္ေစ်းအေပါဆံုးကိုသာေရြးခ်ယ္ပါ။

စည္သြပ္ဗူးသည္သင့္အတြက္မရွိမျဖစ္လိုအပ္လိမ့္မည္ဟုစာေရးသူမထင္ပါ။ သို ့ေသာ္ ၾကာရွည္ခံသျဖင့္ သာ ညႊန္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ေရရွည္အတြက္သင္ကိုယ္တိုင္စိုက္ပ်ိဳးစားနိုင္သည့္ ေျပာင္းဖူး၊ အာလူး၊ ပဲ၊ ဘူး၊ ေဂၚရခါး၊ မုန္လာဥနီ စသည့္မ်ိဳးေစ့မ်ားကိုလည္းသင္စုေဆာင္းနိုင္ပါေသးသည္။
ေကာက္ညွင္းမွုန္ ့အထုပ္မ်ားဆိုလွ်င္လည္း အမွုန္ ့ကို ေရႏွင့္နယ္၊ ဖက္ထုပ္ျပီးကင္စားနုိင္၏။

(က-က-၁) ဘာေၾကာင့္အမ်ားၾကီးလိုမွာလဲ။
ဘာေၾကာင့္မ်ားသင္စားစရာအမ်ားၾကီးကိုသိုေလွာင္သင့္ပါသလဲ။ သင့္ရပ္၀န္းတြင္လႏွင့္ခ်ီကာ တိုက္ခတ္ေသာ ႏွင္းမုန္တိုင္းမ်ားက်ေနလို ့လား။
အေၾကာင္းမွာ –
• ကုန္စံုဆိုင္တြင္အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ စားကုန္မရနိုင္ျခင္း။ (ဥပမာ။ ။လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးျပတ္ေတာက္ျခင္း၊ ျမိဳ ့အ၀င္အထြက္မ်ားပိတ္ဆို ့ခံရျခင္း၊ ကုန္ကားမ်ား လမ္းခရီးတစ္ေနရာရာတြင္ပိတ္မိေနျခင္း။)

• သင့္မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ား (သို ့မဟုတ္) အိမ္နီးနားပါးခ်င္းမ်ား ကိုမွ်ေ၀ေကြၽးေမြးရန္ အေျခအေနေပၚေပါက္လာျခင္း။ (ဥပမာ။ ။ သင့္မိသားစုက စားေကာင္းေသာက္ဖြယ္မ်ား စားေနခ်ိန္တြင္သင့္မိတ္ေဆြၾကီးဦးေအး၏မိသားစုမ်ားက ထမင္းေျခာက္ ႏွင့္ ေရေမွ်ာကာသာ စားေနရသည္ဆိုပါစို ့ သင္မည္သို ့ခံစားရမည္နည္း။ သို ့မဟုတ္ခရီးသြားဟန္လြဲ သင့္အိမ္သို ့ အလည္ အပါတ္ေရာက္ရွိေနေသာ သင့္ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားက အိမ္မွမျပန္နိုင္ ျဖစ္ေနသည္ဆိုပါစို ့ဘယ္လိုလဲမိတ္ေဆြ သင္ေတြေ၀သြားျပီလား။)

• စားေသာက္ကုန္ေစ်းႏွုန္းသည္ အက်အလြန္ရွားပါ၏။ ေစ်းအတက္ဘက္သို ့သာ ဦးတည္တတ္ပါ၏။ သင္ယခု၀ယ္ယူထားသမွ်သည္ သင့္အတြက္အနာဂတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိန္ပိုေလးမ်ားရွိတိုင္းတြင္ သင္ကိုယ္တိုင္ေသခ်ာစြာစီစစ္ေရြးခ်ယ္ကာ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသင့္ပါသည္။

