တရုတ္အေၾကာင္းေျပာရင္ သူ႕ႏုိင္ငံ တဟုန္ထုိး စီးပြားေရးၾကီးထြားပုံ မပါမပီးဘူး။ ဟုတ္လည္းဟုတ္တယ္ ႏွစ္စဥ္တုိးတက္ႏႈန္း ပ်မ္းမွ် ၉%ေတာင္ရွိသဒဲ႕။ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္သုိ႕ ေျပာင္းလုိက္တဲ႕ ၁၉၈၀ေႏွာင္းပုိင္း ဂစဒယ္လုိ႕ အမ်ားသိဒယ္။ ဓဂယ္ေဒါ့ ၁၉၇၈ခုႏွစ္ ကူျမဴနစ္စနစ္ အထြဋ္အထိပ္ ေရာက္ေနဂိ်န္မွာ အစျပဳဂဲ႕ဒါဆုိ ရႊီးဒယ္ထင္ဂ်ေလမလား။ အဲဒီအခ်ိန္ဟာ တရုတ္တႏုိင္ငံလုံး ဘုံစုေပါင္း လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ေနဂ်ိန္ဂ်ီး။ ေျမရွင္ လယ္ပုိင္ရွင္ မရွိ၊ လယ္လုပ္သူ လယ္မပုိင္ဘူး၊ ႏုိင္ငံေဒၚဂပိုင္ဒယ္။ ယုတ္စြအဆုံး ကုိယ့္ေျခလက္သြား အစိတ္အပိုင္းမ်ားဂုိေတာင္ ႏုိင္ငံပိုင္လုိ႕ သတ္မွတ္တဲ႕ ဘုံစနစ္၊ မလုိက္နာရင္ တန္ျပန္ေတာ္လွန္ေရးသမားဆုိျပီး ကြက္မ်က္ပစ္တယ္။

သဂ်ီးေပါေဒါ့ လူေဒြကုိျပင္ရမဒဲ႕… (ဓာတ္ပုံ နိရဥၥရာသတင္း)


ကုိယ္လုပ္သေလာက္ မခံစားရမွေဒါ့ ဘယ္သူမွ အလုပ္ၾကိဳးၾကိဳးပမ္းပမ္း မလုပ္ဘူး၊ အကုန္လုံး ဖရီးခ်ိဳင္းနား ျဖစ္ကုန္ဒယ္။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ အထြက္ႏႈန္းက်ဒယ္၊ အငတ္ေဘးစုိက္တယ္၊ လူေဒြ သိန္းသန္းခ်ီေသဒယ္။ ဒီလုိနဲ႕ ၁၉၇၈ခုႏွစ္ ေဆာင္းတြင္းမွာ Xiogang ျပည္နယ္ ရြာေလးတရြာရဲ႕ လယ္သမားေဒြဟာ အႏၱရာယ္မ်ားလွဒဲ႕ လွ်ိဳ႕ဝွက္အၾကံစည္ တခုဂုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လုိက္ၾကတယ္။ ညေနပုိင္း ငါးနာရီေလာက္မွာ လယ္သမား ဆယ့္ရွစ္ေယာက္ဟာ အိမ္တခုမွာ စုေဝးျပီး ရြာစုေပါင္း လယ္ယာေျမကုိ ေဝပုံခ် ခြဲေဝယူ ကုိယ္ပုိင္စုိက္ပ်ိဳးဖုိ႕ သေဘာတူဂဲ႕ဂ်ဒယ္။ သေဘာမတူသူအခ်ဳိ႕ဂ high voltage ကုိ သြားကုိင္သလုိျဖစ္မယ္လုိ႕ သတိေပးတယ္။ ေျပာမဲ႕သာေျပာတာ သူတုိ႕တဦးမွ လွ်ပ္စစ္မီး မျမင္ဖူးဘူး။ ၾကားဖူးနားဝနဲ႕ ဓာတ္လုိက္ေသတာဂုိ ဥပမာေပးဒါ။ သေဘာတူဂ်က္ရေဒါ့ လယ္ေျမခြဲေဝမႈ စာခ်ဳပ္လုပ္တယ္။ စာခ်ဳပ္အဆုံးမွာ အကယ္၍ တဦးဦး အကြပ္မ်က္ခံရရင္ က်န္ဂဲ႕ဒဲ႕ခေလး အရြယ္ေရာက္သည္အထိ က်န္သူမ်ားဂေန ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ပါမယ္လုိ႕ ဂတိခံဝန္ဂ်က္ ထည့္ထားဒယ္။ အဆုံးစြန္တြက္ လုပ္ၾကရဒါဘာ။
