ဦး တ ေယာက္ သ ေဘၤာ တက္ သြား ခဲ့ ပါ သည္ ….။
ေရာက္ တဲ့ အ ရပ္ မွ ေန ၍ လည္း အစ္ မ ၾကီး က်ယ္ အား ဦး က လြမ္း စာ မ်ား ေရး သား လွ်က္ ပို ့ေပး ေန ခဲ့ ပါ သည္ ….။
တစ္ ခါ တစ္ ခါ …..
လြန္ စြာ လွ ပ သည့္ လက္ ရာ မ်ား..
ပ လက္ စ တစ္ ကဒ္ ၿဖင့္ ၿပဳ လုပ္ ထား သည့္ ပို ့ စ ကဒ္ မ်ား ထည့္ ေပး လာ တတ္ ပါ သည္။

ပင္ လယ္ သ မု ဒၵ ရာ ေရ ၿပာ ၿပာ ႏွင့္ အ ဏၰ ၀ါ ေရ လႈိင္း ၾကမ္း ၾကမ္း ၊ မူး ေ၀ ေအာ့ အံ ခံ စား ရ သည့္ ေ၀ ဒ နာ မ်ား ၊ ၿဖဴ ေသာ အ သား အ ေရ တို ့မွာ ပင္ လယ္ ဆား ငံ ေရ , ပင္ လယ္ ေလ တိုက္ ခတ္ ခံ ရ မႈ မ်ား ေၾကာင့္ ညိဳ ေမာင္း သြား ေၾကာင္း ၊ ပင္ လယ္ ေပ်ာ္ သ ေဘၤာ သား တို ့၏ ဘ ၀ ကား မိ ဘ ဇာ တိ ေၿမ ကို ၿပန္ ခ်င္ ေလာက္ သည့္ စိတ္ ဆ ႏၵ မ်ား ေၿပာ မ ၿပ တတ္ ေလာက္ ပင္ ေအာင္ ခံ စား ရ ေၾကာင္း ၊ ဂ် ပန္ ဆိပ္ ကမ္း ကပ္ စဥ္ ၊ ပါး မ်ား ပင္ ကြဲ ထြက္ မ တတ္ ၊ ခ်မ္း ေအး သည့္ ဒဏ္ ကို ခံ စား ခဲ့ ရ ေၾကာင္း ….
စုံ လင္ စြာ ေရး သား ၍ ေပး ပို ့လာ တတ္ ပါ သည္။

အစ္ မ က ၾကာ လာ ေသာ အ ခါ ၊ စာ မ်ား ကို ပင္ ဖြင့္ ေဖာက္ ၍ မ ဖတ္ ေတာ့ ပါ။ အပ္ ေၾကာင္း ထပ္ ေန သည့္ စာ မ်ား အား ၿငီး ေငြ ့ သည္ ဟု ဆို တတ္ ပါ သည္ ။
တစ္ ခါ တစ္ ေလ,…………..
ဂ် ပန္ မ ေလး မ်ား က လြန္ စြာ လွ သည္ ဟု စာ ထဲ တြင္ ပါ လာ တတ္ ပါ သည္ ။ ရိ္ုး ရာ ၀တ္ စုံ မ်ား ခ်ဳပ္ မ ၀တ္ ႏိုင္ သည့္ ဂ် ပန္ မိန္း က ေလး မ်ား သ နား စ ရာ ေကာင္း ပုံ ေၿပာ ၿပ လာ တတ္ ပါ သည္ ။

အစ္ မ ၾကီး က်ယ္ က ၊ သ ေဘၤာ သား မ်ား ဘ ၀ က ၊ ႏိုင္ ငံ တ ကာ ဆိပ္ ကမ္း မ်ား ကပ္ ေရာက္ ပါ က ကုန္း ေပၚ မ တက္ လည္ သည့္ သေဘၤာ သား မ်ား အ ဘယ္ မွာ ရွိ မည္ နည္း ။ အ ၿပည့္ အ ၀ မ ယုံ ၾကည္ ႏိုင္ ပါ ဟု ေၿပာ ဆို ၿပီး ဦး က သူ့ ့ ထက္ အ ရပ္ အ နည္း ငယ္ နိမ့္ သ ၿဖင့္ ၾကည့္ မ ရ ဟု ဆို ပါ သည္ ။

ဦး ဆီ ကို စာ မ ၿပန္ ပဲ ပစ္ ထား တတ္ ပါ သည္။
ဦး က ေတာ့ အ ေရး မ ပ်က္ ၊ အစ္ မ ၾကီး က်ယ္ မ ဖတ္ မွန္း သိ ပါ သည္ ။ အ ေဖ့ ဆီ ကို ေတာ့ စာ တြင္ တြင္ ေရး လာ တတ္ ပါ သည္။

