လုံ လောက် သော ကိုယ် ပိုင် ဝေါ ဟာ ရ မရှိ သော ကြောင်. English စကား မ ပြော နိုင် ဟု ယူ ဆ ကြ ပြီး၊ တတ် နို င် သ ရွေ့ မိ မိ သိ သော စ ကား လုံး များ ကို သုံး ပြီး English စကား ပြော သူ များ နှင်. လက် တွေ. ပြော ကျင်. ရမည်. အစား၊ Vocabulary များ ကို များ နိုင် သရွေ.များ များ မှတ် မိအောင် ကြိုး စား တတ် ကြ သည်။
သို. ဆို ေ သာ ကြောင်. အနည်း ဆုံး စကား လုံး မည် မျှ သိ လျင် ရမည် နည်း ဟု မေး စရာ ရှိ လာ ပေ သည်။ အ များ ဆုံး အ သုံး ပြု သော စကား လုံး ၃၀ဝ သိ ရုံ ဖြင်. ၆၅ % English Speaking ကို သိ နိုင် သည် ဟု ဆို ကြ သည်။ အ ကယ် ၍ အ များ ဆုံး အ သုံး ပြု သော စကား လုံး ၂၀၀ဝ ( the General Service list of English Words ) ကို သိ လျှင် ၆၅ % English စာ ကို ကျွမ်း ကျင် စွာ သိ နိုင် ပေ သည်။
အ မှ န် မှာ သင် သိ သော စကား လုံး အရေ အတွက် မှာ လို အပ် သည် ထက် ပင် ပို နေ နိုင် ေ ပ သည်။ သို. သော် English စာ ကို ကျွမ်း ကျင် စွာ မ ပြော နိုင် ရ ခြင်း မှာ သင် သိ သော စကား လုံး များ ကို ကျွမ်း ကျင် စွာ မ သုံး နိုင် ခြင်း ကြောင်. ဖြစ် နိုင် သည်။
ဤ နေ ရာ ၌ မိ မိ ဘာ သာ မှ တိုက် ရိုက် ဘာ သာ ပြန် ခြင်း မှာ အဓိ က ရှောင် ရ မည်. အ ချက် ဖြစ် ပေ သည်။ ထို. ကြောင်. စာ တစ် ကြောင်း ကို မိ မိ ဘာ သာ တည် ဆောက် ရာ တွင်
၁၊ မိ မိ ဘာ သာ မှ တိုက် ရိုက် ဘာ သာ ပြန် ခြင်း ကို ရပ် တန်. ခြင်း
၂၊ မိ မိ အ ခက် တွေ. နေ သော ဝါ ကျ များ ကို သ ဘော သွား တူ သော English ဝါ ကျ များ ရှာ ပြီး တိုက် ရိုက် ကူး ချ ခြင်း
၃၊ phrasal verbs, filler phrases နှင်. small talk phrases များ ကို လေ့ လာ အ သုံး ပြု ခြင်း တို. ဖြင်. ပို မို ထိ ရောက် စွာ ပြော ဆို နိုင် ပေ မည်။
နေ့ စဉ် လုပ် ငန်း ဆောင် တာ များ ကို လုပ် ဆောင် ရာ တွင် English စကား လုံး များ ၊ ဝါ ကျ များ သုံး နိုင် အောင် English လို တွေး ခေါ် ပြီး ကြိုး စာ ရေး သား / ပြော ဆို လေ. ကျင်. သင်. ပေ သည်။
ထို သို. English ဝါ ကျ များ များ အ သုံး ပြု နိုင် ရန် English စာ များ များ ဖတ် ရန် လို ပေ သည်။

ပ ထ မ ဦး စွာ အောက် ဖေါ် ပြ ပါ စ ကား လုံး ၂၂၈၄ ကို သိ အောင် Oxford Advanced Learner’s Dictionary အ ကူ ညီ ဖြင်. လေ. လာ ရ မည်။

The be of and a to in he have it that for they I with as not on she at by this we you dobut from or which one would all will there say who make when can more if no man out other so what time up go about than into could state only new year some take come these know see use get like then first any work now may such give over think most even find day also after way many must look before great back through long where much should well people down own just because good each those feel seem how high too place little world very still nation hand old life tell write become here show house both between need mean call develop under last right move thing general school never same another begin while number part turn real leave might want point form off child few small since 157 627 against 158 614 ask 159 611 late 160 611 home 161 605 interest 162 605 large 163 601 person 164 600 end 165 596 open 166 590 public 167 589 follow 168 588 during 169 584 present 170 583 without 171 580 again 172 577 hold 173 568 govern 174 567 around 175 565 possible 176 564 head 177 563 consider 178 560 word 179 560 program 180 560 problem 181 552 however 182 552 lead 183 548 system 184 546 set 185 539 order 186 539 eye 187 538 plan 188 534 run 189 534 keep 190 534 face 191 534 fact 192 534 group 193 533 play 194 531 stand 195 529 increase 196 529 early 197 528 course 198 527 change 199 523 help 200 522 line 201 521 city 202 513 put 203 511 close 204 506 case 205 504 force 206 501 meet 207 501 once 208 501 water 209 498 upon 210 496 war 211 496 build 212 496 hear 213 496 light 214 495 unite 215 493 live 216 492 every 217 491 country 218 490 bring 219 490 center 220 489 let 221 488 side 222 487 try 223 486 provide 224 484 continue 225 482 name 226 481 certain 227 480 power 228 479 pay 229 473 result 230 473 question 231 471 study 232 468 woman 233 464 member 234 463 until 235 461 far 236 460 night 237 458 always 238 458 service 239 458 away 240 457 report 241 454 something 242 453 company 243 452 week 244 451 church 245 451 toward 246 451 start 247 449 social 248 445 room 249 443 figure 250 441 nature 251 440 though 252 438 young 253 437 less enough lmost read include president nothing yet better big boy cost business value second why clear expect family 272 401 complete 273 401 act 274 401 sense 275 400 mind 276 399 experience 277 396 art 278 395 next 279 395 near 280 394 direct 281 393 car 282 393 