စီမံကိန္းေဆာင္ရႊက္ဖို႕လည္း လုိအပ္သည္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႕လည္း ထုိက္တန္သည္။ ထုိ႕အျပင္ Master Plan, Overall Plan မ်ားျဖင့္လည္း စဉ္းစားျပီးျဖစ္ပါက အဓိကအေရးျကီး ဆံုးတစ္ခ်က္ကေတာ့ ဘတ္ဂ်က္ပဲ ျဖစ္သည္။ ဒီစီမံကိန္းေတြအတြက္ မည္သည့္ဘတ္ဂ်က္နွင့္ သံုးပါမည္နည္း။ တုိင္းေဒသၾကီးဘတ္ဂ်က္ (သို႕) နုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ သံုးမည္ဆုိပါက ျပည္သူ႕ေငြမ်ားျဖစ္၍ ျပည္သူလူထု၏ သေဘာတူညီခ်က္ ယူရမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ့ ဘ႑ာေငြ မဟုတ္ဘဲ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ (သုိ႕မဟုတ္) အမ်ား၏ ရင္းနွီးျမွုပ္နွံမွုျဖစ္ပါကလည္း မည္သူ၏ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ားပါလဲ။ အဆုိပါရင္းနွီးျမွုပ္နွံမွုမ်ားကုိ နွစ္ကာလမည္မ်ွအတႊင္းျပန္ရဖို႕ ေမွ်ာ္မွန္း ထားပါသနည္း။ မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ျပန္ရဖုိ႕စီမံထားပါသနည္း ဆုိသည့္ အခ်က္အလက္ မ်ားမွာလည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳ ရိွသင့္သည့္ အေျကာင္းအရာမ်ားျဖစ္သည္ဟု ယူဆမိသည္။

အသားလုိ၍ အရုိးေတာင္းျခင္း၊ ဆန္ေပး၍ ဆီရျခင္း ဟူသည့္ လမ္းေဟာင္းမ်ား ဆက္မသြားမိၾကေစရန္လည္းေမ်ွာ္လင့္ပါသည္။ ဟုိတယ္တည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ တန္ဖုိးျမင့့္ ကားမ်ားစြာ တင္သြင္းခြင့္ေပးျခင္း၊ ဆီအုန္းစုိက္ပ်ိဳးျခင္းအတြက္ အဆုိပါေဒသမွ သစ္မ်ား ထုတ္ခြင့္ ရရိွျခင္း၊ ယာဉ္နွင့္ ယႏၲရားမ်ားစြာ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ျဖင့္ အျကိမ္ျကိမ္ တင္သြင္းခြင့္ရရိွျခင္း စသည္ တုိ့က နုိင္ငံအက်ိဳး၊ ျပည္သူအမ်ားအက်ိဳးထက္ ပုဂၢလိက အက်ဳိးကုိသာ ပုိမုိျဖစ္ထြန္းေစသည့္ ဥပမာ အမ်ားအျပားပင္ျဖစ္ပါသည္။