ဦး က သ ေဘၤာ လိုက္ တာ ၊ ကု မၸ ဏီ ႏွင့္ စာ ခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ တာ ၊ အ နည္း ဆုံး (၂) ႏွစ္ ၊ အ မ်ား ဆုံး ေလး ႏွစ္ ခြဲ ေက်ာ္ ခန္ ့ၾကာ ၿမင့္ မည္ ၿဖစ္ ၍ ၊ ေစ့ စပ္ ကိ စၥ အား ခိုင္ မာ ေအာင္ လုပ္ ေဆာင္ ထား ၿပီး ၊ အစ္ မ ၾကီး က်ယ္ အား ထို အ ခ်ိန္ တြင္ မိ မိ ကိုယ္ ပိုင္ ရွာ ေဖြ စု ေဆာင္း ထား ေသာ ေငြ ၿဖင့္ ၊ အင္း ယား လိတ္ ( ဟို တယ္ ) တြင္ ခမ္း ခမ္း နား နား တင့္ တင့္ တယ္ တယ္ ၿဖင့္ လက္ ထပ္ မ ဂၤ လာ ပြဲ ၿပဳ လုပ္ ၿပီး ၊ ေကာင္း မြန္ သည့္ ကိုယ္ ပိုင္ အိမ္ ယာ ႏွင့္ ထား ခ်င္ ပါ သည္ ဟု အ ေဖ့ အား စာ ေရး ေၿပာ ၾကား လာ ပါ သည္။

ေစ့ စပ္ ကိစၥ အား ႏႈတ္ ဂ တိ ၿဖင့္ သာ ၊ ေၿပာ ၾကား ထား လိုက္ ရ သည့္ အ တြက္ ၊ လြန္ စြာ စိတ္ ထိ ခိုက္ ခံ စား ရ ပါ ေၾကာင္း အ ေဖ့ အား စာ ၿဖင္ ့ေရး သား ခဲ့ သ ၿဖင့္ ၊ အ ေဖ မွ အစ္ မ ၾကီး က်ယ္ အား လြန္ စြာ စိတ္ ဆိုး ၍ ခြင့္ မ လႊတ္ ႏိုင္ ေအာင္ ပင္ ရွိ ပါ သည္ ။ အစ္ မ ၾကီး က်ယ္ က လည္း အ ေဖ့ ကို စ ကား မ ေၿပာ ၊ ရင္ မ ဆိုင္ ေတာ့ ပဲ တစ္ လ တိ တိ ေန ပါ ေတာ့ သည္။
မ ၾကာ ပါ ေခ် ။

ဦး သ ေဘၤာ တစ္ ႏွစ္ ခြဲ မွ် ပင္ မ ရွိ ေသး ပါ ၊ အစ္ မ ၾကီး က်ယ္ က သူ ၾကိဳက္ သည့္ သူ ႏွင့္ လင္ ေနာက္ လိုက္ ေၿပး ပါ ေတာ့ သည္။ အ ေမ က လိုက္ ေၿပး ေၿပး ခ်င္း သိ သည္ ႏွင့္ ဖုံး ဖိ ကာ တိုး တိုး တိတ္ တိတ္ ႏွင့္ မ ဂၤ လာ ဆြမ္း ေကြ်း ၿပဳ လုပ္ ေပး လိုက္ ပါ သည္။

အ ေဖ က ေတာ့ မိ ဘ မ်က္ ႏွာ အိုး မဲ သုတ္ သည္ ။ ေသ ခန္း အ ၿပတ္ ပဲ ဟု ဆို ပါ ေတာ့ သည္ ။
ဦး က……
သ တင္း ၾကား ၾကား ၿခင္း ၊ စာ ခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ ဆို ထား သည့္ သ ေဘၤာ ကု မၸ ဏီ မွ အ ၿပီး အ ပိုင္ အ လုပ္ ထြက္ စာ တင္ ၿပီး အ ေဖ့ ဆီ ေပါ က္ ခ် လာ ပါ သည္။