law 283 387 industry 284 386 important 285 381 girl 286 379 god 287 378 several 288 377 matter 289 376 usual 290 373 rather 291 371 per 292 369 often 293 369 kind 294 369 among 295 368 white 296 365 reason 297 365 action 298 64 return 299 364 foot 300 360 care 301 360 simple302 359 within 303 358 love 304 358 human 305 355 along 306 353 appear 307 353 doctor 308 353 believe 309 352 speak 310 351 active 311 351 student 312 350 month 313 349 drive 314 348 concern 315 348 best316 348 door 317 346 hope 318 345 example319 345 inform 320 344 body 321 344 ever 322 343 least 323 343 probable 324 343 understand 325 342 reach 326 340 effect 327 339 different 328 337 idea 329 337 whole 330 335 control 331 333 condition 332 333 field 333 333 pass 334 333 fall 335 332 note 336 332 special 337 332 talk 338 331 particular 339 330 today 340 329 measure 341 328 walk 342 328 teach 343 327 low 344 327 hour 345 326 type 346 326 carry 347 324 rate 348 324 remain 349 324 full 350 323 street 351 323 easy 352 323 although 353 321 record 354 321 sit 355 320 determine 356 315 level 357 313 local 358 312 sure 359 312 receive 360 311 thus 361 309 moment 362 308 spirit 363 308 train 364 308 college 365 307 religion 366 307 perhaps 367 306 music 368 306 grow 369 305 free 370 304 cause 371 302 serve 372 302 age 373 302 book 374 302 board 375 302 recent 376 301 sound 377 301 office 378 300 cut 379 299 step 380 297 class 381 297 true 382 297 history 383 296 position 384 296 above 385 295 strong 386 294 friend 387 293 necessary 388 292 add 389 292 court 390 291 deal 391 290 tax 392 289 support 393 286 party 394 286 whether 395 285 either 396 285 land 397 285 material 398 285 happen 399 285 education 400 284 death 401 284 agree 402 283 arm 403 282 mother 404 282 across 405 281 quite 406 281 anything 407 281 town 408 281 past 409 281 view 410 281 society 411 280 manage 412 280 answer 413 280 break 414 279 organize 415 277 half 416 276 fire 417 276 lose 418 275 money 419 275 stop 420 275 actual 421 274 already 422 274 effort 423 273 wait 424 273 department 425 273 able 426 272 political 427 271 learn 428 271 voice 429 269 air 430 269 together 431 269 shall 432 269 cover 433 269 common 434 268 subject 435 266 draw 436 265 short 437 265 wife 438 265 treat 439 263 limit 440 262 road 441 262 letter 442 260 color 443 260 behind 444 258 produce 445 258 send 446 258 term 447 257 total 448 256 university 449 254 rise 450 254 century 451 253 success 452 253 minute453 251 remember 454 250 purpose 455 250 test 456 248 fight 457 247 watch 458 247 situation459 246 south 460 246 ago 461 245 difference 462 245 stage 463 244 father 464 243 table 465 242 rest 466 242 bear 467 240 entire 468 240 market 469 240 prepare 470 240 explain471 239 offer 472 239 plant 473 238 charge 474 238 ground 475 238 west476 237 picture 477 237 hard 478 234 front 479 233 lie 480 232 modern 481 231 dark 482 230 surface 483 230 rule 484 230 regard 485 229 dance 486 229 peace 487 227 observe 488 227 future 489 227 wall 490 225 farm 491 225 claim 492 225 firm 493 223 operation 494 223 further 495 223 pressure 496 222 property 497 222 morning 498 222 amount 499 221 top 500 221 outside 501 221 piece 502 221 sometimes 503 220 beauty 504 220 trade 505 220 fear 506 220 demand 507 220 wonder 508 219 list 509 219 accept 510 218 judge 511 218 paint 512 217 mile 513 217 soon 514 215 responsible 515 214 allow
516 214 secretary 517 214 heart 518 213 union 519 213 slow 520 213 island 521 213 enter 522 213 drink 523 212 story 524 211 experiment 525 211 stay 526 210 paper 527 210 space 528 210 apply
529 209 decide 530 208 share 531 207 desire 532 207 spend 533 207 sign 534 206 therefore 535 206 various 536 206 visit 537 205 supply 538 205 officer 539 205 doubt 540 204 private
541 204 immediate 542 204 wish 543 204 contain 544 204 feed 545 204 raise 546 204 describe 547 203 ready 548 203 horse 549 202 son 550 202 exist 551 202 north 552 201 suggest
553 200 station 554 200 effective 555 199 food 556 199 deep 557 198 wide 558 197 alone
