သည္ႏွစ္ပိုင္းကစၿပီး လုပ္ငန္းလိုင္စင္အသစ္လုပ္သူေတြေရာ သက္တမ္းတိုးသူေတြပါ အခြန္ကင္းရွင္းေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ပါမွ လိုင္စင္ထုတ္ေပးေၾကာင္း သိရသည္။ ရန္ကုန္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီရဲ႕ အကူအညီပူးေပါင္းမႈႏွင့္ အခြန္ကင္းလြတ္တိမ္းေရွာင္မႈ ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ၿပီး ေၾကြးက်န္ေတြရဖို႔အတြက္ အခြန္ကင္းရွင္းေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ပါမွ လုပ္ငန္းလိုင္စင္အသစ္ထုတ္ေပးတာ၊ သက္တမ္းတိုးေပးတာေတြ ေဆာင္ရြက္ေပးေနတာလို႔ ဆိုပါတယ္။ လုပ္ငန္းအသစ္လုပ္မယ့္သူေတြအေနနဲ႔လည္း ေရွ႕ႏွစ္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ႀကိဳတင္ခြန္ေပးေဆာင္ၿပီး လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါတယ္။ ႀကိဳတင္ခြန္ေဆာင္တဲ့အခါ အျမတ္အစြန္းကို ခန္႔မွန္းေပးသြင္းႏုိ္င္ၿပီး ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ကိုေတာ့ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားအလုိက္ သတ္မွတ္ႏႈန္းအတိုင္း ေပးသြင္းရမွာပါ။ ႀကိဳတင္ခြန္ကို အရစ္က်စနစ္နဲ႔ သံုးလတစ္ႀကိမ္၊ ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ စသည္ျဖင့္ ခြဲၿပီးေပးသြင္းႏုိင္ပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာအခြန္႐ုံးေတြမွာ အခြန္ေပးသြင္းၿပီးေၾကာင္း အေထာက္အထားပါမွ ရန္ကုန္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ စီမံေရးရာမွ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ထုတ္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခြန္ေဆာင္တဲ့အခါ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူတိုင္း လိုင္စင္ယူရတဲ့ လုပ္ငန္းအားလံုးပါဝင္ပါတယ္။ အခြန္ေဆာင္ရာမွာ အျမတ္ခြန္နဲ႔ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ႏွစ္မ်ဳိးေပးေဆာင္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ တခ်ဳိ႕လုပ္ငန္းေတြက အျမတ္ခြန္တစ္မ်ဳိးတည္း ေပးေဆာင္ရတာလည္းရွိတယ္။ အဲသည္လုပ္ငန္းေတြက ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ က်ဴရွင္၊ သင္တန္း စတာေတြ၊ လက္ခစားသက္သက္ေဆာင္ရြက္တဲ့လုပ္ငန္း၊ ဆန္စက္၊ ဆီစက္ေတြ ပါဝင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အျမတ္ခြန္က တစ္ႏွစ္လံုးအျမတ္က်ပ္သံုးသိန္းနဲ႔အထက္ဆိုရင္ ၅၀% ေပးေဆာင္ရမွာပါ။ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္က လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားအလုိက္ အနည္းဆံုး ၅% ေပးေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..