မမွားေစလို သတ္ပံုကို ရြတ္ဆို မွတ္သားလိုက္နာမည္

– ဂ ငယ္သံပါ က႐ုဏာ ကႀကီး နဲ႔ပဲ ေရးရသည္။

– သစ္ပင္ ခ်ဳံႏြယ္၊ ခ်င့္ခ်ိန္တြယ္၊ ခ်ီးက်ဴးကိုလည္း ပင့္ရသည္။

– ေစာင္ျခံဳေကြးတယ္၊ ျခယ္မႈန္းတယ္၊ ျခယ္လွယ္ကိုလည္း ရစ္ရသည္။

– င ရရစ္မွာ ဟထိုးမပါ၊ ရန္ၿငိဳးတစ္ေခ်ာင္းငင္ ေရးရသည္။

– မၾကာမီမွာ ဟထိုးမပါ၊ မွီခိုမွာေတာ့ ေရးရသည္။

– မ ရရစ္မွာ ဟထုိးမပါ၊ မွ်ားကို ျမားလို႔ ေရးရသည္။

– ေလျပည္ညင္းမွာ ဟထိုးမပါ ေျပကို ျပည္လို႔ ေရးရသည္။

– ညည္းညဴ ညည္းတြား အေရးအသား ညမ်ားနဲ႔ပဲ ေရးရသည္။

– ေယာက်္ား ေရးရာ ငသတ္မပါ ကႀကီးမွာပဲ အသတ္တင္သည္။

– ပစ္လႊတ္၊ ပစ္ခြာ၊ အမႈိက္ပစ္ရာ၊ ရ ရစ္မပါဘဲ ေရးရသည္။

– ဟထိုး ဘယ္မွာ တစ္ေခ်ာင္းငင္ညာ လွည့္ကာဆြဲလို႔ ေရးရသည္။

– အဆို အမွာ ေနာက္၀ွိက္မွာ အဆံနဲ႔လည္း ေရးရသည္။

– ရ ဆို အဆံနဲ႔ပဲ ရစ္ကာဆြဲ ရႏွင့္ ၇ (ခုႏွစ္) ကြဲရမည္။

– ‘မ’ ပါလွ်င္ ဘဲ၊ မပါပဲ၊ ပဲႏွင့္ဘဲတို႔ ကြဲျပားသည္။

– လူအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္ျခင္း၊ ခ်င္းႏွင့္ျခင္း တို႔ ကြဲျပားသည္။

– ေတာေတာင္ စိမ္းလန္း၊ စိတ္စြဲလမ္း၊ စိမ္းလန္း စြဲလမ္း ကြဲျပားသည္။

– တသတ္ ကသတ္၊ ထိုႏွစ္ရပ္၊ ပညာတတ္မွာ ေရာတတ္သည္။

– အေပၚကုိတက္၊ တတ္ေျမာက္လ်က္၊ တက္ႏွင့္ တတ္တို႔ ကြဲပါသည္။

– ေဒါသ သိမ္းဆည္း၊ အမ်က္မႀကီး၊ သည္းခံကိုလည္း ‘ည’ သတ္သည္။

– င ရရစ္မွာ ေၾကာ္ျငာလာ၊ ညနဲ႔ေရးေတာ့ သတင္းေၾကညာ။

– ေက်းငွက္တြန္က်ဴး၊ ယပင့္က်ဴး၊ လြန္ၾကဴးကိုေတာ့ ရရစ္သည္။

– အက်ဴိးရလာဒ္ ‘ဒ’ ေဒြးသတ္၊ ဆုလာဘ္ကိုေတာ့ ‘ဘ’ သတ္သည္။

– ဂဏန္းေရတြက္ ‘စ’ သတ္ထည့္ တစ္ ႏွစ္ တ လည္း ကြဲပါသည္။

– ေရးေတာ့အမွန္ ဖတ္အသံ ျမန္မာမွန္က သိရမည္။

About lynn lynn

lynn lynn has written 12 post in this Website..