559 196 character 560 195 english 561 196 happy 562 196 critic 563 195 unit 564 195 product 565 195 respect566 195 drop 567 195 nor 568 195 fill 569 194 cold 570 193 represent 571 193 sudden572 192 basic 573 192 kill 574 191 fine 575 191 trouble 576 191 mark 577 191 single 578 190 press 579 189 heavy 580 189 attempt 581 189 origin 582 189 standard 583 188 everything 584 188 committee 585 188 moral 586 187 black 587 186 red 588 186 bad 589 186 earth 590 185 accord 591 185 else 592 185 mere 593 184 die 594 184 remark 595 184 basis 596 184 except 597 183 equal 598 183 east 599 183 event 600 183 employ 601 183 defense 602 183 smile 603 183 river 604 183 improve 605 182 game 606 181 detail 607 181 account 608 181 cent 609 181 sort 610 180 reduce 611 180 club 612 180 buy 613 180 attention 614 180 ship 615 179 decision 616 178 wear 617 178 inside 618 178 win 619 178 suppose 620 178 ride 621 177 operate 622 177 realize 623 177 sale 624 177 choose 625 177 park 626 177 square 627 176 vote 628 176 price 629 176 district 630 175 dead 631 175 foreign 632 175 window 633 175 beyond
634 174 direction 635 174 strike 636 174 instead 637 173 trial 638 173 practice 639 173 catch 640 172 opportunity 641 172 likely 642 170 recognize 643 170 permit 644 170 serious 645 170 attack 646 170 floor 647 168 association 648 168 spring 649 167 lot 650 167 stock 651 167 lack 652 167 hair 653 167 science 654 166 relation 655 166 profession 656 166 pattern 657 165 quick 658 164 medical 659 165 influence 660 165 occasion 661 165 machine 662 164 compare 663 163 husband 664 163 blue 665 163 international 666 162 fair 667 162 especially 668 162 indeed 669 162 imagine 670 162 surprise 671 162 average 672 161 official 673 161 temperature 674 161 difficult 675 160 sing 676 160 hit 677 160 tree 78 160 race 679 160 police 680 160 touch 681 159 relative 682 159 throw 683 159 quality 684 159 former 685 158 pull 686 157 chance 687 157 prove 688 157 argue 689 157 settle 690 156 growth 691 156 date
692 156 heat 693 155 save 694 155 performance 695 155 count 696 155 production 697 154 listen 698 152 main 699 154 pick 700 154 size 701 152 cool 702 152 army 703 152 patient 704 151 combine 705 51 summer 706 151 hall 707 151 slight 708 151 command 709 151 enjoy 710 151 length 711 150 proper 712 150 express 713 150 health 714 150 chief 715 149 evening 716 149 store 717 149 language 718 148 degree 719 148 lay 720 147 current 721 147 gun 722 147 dog 723 147 hotel 724 147 strange 725 147 separate 726 146 boat 727 146 fail 728 146 clean 729 146 dress 730 146 anyone 731 146 gain 732 146 pain 733 145 object 734 145 knowledge 735 145 depend 736 145 relate 737 145 below 738 144 dollar 739 144 advance 740 144 shape 741 144 arrange 742 144 population 743 144 yes 744 144 sell 745 144 mention 746 144 dry 747 144 check 748 144 poet 749 143 sleep 750 143 join 751 143 hot 752 143 bed 753 143 electric 754 143 dream 755 142 due 756 142 season 757 142 manner 758 142 fit 759 142 left 760 141 progress 761 141 neither 762 141 strength 763 140 notice 764 140 finish 765 140 opinion 766 140 bill 767 140 western 768 140 truth 769 138 wrong 770 138 travel 771 138 suit 772 137 bank 773 137 exact 774 137 honor 775 137 brother 776 136 quiet 777 136 marry 778 136 corner 779 135 handle 780 135 danger 781 135 hospital 782 135 pool 783 135 promise 784 135 blood 785 135 shoot 786 135 scene 787 134 literature 788 134 arrive 789 134 film 790 133 base 791 133 freedom 792 133 bar 793 133 maybe 794 133 hang 795 133 suffer 796 133 manufacture 797 132 frequent 798 132 rock799 132 loss 800 131 burn 801 131 sun 802 131 audience 803 130 essential 804 130 glass 805 130 prevent 806 130 poem 807 130 poor 808 130 inch 809 129 song 810 129 skill 811 129 post 812 129 popular 813 129 radio 814 129 animal 815 128 conscious 816 128 worth 817 128 eat 818 128 election 819 128 faith 820 128 wave 821 128 murder 822 128 model 823 128 forget 824 127 extend 825 127 edge 826 127 distance 827 127 memory 828 127 recommend 829 126 division 830 126 staff 831 126 leg 832 126 discussion 833 126 address 834 126 fly 835 125 dependent 836 125 ball 837 125 shake 838 125 frame 839 125 extreme 840 124 ngineer 841 124 thick 842 124 comfort 843 124 latter 844 124 camp 845 124 oil 846 124 discover 847 124 examine 848 123 difficulty 849 123 tooth 850 123 middle 851 123 choice 852 123 refer 853 123 enemy 854 123 practical 855 122 marriage 856 122 