ဦး ၏ လက္ ဖ ၀ါး ၿပင္ ကို ေသ ခ်ာ ၾကည့္ မိ ရာ တြင္……..
ဦး ၏ လက္ ဖ ၀ါး လက္ ဖ ၀ါး ၿပင္ ေရ ဇာ မ်ား က ႏူး ည့ံ ေန ပါ သည္ ။ သ ေဘၤာ စက္ ၿပင္ အင္ ဂ်င္ နီ ယာ ၿဖစ္ ေန ၍ လား ေတာ့ မ သိ ၊ လက္ ဖ ၀ါး ေရ ဇာ ေကာင္း မြန္ ေသာ္ လည္း ၊ လက္ ဖ ၀ါး ၿပင္ ႏွစ္ ဖက္ စ လုံး ရွိ ၿဂိဳလ္ ခုံ လက္ ေခ်ာင္း မ်ား ေအာက္ တြင္ ၊ အ သာ မာ တက္ လွ်က္ ရွိ ေန သည္ ကို ေတြ ့ရွိ ရ ပါ သည္ ။

ဦး က ေတာ့ ေၿပာ ပါ သည္ ၊ အစ္ မ ၾကီး က်ယ္ ႏွင့္ ပတ္ သက္ ၿပီး သ ေဘၤာ ကု မၸ ဏီ တ ခု မွ အ လုပ္ ထြက္ လိုက္ ခဲ့ သ ၿဖင့္ ၊ ေတာ္ ေတာ္ ႏွင့္ အ လုပ္ ရွာ မ ရ ပဲ ၊ ႏိုင္ ငံ ၿခား တြ င္ ခ ဏ ေသာင္ တင္ ေန သည္ ဟု ေၿပာ ပါ သည္ ။ အ လုပ္ အ ကိုင္ မွာ လည္း ေတာ္ ေတာ္ ႏွင့္ ပင္ မ ၿမဲ ပဲ ရွိ ေန ခဲ့ ရာ မွ ၊ အ ၿခား
သ ေဘၤာ ကု မၸ ဏီ တ ခု မွ လစ္ လပ္ ေန ရာ ရွိ သ ၿဖင့္ ၊ တ တိ ယ တန္း အင္ ဂ်င္ နီ ယာ ဘ ၀ ၿဖင့္ စက္ ၿပင္ အ လုပ္ တစ္ ေန ရာ ရ ရွိ ခဲ့ သည္ ဟု ဆို ပါ သည္ ။
အစ္ မ ၾကီး က်ယ္ ေၾကာင့္ သာ အ လုပ္ မ ထြက္ ၿဖစ္ ခဲ့ ပါ က ၊ ယ ခု ဆို လွ်င္ ပ ထ မ လုပ္ ခဲ့ သည့္ သ ေဘၤာ ကု မၸ ဏီ တြင္ ၿမဲ ေန မည္ ဆို ပါ က ခ်ိ ေအာ့ ဖ္ ဆာ ၿဖစ္ ေန ေလာက္ ၿပီ ဟု ဆို ပါ သည္ ။ ယ ခု လက္ ရွိ လုပ္ ေန ေသာ သ ေဘၤာ ကု မၸ ဏီ တြင္ ၊ အ လုပ္ က စက္ ၿပင္ ၿဖစ္ ၿပီး ဒု တိ ယ တန္း အင္ ဂ်င္ နီ ယာ မွ ၊ ပ ထ မ တန္း အင္ ဂ်င္ နီ ယာ အ ဆင့္ ကို ေၿဖ ဆို ထား ဆဲ ၿဖစ္ ေၾကာင္း ေၿပာ ၿပ ပါ သည္ ။

ဦး ၏ လက္ ဖ ၀ါး ၿပင္ ႏွစ္ ဖက္ စ လုံး ရွိ ၊ ႏွ လုံး သား ေရး ရာ (၀ါ) အ ခ်စ္ ေမ တၱာ တ ဏွာ ေပ မ လမ္း ေၾကာင္း ကား ၊ ေၾကာက္ မက္ စ ဖြယ္ ေကာင္း ေလာက္ ေအာင္ ၊ အ ခ်စ္ ဒု ကၡ မ်ား ခံ စား ေန ရ သည္ ဆို မွာ ယုံ မွား ဖြ ယ္ ႏိုင္ ရာ ရွိ မည္ မ ဟုတ္ ပါ ေခ် ။
ဦး လက္ ဖ ၀ါး ၿပင္ ရွိ ၊ အ ႏွီ ေပ မ ၿဖစ္ ေသာ အ ခ်စ္ ေမ တၱာ လမ္း ေၾကာင္း ကား ၊ ၾကာ သာ ပ ေတး ၿဂိဳလ္ ခုံ အ ၿပင္ ဘက္ စြန္း မွ အ ဖ်ား ခံ လာ သ ၿဖင့္ ၊ မ်က္ ကန္း တ ေစၦ အ ခ်စ္ မ်ိဳး ၿဖစ္ ေန သည္ ကုိ အံ့ ၾသ ဖြယ္ ရာ ေတြ ့ ၿမင္
ရ ပါ သည္ ။ မိ မိ ၏ အ ခ်စ္ ကို လည္း အ ထင္ ၾကီး လြန္း ကာ အ ၿပစ္ ႏွင့္ ပ်က္ ၿပယ္ မႈ ကို မ ၿမင္ ႏိုင္ ပဲ ၊ အ ေၾကာင္း အ က်ိဳး မ ထင္ ၿမင္ ႏိုင္ ေအာင္ ဂုဏ္ ယူ ေန တတ္ သူ တစ္ ေယာက္ ၿဖစ္ ေန သည္ ကို မ်က္ ၀ါး ထင္ ထင္ က် မ မွ ေတြ ့ ရွိ လိုက္ ရ ပါ ေပ သည္ ။

ပို ဆိုး သည္ ကား ဦး ၏ ႏွ လုံး သား ေရး ရာ တ ဏွာ ေပ မ လမ္း ေၾကာင္း ၊ ညာ လက္ ဖ ၀ါး ၿပင္ တ န ဂၤ ေႏြ ၿဂိဳလ္ ခုံ လက္ ေခ်ာင္း ေအာက္ တြင္ ၿပတ္ ေန ပါ သည္ ။ ထို အ ခ်က္ က က် မ ၏ လက္ ဖ ၀ါး ၿပင္ ညာ ဖက္ လက္ ပုံ စံ ႏွင့္ တ ေထ ရာ တည္း ၊ တ ထပ္ တည္း တူ လွ်က္ ရွိ ေန သည္ ကို အံ့ ၾသ ဖြယ္ ရာ တိုက္ ဆိုင္ လြန္း လွ စြာ ေတြ ့ ၿမင္ လိုက္ ရ ပါ ေပ သည္ ။

ဦး ၏ လက္ ဖ ၀ါး ၿပင္ ႏွင့္ က် မ လက္ ဖ ၀ါး ၿပင္ ရွိ ထို တူ ေန ေသာ အ ခ်က္ ကို က် မ မွ ဦး အား ၿပ လွ်င္ ၊ ဦး က မ တုန္ လွဳပ္ ပါ ၊ကံ ၾကမၼာ ဆို တာ ေမြး က တည္း က ပင္ သတ္ မွတ္ လာ ၿပီး သား ဟု ေၿပာ ပါ သည္ ။ ဒါ ေၾကာင့္ လည္း ဒီ လို ၾကီး မား လွ သည့္ ၊ ေရ စက္ မ်ိဳး အ ေန ၿဖင့္ လာ ၾကဳံ ဆုံ ရ ၿခင္း ၿဖစ္ ရ တာ ေန မွာ ဟု ေၿပာ ပါ သည္ ။
ဦး က……
လူ ကုံ တံ ပ ညာ တတ္ အ သိုင္း ၀ိုင္း မွ ၿဖစ္ ေန ၍၊ ဦး ကို ၾကိဳက္ ႏွစ္ သက္ သည့္ မိန္း က ေလး မ်ား လည္း လြန္ စြာ ေပါ မ်ား လွ်က္ ရွိ သည္ ဟု ေၿပာ ၿပ ပါ သည္ ။အင္ ဂ်င္ နီယာ ဆို သည္ ့ ဘြဲ ့ရ ထား သ ၿဖင့္ ၊ ရုပ္ ဆိုး ေန ပင္ ၿဖစ္ လင့္ က စား ၊ ဦး ကို လာ ေရာက္ ေစ့ စပ္ သည့္ သူ ေတြ ၊ ကမ္း လွမ္း မႈ ေတြ ေပါ မ်ား ခဲ့ ေၾကာင္း ဦး မွ ေၿပာ ၿပ ပါ သည္ ။
က် မ က လည္း…………
ဦး အ ေန ၿဖင့္ ၊ မိ မိ ႏွင့္ အ သက္ ကြာ ဟ မႈ သိပ္ မ ရွိ သူ ဆို လွ်င္ ယူ သင့္ ေၾကာင္း ၊ စဥ္း စား သင့္ ေၾကာင္း ၊ လက္ သင့္ ခံ ႏိုင္ ရန္ တိုက္ တြန္း ေၿပာ ဆို မိ ခဲ့ ပါ သည္ ။

