“စာေပ” ၏ ဝိေသသနျဖစ္ေသာ “ဂႏၳဝင္” ဟူေသာ ေဝါဟာရကို အဘိဓာန္မ်ားတြင္ မည္သုိ႕ ဖြင့္ဆိုထားေျကာင္း ေလ့လာၾကည့္ေသာအခါ “ဂႏၳဝင္” သည္ ပါဠိ “ဂႏၳ + ဝံသ” မွ ဆင္းသက္ေၾကာင္း၊ “ဂႏၳ” သည္ “က်မ္းဂန္” ဟု အဓိပၸါယ္ရ၍ “ဝံသ” သည္ “အစဥ္” ဟု အဓိပၸါယ္ရေၾကာင္း ရွင္းလင္းၿပီး “ဂႏၳဝင္” ကို “စာေပသမုိင္း၊ က်မ္းဂန္သမုိင္း၊ သမုိင္းဝင္စာေပ” ဟူ၍ ဖြင့္ဆိုၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

တစ္ဖန္ “ဂႏၳဝင္” ကို “Classic” ဟူေသာ အေနာက္တုိင္း စာေပေဝါဟာရ ႏွင့္လည္း သေဘာတူ အဓိပၸါယ္တူ သံုးႏႈန္းတတ္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ “Classic” ကို “ဂႏၳဝင္စာေပ” ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ “ဂႏၳဝင္ေျမာက္စာေပ” ဟူ၍လည္းေကာင္း ျပန္ဆုိ သံုးႏႈန္း တတ္ၾကပါသည္။

“Classic” သည္ “Classicus” ဟူေသာ လက္တင္ေဝါဟာရမွ ဆင္းသက္ေၾကာင္း၊ ေရွးေခတ္ ေရာမႏုိင္ငံတြင္ ေငြေၾကးဥစၥာအလိုက္ လူတန္းစာ ခြဲျခားရာ၌ အခ်မ္းသာဆံုး ထိပ္တန္း လူတန္းစားကို ထုိေဝါဟာရျဖင့္ ေခၚေဝၚသံုးႏႈန္းေၾကာင္း၊ တစ္ဖန္ “ထိပ္တန္းစာေပ ေရးသားသူ၊ ထိပ္တန္းစာဆုိ” ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ျဖင့္ ထိုေဝါဟာရကို သံုးႏႈန္းျပန္ေၾကာင္း၊ ထုိမွတစ္ဖန္ ထိုထိပ္တန္းစာဆိုတို႕ ေရးဖြဲ႕ေသာ “ထိပ္တန္းစာေပ”၊ “စာႀကီးေပႀကီး” ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ျဖင့္ ထုိေဝါဟာရကို သံုးႏႈန္းျပန္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ရွင္းလင္း ဖြင့္ဆိုၾကပါသည္။

ထုိဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္အညီ Classic ကို “စံတင္ေလာက္ေသာ စာေပ”၊ “စံတင္ေလာက္သည့္ အႏုပညာ လက္ရာ”၊ “စကားေျပျပစ္၍ ပံုသက္ေသ မွတ္စရာ ေကာင္းေသာစာ”၊ “စာေပၾသဇာကို အသိအမွတ္ျပဳရေသာ စာေပ”၊ “ထင္ရွား ေပၚလြင္ၿပီး တည္တံေသာ အရည္အေသြးမ်ားေၾကာင့္ အားလံုးက အသိအမွတ္ ျပဳရေသာ စာေပလက္ရာ”၊ “ႏွစ္ကာလမ်ား၏ စမ္းသပ္မႈကုိ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံႏိုင္ေသာ စာေပ”၊ “တစ္ခတ္လြန္ တစ္ခတ္ကူးတြင္ အဖက္တင္ခဲ့ေသာ စာေပ” စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ဖြင့္ဆုိၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

တစ္ဖန္ “စာေပ” ဟူရာ၌ စိတ္ကူး ဥာဏ္ျဖင့္ ဖန္တီးေရးဖြဲ႕ေသာ ဝတၳဳ၊ ကဗ်ာ၊ ျပဇာတ္ စသည့္ ရသစာေပကို အဓိက ဆိုလိုေၾကာင္း သတ္မွတ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ ရွိပါသည္။ ဤသုိ႕ဆိုလွ်င္ ျမန္မာ့ဂႏၳဝင္စာေပ ဟူရာ၌လည္း ဂႏၳဝင္စာေပတြင္ ရွိအပ္သည့္ အရည္အေသြးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဝတၳဳ၊ ကဗ်ာ၊ ျပဇာတ္ စသည့္ ရသစာေပတုိ႕ကုိသာ စာရင္းသြင္းရမည္ကဲ့သုိ႕ ရွိေနပါသည္။

သုိ႕ေသာ္ ျမန္မာ့စာေပသမုိင္းတြင္ ရသစာေပ တို႕ကိုသာမက အေရးအဖြဲ႕ ေကာင္းမြန္ေသာ အျခားစာေပ က်မ္းဂန္ တုိ႕ကိုလည္း စာေပအရာေျမာက္ေသာ စာေကာင္းေပမြန္အျဖစ္ ထည့္သြင္း အသိအမွတ္ျပဳသည့္ အစဥ္အလာ ရွိပါသည္။