ေနာက္ေတာ့ လယ္သမားအသီးသီး သူျပဳိင္ငါျပိဳင္ ရုန္းလုိက္ၾကတာ ရိပ္သိမ္းရာသီမွာ လယ္အထြက္ႏႈန္း ျပီးဂဲ႕ဒဲ႕ ငါးႏွစ္စာ စုစုေဗာင္းထက္ ပုိသြားလုိ႕ အာဏာပုိင္ေဒြဆီ သဒင္းေရာက္သြားဒယ္။ ကံေကာင္းဂ်င္ေဒါ့ ငွက္ကထဂ်ီး ေမာ္စီတုန္းေသလုိ႕ တိန္ေရွာက္ဖိန္ တက္လာဒယ္။ သူ႕အေၾကာင္းဂလည္း သိပ္စိတ္ဝင္စားဖုိ႕ေကာင္းတယ္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ႕ရာဂေန ျပန္တက္လာဒဲ႕ comeback story ျဖစ္တယ္။ တုိတုိေပါရင္ သူဂ ျပဳျပင္ေရးသမား၊ ပါတီတြင္း ျဖဳတ္ထုတ္သတ္ပြဲမွာ ေဂ်ာင္အထုိးခံရျပီး ေနာက္ေတာ့ ေနရာျပန္ရဒယ္။ ေမာ္စီတုံးလည္းေသေရာ သူေဂါင္းေဇာင္ျဖစ္တယ္။ ပစၥည္းမဲ႕ဘုံစနစ္ ဆန္႕က်င္လုပ္ခဲ႕တဲ႕ လယ္သမား ဆယ့္ရွစ္ဦးအတြက္ ဘုရားမဒါပဲ။ အျပစ္ေပး မခံရဘူး.. သူတုိ႕လုပ္ေဆာင္ပုံဂုိ အတုယူပီး ႏုိင္ငံနဲ႕တဝွန္း လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး ပုံစံအသစ္အျဖစ္ ခ်ေပးဒယ္။ ကုိယ္စုိက္သမွ် ကုိယ္သုံးဂြင့္ေပးဒယ္။ (အျပင္ဂုိ ေရာင္းခ်ဂြင့္ ရွိေသးဟံ မတူဘူး)။ အျခားလုိအပ္တဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားလည္း လုပ္လုိက္တာ တရုတ္ႏုိင္ငံ စီးပြားေရး မုိးေပၚထုိးတက္သြားတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ဂ စလုိ႕ သန္းငါးရာေသာ တရုတ္ျပည္သူေတြရဲ႕ဘဝ ဆင္းရဲဒြင္းဂေန လြတ္ေျမာက္သြားဒယ္။ အဲဒီ လယ္သမားေဒြ ခ်ဳပ္ခဲ႕ဒဲ႕ စာခ်ဳပ္မူရင္းဂုိေတာင္ ျပတုိက္မွာ သိမ္ဆည္းထားဒယ္။
အဂု ျဖစ္ရပ္ကေန ဘာသင္ခန္းစာ ေပးသလဲ။ စနစ္တခုရဲ႕ အေရးၾကီးပုံ ပဲ႕ျပင္ထိန္းေက်ာင္းသြားပုံျဖစ္တယ္။ တရုတ္ႏုိင္ငံ ဘာျပဳလုိ႕ တုိးတက္လာတာ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို ေျပာင္းလုိက္လုိ႕၊ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႕က်င္ေရး အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္ ေလ်ာ့ခ်လုိက္လုိ႕ မဟုတ္ဘူးလား။ လူတဦးဂ်င္း စိတ္ေနသေဘာထား၊ အျပဳအမူမ်ား က်ဳပ္တုိ႕ထက္ အပုံဂ်ီးသာဒယ္ ေပါမလား၊ ႏုိးေဝးဗာ။ စီမံခန္႕ခြဲမႈပုံစံ ေျပာင္းလုိက္ေတာ့ ေရတုိတုိးတက္မႈမွာကုိ သိသာဒယ္။ အဲဒီလုိ ပုံစံမွန္ဖုိ႕ကုိ ႏုိင္ငံေရးစနစ္က ေဆာင္ၾကဥ္းေပးဒယ္။ ႏိုင္ငံစနစ္မွန္ဖုိ႕ဆုိဒါ ကုိယ့္တုိင္းျပည္ တခုထဲနဲ႕ဒင္ မပီးဘူး၊ ႏုိင္ငံတဂါ ေရစီးေၾကာင္း ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈလည္း ပါေသးဒယ္။ ဥပမာ အာဏာရွင္စနစ္ တကမာၻလုံးထြန္းဂါးခ်ိန္မွာ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံ ထူေထာင္လို႕မရဘူး။
ခ်မ္းသာလာရင္ အမူအက်င့္ေတြပါ ေျပာင္းလဲသြားဒယ္။ သမားရုိးက် လုပ္နည္းလုပ္ဟန္၊ အစဥ္အလာမ်ားမွေန ေသြဖည္ကုန္ဒယ္။ စီးပြားေရးတုိးတက္တဲ႕ ျမိဳ႕ဂ်ီးျပဂ်ီးေဒြမွာ လက္မထပ္ဘဲ အတူေနဒါ သိပ္မ်ားဒယ္။ စီးပြားေရး အဆင္ေျပေဒါ့ အလုပ္အကုိင္ေပါဒယ္၊ လုံေလာက္တဲ႕ အခေၾကးေငြရလို႕ အရြယ္ေရာက္သူဒုိင္း ကုိယ့္ေျခေပၚ ကိုယ္ရပ္ႏုိင္ဒယ္။ မိဘအိမ္ခြဲေနတဲ႕အက်င့္ မရွိလည္း အရင္ဂလုိ မိဘဂေန အရြယ္ေရာက္လာဒဲ႕ သားသမီးဂုိ ခ်ဳပ္ကိုင္လုိ႕ မရေဒါ့ဘူး။ သိပ္တင္းၾကပ္လာရင္ ဟုိဂတာ့တာ လုပ္သြားမွာေပါ့။ ရုပ္ပိုင္း၊ အေတြးအေခၚဗုိင္း ပြင့္လင္းကုန္ဒယ္။ အစၥေရးႏုိင္ငံဆုိဒါ ဘာသာဂ်ီးသုံးခု ေမြးဖြားရာ ေဂ်ရုစလင္ျမိဳ႕ရွိတဲ႕ႏုိင္ငံ၊ ရန္သူပတ္လည္လဲ ဝုိင္းေနဒယ္။ စနစ္မွန္ေဒါ့ ကြန္ဆားေဗးတစ္နဲ႕ လစ္ဘရယ္ အတူေနဂ်ဒယ္။ သိပၸံနည္းပညာ တုိးတက္တယ္၊ လူေနမႈ အဆင့္ျမင့္တယ္၊ ေခတ္မွီဒယ္ေျပာေပမဲ႕ ကမာၻ႕ေပၚမွာ ဘာသာေရးစိတ္ဓာတ္ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္ အျပင္းဆုံးႏုိင္ငံဗဲ။ အဓိကေသာ့ဂ်က္က ႏုိင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး…..။ စနစ္ေၾကာင့္ မတူကြဲျပားဒဲ႕ အသီးအပြင့္မ်ား အလွ်ိဳလွ်ိဳ ေပါက္ဖြားလာဒါ…။
ခ်က္မွက္။ အန္ပီအာ ေရဒီယုိ ေပါ့ကတ္စ္ေဟာင္းတခုအား ခံစားပီး ေရးဗာသီ။

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF