ရန္ ကုန္ ဟို တယ္ အ ခန္း ခ မ်ား လြန္ မင္း စြာ တိုး ၿမုင့္ ေ န ၾက ၿခင္း၊ Travel Agent မ်ား နွင္. Hotel မ်ား အ ၾကား ဆက္ ဆံ ေရ အ ဆင္ မ ေၿပ ၿခင္း၊ လံု ေလာက္ သည္. အ ခန္း အ ေရ အ တြက္ မ ရွိ ၿခင္း၊ လံု ေလာက္ သည္.အ ေၿခ ခံ အ ေဆာက္ အဦး ႏွင္. ပံံ႔ ပိုး ပစၥည္း မ်ား မ ၿပည္. စံု ၿခင္း၊ Malaysia Truly Asia ကဲ့ သို. Branding မ လုပ္ နိုင္ ေသး ၿခင္း၊ နိုင္ ငံ ၀င္ ေပါက္ မ တိုး ခ်ဲ.ေသ ၿခင္း၊ Investment Law မ ၿပ ဌာန္း နိဳင္ ေသာ ေၾကာင္႔ International Hotel Chain မ်ား မ ၀င္ လာ ေသး ၿခင္း၊ ယခု ထိ Banking system, Credit Card system, ATM တို႔ မ ေဖၚ ေဆာင္ နိုင္ ေသး ၿခင္း၊ E Visa စ နစ္ ေ ဖၚ ေဆာင္ ရန္ အား လံုး အ ဆင္ သင္႔ ၿဖစ္ ၿပီး မွ Immigration Ministry မွ Visa On Arrival ေပး မည္ ဆို ၿပီး က်န္. ၾကာ ၿခင္း တို႕ မွာ ခ်က္ ခ်င္း အ ေရး ယူ ေဆာင္ ရြက္ ရန္ စိန္ ေခၚ မွု မ်ား ၿဖစ္ ၿပီး၊ လ်င္ၿမန္ စြာ မေဆာင္ ရြက္ ပါ က နိုင္ ငံ ေစ်း ကြက္ နွင္႔ သိကၡာ က် ဆင္း နိွင္ ပါ သည္။ သို႔ ပါ က ေ နာက္ ၃ / ၄ နွစ္ ၿပန္ လည္ ၾကိဳး စား ရ မည္ ၿဖစ္ ေၾကာင္ တင္ ၿပ ရ ေပ သည္။

About Knowledge Seeker

Knowledge Seeker has written 59 post in this Website..

   Send article as PDF