ယေန့အိုင္တီေခတ္တြင္လူအမ်ားစုသည္ Brand စုံ၊ေစ်းနွန္းစုံ Computer မ်ိဳးစုံတုိ့ကိုသုံးလာၾကသည္။ထုိသို့တုိးတက္လာသည္မွာလည္းေလွ်ာ့က်၇န္မ၇ိွ၊တိုးၿပီး၇င္းတိုးဘို့သာ၇ိွလာေတာ့သည္။
ထုိ့အတူ Software Application မ်ားစြာလည္းသူ့ထက္ငါအၿပိဳင္ထြက္ေပၚလာၾကသည္။ လူငယ္မ်ားကလည္း Computer မ်ားနွင့္ပက္သတ္လာလွ်င္Professional ပိုၿပီးဆန္လာၾကသည္။
Application မ်ားစြာအေၾကာင္းကိုအေသးစိပ္သိၾကသည္၊မသိလည္းသိ၇န္သင္တန္းေတြတက္ၾကေမးၾကၿမန္းၾကနွင့္ၾကိဳးစားၾကသည္။သို့ေသာ္အားလုံးသတိမထားၾကမိသည္မွာ မိခင္ပင္၇င္း ွApplication ၾကီးၿဖစ္သည့္ Operating System မ်ားအေၾကာင္းၿဖစ္သည္။ Operarting System သည္ထဲထဲ၀င္၀င္သိ၇န္ခက္သည္၊နက္၇ွိင္းသည္။သို့ေသာ္အားလုံးအေၿခခံအားၿဖင့္သိသင့္သၿဖင့္
လက္လွမ္းမိသမ်ွ မသိမၿဖစ္အေၿခခံအခ်က္ေလးမ်ားကိုေဖာ္ၿပလိုပါသည္။


OS ဆိုတာဘာလဲ?

Operating System ဆုိသည္မွာကြန္ပ်ဴတာတစ္လုံးကိုထိန္းခ်ဳပ္၇န္အတြက္အေၿခခံအက်ဆုံး Software တစ္ခုပာုသတ္မွတ္နိင္ပါသည္။OS မ်ားတြင္အေၿခခံအားၿဖင့္ အဓိကအားၿဖင့္ Function 3
ခု၇ိွပါသည္။ပထမတစ္ခုမွာ Hardware အစိတ္အပိုင္းေတြကိုညိွနွဳိင္းေပးၿခင္းနွင့္ကိုင္တြယ္စီမံၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ဥပမာအေနၿဖင့္OS တစ္ခုသည္ Printer, memory , disk ,mouse နဲ့  keyboard စ
တဲ့အေၿခခံ Hardware ေတြကိုထိန္းခ်ဳပ္၇ပါတယ္။ဒုတိယတစ္ခုကေတာ့ File မ်ားကိုထိန္းခ်ဳပ္စီမံ၇ပါသည္။ဥပမာအေနၿဖင့္ floppy disk, hard drive, compact disc, digital video disc စတာ
ေတြကိုထိန္းခ်ဳပ္၇ပါတယ္။ေနာက္ဆုံးတစ္ခုကေတာ့ေ၇ွ့နွစ္ခုၿဖစ္တယ့္ Hardware Error ေတြတက္လာ၇င္ Data ေတြ Loss ၿဖစ္လာ၇င္ Manage လုပ္၇ပါတယ္။ဒါကေတာ့အေၿခခံ အခ်က္သုံးခ်က္
ပါ။အၿခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားစြာလည္း၇ိွပါသည္။

OS ေတြဘယ္လိုအလုပ္လုပ္ၾကသလဲ?

OS တစ္ခုသည္ computer processes မ်ားကိုControl လုပ္၇ပါသည္။အေ၇းအပါဆုံးလုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုမွာ ညြန္ၾကားခ်က္ Commands မ်ားကို ဘာသာၿပန္၇ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။
တစ္နည္းအားၿဖင့္ Interpret လုပ္သည္ပာုလည္းေခၚပါသည္။ထိုသို့ၿပဳလုပ္မွာသာUser ႏွင့္ Computer ၾကား ဆက္သြယ္နိင္မည္ၿဖစ္သည္။Computer မ်ားသည္ Machine Language ကိုသာနားလည္
ပါသည္။ Machine Language ၿဖင့္သာတြက္ခ်က္ၿပီး Machine Language ၿဖင့္သာအေၿဖထုတ္ပါသည္။ထုိ့ေနာက္ User နားလည္နိင္ေစ၇န္ Text စာသားအၿဖစ္ Monitor တြင္ၿပန္လည္ေဖာ္ၿပေပးပါသည္။
ထို့အၿပင္ Graphic ပုံေလးမ်ားၿဖင့္လည္းေဖာ္ၿပေပးပါသည္။ဥပမာအားၿဖင့္ icon ေလးမ်ားနွင့္ေဖာ္ၿပေပးၿပီး on screen picture ေလးမ်ားႏွင့္ၿပန္လည္ေဖာ္ၿပေပးပါသည္။OS မ်ားအားလုံးသည္ Multitasking
ၿဖစ္ၾကၿပီး Processes မ်ားစြာကိုတစ္ခ်ိန္တည္းတြင္Run ႏိုင္ပါသည္။ဥပမာအားၿဖင့္ သင္MediaPlayer ဖြင့္ထားၿပီး Notepad ၿဖင့္လည္းစာ၇ိုက္ေနနိင္သည္။Photoshop ကိုလည္းတစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ပင္
ဖြင့္ထားနိင္ေပလိမ့္မည္။