“တရားစာမ်ား၊ ေဗဒင္က်မ္း၊ နကၡတ္က်မ္း၊ နီတိက်မ္းမ်ား စသည့္ က်မ္းဂန္တို႕ကို ေရးသားစီရင္ရာတြင္ အလကၤာ ရသ ေျမာက္ေအာင္ေရးလွ်င္ စာေပေျမာက္သည္ဟု ယူဆၾကရပါသည္” ဟူေသာ ဆရာေမာင္ထင္၏ အဆိုအမိန္႕၊ “နရသုခိ၊ နရတန္ေဆာင္၊ ဓာတုမဂၤလာ၊ ဒြါဒသိန္ စေသာ က်မ္းမ်ားမွာ ေဆးက်မ္း၊ ဓာတ္က်မ္း၊ နကၡတ္က်မ္းမ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း အလကၤာ ဂုဏ္ေျမာက္ေအာင္ ဖြဲ႕ဆိုထားသျဖင့္ ၎တို႕ကို ဖတ္ရႈစဥ္အတြင္း၌ ေဆးက်မ္း၊ ဓာတ္က်မ္း၊ နကၡတ္က်မ္းမ်ား ျဖစ္သည္ကိုပင္ သတိမျပဳမိေတာ့ဘဲ ရသ၏ ဆြဲေဆာင္ရာကို ပါသြားသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရသစာေပတြင္ ပါဝင္ေၾကာင္း” ဟူေသာ ဆရာေဇယ်၏ အဆိုအမိန္႕တုိ႕သည္ ထိုအစဥ္အလာကို ေဖာ္ညႊန္းလ်က္ ရွိပါသည္။

ဤသို႕ဆိုလွ်င္ ဝတၳဳ၊ ကဗ်ာ၊ ျပဇာတ္တို႕သာမက ဂုဏ္အလကၤာ ရသေျမာက္ေအာင္ ေရးဖြဲ႕ထားေသာ အျခားစာေပ က်မ္းဂန္တို႕ကိုလည္း ျမန္မာဂႏၳဝင္စာေပ အျဖစ္ ထည့္သြင္း သတ္မွတ္ရမည့္ သေဘာရွိပါသည္။

အခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ ျမန္မာ့ဂႏၳဝင္စာေပ ဟူသည္မွာ ဂုဏ္အလကၤာ ရသေျမာက္ေသာ စာေပ၊ စံတင္ေလာက္ေသာ စာေပ၊ စာေပၾသဇာ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ စာေပအျဖစ္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံ ရပ္တည္ေသာ စာေပက်မ္းဂန္ သမုိင္းဝင္ စာေကာင္း ေပမြန္တို႕ပင္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ဖြယ္ ရွိပါသည္။

သို႕ျဖစ္လွ်င္ စာေပတစ္ရပ္သည္ ဂႏၳဝင္စာေပ ျဖစ္ထုိက္ မျဖစ္ထုိက္၊ မည္သုိ႕ သတ္မွတ္ တုိင္းတာမည္နည္းဟူ၍ ေမးစရာ ရွိပါသည္။ သတ္မွတ္ တုိင္းတာရန္ ကိစၥကား လြယ္ကူေသာကိစၥ မဟုတ္ပါ။ သို႕ေသာ ေရွ႕တြင္ တင္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း စာေပတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္း ေခတ္ကာလမ်ားတြင္ ထုိစာေပ၏ဂုဏ္ကို ေလးစားစြာ အသိအမွတ္ျပဳကာ ေဖာ္ညႊန္းမႈမ်ား ျပဳၾကသည္ဆိုလွ်င္ ထုိစာေပသည္ ေရွ႕တြင္တင္ျပခဲ့ေသာ ဂႏၳဝင္စာေပ ဖြင့္ဆို သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္ တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္း အက်ံဳးဝင္လိမ့္မည္ဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ မွတ္ယူရပါသည္။

၁၉၉၂ ခုႏွစ္ထုတ္ “ဂႏၳဝင္စာေပ စာတမ္းမ်ား (ဒုတိယတြဲ)”
ေမာင္ခင္မင္ (ဓႏုျဖဴ) တင္သြင္းေသာ ေရွးေခတ္ျမန္မာ့ ဂႏၳဝင္စာေပ စာတမ္းမွ
ေကာက္ႏုတ္တင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း ………………………………………. ။

ဤတြင္ ၿပီး၏ ……………………………………. ။

About မဟာရာဇာ အံစာတံုး

has written 306 post in this Website..

အခ်ိဳ႕ေသာ အရာေတြဟာ "ေျပာင္" ၿပီးရင္ ျပန္ေကာင္းဖို႕ မလြယ္ဘူး။ အခ်ိဳ႕အရာေတြ က်ေတာ့ တစ္မ်ိဳး။ "ေျပာင္" ၿပီးရင္ ပိုပို ေကာင္းလာတတ္တဲ့ အမ်ိဳး။ ႏႈတ္ခမ္းေမြး ေျပာင္ေအာင္လို႕ ရိတ္တယ္။ ရိတ္ေလ .. သန္ေလပဲ။ ထိပ္ေျပာင္လို႕ ဆံပင္ သန္ေအာင္ လုပ္တယ္။ မလြယ္ျပန္ဘူး။ ဒီသေဘာ .. ဒီသေဘာ။

   Send article as PDF