ဦး က သူ ့ မိ ဘ မ်ား သည္ လူ ကုံ ထံ အ သိုင္း ၀ိုင္း က ၿဖစ္ ေန ၍ ၊ လြန္ စြာ စိတ္ ထိ ခိုက္ မိ ပါ ေၾကာင္း ၊ ႏွစ္ ဖက္ ဆက္ ဆံ မႈ မ်ား က အိုး ခ်မ္း ကြဲ လို ၿပန္ ဆက္ ႏိုင္ မွာ ေတာ့ မ ဟုတ္ ေၾကာင္း ၊ သူ နား လည္ ေပး ပါ က လည္း ပီး ၿပီး သား ကိစၥ ကို သူ ့ မိ ဘ မ်ား က မည္ သည့္ နည္း နဲ ့ မွ် ခြင့္ လႊတ္ ေပး မည္ မထင္ ပါ ေၾကာင္း ေၿပာ ၿပ ခဲ့ ပါ သည္။

က် မ လည္း ဦး အား ၿမင္ ေတြ ့ လွ်င္………..
အိမ္ ေပၚ ထပ္ အ ထိ တက္ သြား ၿပီး …
စိတ္ ထိ ခိုက္ ကာ မ ခံ စား ႏုိင္ ေတာ့ ပဲ ခ်ဳံး ပြဲ ခ် ငို ေၾကြး ေန မိ ပါ သည္ ။ ကိုယ္ ေၿပာ ၾကား ထား သည့္ စ ကား က ၊ အစ္ မ ၾကီး က်ယ္္ ကို အ ၿခား သူ ႏွင့္ မ ရ ေအာင္ တား မည္ ဟု အ ေၿပာ ၾကီး ထား မိ သည္ ကို လည္း မ်ား စြာ အ ရွက္ ရ သြား ခဲ့ မိ ပါ သည္။

ဦး က လည္း …………….
က် မ ရွိ သည့္ ေန ရာ အိမ္ ေပၚ ထပ္ သို ့လိုက္ တက္ လာ ၿပီး ၊ ခ်ဳံး ပြဲ ခ် ခါ ရွိဳက္ ၾကီး တ ငင္ ငင္ ႏွင့္ ငို ေန သည့္ က် မ အား ေခ်ာ့ ေမာ့ ပါ ေတာ့ သည္ ။ အစ္ မ ၾကီး က်ယ္ မွ လည္း သူ ့ ဆီ ဘယ္ ေတာ့ မွ ၿပန္ လာ မွာ မ ဟုတ္ ေတာ့ ေၾကာင္း ….
ဦး လည္း ႏိုင္ ငံ ၿခား မွာ ပဲ အ လုပ္ ရွာ ကာ ၊ အ ၿပီး အ ပိုင္ တိုင္ ေန ထိုင္ သြား ေတာ့ မည္ ၿဖစ္ ေၾကာင္း ၊ က် မ အား ေၿပာ ၿပ ပါ သည္။

သ ေဘၤာ ၿပန္ တက္ ဖို ့ဆို လွ်င္…
စာ ခ်ဳပ္ သက္ တမ္း မ ၿပည့္ ပဲ ႏွင့္ ထြက္ ခဲ့ ရ သည့္ အ တြက္ ၊ သ ေဘၤာ အ လုပ္ အ ကိုင္ ၿပန္ ေလွ်ာက္ ထား ဖို ့ က လြယ္ ကူ မွာ မ ဟုတ္ သည့္ အ ၿပင္ လြန္ စြာ ခက္ ခဲ သြား ၿပီ ၿဖစ္ ၍ အ ခ်ိန္ ၿပန္ ယူ ၿပီး မွ သာ ၿပန္ လုပ္ ၍ ရ မည္ ၿဖစ္ ေၾကာင္း အ ေဖ ႏွင့္အ ေမ့ အား ရွင္း ၿပ ေၿပာ ဆို ေန သည္ ကို လည္း က် မ မွ ၾကား သိ ထား ၿပီး ၿဖစ္ ေန ခဲ့ ပါ သည္။

အစ္ မ ၾကီး က်ယ္ လက္ ထပ္သြား သည္ ကို ဟုတ္ မ ဟုတ္ ကိုယ္ တိုင္ သိ ရ မွ ၿဖစ္ မည္ ဆို သည့္ စိတ္ ႏွင့္ ၿပန္ လာ ခဲ့ မိ ၿခင္း ၿဖစ္ သည္ ကို အ ေဖ ႏွင့္ အေမ အား ေၿပာ ဆို ခဲ့ သည္ ကို က် မ အား ေၿပာ ၿပ ခဲ့ ပါ သည္ ။