ယခင္အေျခအေနကလုိအပ္သည္ဟုယူဆျပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ျကျငား၊ ယခုလုိ နုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ Good Governance, Clean Government မူ၀ါဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနျကသည့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳတုိင္းသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳရိွျခင္း၊ တာ၀န္ခံမွဳရိွျခင္း၊ အမ်ား၏ လက္ခံနုိင္္မွဳရိွျခင္း၊ အားကုိး အားထားျပဳနုိင္ျခင္း စသည္တို႕ ျပည္စံုရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္း၏ တန္ဖုိးနွင့္ ရင္းနွီး ျမွုပ္နွံမွု၊ စီမံကိန္း၏ အက်ုိးသက္ေရာက္မွု၊ စီမံကိန္းေဆာင္ရႊက္မည့္ ကာလအပုိင္းအျခား တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရႊက္မည့္ အဖဲႊ့အစည္း စသည္ျဖင့္ ျပည္သူအမ်ား သိသင့္သည္မ်ားကုိလည္း ထုတ္ျပန္ေပးရန္ လုိအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဖြံ႕ျဖိဳးမွဳေဘာဂေဗဒစာအုပ္မ်ားတႊင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲနုိင္ငံ အမ်ားစုတႊင္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရိွသည္႕မူ၀ါဒအမွားမ်ားအနက္ တစ္ခုက ရွားပါးလွသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ လြဲမွားျပီး ရင္းနွီးျမွုပ္နွံျခင္း (Misallocation of Scare Resources)ျဖစ္သည္။ ထုိ႕အျပင္ ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲနုိင္ငံမ်ားတႊင္ အမိန္႕ မ်ား၊ ညႊွန္ျကားခ်က္မ်ားကုိ ခုတစ္မ်ိဳး ေတာ္ျကာတစ္မ်ိဳး ထုတ္ျပန္ေလ့ရိွသည္။ ရံုးလုပ္ငန္း ဆုိင္ရာ ျကုိးနီစနစ္မ်ားျပားျခင္း၊ ျဖတ္သန္းရမည့္ အဆင့္မ်ားျခင္းေျကာင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွုမ်ား အားလံုး အခ်ိန္ျကာျမင့္သည္။ အေျခခံအေဆာက္အအံု ႏွင္႕စက္မွဳလုပ္ငန္းမ်ားတည္ေဆာက္ရာတြင္ အသံုး၀င္မွဳ၊ ေရရွည္အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမွု၊ ျခံဳငံုသံုးသပ္ထားသည့္အစီအမံမ်ား မပါ၀င္ဘဲ နုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္၊ နုိင္ငံေရး အက်ဳိးအျမတ္ကုိ ေမ်ွာ္ကုိးျပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾက၍ ျပည္သူ့ဘ႑ာမ်ား အလဟႆ ဆံုးရွံုးၾကရသည့္မွာ အမ်ားအျပားပင္။

ဥပမာအားျဖင့္ လိုအပ္ခ်က္မရိွေသးဘဲ ျမစ္ကူးတံတားၾကီးမ်ားကို တစ္စင္းႏွင့္တစ္စင္း နီးကပ္စြာ တည္ေဆာက္ထားျခင္း၊  ေနာက္နွစ္အနုိင္ရရိွရန္ ေမ်ွာ္မွန္းထားသည့္ မိမိ၏မဲဆႏၵနယ္တြင္ မဲဆႏၵရွင္ အမ်ားစု၏ မိသားစုမ်ား အလုပ္အကုိင္မ်ား ရရိွေစရန္အတြက္ ကုန္ျကမ္းရရိွမွုနွင့္ ေ၀းကြာျပီး ေစ်းကြက္နွင့္ အလွမ္းေ၀းသည့္ေနရာပင္ ျဖစ္လင့္ကစား လူၾကိဳက္နည္းေသာ ကုန္စည္မ်ား ထုတ္လုပ္ရန္ စက္ရံုမ်ား တည္ေဆာက္သကဲ့သို႕ျဖစ္သည္။

ထုိ့အတူ လူမွုစီးပြားဆုိင္ရာ ညႊွန္းကိန္းမ်ား တုိင္းတာရာတႊင္လည္း၊ ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲနုိင္ငံ အမ်ားစု၏ ညႊွန္းကိန္းမ်ားသည္ နုိင္ငံတကာ၏ လက္ခံနုိင္မွုနွင့္ ကဲြလြဲခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚေနတတ္သည္။ စီးပြားေရးဖြံျဖိဳးေစရန္အစီအမံမ်ားေရးဆြဲရာတြင္အေျခခံထားရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ား လြဲေခ်ာ္မွဳက အလံုးစံုလြဲေခ်ာ္မွဳသို႕ ဦးတည္သကဲ႕သို႕ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသို႕ေသာ အျခားတစ္ပါးသူတို႕၏ အမွားမ်ားကုိ ေလ့လာျပီး ျပည္သူအမ်ားအက်ိဳးအတႊက္ေရွးရွုေဆာင္ရြက္မွသာ အဖုိးတန္လွသည့္တုိင္းျပည္၏ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိမွန္ကန္ထိေရာက္စြာအသံုးျပဳနုိင္မည္ဟုသံုးသပ္မိပါသည္။