သၤ ခန္း စာ အ ေန ၿဖင့္ ၊ ဦး က ထပ္ မံ ေၿပာ ၿပ သည္ မွာ…….
လြန္ စြာ ပင္ ဂုဏ္ ပ ကာ သ န မက္ လြန္း လွ သည့္ ၊ ေက်ာင္း ေန ဖက္ သူ ငယ္ ခ်င္း မိန္း တစ္ ဦး ရွိ ေၾကာင္း ၊ ေနာက္ ဆုံး တြင္ ဦး ကို မ ေစာင့္ ႏိုင္ သ ၿဖင့္ ၊ ဦး ၏ သူ ငယ္ ခ်င္း ပိုက္ ေလာ့ တစ္ ဦး ကို မ ခ်စ္ ႏွစ္ သက္ ပါ ပဲ ႏွင့္ လက္ ထပ္ သြား ခဲ့ ေၾကာင္း ေၿပာ ၿပ ပါ သည္။ အိမ္ ေထာင္ က် ၿပီး ေနာက္ ပိုင္း တြင္ လည္း၊ လင္ ေယာ ကၤ်ား မ သိ ေအာင္ ထပ္ မံ ေပြ ရွဳပ္ ေန သည္ ကို ၊စိတ္ မ ခ်မ္း ေၿမ့ ဖြယ္ ရာ ၊ ၾကား သိ ခဲ့ ရ သည္ ဟု ဦး က ေၿပာ ၿပ ပါ သည္။

ထို ဂုဏ္ ပ ကာ သ န မက္ မႈ အ ေပၚ အ ေၿခ ခံ ရင္း ၊ လက္ ထပ္ ယူ ခဲ့ သ ၿဖင့္ ေနာက္ ဆက္ တြဲ အိမ္ ေထာင္ ေရး ၏ ၊ ဆိုး က်ိဳး မ်ား ကို ေတြ ့ ၿမင္ ရသည္ မွာ လည္း စိတ္ မ ခ်မ္း ဖြယ္ ရာ ၿဖစ္ သည္ ဟု သင္ ခန္း စာ အ ေန ၿဖင့္ ေၿပာ ၿပ ပါ သည္ ။

ဦး မွ လည္း သူ ငယ္ ခ်င္း ၿဖစ္ ေန ၍ ၊ သူ ငယ္ ခ်င္း အား အ ေန ထိုင္ ဆင္ ၿခင္ တုံ တ ရား ထား ရွိ တတ္ ရန္ ႏွင့္ ၊ နင္ အ ခု လို ေနာက္ မီး လင္း ေန သည့္ ကိစၥ မ ဖြယ္ မ ရာ ၿပဳ လုပ္ ေန ပါ က ၊ ခင္ ပြန္း ၿဖစ္ သူ မွာ ေလ ယာဥ္ ေမာင္းသူ ၿဖစ္ ၍ အသက္ အ ႏၲာ ရယ္ ႏွင့္ ရင္း ၿပီး ၊ တာ ၀န္ ထမ္း ေဆာင္ ေန သူ ၿဖစ္ ၍ ၊ အ လုပ္ လုပ္ ကိုင္ ရာ တြင္ မ ေတာ္ တ ဆ မွား ယြင္း သြား ပါ က ၊ နင္ ပါ က ေလး တ ပုံ ၾကီး ႏွင့္ မု ဆိုး မ ၿဖစ္ ခါ ၊ က်န္ ရစ္ ႏိုင္ သည္ ဟု ၊ သြား ေရာက္ ေၿပာ ဆို ခါ ဆုံး မ သ တိ ေပး ခဲ့ ရ ဘူး ေၾကာင္း ဦး က ေၿပာ ၿပ ပါ သည္ ။