• ေအာက္ေဖာ္ျပပါသင့္အတြက္လံုျခံဳမွဳရွိေစေရးသတိျပဳစရာ မ်ားကိုသင္သိထားသင့္ပါသည္။
 သိုသိုသိပ္သိပ္ရွိပါေစ ။ ။ သင္စုေဆာင္းထားသမွ်ကို လူသိနည္းေလ သင့္ထံသို ့့ေတာင္းခံလာနိုင္ေခ်နည္းေလျဖစ္ပါသည္။ ဆိုလိုရင္းမွာ တစ္ဘက္သား မနာလိုမျဖစ္ရေလေအာင္ၾကြားလံုးမထုတ္ရပါ။ ညေနခင္းအခ်ိန္တြင္ သင့္အိမ္မွ အလြန္ေမႊးၾကိဳင္ေသာ အမဲသားႏွပ္၏ရနံ ့ သည္ သင့္ပတ္၀န္းက်င္မွ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ေနေသာ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား၏ ေဒါသကိုဆြေပးသကဲ့သို ့ မျဖစ္မိပါေစႏွင့္။ ထိုအခ်ိန္ထက္လူေခ်တိတ္ေသာ ညသန္းေခါင္အခ်ိန္တြင္ အိမ္တြင္း၀ွက္ကာခ်က္ျပဳတ္ျပီး စားလိုက္ပါက သင့္အတြက္ပိုမို လံုျခံဳမွဳ ရွိပါလိမ့္မည္။
 ၾကိဳတင္စီစဥ္ထားမွဳမ်ားမွအျမတ္မထုတ္ရ ။ ။ ၄င္းသည္ မေက်မျခမ္း ျဖစ္ျခင္း ႏွင့္ ၀ဋ္ျပန္လည္မွဳတို ့ကို သင္ခံရနိုင္ပါသည္။ သင့္တြင္ လိုသည္ထက္ အပိုရွိသျဖင့္ ျပန္လည္မွ်တကာ ေရာင္းခ်လိုပါက ၀ယ္ရင္းေစ်းျဖင့္သာျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္း(သို ့) သင့္မိတ္ေဆြမ်ားသို ့ ေပးေ၀ျခင္းမ်ားလုပ္သင့္ပါသည္။ အလြန္ၾကီးျမင့္ေသာေစ်းျဖင့္ေရာင္းခ်မိျပီ ဆိုပါက သင့္အတြက္ အမုန္းခံရျခင္း ႏွင့္ မေက်မျခမ္းျဖစ္ခံရမွဳ အျမတ္မ်ား ပါသင္ရရွိမည္ကိုသတိထားမိပါေစ။ (အသင္မိတ္ေဆြကို စာေရးသူ အရင္းႏွီးဆံုးပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာပါလိုသည္မွာ ပိုသမွ်ကိုသိမ္းဆည္းျခင္း ႏွင့္ ဖလွယ္မွဳလုပ္ျခင္းက ေရာင္းသည္ထက္ပိုမေကာင္းေပဘူးလား။)
 ျဖစ္ရပ္ဆိုးၾကီးမ်ား ျဖစ္ျပီးသည့္ေနာက္တြင္ သင့္ကိုယ္တိုင္ ၀တ္စားဆင္ ယင္မွဳ ကိုဆင္ျခင္ရပါမည္။ ေသြးၾကြေစရန္ႏွိဳးေဆာ္စာတန္းမ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ား ပါရွိေသာ စပို ့ရွပ္၊ ေႏြးထည္စသည္တို ့ကို၀တ္ဆင္ျခင္း၊ ေတာက္ေျပာင္ သစ္လြင္လြန္းျပီး ေစ်းႏွုန္းၾကီးေသာအထည္မ်ား၀တ္ဆင္ပါက ပါတ္၀န္း က်င္တြင္ ကြၽန္ ့ေတာ့ကို လုပါ၊ ယက္ပါ၊ ခိုးပါ ဟု ေၾကျငာသကဲ့သို ့ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ (ျမန္မာအမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေရႊေငြလက္၀တ္ ရတနာမ်ားကိုသာ အမ်ားအထင္မၾကီးေစရန္ ခြ်တ္သိမ္းဆည္းေလ့ရွိျပီး အ၀တ္အစားတြင္မူ ဂရုမမူမိဘဲရွိေလ့ရွိပါသည္။ သို ့ပါေသာေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ မိမိျပစ္မွတ္မျဖစ္ၾကေစရန္ သတိေပးလိုက္ရပါသည္။)
 သင္သည္ဆူပူလုယက္မွဳမ်ား၏အလယ္တြင္ေရာက္ေနသည္ဆိုပါစို ့ သင့္ကိုကူညီေပးရန္ေတာင္းခံၾကည့္ပါ။ အကူအညီေတာင္းခံရန္မျဖစ္နိုင္ဘဲ တစ္ဘက္ကလည္း ဓါး၊လွံ၊ လက္နက္တစ္စံုတစ္ရာပါကာ ရန္ျပဳသည့္အေန အထားရွိပါက သင့္အတြက္လုပ္ေဆာင္ရန္နည္းလမ္း ၂ လမ္း ရွိပါသည္။ ၾကြက္ျမွီးတန္းေအာင္ေျပးရင္ေျပး ၊ မေျပးလိုလွ်င္ ျပန္လည္ခုခံတိုက္ခိုက္ နိုင္သည့္အရည္အခ်င္းရွိေအာင္ၾကိဳးစားကာ ျပန္တိုက္ရန္သာ ျဖစ္ပါသည္။ လြတ္ေအာင္ေျပးနိုင္လိမ့္မည္ဟုယူဆပါသည္။

