အိပ္ မက္ အ ေၾကာင္း သိ ေကာင္း စ ရာ အ ေန ၿဖင့္ ၊ ကြ်န္ မ ဖတ္ ဘူး ထား သည့္ ၊ မ ဟာ သု ပိ န ဒီ ပ နီ

က်မ္း ၊ အိပ္ မက္ အ က်ယ္ ၊ စာ မ်က္ ႏွာ အ ပိုဒ္ (၃၃၇-၃၃၈) တြင္ ပါ ရွိ ေသာ ၊ အ နံ ့ ႏွင့္ စပ္ ဆိုင္ ၍ မက္

ေသာ အိပ္ မက္ မ်ား ႏွင့္ ပတ္ သက္ ၍ ၿပန္ လည္ ကူး ယူ ေဖာ္ ၿပ အပ္ ပါ သည္ ။

“အ နံ ့ႏွင့္ စပ္ ဆိုင္ ၍ မက္ ေသာ အိပ္ မက္ မ်ား”

ခံ တြင္း သို ့ေမြး ၾကိဳင္ ေသာ ရ နံ ့၀င္ သည္ မက္ ေသာ္ ၊ ပိ ဋ ကတ္ က်မ္း စာ က်က္ မွတ္ ရ အံ့ ။

ခံ တြင္း က ေကာင္း ေသာ ရ နံ ့ထြက္ သည္ မက္ ေသာ္ ၊ ၿမတ္ ေသာ စ ကား ကို ဆို ရ အံ့ ။

ေကာင္း ေသာ ပန္း ရ နံ ့ မ်ိဳး ကို နမ္း ရွဴ ရ သည္ မက္ ေသာ္ ၊ သ တင္း ဂုဏ္ ၾကက္ သ ေရ ၿပန္ ့ႏွံ ့အံံံ့ ။

ၾကာ မ်ိဳး ငါး ပါး ရ နံ ့ ကို ၊ နမ္း ရွဴ ရ သည္ မက္ ေသာ္ ၊ ဂုဏ္ သ တင္း တည္ ၾကည္ စြာ ေက်ာ ေစာ အံ့ ။

နံ ့သာ မ်ိဳး ငါး ပါး တို ့တြင္ တ ပါး ပါး ။ ရ နံ ့ကို နမ္း ရွဴ ရ သည္ မက္ ေသာ္ ။ တ ေန ့တ ၿခား ဂုဏ္ သ တင္း ထြက္ အံ့ ။

ခံ တြင္း သို ့ မ ေကာင္း ေသာ အ နံ ့၀င္ သည္ မက္ ေသာ္ ။ သီ ခ်င္း ဆို ရ အံ့ ။ ခံ တြင္း က မ ေကာင္း ေသာ

အ နံ ့ထြက္ သည္ မက္ ေသာ္။ မ ေကာင္း သည့္ ၾကမ္း ၾကဳတ္ ေသာ စ ကား ကို ဆို ရ အ့့ံ ။

မ ေကာင္း ေသာ ပန္း အ နံ ့ ကို နမ္း ရွဴ ရ သည္ မက္ ေသာ္ ၊ ဂုဏ္ ၾကက္ သ ေရ မွ ယုတ္ ေလွ်ာ့ အံ့ ။

အ နာ ႏွိပ္ စက္ အံ့ လည္း ဟူ ၏ ။။

(ေဂ ဇက္ ရြာ မိတ္ ေဆြ မ်ား ၊ စိတ္ ၀င္ စား သူ မ်ား အ တြက္ ေစ တ နာ အ ရ ၊ ေရး သား ကူး ယူ ေဖာ္ ၿပ ၿခင္း သာ လွ်င္ ၿဖစ္ ပါ သည္ )

aye.kk

About aye.kk

has written 247 post in this Website..