ရန် ကုန် ဟို တယ် အ ခန်း ခ များ လွန် မင်း စွာ တိုး မြုင့် ေ န ကြ ခြင်း၊ Travel Agent များ နှင်. Hotel များ အ ကြား ဆက် ဆံ ရေ အ ဆင် မ ပြေ ခြင်း၊ လုံ လောက် သည်. အ ခန်း အ ရေ အ တွက် မ ရှိ ခြင်း၊ လုံ လောက် သည်.အ ခြေ ခံ အ ဆောက် အဦး နှင်. ပံ့ ပိုး ပစ္စည်း များ မ ပြည်. စုံ ခြင်း၊ Malaysia Truly Asia ကဲ့ သို. Branding မ လုပ် နိုင် သေး ခြင်း၊ နိုင် ငံ ဝင် ပေါက် မ တိုး ချဲ.သေ ခြင်း၊ Investment Law မ ပြ ဌာန်း နိုင် သော ကြောင့် International Hotel Chain များ မ ဝင် လာ သေး ခြင်း၊ ယခု ထိ Banking system, Credit Card system, ATM တို့ မ ဖေါ် ဆောင် နိုင် သေး ခြင်း၊ E Visa စ နစ် ေ ဖါ် ဆောင် ရန် အား လုံး အ ဆင် သင့် ဖြစ် ပြီး မှ Immigration Ministry မှ Visa On Arrival ပေး မည် ဆို ပြီး ကျန်. ကြာ ခြင်း တို့ မှာ ချက် ချင်း အ ရေး ယူ ဆောင် ရွက် ရန် စိန် ခေါ် မှု များ ဖြစ် ပြီး၊ လျင်မြန် စွာ မဆောင် ရွက် ပါ က နိုင် ငံ ဈေး ကွက် နှင့် သိက္ခာ ကျ ဆင်း နှိင် ပါ သည်။ သို့ ပါ က ေ နာက် ၃ / ၄ နှစ် ပြန် လည် ကြိုး စား ရ မည် ဖြစ် ကြောင် တင် ပြ ရ ပေ သည်။

About Knowledge Seeker

Knowledge Seeker has written 59 post in this Website..