• ၾကိဳတင္စုေဆာင္းထားျခင္းျဖင့္ ေစ်းကေမာက္ကမျဖစ္ျခင္းမွကာကြယ္မွဳခံရျပီးသားျဖစ္ပါ လိမ့္မည္။ ေစ်းဆိုင္တြင္တင္ေရာင္းထားေသာ ေနာက္ဆံုးလက္က်န္ေပါင္မုန္ ့တစ္လံုးႏွင့္နို ့ တစ္ပုလင္းသည္ မုန္းတိုင္းမတိုက္ခင္တြင္ေစ်းေလွ်ာ့ေရာင္းပါမည္ေလာ။ ခင္းက်င္းထားေသာစားစရာမွန္သမွ်တို ့သည္ မုန္တိုင္းသတင္းစတင္ခ်ိန္တြင္ပင္ေျပာင္သလင္း ခါေနသည္ကိုသင္ေတြ ့ေနက်ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ စားကုန္တစ္မ်ိဳးတည္းမဟုတ္ဘဲ အျခားေသာ အိမ္သံုးပစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေရသန့္ဘူး၊ ဘက္ထရီ၊ ဖေယာင္းတိုင္၊ တစ္ရွဴး၊ မီးျခစ္ အစရွိသည္တို ့လည္း ရွားပါးေနပါလိမ့္မည္။ (အသက္ရွင္ရပ္တည္ေရးပစည္းမ်ားအေၾကာင္းကို ေနာင္တြင္ေဖာ္ျပေပးပါဦးမည္။)
• ခ်ိနဲ ့ေခြယိုင္ကာ အားနည္းလာမည့္ အစားအေသာက္ရွားပါးမွဳပတ္၀န္းက်င္ အတြက္ သင္ျပင္ဆင္ထားရန္ လိုပါလိမ့္မည္။ စာေရးသူယခုကဲ့သို ့ေဖာ္ျပရသည္မွာ အမ်ားစုသည္ အစာေရစာအနည္းငယ္ေစ်းတက္သည္ႏွင့္တစ္ျပိဳင္နက္ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးေတာ့မည္ သကဲ့သို ့ မွတ္ထင္ေလ့ရွိၾကေသာေၾကာင့္သာ ေဖာ္ျပရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ရွားပါးမွဳကပ္တြင္ သင္နစ္ျမဳပ္ေန သည္ ျဖစ္ေစ၊ မနစ္ျမဳပ္သည္ျဖစ္ေစ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴၾကသူမ်ားသည္သင့္ကို စရိတ္စကတက္ သျဖင့္ရွားပါးလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆိုကာ မတန္တစ္ရာေစ်းျဖင့္ေရာင္းခ်ေဖာက္ကားလာ နိုင္ပါသည္။ ထို ့အတြက္သင္ကိုယ္တိုင္ဆံုးျဖတ္ကာ မွန္ကန္သည့္စားကုန္ကိုသာ ၀ယ္ရေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာဆိုရမူ ဆန္တစ္အိတ္အတြက္ အမွန္တစ္ကယ္ေပါက္ေစ်းျဖင့္သာ ေရာင္း ခ်သူကိုရွာေဖြရမည္မွာသင့္တာ၀န္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