bridge857 122 declare 858 122 lady 859 122 cross 860 122 daily 861 122 afternoon 862 121 attend 863 121 director 864 121 balance865 121 wash 866 121 capital 867 120 speed 868 120 block869 120 citizen 870 119 mouth 871 119 hill 872 118 green873 118 please 874 118 motor 875 118 agency 876 118 encourage 877 118 governor 878 117 worry 879 117 affair 880 117 shoulder 881 117 bright 882 116 mass 883 116 sample 884 116 pretty 885 116 repeat 886 115 roll 887 115 push 888 115 trip 889 115 council 890 115 clothe891 115 parent 892 115 forward 893 114 sharp 894 114 straight 895 113 gas 896 113 weight 897 113 discuss 898 113 fix 899 113 load 900 112 master 901 112 whatever 902 112 round 903 112 rapid 904 112 laugh 905 111 finger 906 111 spot 907 110 propose 908 110 shop909 110 broad 910 110 replace 911 110 reply 912 110 extent 913 109 lock 914 109 employee915 109 ahead 916 109 sight 917 109 spread 918 109 wind919 109 approve 920 109 destroy 921 108 none 922 108 pound923 108 fame 924 108 importance 925 107 reflect 926 107 advantage 927 107 match 928 107 regular 929 107 wage 930 107 refuse 931 107 existence 932 106 hardly 933 106 perform 934 106 title 935 105 tend 936 105 exercise 937 105 thin 938 105 coat
939 105 bit 940 105 mountain 941 105 youth 942 104 behavior943 104 newspaper 944 104 secret 945 104 ability 946 104 sea 947 104 soft 948 104 justice 949 104 reasonable950 104 circle 951 104 solid 952 104 page 953 103 weapon 954 103 fast 955 103 representative 956 103 search 957 103 pure958 103 escape 959 102 crowd 960 102 stick 961 101 telephone 962 101 avoid963 101 garden 964 101 favor 965 101 news 966 101 unless 967 100 dinner968 100 someone 969 100 signal 970 100 yard 971 100 ideal972 100 warm 973 100 miss 974 100 shelter 975 100 soldier 976 99 article 977 99 cry 978 99 captain 979 99 familiar 980 99 seat 981 99 guest 982 98 weak 983 98 excite 984 98 king 985 98 everyone 986 98 wine 987 97 hole 988 97 duty 989 97 beat 990 97 perfect 991 97 bottom 992 97 compose 993 97 battle 994 97 expense 995 97 cattle 996 96 flow 997 95 kitchen 998 95 dust 999 95 bottle 1000 94 admit 1001 94 tear 1002 94 tire 1003 94 expression 1004 93 exception 1005 93 application 1006 93 belong 1007 93 rich 1008 93 failure 1009 93 struggle 1010 93 instrument 1011 93 variety 1012 93 narrow 1013 92 theater 1014 92 collection 1015 92 rain 1016 92 review 1017 92 preserve 1018 92 leadership 1019 91 clay 1020 91 daughter 1021 91 fellow 1022 91 swing 1023 91 thank 1024 90 library 1025 90 fat 1026 90 reserve 1027 89 tour 1028 89 nice 1029 89 warn 1030 89 ring 1031 89 bitter 1032 89 chair 1033 89 yesterday 1034 89 scientific 1035 88 flower 1036 88 wheel 1037 88 solution 1038 88 aim 1039 88 gather 1040 88 invite 1041 88 moreover 1042 88 fresh 1043 88 forest 1044 87 winter 1045 87 box 1046 87 belief 1047 87 ordinary 1048 87 impossible 1049 87 print1050 87 gray 1051 87 taste 1052 87 lip 1053 87 speech 1054 87 reference 1055 86 stain 1056 86 connection 1057 86 otherwise 1058 86 stretch 1059 86 knife 1060 86 village 1061 86 blow 1062 85 mistake 1063 85 sweet 1064 85 shout 1065 85 divide 1066 85 guard 1067 85 worse 1068 85 exchange 1069 85 rare 1070 84 commercial 1071 84 request 1072 84 appoint 1073 84 agent 1074 83 dependence1075 83 bird 1076 83 wild 1077 83 motion 1078 83 guess 1079 83 neighbor 1080 82 seed 1081 82 fashion 1082 82 loan 1083 82 correct 1084 81 plain 1085 81 mail 1086 81 retire 1087 81 opposite 1088 81 prefer 1089 81 safe 1090 81 evil1091 81 double 1092 81 wood 1093 80 empty 1094 80 baby 1095 80 advise 1096 80 content 1097 80 sport 1098 80 lift 1099 80 literary 1100 80 curious 1101 80 tie 1102 80 flat 1103 80 message 1104 80 neck 1105 79 hate 1106 79 dirt 1107 79 delight 1108 79 trust 1109 79 nobody 1110 79 valley 1111 79 tool 1112 78 presence 1113 78 cook 1114 78 railroad 1115 78 minister 1116 78 coffee 1117 78 brush 1118 78 beside 1119 78 collect 1120 77 guide 1121 77 luck 1122 77 profit 1123 77 lord 1124 77 everybody 1125 77 prison 1126 77 cloud 1127 77 slave 1128 77 chairman 1129 76 soil 1130 76 distinguish 1131 76 introduce 1132 76 urge 1133 76 blind 1134 75 arise 1135 75 upper 1136 75 curve 1137 75 membership 1138 75 key 1139 75 entertain 1140 75 soul 1141 75 neighborhood 