လက္၇ိွ OSမ်ား?


လက္၇ိွကြန္ပ်ဴတာမ်ားတြင္အမ်ားဆုံးသုံးေနေသာ OS မ်ားမွာ UNIX,Machintosh OS နွင့္ Windows တုိ့ၿဖစ္ၾကပါသည္။ထုိထဲတြင္ Windows သည္PC မ်ား၏ ၉၅%ေက်ာ္သိမ္းပိုက္ထားၿပီး နာမည္ေက်ာ္
OS တစ္ခုအၿဖစ္၇ပ္တည္လွ်က္၇ိွပါသည္။UNIX မွာမူ ၁၉၆၉ ခုနွစ္တြင္ AT&T Bell Laboratories တြင္ Developed လုပ္ခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။UNIX သည္ Academic  Computer User မ်ားၾကားတြင္အလြန္
နာမည္ၾကီးေသာ OS တစ္ခုၿဖစ္ပါသည္။ အထူးသၿဖင့္ UNIX သည္ Internet ဆုိသည့္ Network တစ္ခုလုံးၾကီးထြားလာေအာင္ Developed လုပ္ခဲ့သည္ OS ၿဖစ္သည္။ ယေန့ထိ အင္တာနက္အတြက္သုံး
ေနေသာ Software မ်ားသည္ကနဦးအစက UNIX OS နင့္ Run ေသာကြန္ပ်ဴတာမ်ားအတြက္ Design ဆြဲခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ Windows အတြက္မပာုတ္ခဲ့ပါ။UNIX မွာဆုိလွ်င္SunOS
(distributed by SUN Microsystems, Inc.), Xenix (distributed by Microsoft Corporation),ႏွင့္ Linux (available for download free of charge and distributed commercially
by companies such as Red Hat, Inc.)တုိ့ပါ၀င္ပါတယ္။UNIX မွာ၇ိွတဲ့ Command ေတြပာာဆုိ၇င္ Readily apparent မပာုတ္ပါဘူး။ System ကုိထိန္းခ်ဳပ္ဖုိ့လည္းခက္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္လည္း
Professional ကြန္ပ်ဴတာသမားေတြၾကားမွာနာမည္ၾကီးပါတယ္။သာမာန္သုံး User မ်ားအဖို့အသုံးၿပဳ၇န္ခက္ခဲပါသည္။သုိ့ေသာ္လည္း UNIX တြင္အားသားခ်က္မ်ားစြာ၇ိွပါသည္။ Hacker အမ်ားစုသည္
လည္း UNIX ကုိသုံးစြဲၾကပါသည္။
Windows နဲ့ Macintosh OS ေတြကေတာ့ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာကိုပိုမိုလြယ္ကူစြာခ်ဥ္းကပ္ေစနိင္ခဲ့ပါတယ္။အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာပုံမ်ားIcon မ်ားပါ၀င္သၿဖင့္ User Friendly ၿဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
သုိ့ေသာ္လည္းယင္းသုိ့ Graphical Interfaces ေတြသုံးဖုိ့ Hardware ပုိင္းအေနနွင့္ ပိုၿမန္ေသာ CPU,size ပုိၾကီးေသာMemory နဲ့ Quality ေကာင္းေသာMonitorေတြကိုေတာ့လုိအပ္ပါတယ္။

About Wai Phyoe

Wai Phyoe has written 37 post in this Website..

သီခ်င္းဆို၀ါသနာပါပါသည္။ပိုက္ဆံမ၇ိွသၿဖင့္အေခြမထုတ္နိင္ပါ။Web Developer ေကာင္းတစ္ေယာက္ၿဖစ္လိုပါသည္။