အိပ္မက္ဟူသည္၊လူတိုင္းမက္ဖူးၾကပါသည္။
အိပ္မက္မက္ရၿခင္းမွာ…..လည္း၊ေမ်ာက္မ်ည္းသကဲ၊့သို့ရွိေနေသာအခါ၌
အိပ္မက္မက္ေၾကာင္းကိုလူၾကီးသူမမ်ားစြာတို့ကေၿပာၿပထားဘူးသၿဖင့္မွတ္သားထားမိခဲ့ပါသည္။
ကြ်န္မငယ္ငယ္က၊အိပ္မက္မ်ားမက္တိုင္းလြန္စြာသိခ်င္လွၿပီး၊အၿမဲတန္းလည္းလူၾကီးသူမမ်ားကိုေမးၿမန္းတတ္ပါသည္။
ကြ်န္မကိုယ္၌ကလည္း၊အိမ္မက္မ်ားအားေလ့လာစူးစမ္းရၿခင္းအေပၚ၊လြန္စြာမွပင္၀ါသနာအထုံ၊ပါလာသည့္သူၿဖစ္ပါသည္။
ကြ်န္မ၀ါသနာပါသည္ကို၊သိထားေသာမိတ္ေဆြတစ္ေယာက္က၊မဟာသုပိနဒီပနီက်မ္း၊အိပ္မက္အက်ယ္စာအုပ္အား၊လက္ေဆာင္
အၿဖစ္ေပးခဲ့ဘူးပါသည္။
ထိုက်မ္းစာအုပ္မွာ၊၁၉၁၄ခုႏွစ္တြင္၊ရီဇစၥၾတီၿပဳလုပ္ၿပီး၊ဆရာၾကီးဦးေဘႏွင့္ဦးယူတို့က၊ဗုဇြန္
ေထာင္၊ေဇယ်ာပူရိန္စာပုံႏွိပ္တိုက္တြင္၊ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာစာအုပ္ပင္ၿဖစ္ပါသည္။
(ထိုေခတ္ကေရးသားထားေသာအသုံးအႏွဳံးၿဖစ္ပါသည္)

မဟာသုပိနဒီပနီက်မ္း၊အိပ္မက္အက်ယ္၊စာမ်က္ႏွာ(၃၃၇)၌ပါရွိေသာ၊ၾကားရသည္မက္ေသာ
အိပ္မက္မ်ားအား၊မူရင္းပါအတိုင္းၿပန္လည္ေဖာ္ၿပလိုက္ပါသည္။

“ၾကားရသည္မက္ေသာအိပ္မက္မ်ား”….

စည္ၾကီး။ေၾကးနင္း။ေမာင္းခြက္ခြင္းပတ္သာ။နရည္း။ခရာ။ေခါင္းေလာင္းသံ။မိုးၾကိဳးသံ။
ွႏွဲသံမ်ားကိုၾကားရသည္မက္ေသာ္မင္း၏အမတ္ၿဖစ္အံ့။သတင္းေကာင္းၾကားရအံ့။၀မ္းေၿမာက္ရအံ့။
ဥၾသငွက္တြန္သံၾကားရသည္မက္ေသာ္၊ေကာင္းေသာနမိတ္တည္း။
သီခ်င္းသံကိုၾကားရသည္မက္ေသာ္။မိမိ၏အတြက္သတင္းေကာင္းေရာက္အံ့။
ဥေဒါင္းၿမည္သံၾကားရသည္မက္ေသာ္၊ႏွလုံးသာယာအံ့။သာယာေသာအသံၾကားရသည္မက္ေသာ္၊စိတ္ခ်မ္းသာလွ်က္
သတင္းေကာင္းၾကားရအံ့။ပုဏၰားေရသြန္း၍စကားေၿပာသံၾကားရသည္မက္ေသာ္၊ရန္သူလက္မွလြတ္အံ့။
အသင့္၀မ္းတြင္းသို့ငါ၀င္မည္ဆိုသံ၊ၾကားရသည္မက္ေသာ္၊ၿမတ္ေသာသားကိုဖြားရအံ့။
ေရႊဟင္းသာတရားေဟာသံၾကားရသည္မက္ေသာ္၊စိတ္ခ်မ္းသာ၍ဘုန္းက်က္သေရတိုးပြားအံ့။
ရုပ္ပြားဆင္းတုတရားေဟာသံၾကားရသည္မက္ေသာ္၊ေက်ာေဇာအံ့။ခင္ပုတ္ငွက္မည္သံကိုၾကားရသည္မက္ေသာ္၊အနာ
အဖ်ားသင့္အံ့။နတ္တို့စကားေၿပာသံၾကားရသည္မက္ေသာ္၊တုန္လွဳပ္ပ်က္စီးအံ့။

ဤကားၾကားရသည္မက္ေသာအိပ္မက္မ်ားတည္း။

ေဂဇက္ရြာမိတ္ေဆြမ်ားအားေစတနာၿဖင့္၊ၿပန္လည္မွ်ေ၀လိုက္ၿခင္းသာလွ်င္ၿဖစ္ပါသည္။။

aye.kk

About aye.kk

has written 247 post in this Website..