“ ျမန္မာဆိုတာ လူမ်ိဴးရဲ႕နာမည္ “

ေဒါက္တာသန္းထြန္း
ျမန္မာသမုိင္းရွာေတာ္ပံု စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ (၁၀၃- ၁၀၄) တြင္ ယခုလိုေဖၚျပထားပါသည္။

“ျမန္မာလုိ႔ေခၚရင္ အစပထမလူမ်ိဳးကိုပဲ ေခၚတာျဖစ္တယ္။
ေနာက္တစ္ေနရာ တစ္ေနရာတည္းမွာပဲ ျမန္မာေတြအေနၾကာေတာ့ သူတုိ႔ေနတဲ့ ေနရာကိုပါ ျမန္မာစု၊ ျမန္မာရြာ၊ ျမန္မာျပည္လုိ႔ေခၚတယ္၊ မြန္ေက်ာက္စာ (ခရစ္ ၁၁၀၂ ) ထဲမွာ ျမန္မာ ကို မိရ္မာ (မြန္ေက်ာက္စာ ၉ခ/၄၂၊ဒီ ၂၄၊ အိပ္ခ်္ ၁၂) လို႔ေရးထားတာေတြ႔ရတယ္။ ထိလိုင္မင္ (၁၀၈၄ – ၁၁၁၃) လက္ထက္ နန္းသစ္ ေဆာက္တဲ့ အခါ မြန္၊ ပ်ဴနဲ႔ မိရ္မာ လက္သမားေတြပါတယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။ အဲဒါ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ေက်ာက္စာေတြထဲမွာ အေစာဆံုးေတြ႔ရတဲ့ ျမန္မာ အေၾကာင္းပဲျဖစ္ပါတယ္”

“ျမမၼာ” လို႔ေရးတာလည္းေတြ႔ရတယ္လို႔ဆုိပါတယ္။
ဒီေတာ့ “ျမန္မာ” ဆုိတာ ျမန္မာလူမ်ိဳးရဲ႕မူလနာမည္ပဲ။ တုိင္းျပည္နာမည္ မဟုတ္ပါ။

“ ဗမာႏုိင္ငံ၊ျမန္မာလူမ်ိဳး ”

တုိ႔ဗမာအစည္းအရံုးသမုိင္း (ပထမတြဲ)၊ အခန္း ၇၊ စာမ်က္ႏွာ (၂၁၃-၂၁၇)တြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ေဖၚျပထားပါသည္။