ဦး က……
သူ ့ အ ေမ က သူ ့ အား လြန္ စြာ သိတ္ ခ်စ္ သည္။
ဂုဏ္ သိ ကၡာ အ တြက္ လည္း ၿပန္ ၍ အ ဖတ္ ဆည္ မ ရ ႏိုင္ ေၾကာင္း ၊ အ ေမ စိတ္ ထိ ခိုက္ ခံ စား မႈ ကို လည္း မ ၿမင္ မ ေတြ ့ လို ေၾကာင္း အ စ ရွိ သည္ တို ့ အား ေၿပာ ဆို ရွင္း ၿပ သ ၿဖင့္ ၊ က် မ မွ လည္း ခံ စား ရ ကာ ပို ငို ေန မိ ပါ ေတာ့ သည္ ။

ေနာက္ ဆုံး ၌ က် မ အား…
အ ငို တိတ္ ေအာင္ ေခ်ာ့ ၿပီး ၊ သၼီး ငို ေန လွ်င္ ဦး လည္း ပို စိတ္ ဆင္း ရဲ ရ သည္။
မ ၿပန္ ၍ ဘယ္ လို ၿဖစ္ မ လည္း ၊ သၼီး အ ငို တိတ္ မွ ဦး လည္း ၿပန္ ၍ ရ ႏိုင္ မည္ ဟု ေၿပာ ဆို ပါ ေတာ့ သည္။ သၼီး ဦး မ်က္ ႏွာ ကို ေသ ေသ ခ်ာ ခ်ာ ၾကည့္ စမ္း ပါ ဦး ဟု ေၿပာ ခါ ကြ်န္း သား ကု လား ထိုင္ တြင္ ထိုင္ လွ်က္ က ေအာက္ မွာ ထိုင္ ေန ေသာ က် မ အား…
သူ ့ လက္ ၿဖင့္ အ သာ အ ယာ ဆြဲ ယူ ပင့္ ၍ ေခါင္း က ေလး ေမာ့ ၿပီး ၾကည့္ ခိုင္း ပါ ေတာ့ သည္ ။

က် မ မွ အ ငို မ တိတ္ သ ၿဖင့္ လည္း ဦး က က် မ မ်က္ ႏွာ ေလး အား ေစ့ ေစ့ ၾကည့္ ကာ သၼီး က ပို ေခ်ာ လာ သည္ ဟု ေၿပာ ဆို ၿပီး ငို ေန ပါ က ရုပ္ ဆိုး သည္ ၊ အ က်ည္း တန္ သည္ မ လွ ဟု …..ဆို ကာ ေၿပာ ပါ သည္။
မ ေတြ ့ရ တာ ၾကာ ၿပီ ၊ တ ႏွစ္ ခြဲ မွာ သၼီး က တ အား ထြား လာ ၿပီး ပို ေခ်ာ လာ သည္ ။ သၼီး က ၾကီး ေလ
ေခ်ာ ေလ ေဒါင္း မ်ိဳး ပဲ ဟု ဆို ကာ ေၿပာ လွ်က္ ….
စိတ္ မ ေၿပ ေၿပ သြား ေအာင္ ေၿပာ ဆို ၿပီး ေခ်ာ့ ပါ ေတာ့ သည္။

ငို လြန္း ခါ ေခြ်း မ်ား ႏွင့္ ရႊဲ နစ္ ေန သည့္ က် မ အား ….
ဦး က …….
ကြ်န္း ကု လား ထိုင္ ခုံ မွ ထ လွ်က္ က ၊ မ်က္ ႏွာ သုတ္ တ ဘက္ တစ္ ထည္ အား ေတာင္း ယူ ၿပီး သုတ္ ေပး ခဲ့ ပါ သည္။
မ်က္ လုံး မ်ား လည္း မို ့အစ္ ေန သ ၿဖင့္ ေပါက္ ထြက္ ေတာ့ မည္ မ ငို နဲ ့ေတာ့ ဟု ေၿပာ ပါ သည္ …

ၿပီး လွ်င္ က် မ အား …
သၼီး ၾကီး လာ လွ်င္ ဦး ၿပန္ လာ မည္ ဟု ဂ တိ ေပး သည္ …
ငို တာ မ ေကာင္း ဘူး…..
ၾကီး လာ လွ်င္ ဦး ကို ယူ မွာ မ ဟုတ္ လား….
သၼီး စ ကား ကို ဦး က မွတ္ ထား သည္ ဟု ေၿပာ ဆို ကာ….
အ ေဖ ႏွင့္ သီး သန့္ ေတြ ့ ၿပီး ၊ အ ေရး ၾကီး သည့္ စ ကား အ ခ်ိဳ ့မ်ား အား မွာ ၾကား ေၿပာ ဆို ခဲ့ ၿပီး မွ သာ ဦး က ၿပန္ သြား ခဲ့ ပါ ေတာ့ သည္။။

aye.kk

About aye.kk

has written 247 post in this Website..

   Send article as PDF