1142 74 friendly 1143 74 pair 1144 74 stone 1145 74 lean 1146 74 protect 1147 74 dvertise 1148 74 mystery 1149 73 welcome 1150 73 knee 1151 73 jump 1152 73 snake 1153 73 stream 1154 73 avenue 1155 73 brown 1156 73 disease 1157 73 hat 1158 73 excellent 1159 72 formal 1160 72 snow 1161 72 sheet 1162 72 somehow 1163 72 unity 1164 72 sky 1165 72 rough 1166 72 smooth 1167 72 weather 1168 72 steady 1169 72 threaten1170 72 depth 1171 71 oppose 1172 71 deliver 1173 71 ancient 1174 71 pray 1175 71 adopt 1176 71 birth 1177 71 appearance 1178 71 universe 1179 71 busy 1180 71 hurry 1181 71 coast 1182 71 forth 1183 70 smell 1184 70 furnish 1185 70 female 1186 70 hide 1187 70 wire 1188 70 proposal 1189 70 ought 1190 70 victory 1191 69 quarter 1192 69 engine 1193 69 customer 1194 69 waste 1195 69 fool 1196 69 intend 1197 69 intention 1198 69 desk 1199 69 politics 1200 69 passage 1201 69 lawyer 1202 68 root 1203 68 climb 1204 68 metal 1205 68 gradual 1206 68 hunt 1207 68 protection 1208 68 satisfy 1209 68 roof 1210 68 branch 1211 68 pleasure 1212 68 witness 1213 68 loose1214 67 nose 1215 67 mine 1216 67 band 1217 67 aside 1218 67 risk 1219 67 tomorrow 1220 67 remind 1221 67 ear 1222 67 fish 1223 67 shore1224 66 operator 1225 66 civilize 1226 66 being 1227 66 silent 1228 66 screen 1229 66 bind 1230 66 earn 1231 66 pack 1232 66 colony 1233 66 besides 1234 66 slip 1235 66 cousin 1236 66 scale 1237 66 relief 1238 66 explore 1239 66 stem 1240 65 brain 1241 65 musician 1242 65 defend 1243 65 bend1244 65 somebody 1245 65 shadow 1246 64 mix 1247 64 smoke 1248 64 description 1249 64 fruit 1250 64 guilt 1251 64 yield 1252 64 sensitive 1253 64 salt 1254 64 pale 1255 64 sweep 1256 64 completion1257 64 throat 1258 64 agriculture 1259 64 admire 1260 63 gentle 1261 63 dozen 1262 63 particle 1263 63 pleasant 1264 63 bay 1265 63 cup 1266 63 competition 1267 63 moon 1268 63 terrible 1269 63 strip 1270 63 mechanic 1271 63 shock 1272 63 conversation 1273 63 angle 1274 62 tall 1275 62 plenty 1276 62 star 1277 62 yellow 1278 62 sick 1279 62 thorough 1280 62 absolute 1281 62 succeed 1282 61 surround 1283 61 proud 1284 61 dear 1285 61 card 1286 61 lake 1287 61 breath 1288 61 afraid 1289 61 silence 1290 61 onto 1291 60 shoe 1292 60 somewhere 1293 60 chain 1294 60 slide 1295 60 copy 1296 60 machinery 1297 60 wake 1298 60 severe 1299 60 pocket 1300 60 bone 1301 59 honest 1302 59 freeze 1303 59 dictionary 1304 59 calm 1305 59 swim 1306 59 ice 1307 59 male 1308 59 skin 1309 59 crack 1310 59 rush 1311 59 wet 1312 58 meat 1313 58 commerce 1314 58 joint 1315 58 gift 1316 58 host1317 58 suspect 1318 58 path 1319 58 uncle 1320 58 afford 1321 58 instant 1322 58 satisfactory 1323 58 height 1324 58 track 1325 58 confidence 1326 58 grass 1327 57 suggestion 1328 57 favorite 1329 57 breakfast 1330 57 apart 1331 57 chest 1332 57 entrance 1333 57 march 1334 57 sink 1335 57 northern 1336 57 iron 1337 57 alive 1338 57 ill 1339 57 bag 1340 57 disturb 1341 57 native 1342 57 bedroom 1343 57 violent 1344 57 beneath 1345 57 pause 1346 57 tough 1347 56 substance 1348 56 threat 1349 56 charm 1350 56 absence 1351 56 factory 1352 56 spite 1353 56 meal 1354 56 universal 1355 56 accident 1356 56 highway 1357 56 sentence 1358 56 liberty 1359 55 wise 1360 55 noise 1361 55 discovery 1362 55 tube 1363 55 flash 1364 55 twist 1365 55 fence 1366 55 childhood 1367 55 joy 1368 55 sister 1369 54 sad 1370 54 efficiency 1371 54 disappear 1372 54 defeat 1373 54 extensive 1374 54 rent 1375 54 comparison 1376 54 possess 1377 54 grace 1378 54 flesh 1379 54 liquid 1380 54 scientist 1381 54 ease 1382 53 heaven 1383 53 milk 1384 53 sympathy 1385 53 rank 1386 53 restaurant 1387 53 frequency 1388 53 angry 1389 53 shade 1390 53 accuse 1391 53 necessity 1392 53 knock 1393 53 loud 1394 53 permanent 1395 53 row 1396 53 lovely 1397 53 confuse 1398 52 gold 1399 52 frighten 1400 52 solve 1401 52 grave 1402 52 salary 1403 52 photograph 1404 52 advice 1405 52 abroad 1406 51 wound 1407 51 virtue 1408 51 dare 1409 51 queen 1410 51 extra 1411 51 attract 1412 50 numerous 1413 50 pink 1414 50 gate 1415 50 expensive 1416 50 shut 1417 50 chicken 1418 50 forgive 1419 50 holy 1420 50 wooden 1421 49 prompt 1422 49 crime 1423 49 sorry 