ကိုင္းစာေရးသူေရာ သင္ေရာပါအနည္းဆံုးစာရင္းမွစကာ စီစဥ္ၾကည့္ၾကရေအာင္။
• သင့္မိသားစုအားလံုးအတြက္ – ၁ ပါတ္စာ – ကိုစတင္တြက္ခ်က္ပါ။ (ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားတြင္ အဆင္သင့္တြက္ခ်က္ျပီးသားအမယ္စံုထုပ္ပိုးထားသည့္ တစ္ေယာက္စာအစံုအဆင့္သင့္ ၀ယ္ယူရရွိနိုင္ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္မူယေန ့အထိျပင္ဆင္ေရာင္းခ်ျခင္းမရွိေသးပါ။ စီးပြား ေရးသမားမ်ားစဥ္းစားသင့္ပါသည္။) တြက္ခ်က္ရာတြင္ ငါးပိရည္ၾကိဳ၊ ငါးပိစိမ္းစား၊ ငါးေျခာက္ စသည့္ျပည္တြင္းျဖစ္အစားအစာမ်ားကိုပါအေျခခံစားကုန္အျဖစ္၀ယ္ျပီး ေနာက္တစ္ဆင့္တြင္ မွ စည္သြပ္ဗူးစသည္တို ့ကိုတစ္ဆင့္တက္ကာ၀ယ္သင့္ပါသည္။
• ၁ ပါတ္စာျပည့္စံုပါမွ ေနာက္ထပ္ ၁ ပါတ္စာ စသည္ျဖင့္ ေလွကားတစ္ထစ္ခ်င္းတက္သကဲ့သို ့ အဆင့္ဆင့္တိုး၀ယ္ကာတတ္နိုင္သည့္ပမာဏအထိ၀ယ္ယူေပးပါ။
• သင့္ေရခဲစတိုထဲရွိစားဖြယ္မ်ားကိုၾကိဳတင္စုေစာင္းသည့္စားစရာအျဖစ္ထည့္မတြက္ပါနွင့္။ ၄င္းတို ့သည္တစ္ရက္အတြင္းပုပ္သိုးကုန္မ်ားျဖစ္ျပီး မီးအားျပတ္ေတာက္သည္ႏွင့္သင့္အတြက္ ၀န္ပိုတစ္ခုျဖစ္သြားပါလိမ့္မည္။ အမဲတစ္ေကာင္စာသိမ္းထားနိုင္သည္ျဖစ္ပါေစသင့္အတြက္ အက်ိဳး၀င္မည္မဟုတ္ေတာ့ပါ။ အေအးခံထားမည့္အစား မီးကင္ကာက်ပ္တိုက္ထားျခင္း၊ အေျခာက္ခံထားျခင္း၊ တာရွည္ခံရန္ခ်က္ထားျခင္း၊ ေလလံုဗူးျဖင့္သိမ္းဆည္းျဲခင္းစသည္တို ့ကို လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။
• ေၾကာင္အိမ္ထဲတြင္သိမ္းဆည္းထားေသာစားစရာမ်ားကိုေရတြက္ၾကည့္ျခင္းျဖင့္သင့္အတြက္ တစ္ပါတ္စာမည္သည္တို ့လိုမည္ကိုသိနိုင္ပါသည္။ သင့္တြင္ ေခါက္ဆြဲေျခာက္ထုပ္အနည္း ငယ္၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စည္သြပ္ဗူးအနည္းငယ္၊ ဘီစကစ္မုန္ ့ႏွင့္ေျမပဲေထာပါတ္တစ္ပုလင္း ရွိျပီးသားျဖစ္ပါမူ သင္သည္စုေဆာင္းေရးပန္းတိုင္တစ္၀က္သို ့ေရာက္ေနပါျပီ။ သို ့ေသာ္သင္၏ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ဆာေလာင္တတ္ေသာအက်င့္ (သို ့မဟုတ္) ရံုးမွအျပန္အသားမ်ိဳးစံုကို၀ယ္စား တတ္ေသာ အက်င့္တို ့ (တစ္ကိုယ္ရည္တစ္ကာယ သမားမ်ားလုပ္ေလ့ရွိပါသည္) ရွိမည္ ဆိုပါက သင့္အက်င့္ဆိုးမ်ားကို အရင္ဦးဆံုးေဖ်ာက္ဖ်က္ရပါလိမ့္မည္။
• အေသးစိတ္အစားအစာထားသိုလ္သိမ္းဆည္းပံုမ်ားကို သိုေလွာင္ပံုအေမးအေျဖမ်ား အခန္းတြင္ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို ့ေသာ္သင္သည္ေယဘူယ်အားျဖင့္ စည္သြပ္ဗူး၊ ပုလင္းသြပ္အစားအစာ၊ သို ့မဟုတ္ မ်ားကို၀ယ္ယူသင့္ပါသည္။ သင့္မိသားစု ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ သည္မ်ား၊ မၾကိဳက္ႏွစ္သက္သည္မ်ားကို ေလ့လာထားျပီး သူတို ့စားေလ့စားထရွိသည္မ်ားကို လည္းသင္ေမ့မထားသင့္ပါ။
• ခ်က္ျပဳတ္ေၾကာ္ေလွာ္ရန္ ေလာင္စာျဖစ္သည့္ ထင္း၊ မီးေသြး၊ မီးျခစ္ တို ့ကိုလည္းထည့္သြင္း စဥ္းစားထားၾကရန္လိုပါသည္။

က်န္ေသာအခန္းမ်ားကိုၾကိဳးစားျပီးအခ်ိန္ရွိသည္ႏွင့္အမွ်ဆက္ေရးပါဦးမည္။

မွ်ေ၀ေပးခ်င္တဲ့
မိပူးေက

About mipukay

Kay Thwe Oo has written 13 post in this Website..

Merchandizing Manager of Production Factory