အမ်ားျပည္သူေကာင္းရာေကာင္းက်ဳိးအတြက္ လုပ္သင့္သည္မ်ားလုပ္ျခင္းက မွန္ကန္ ေကာင္းမႊန္ေသာ္လည္း သင့္ေလ်ာ္သည့္ေနရာ၊ သင့္ေလ်ာ္သည့္အတုိင္းအတာမ်ားနွင့္ သင့္ေလ်ာ္ သည့္အခ်ိန္တြင္ေဆာင္ရြက္ပါမွ အက်ဳိးသက္ေရာက္မွု အမ်ားဆံုးရရိွမည္ျဖစ္သည္။ ထုိသို႕ေသာ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးဆုိသည့္ အေျခအေနကုိ မည္သူေတြက ဆံုးျဖတ္မွာလဲဆုိသည္ကေတာ့ ျပည္သူေတြပဲ ဆံုးျဖတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထု၏အသံ၊ ျပည္သူတို႕၏ လုိလားခ်က္ကုိ ျပည္သူ႕ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက နားေထာင္ျပီး ပညာရွင္မ်ား၏အျကံဉာဏ္မ်ားအေပၚအေျခခံကာ ျပည္သူ့ေရးရာတာ၀န္ရိွသူမ်ားနွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားပူးေပါင္း၍ က႑အလုိက္ ေနရာေဒသ အလုိက္ စနစ္တက်အေကာင္အထည္ ေဖာ္ၾကျခင္းက အက်ိဳးအမ်ားဆံုး ျဖစ္ထႊန္းမည္ဟု ယူဆပါသည္။ လႊတ္ေတာ္မ်ားရပ္နားထားသည့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ျပည္သူ႕ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအျကားသြားလာျပီး ျပည္သူ႕အသံ၊ ျပည္သူတုိ႕၏ လုိလားခ်က္မ်ားကုိ အမွန္အကန္ နားေထာင္သင့္သည့္အခ်ိန္ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ထင္ျမင္မိသည္။ ထုိ႕အတူ ပံုနိွပ္၊ ရုပ္သံနွင့္ အြန္လိုင္းမီဒီယာတို႕ကလည္း ျပည္သူ့အက်ဳိး အတြက္ဦးစားေပးသည့္ျကားခံမ်ား မလြဲမေသြ ျဖစ္ျကရမည္ဟုလည္း နားလည္မိပါသည္။ ေပါကၡရ၀ႆမုိးကဲ့သို႕ စုိေစလုိေသာသူကုိသာစုိေစမည့္ မီဒီယာမ်ား နည္းသထက္နည္းျပီး ကင္းစင္သြားပါေစေျကာင္းလည္း ေမ်ွာ္မွန္းမိသည္။

ျပည္သူ့ေရးရာက႑မွ တာ၀န္ရိွသူမ်ား၊ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား နွင့္ ျပည္သူမ်ားအားလံုး၊ ကုိယ္စီကုိယ္စီ၏ မွန္ကန္ေသာ အေတြးအေခၚ၊ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အျကံအစည္၊ ထိေရာက္ ထက္ျမက္သည့္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳတုိ႕ ေပါင္းစပ္နုိင္မွသာ နုိင္ငံအတႊင္း လက္ရိွအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရႊက္လ်ွက္ရိွေသာ လူမွဳစီးပြားဖြံ႕ျဖဳိးေရးလုပ္ငန္းစဉ္မ်ား ေအာင္ျမင္နုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဖြံ႕ျဖဳိးေရးလုပ္ငန္းစဉ္မ်ားတႊင္ အားလံုးပါ၀င္ရမည္ျဖစ္ျပီး၊ ပါ၀င္သူတုိ့၏ အေရးပါမွဳ နွင့္ တစ္ဦးနွင့္တစ္ဦးအျပန္အလွန္ မွီခုိေနရသည္ဆုိသည့္ အမွန္တရားကုိ နားလည္သေဘာ ေပါက္မွသာလ်ွင္၊ ညီညြတ္မ်ွတျပီး ေရရွည္သေဘာေဆာင္သည့္ ဖြံ႕ျဖဳိးမွဳကုိ ရရိွနုိင္မည္ ျဖစ္ သည္။ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွသည့္ အေျကာင္းျခင္းရာ အရပ္ရပ္အေပၚအေျခခံျပီး ထင္ျမင္ ယူဆခ်က္မ်ား ေရးျပီးျပီျဖစ္၍ ေခါင္းစဉ္ စဉ္းစားမိသည္။ သို႕ေသာ္ ေခါင္းစဉ္မရိွပါ။ တစ္ေန႕ေန႕မွာေတာ့ ေခါင္းစဉ္တစ္ခုခု ရရိွလာလိမ့္ဟု အခုိင္အမာယံုျကည္ပါသည္။

About Min Soe

Min Soe has written 2 post in this Website..

   Send article as PDF