1424 49 republic 1425 49 anger 1426 49 visitor 1427 49 pile 1428 49 violence1429 49 steel 1430 49 wing 1431 49 stair 1432 49 partner1433 49 delay 1434 49 gentleman 1435 48 pour 1436 48 confusion 1437 48 damage 1438 48 kick 1439 48 safety 1440 48 burst 1441 48 network 1442 48 resistance 1443 48 screw 1444 48 pride 1445 48 till 1446 47 hire 1447 47 verb 1448 47 preach 1449 47 clerk 1450 47 everywhere 1451 47 anyway 1452 47 fan 1453 47 connect 1454 47 egg 1455 47 efficient 1456 47 grain1457 46 calculate 1458 46 drag 1459 46 opposition 1460 46 worship 1461 46 arrest 1462 46 discipline 1463 46 string 1464 46 harbor 1465 46 camera 1466 46 mechanism 1467 46 cow 1468 46 grand 1469 46 funny 1470 46 insurance 1471 46 reduction 1472 46 strict 1473 46 lesson 1474 46 tight 1475 45 sand 1476 45 plate 1477 45 qualify 1478 45 elsewhere 1479 45 mad 1480 45 interference 1481 45 pupil 1482 45 fold 1483 45 royal 1484 45 valuable 1485 45 whisper 1486 45 anybody 1487 45 hurt 1488 45 excess 1489 44 quantity 1490 44 fun 1491 44 mud 1492 44 extension 1493 44 recognition 1494 44 kiss 1495 44 crop 1496 44 sail 1497 44 attractive 1498 44 habit 1499 44 relieve 1500 44 wisdom 1501 44 persuade 1502 43 certainty 1503 43 cloth 1504 43 eager 1505 43 deserve 1506 43 sympathetic 1507 43 cure 1508 43 trap 1509 43 puzzle 1510 43 powder 1511 43 raw 1512 43 mankind 1513 43 glad 1514 43 blame 1515 43 whenever 1516 43 anxiety 1517 42 bus 1518 42 tremble 1519 42 sacred 1520 42 fortunate 1521 42 glory 1522 42 golden 1523 42 neat 1524 42 weekend 1525 42 treasury 1526 42 overcome 1527 42 cat 1528 42 sacrifice 1529 42 complain 1530 42 elect 1531 41 roar 1532 41 sake 1533 41 temple 1534 41 self 1535 41 compete 1536 41 nurse 1537 41 stuff 1538 41 stomach 1539 41 peculiar 1540 41 repair 1541 41 storm 1542 41 ton 1543 41 desert 1544 41 allowance 1545 41 servant 1546 41 hunger 1547 41 conscience 1548 41 bread 1549 41 crash
1550 40 tip 1551 40 strengthen 1552 40 proof 1553 40 generous 1554 40 sir 1555 40 tonight 1556 40 whip 1557 40 tongue 1558 40 mill 1559 40 merchant 1560 40 coal 1561 40 ruin 1562 40 introduction 1563 40 courage 1564 40 actor 1565 40 belt 1566 39 stir 1567 39 package 1568 39 punish 1569 39 reflection 1570 39 breathe1571 39 anywhere 1572 39 amuse 1573 39 dull 1574 39 fate 1575 39 net 1576 39 fellowship 1577 39 fault 1578 39 furniture 1579 39 beam 1580 39 pencil 1581 39 border 1582 39 disappoint 1583 38 flame 1584 38 joke 1585 38 bless 1586 38 corn 1587 38 shell 1588 38 tempt 1589 38 supper 1590 38 destruction 1591 38 dive 1592 38 anxious 1593 38 shine 1594 38 cheap 1595 38 dish 1596 38 distant 1597 38 greet 1598 37 flood 1599 37 excuse 1600 37 insect 1601 37 ocean 1602 37 ceremony 1603 37 decrease 1604 37 prize 1605 37 harm 1606 37 insure 1607 37 verse 1608 37 pot 1609 37 sincere 1610 36 cotton 1611 36 leaf 1612 36 rub 1613 36 medicine 1614 36 stroke 1615 36 bite 1616 36 lung 1617 36 lonely 1618 36 admission 1619 36 stupid 1620 36 scratch 1621 36 composition 1622 36 broadcast 1623 36 drum 1624 36 resist 1625 36 neglect 1626 35 absent 1627 35 passenger 1628 35 adventure 1629 35 beg 1630 35 pipe 1631 35 beard 1632 35 bold 1633 35 meanwhile 1634 35 devil 1635 35 cheer 1636 35 nut 1637 35 split 1638 35 melt 1639 35 swear 1640 35 sugar 1641 35 bury 1642 35 wipe 1643 35 faint 1644 35 creature 1645 35 tail 1646 35 wealth 1647 34 earnest 1648 34 translate 1649 34 suspicion 1650 34 noble 1651 34 inquiry 1652 34 journey 1653 34 hesitate 1654 34 extraordinary 1655 34 borrow 1656 34 owe 1657 34 funeral 1658 34 ambition 1659 34 mixture 1660 34 slope 1661 34 criminal 1662 34 seldom 1663 34 map 1664 34 spin 1665 34 praise 1666 34 spare 1667 33 plow 1668 33 telegraph 1669 33 barrel 1670 33 straighten 1671 33 scarce 1672 33 lunch 1673 33 slavery 1674 33 creep 1675 33 sweat 1676 33 gay 1677 33 stiff 1678 33 brave 1679 33 seize 1680 33 convenient 1681 33 horizon 1682 33 moderate 1683 33 complicate 1684 33 dig 1685 33 curse 1686 33 weigh 1687 33 priest 1688 33 excessive 1689 33 quarrel 1690 32 widow 1691 32 modest 1692 32 dine 1693 32 politician 1694 32 custom 1695 32 educate 1696 32 salesman 1697 32 nail 1698 32 tap 1699 32 eastern 1700 32 possession 1701 32 satisfaction 1702 32 behave 