ေရ လယ္ ဘု ရား လိုက္ ပို ့စဥ္ တုံး က အ ၿဖစ္ ပ်က္ ကို ၊ က် မ မွ သ တိ ရ မိ သြား ခါ ေမး မိ ခ်င္ လွ်က္ က ၊ သူ မ်ား အ ေၾကာင္း စပ္ စု သည္ ဟု ဦး ထင္ ၿမင္ မည္ ကို မ လို လား သ ၿဖင့္ မ ေမး မိ ေတာ့ ပါ ေခ် ။ ဦး အ ေန နဲ ့က………..
ဦး ၏ လက္ ရွိ အ သိုင္း ၀ိုင္း ထဲ တြင္ ၊ အ ခ်စ္ ေမတၱာ ေရး ရာ ႏွင့္ ပတ္ သက္ ၍ ဂုဏ္ ပ ကာ သ န ေပၚ တြင္ အ ေၿခ ခံ ၿပီး ၾကိဳက္ ႏွစ္ သက္ မႈ ရွိ ေသာ မိန္း ခ ေလး မ်ား အား ၊ အထင္ လည္း မ ၾကီး ၊ ၾကိဳက္ ႏွစ္ သက္ ၿခင္း လည္း မ ရွိ ပါ ဦး ၏ စိတ္ ထဲ တြင္ ၊ အ လြန္ လည္း မုန္း သည္ ရြံ လည္း ရြံ သည္ ၊ ခ်စ္ လို့ ပင္ မ ရ ပါ ၊ ဟု ထုတ္ ေဖာ္ ဖြင့္ ဟ ေၿပာ ဆို ၿပ ပါ သည္ ။
ဦး ၏ စိတ္ ထား ကို ေတာ့ က် မ မွ ေလး စား သြား မိ ခဲ့ ရ ပါ သည္ ။

ထို့ အ တူ က် မ ကိုယ္ ၌ က လည္း မိ ဘ ပိုက္ ဆံ ရွိ စဥ္ လက္ ထက္ က ကိုယ့္ ႏွင့္ ဂုဏ္ ရည္ တူ မ်ား အား ၊ အ ထင္ လည္း မ ၾကီး ၊ စိတ္ လည္း မ ၀င္ စား ခဲ့ ပါ ။ မိ ဘ အား ကိုး ႏွင့္ ခ်ည္း ကပ္ လာ သူ မ်ား ကို လြန္ စြာ မုန္း မိ ခဲ့ သည့္ စိတ္ က ဦး ႏွင္ ့တ ထပ္ တည္း က် ကာ ၊ ဆင္ တူ ေန ပါ သည္ ။ ဦး ႏွင့္ က် မ ၏ အ ၿဖစ္ မွာ ၊ တ နင္း ဂၤ ေႏြ ၿဂိဳလ္ ခုံ ေအာက္ ရွိ အ ႏွီ ခ်စ္ ေမတၱာ တ ဏွာ ေပ မ လမ္း ေၾကာင္း က်ိဳး ၿပတ္ ေန မႈ ၏ တူ ညီ ေသာ ဆိုး က်ိဳး ပင္ ၿဖစ္ ပါ သည္ ။
ဦး ႏွင့္ က် မ ၏ အ ၿဖစ္ က ၊ ခ်စ္ ေမတၱာ ေရး တြင္ ထား ရွိ သည့္ မာ န တ ရား ကား ၊ လြန္ စြာ မွ ပင္ တိုက္ တိုက္ ဆိုင္ ဆိုင္ တ ထပ္ တည္း က် ေရာက္ လွ်က္ ရွိ သည္ မွာ လည္း အံ့ ၾသ ဘြယ္ ရာ ေကာင္း လွ ခဲ့ ပါ သည္။

ဦး ကား အ ႏွီ ေပ မ ခ်စ္ ေမ တၱာ တ ရား ႏွင့္ ပတ္ သက္ ၍ လြန္ စြာ ပင္ အ ထင္ ၾကီး ကာ ဂုဏ္ ယူ တတ္ သည့္ သူ တ ေယာက္ ၿဖစ္ ခဲ့ သူ ဆို မွာ လ ကၡ ဏာ အ ရ ၿငင္း ဆို ဖြယ္ ရာ မ ရွိ ပါ ေတာ့ ေခ် ။ ဒါ ေၾကာင့္ လည္း အစ္ မ ၾကီး က်ယ္ ကို က မၻာ လ ဆန္း (၁) ရက္ ေန ့ အ ထိ ေစာင့္ ရ မည္ ဆိုပါ လွ်င္ ေစာင့္ ႏိုင္ မည့္ လူ စား မ်ိဳး ေပ တည္း ။