တို႔ဗမာ အစည္းအရံုးသည္ မူလတည္ေထာင္စဥ္မွစ၍ သမုိင္းတေလွ်ာက္လံုး လူမ်ိဳးစုအားလံုး၏ ညီၫြတ္ေရးကို အေလးေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ “တို႔” ဟူေသာစကား၊ “ဗမာ”ဟူေသာစကား၊ “ဗမာႏုိင္ငံ၊ ဗမာျပည္” ဟူေသာ စကားတုိ႔ကို တီထြင္၍ တုိင္းရင္းသား စစ္စစ္ ဟူေသာ အမည္နာမ တပ္ဆင္ခဲ့ျဖင့္ သိသာထင္ရွားေပသည္။
သခင္မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ျမန္မာျပည္ဆုိေသာ စကားမွာ ျမန္မာလူမ်ိဳးသာ ေနထိုင္ေသာျမန္မာႏုိင္ငံဟု အဓိပၸါယ္ေရာက္သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိသည္မွာ ျမန္မာပေဒသရာဇ္မ်ားက ေပးေသာနာမည္ျဖစ္သည္။ မမွန္ကန္။ ဗမာႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာလူမ်ိဳး တမ်ိဳးတည္းေနထုိင္ေသာ ႏုိင္ငံမဟုတ္။ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ကယား၊ ခ်င္း၊ ေတာင္သူ၊ ပအိုး၊ ပေလာင္၊ မြန္၊ ျမန္မာ၊ ရခုိင္၊ ရွမ္း စေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံု ေနထိုင္ေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ျမန္မာျပည္ဟု မသံုး၊ ဗမာႏုိင္ငံ ဗမာျပည္ဟုသံုးသည္။ သုိ႔မွသာ ညီၫြတ္မွန္ကန္မည္။ ဗမာႏုိင္ငံတြင္ေနထုိင္ၾကေသာ တုိင္းရင္းသားအားလံုးကို ဗမာဟု ေခၚသည္။
မြန္လူငယ္ မြန္သင္းလိႈင္၊ မြန္သန္း၊ မြန္ထြန္းဦးစသည္တုိ႔သည္ သခင္သင္းလိႈင္၊ သခင္သန္း၊ သခင္ထြန္းဦး
ထားဝယ္လူငယ္ ကိုဗသိန္းတင္၊ကုိစံဝင္း၊ ကိုဗေဆြ စသူတို႔သည္ သခင္ဗသိန္းတင္၊ သခင္စံဝင္း၊ သခင္ဗေဆြ
ရခုိင္လူငယ္ ကုိေအာင္ႀကီး၊ ကိုစန္ေရႊ၊ ကိုဗတင္ စသူတို႔သည္ သခင္ေအာင္ႀကီး၊ သခင္စန္ေရႊ၊ သခင္ဗတင္
ရွမ္းလူငယ္ ကိုခြန္တီး၊ ကုိခင္ေမာင္၊ ကိုေငြ ကိုသစ္ စသူတို႔သည္ သခင္ခြန္တီး၊ သခင္ခင္ေမာင္ (ကမာရြတ္)၊ သခင္ေငြ (ဗိုလ္ေစာေအာင္)၊ သခင္သစ္ (ဗိုလ္ေစာေနာင္)
ခ်င္းလူငယ္ ကိုဝမ္းသူေမာင္၊ ကိုေအာင္မင္း စသူတို႔သည္ သခင္ဝမ္းသူေမာင္၊ သခင္ေအာင္မင္း
ပအိုးလူငယ္ ကိုသိမ္းေမာင္၊ ကုိဗေရႊ စသူတို႔သည္ သခင္သိန္းေမာင္၊ သခင္ဗေရႊ
ကရင္လူငယ္ ကုိဘုိးကြယ္(ေျမာင္းျမ) ၊ ကုိစုိန္ေရႊ(ေျမာင္းျမ) တုိ႔သည္ သခင္ဘုိးကြယ္၊ သခင္စိန္ေရႊ ဟူ၍ သခင္အမည္ခံ ယူ ခဲ့ၾကသည္။
ထို႔အတူ မစၥတာနာရရန္ဆင္၊ နာရီဒူး၊ ဆင္းဂုပၸတား၊ ဘဲလ်ား၊ အပၸနား စေသာ အိႏၵိယအမ်ိဳးသားမ်ားသည္ သခင္နာရရန္ဆင္၊ သခင္နာရီဒူး၊ သခင္ဆင္းဂုပၸတား၊ သခင္ဘဲလ်ား၊ သခင္အပၸနား
ကုိတိတ္ဂြမ္ (ရန္ကုန္)၊ ကုိေဇယ်ေခၚ အင္ပီး (ေျမာင္းျမ)၊ စူးတူး (ေခၚ) ကံဆင့္(ေျမာင္းျမ)၊ ခ်ိန္တိတ္(ေညာင္ဦး)၊ ဂင္စိန္(ၿမိတ္) စေသာ တရုတ္အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ သခင္တိတ္ဂြမ္၊ သခင္ေဇယ်၊ သခင္ကံဆင့္၊ သခင္ခ်န္တိတ္၊ သခင္ဂင္စိတ္ စသျဖင့္ သခင္ဘဲ႔ြခံယူၿပီး တို႔ဗမာအစည္းအရံုးတြင္ဝင္ေရာက္ကာ တုိက္ပြဲအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ တို႔ဗမာသီခ်င္းတြင္

“ တို႔ဗမာ— ၊ ေဟ့— တို႔ဗမာ၊ ဗမာေျပတဝွမ္းအကုန္ တို႔အိမ္မွတ္ပါ၊ တို႔ယာမွတ္ပါ၊ အဲဒါ တို႔ဗမာ”ဟု ထည့္သြင္းသီဆိုခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အတူ မူလႏုိင္ငံေတာ္ သီခ်င္းတြင္လည္း “ဗမာေျပ”ဟုသာ ထည့္သြင္းေရးသားသီဆိုခဲ့ၾကသည္။

နယ္ခဲ်႕ဆန္႔က်င္ေရး၊ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးမွာ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည့္ပါတီအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အမည္မ်ားကိုလည္း ဤသို႔ ေရးသား ေဖၚျပခဲ့ၾကပါသည္။

– ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ (ဗကသ)
– ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂုိဏ္း
– ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (ဗကပ)
– ဗမာ့လက္ရံုးတပ္
– ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္
– ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေတာင္သူလယ္သမားအစည္းအရံုး — သျဖင့္ျဖစ္သည္။
တို႔ဗမာအစည္းအရံုးဝင္ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားကလည္း ၄င္းတုိ႔အမည္ကို ဤသို႔ေျပာင္းလဲခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဟု ျဖစ္သင့္သလား ?
ျပည္ေထာင္စုဗမာႏိုင္ငံေတာ္ဟု ျဖစ္သင့္သလား ?

About ကိုပါႀကီး

has written 21 post in this Website..