1703 32 mercy 1704 31 scatter 1705 31 objection 1706 31 silver 1707 31 tent 1708 31 saddle 1709 31 wrap 1710 31 nest 1711 31 grind 1712 31 spell 1713 31 plaster 1714 31 arch 1715 31 swell 1716 31 friendship 1717 31 bath 1718 30 bundle 1719 30 grateful 1720 30 crown 1721 30 boundary 1722 30 nowhere 1723 30 asleep 1724 30 clock 1725 30 boil 1726 30 altogether 1727 30 lend 1728 30 holiday 1729 30 precious 1730 30 wander 1731 30 ugly 1732 30 reputation 1733 30 ticket 1734 30 pretend 1735 30 dismiss 1736 30 delicate 1737 29 despair 1738 29 awake 1739 29 tea 1740 29 FALSE 1741 29 fortune 1742 29 cap 1743 29 thread 1744 29 haste 1745 29 bare 1746 29 shirt 1747 29 bargain 1748 28 leather 1749 28 rail 1750 28 butter 1751 28 dot 1752 28 inquire 1753 28 warmth 1754 28 decisive 1755 28 vessel 1756 28 pity 1757 28 steam 1758 28 pin 1759 28 bound 1760 28 companion 1761 28 toe 1762 28 reward 1763 28 forbid 1764 28 wherever 1765 28 tower 1766 27 bathe 1767 27 lodge 1768 27 swallow 1769 27 multiply 1770 27 bow 1771 27 kingdom 1772 27 garage 1773 27 permission 1774 27 pump 1775 27 prevention 1776 27 urgent 1777 27 aunt 1778 27 zero 1779 27 idle 1780 27 fever 1781 27 christmas 1782 27 regret 1783 26 jaw 1784 26 soap 1785 26 pronounce 1786 26 empire1787 26 bowl 1788 26 outline 1789 26 organ 1790 26 imitation 1791 26 caution 1792 26 mineral 1793 26 disagree 1794 26 blade 1795 26 trick 1796 26 treasure 1797 26 immense 1798 25 convenience 1799 25 disapprove 1800 25 destructive 1801 25 fork 1802 25 noon 1803 25 ownership 1804 25 tune 1805 25 polish 1806 25 poison 1807 25 shame 1808 25 loyalty 1809 25 cottage 1810 25 astonish 1811 25 shave 1812 25 feather 1813 25 sauce 1814 25 lid 1815 25 debt 1816 25 fade 1817 25 confess 1818 25 classification 1819 24 descend 1820 24 cape 1821 24 mild 1822 24 clever 1823 24 envelope 1824 24 invention 1825 24 sheep 1826 24 splendid 1827 24 stamp 1828 24 float 1829 24 brick 1830 24 rice 1831 24 businessman 1832 24 backward 1833 24 qualification 1834 24 artificial 1835 24 attraction 1836 24 lamp 1837 24 curl 1838 23 shower 1839 23 elder 1840 23 bunch 1841 23 bell 1842 23 steer 1843 23 flavor 1844 23 spit 1845 23 rob 1846 23 cream 1847 23 interrupt 1848 23 pen 1849 23 weave 1850 23 orange 1851 23 rescue 1852 23 crush 1853 23 humble 1854 23 fancy 1855 23 decay 1856 23 polite 1857 23 tribe 1858 22 bleed 1859 22 coin 1860 22 fond 1861 22 autumn 1862 22 classify 1863 22 omit 1864 22 loyal 1865 22 needle 1866 22 lessen 1867 22 complaint 1868 22 pad 1869 22 steep 1870 22 skirt 1871 22 curtain 1872 22 calculation 1873 22 laughter 1874 22 solemn 1875 22 grease1876 22 interfere 1877 22 explode 1878 22 fasten 1879 21 flag 1880 21 resign 1881 21 postpone 1882 21 patience 1883 21 boast 1884 21 rope 1885 21 envy 1886 21 airplane 1887 21 rid 1888 21 shield 1889 21 veil 1890 21 kneel 1891 21 tray 1892 21 explosive 1893 21 brass 1894 21 taxi 1895 21 wax 1896 21 duck 1897 21 button 1898 21 invent 1899 20 remedy 1900 20 bush 1901 20 thunder 1902 20 weaken 1903 20 poverty 1904 20 scrape 1905 20 arrow 1906 20 tender 1907 20 cruel 1908 20 soften 1909 20 mouse 1910 20 hay 1911 20 anyhow 1912 20 alike 1913 20 circular 1914 20 juice 1915 20 shelf 1916 20 bake 1917 20 hatred 1918 20 cautious 1919 19 basket 1920 19 wreck 1921 19 width 1922 19 confident 1923 19 log 1924 19 heap 1925 19 suck 1926 19 ladder 1927 19 gap 1928 19 obey 1929 19 hut 1930 19 axe 1931 19 translation 1932 19 collar 1933 19 delivery 1934 19 reproduce 1935 19 confession 1936 19 pan 1937 19 prejudice 1938 19 voyage 1939 19 tobacco 1940 18 simplicity 1941 18 paste 1942 18 cake 1943 18 elephant 1944 18 ribbon 1945 18 harvest 1946 18 ashamed 1947 18 cave 1948 18 customary 1949 18 thief 1950 18 damp 1951 18 sew 1952 18 rust 1953 18 separation 1954 18 waiter 1955 18 pet 1956 18 straw 1957 18 upset 1958 18 towel 1959 18 refresh 1960 17 essence 1961 17 fur 1962 17 ambitious 963 17 defendant 1964 17 daylight 1965 17 dip 1966 17 suspicious 1967 17 imaginary 1968 17 ash 1969 17 carriage 1970 17 educator 1971 17 saw 1972 17 stove 1973 17 rubber 1974 17 rug 1975 17 misery 1976 17 awkward 1977 17 rival 1978 16 roast 1979 16 deed 1980 16 preference 1981 16 explosion 1982 16 theatrical 1983 16 