ထူး ၿခား ဆန္ း က်ယ္ လွ သည့္ ခ်စ္ ေမ တၱာ လမ္း ေၾကာင္း က ၊ ညာ လက္ ဖ ၀ါး ၿပင္ ၌ ႏွစ္ ထပ္ ၿဖစ္ လ်က္ အ ရံ လမ္း ေၾကာင္း ပါ ရွိ ေန သ ၿဖင့္ ၊ အခ်စ္ ေမ တၱာ စိတ္ ႏွစ္ မ်ိဳး ၿဖစ္ ေပၚ ေန ရ သည္ ကို လည္း ေတြ ့ ရွိ လိုက္ ရ ေပ သည္ ။
ထို သို ့အ ခ်စ္ ေမတၱာ စိတ္ ၿဖစ္ ေပၚ ကာ ၊ ခံ စား ေန ရ သည့္ ဦး ၏ ေ၀ ဒ နာ ခ်စ္ ဒု ကၡ ဆင္း ရဲ မႈ ကား ၾကီး မား လွ ေပ စြ ။

အ ခ်စ္ ႏွင့္ ပတ္ သက္ သည့္ ေၾကာက္ မက္ ဖြယ္ ေကာင္း လွ ပါ ေသာ ဆင္း ရဲ ဒု ကၡ ကို ရင္ ဆိုင္ ၾကဳံ ေတြ ့ ခံ စား ေန ရ သည္ မွာ ဧ ကန္ အ မွန္ ပင္ ၿဖစ္ ေန ပါ ေတာ့ သည္ ။ ကံ ၾကမၼာ ၀ဋ္ ေၾကြး ကား ေၾကာက္ စ ရာ ပင္ ေကာင္း လွ ပါ ေတာ့ သည္ ဟု က် မ မွ ထင္ ၿမင္ ယူ ဆ ေန မိ ပါ ေတာ့ သည္ ။

ထို ႏွ လုံး သား ေရး ရာ တ ဏွာ ေပ မ လမ္း ေၾကာင္း မွာ ႏွစ္ ထပ္ ပါ ရွိ ေန ၿခင္း သည္ ကား ၊ တစ္ ေၾကာင္း တည္း ပါ ရွိ ေန သူ ေလာက္ ေအာင္ ၿမင္ ၿခင္း မ ရွိ ႏိုင္ ပါ ၊ အ ခ်စ္ ေရး ႏွင့္ ပတ္ သက္ လွ်င္ မ်ား ေသာ အား ၿဖင့္ က် ဆုံး ရ သည္ က သာ မ်ား ပါ သည္ ။

မ်က္ ကန္း တ ေစၦ အ ခ်စ္ မ်ိဳး ၿဖစ္ ပါ သည္ ။ အ ခ်စ္ ေမ တၱာ လမ္း ေၾကာင္း က တ န ဂၤ ေႏြ ၿဂိုလ္ ခုံ ေအာက္ ၌ က်ိဳး ၿပတ္ လွ်က္ ရွိ ေန ၿခင္း သည္ က အ ခ်စ္ ေမ တၱာအ ေရး တြင္ ဂုဏ္ ပ ကာ သ န ေငြ ေၾကး မ်ား က အ တား အ ဆီး ၿဖစ္ ေပၚ လွ်က္ ၊ အ ေႏွာက္ အ ယွက္ ၾကဳံ ေတြ ့ ခံ စား ရ မႈ မ်ား ကို ၿပ ဆို ေန ပါ သည္ ။
ဦး ၏ လက္ ဖ ၀ါး ၿပင္ ညာ ဖက္ ၌ ပါ ရွိ ေန ေသာ ဒု တိ ယ အ ခ်စ္ ေမတၱာ လမ္း ေၾကာင္း က ၊ ေနာက္ ထပ္ အ ခ်စ္ ဒု ကၡ တ မ်ိဳး ထပ္ မံ ခံ စား ရ ၿခင္း အ အ ေပၚ တြင္၊ က် မ မွ ဦး ကို သ နား မ ဆုံး ၿဖစ္ ရ ကာ ဂ ရု ဏာ သက္ ခဲ့ မိ ရ ပါ ေတာ့ သည္။ ေၾသာ္…..
မုန္း စ ရာ ေကာင္း သည့္ ဦး က ၊ သ နား စ ရာ ေကာင္း သည့္ ဦး ၿဖစ္
ေန ခဲ့ မွန္း က် မ မွ ခံ စား သိ နား လည္ သြား ခဲ့ ရ ပါ သည္ ။

aye.kk

About aye.kk

has written 247 post in this Website..

   Send article as PDF