cultivate 1984 16 collector 1985 16 miserable 1986 16 wrist 1987 16 rabbit 1988 16 accustom 1989 16 tide 1990 16 insult 1991 16 thumb 1992 16 lump 1993 16 annoy 1994 16 toy 1995 16 heal 1996 16 shallow 1997 16 repetition 1998 16 soup 1999 15 whistle 2000 15 scenery 2001 15 apple 2002 15 offense 2003 15 cork 2004 15 ripe 2005 15 temper 2006 15 sore 2007 15 pinch 2008 15 diamond 2009 15 razor 2010 15 imaginative 2011 15 hook 2012 15 copper 2013 15 landlord 2014 14 influential 2015 14 rot 2016 14 hollow 2017 14 enclose 2018 14 harden 2019 14 wicked 2020 14 stiffen 2021 14 silk 2022 14 upright 2023 14 selfish 2024 14 stripe 2025 14 pig 2026 14 inward 2027 14 excellence 2028 14 rake 2029 14 purple 2030 14 hasten 2031 14 shorten 2032 14 applause 2033 14 ache 2034 14 apology 2035 14 knot 2036 14 nephew 2037 14 cushion 2038 14 drown 2039 14 nursery 2040 14 pint 2041 14 fierce 2042 13 imitate 2043 13 aloud 2044 13 gaiety 2045 13 robbery 2046 13 tighten 2047 13 perfection 2048 13 scorn 2049 13 whoever 2050 13 trunk 2051 13 wool 2052 13 sailor 2053 13 competitor 2054 13 moonlight 2055 13 deer 2056 13 bean 2057 13 everyday 2058 13 drawer 2059 13 disregard 2060 12 nowadays 2061 12 patriotic 2062 12 tin 2063 12 penny 2064 12 cage 2065 12 pardon 2066 12 lately 2067 12 offend 2068 12 coarse 2069 12 spoil 2070 12 horizontal 2071 12 sting2072 12 ditch 2073 12 librarian 2074 12 meantime 2075 12 cough 2076 12 deaf 2077 12 sword 2078 12 messenger 2079 12 vain 2080 12 castle 2081 12 elastic 2082 12 comb 2083 12 rod 2084 11 widen 2085 11 sorrow 2086 11 inventor 2087 11 cliff 2088 11 umbrella 2089 11 interruption 2090 11 merry 2091 11 gallon 2092 11 conquest 2093 11 headache 2094 11 tailor 2095 11 bucket 2096 11 scent 2097 11 signature 2098 11 cart 2099 11 darken 2100 11 sometime 2101 11 applaud 2102 11 underneath 2103 11 hello 2104 11 pretense 2105 11 descent 2106 11 conquer 2107 11 framework 2108 11 confidential 2109 11 adoption 2110 11 disgust 2111 11 waist 2112 11 momentary 2113 11 receipt 2114 10 pearl 2115 10 ray 2116 10 lazy 2117 10 limb 2118 10 grammatical 2119 10 beast 2120 10 monkey 2121 10 jewel 2122 10 persuasion 2123 10 obedience 2124 10 sock 2125 10 vowel 2126 10 hammer 2127 10 inn 2128 10 chimney 2129 10 dissatisfaction 2130 10 annoyance 2131 10 ornament 2132 10 honesty 2133 10 outward 2134 10 sharpen 2135 10 handkerchief 2136 9 greed 2137 9 heavenly 2138 9 thirst 2139 9 niece 2140 9 spill 2141 9 loaf 2142 9 wheat 2143 9 worm 2144 9 secrecy 2145 9 rude 2146 9 heighten 2147 9 flatten 2148 9 loosen 2149 9 cheese 2150 9 rivalry 2151 9 royalty 2152 9 discontent 2153 9 complication 2154 9 fright 2155 9 indoor 2156 9 flour 2157 9 actress 2158 8 congratulation 2159 8 ounce 2160 8 fry 2161 8 everlasting 2162 8 goat 2163 8 ink 2164 8 disappearance 2165 8 reproduction 2166 8 thicken 2167 8 avoidance 2168 8 spoon 2169 8 strap 2170 8 deceive 2171 7 lengthen 2172 7 revenge 2173 7 correction 2174 7 descendant 2175 7 hesitation 2176 7 spade 2177 7 basin 2178 7 weed omission 2180 7 old-fashioned 2181 7 bicycle 2182 7 breadth 2183 7 photography 2184 7 coward 2185 7 mat 2186 7 rejoice 2187 7 cheat 2188 7 congratulate 2189 7 discomfort 2190 7 enclosure 2191 7 attentive 2192 7 paw 2193 6 overflow 2194 6 dissatisfy 2195 6 multiplication 2196 6 whichever 2197 6 tidy 2198 6 bribe 2199 6 mend 2200 6 stocking 2201 6 feast 2202 6 nuisance 2203 6 thorn 2204 6 tame 2205 5 inclusive 2206 5 homemade 2207 5 handwriting 2208 5 chalk2209 5 sour 2210 5 slippery 2211 5 procession 2212 5 ripen 2213 5 jealous jealousy liar homecoming barber whiten berry lighten pigeon hinder bravery baggage noun amongst grammar cultivation companionship rubbish modesty woolen deepen pastry cupboard quart canal notebook deceit parcel brighten moderation punctual hurrah lipstick uppermost fatten conqueror hindrance cowardice obedient saucer madden scold weekday rotten disrespect widower deafen donkey businesslike motherhood sadden handshake calculator headdress scissors translator possessor shilling redden motherly whose cultivator whom homework electrician oar bribery sweeten sow pronunciation beak plural

ဆက် ပါ မည် ။

About Knowledge Seeker

Knowledge Seeker has written 59 post in this Website..