ကြ်န္ မ အ ေန ၿဖင့္ ၊ အိပ္ မက္ မက္ ၿခင္း အ ေၾကာင္း မ်ား အား

သိ သ မွ် ေၿပာ ၿပ ခ်င္ မိ ပါ သည္ ။

အိပ္ မက္ မက္ ၿခင္း အ ေၾကာင္း ႏွင့္ ပတ္ သက္ ၍ ၊ အ ေၾကာင္း ေလး ပါး

ရွိ ေၾကာင္း ၊ မ ဟာ သု ပိ န ဒီ ပ နီ က်မ္း တြင္ ဖတ္ ဘူး ပါ သည္။

အိပ္ မက္ အ ေၾကာင္း ေလး ပါး ကား …

၁ ။ ဓာတ္ ေၿခာက္ ၿခား ေသာ ေၾကာင့္ ၿမင္ မက္ ၿခင္း ။

၂ ။ ေရွး ၌ ခံ စား ဘူး ေသာ ေၾကာင့္ ၿမင္ မက္ ၿခင္း ။

၃ ။ နတ္ တို ့ေဆာင္ ၿပ ေသာ ေၾကာင့္ မက္ ၿခင္း ။

၄ ။ အ က်ိဳး အ ၿပစ္ ၿဖစ္ အံ့ ေသာ ပု ဗၺ နိ မိတ္ ေၾကာင့္ ၿမင္ မက္ ၿခင္း ။

တို ့ ၿဖစ္ ပါ သည္ ။

ပါ ရာ ဇိ ကဏ္ အ ဌ က ထာ ၌ လာ ေသာ ေလး ပါး ေသာ အိမ္ မက္ တို ့တြင္ ၊
သည္း ေၿခ စ သည္ တို ့၏ ေခ်ာက္ ၿခား ၿခင္း ကို ၿပဳ တတ္ ေသာ အ ေၾကာင္း ႏွင့္ ယွဥ္ ၿခင္း ေၾကာင့္ ။ ေၿခာက္ ၿခား ေသာ ဓာတ္ ရွိ ေသာ ပု ဂၢဳိလ္္ ၿမင္ မက္ ေသာ ၊ အိပ္ မက္ အ ၿခင္း အ ရာ မ်ိဳး ကား ၊ အိပ္ မက္ ထဲ တြင္ အ ထူး ထူး အ ၿပား ၿပား ေတာင္ ထက္ မွ က် သ ကဲ့ သို ့၎ ၊ ေကာင္း ကင္ ၿဖင့္ ၿပန္ သြား ရ သ ကဲ့ သို့ ၎ ၊ၿမင္ မက္ ၿခင္း မ်ိဳး ၿဖစ္ သည္ ဟု သိ ရွိ ရ ပါ သည္ ။

ေရွး ၌ ခံ စား ဘူး သည္ ကို စြဲ ၍ ၊ ၿမင္ မက္ ေသာ အိပ္ မက္ မ်ိဳး ကား ၊ ေရွး ၌ ခံ စား ဘူး ခဲ့ ေသာ ၊ အ စာ အာ ဟာ ရ ၊ ကာ မ ဂုဏ္ ကိ စၥ ၊ အ ၀တ္ တန္ ဆာ စ ေသာ အာ ရုံ တို ့ကို စြဲ ၍ ၊ အိပ္ မက္ ထဲ တြင္ ၊ ေရွး ခံ စား ဘူး သည့္ အ တိုင္း ပင္ ၊ ခဲ ဘြယ္ ရ သာ စား ရ သည္ ။ ကာ မ ဂုဏ္ ခံ စား ရ သည္ ၿမင္ မက္ ေသာ အိပ္ မက္ မ်ိဳး ၿဖစ္ ပါ သည္ ။

နတ္ တို ့ေဆာင္ ၿပ ေသာ ေၾကာင့္ ၊ ၿမင္ မက္ ေသာ အိပ္ မက္ မ်ိဳး ကား ၊ နတ္ တို ့သည္ အ က်ိဳး စီး ပြား ကို အ လို ရွိ ေသာ ေၾကာင့္ ၎ ၊ အ က်ိဳး မဲ့ ကို အ လို ရွိ ေသာ ေၾကာင့္ ၎ ၊ အ ထူး ထူး ကုန္ ေသာ အာ ရုံ တို ့ကို ၊ အိမ္ မက္ ထဲ ၌ ေဆာင္ ၍ ၿပ ကုန္ သည္ ။ နတ္ တို ့အာ ႏု ေဘာ္ ၿဖင့္ ၊ ၿပ တိုင္း ေသာ အ ထူး ထူး ေသာ အာ ရုံ တို့ ကို အိပ္ မက္ မက္ သူ ၿမင္ ရ သည္ ။

ပု ဗၺ နိ မိတ္ ေၾကာင့္ ၿမင္ မက္ ေသာ ၊ အိပ္ မက္ မ်ိဳး ကား ၊ ေကာင္း မႈ ၊ မ ေကာင္း မႈ ၏ စြမ္း အား ၿဖင့္ ၿဖစ္ လို ေသာ ၊ အ က်ိဳး စီး ပြား ၏ ၎ ၊ အ က်ိဳး မဲ့ ၏ ၎ ၊ ေရွ့ ေၿပး ၿဖစ္ ေသာ အာ ရုံ ကို ၊ ၿမင္ မက္ ေသာ အိပ္ မက္ မ်ိဳး ၿဖစ္ ပါ သည္ ။ ဥ ပ မာ ၿပ ရ လွ်င္ ေသာ္ ၊ေကာင္း မႈ ၏ အ စြမ္း ၿဖင့္ ၊ ၿဖစ္ လ တံ့ ေသာ ေရွ့ ေၿပး အ ေၾကာင္း ၿဖစ္ ေသာ အိပ္ မက္ မ်ိဳး ကား ၊ မယ္ ေတာ္ မာ ယာ သည္ ၊ ဘု ရား ေလာင္း ပ ဋိ သ ေႏၶ တည္ အံ့ ေသာ အ ခါ ၊ ၿမင္ မက္ ေသာ အိပ္ မက္ မ်ိဳး ၊ ဘု ရား ေလာင္း ၿဖစ္ မည့္ ေန့ ည-ၿမင္ မက္ ေတာ္ မူ ေသာ အိပ္ မက္ ၾကီး မ်ား ကဲ့ သို့ ၊ ၿမင္ မက္ ေသာ အိပ္ မက္ မ်ိဳး တည္း ။
မ ေကာင္း သည္ ၏ အ စြမ္း ၿဖင့္ ၊ ၿဖစ္ လ တံ့ ေသာ ေရွ့ ေၿပး အ ေၾကာင္း ၊ အိပ္ မက္ မ်ိဳး ကား ၊ ေကာ သ ဠ မင္း ၾကီး ၊ အိပ္ မက္ တ ဆဲ့ ေၿခာက္ ခ်က္ ကဲ့ သို ့ၿမင္ မက္ ေသာ အိပ္ မက္ မ်ိဳး ၿဖစ္ ပါ သည္ ။

သု ပိ နာ ဓ်ာ ယ မည္ ေသာ ၊ သ သၤ က ရိုက္ က်မ္း တြင္ ၊ အိပ္ မက္ ၿခင္း

အ ေၾကာင္း ခု ႏွစ္ ပါး သာ ရွိ သည္ ဟု လာ ထား ေၾကာင္း သိ ရွိ ရ ပါ သည္ ။

၁ ။ ၿမင္ ဘူး သည္ ကို စြဲ ၍ ၿမင္ မက္ ၿခင္း ။

၂ ။ ၾကား ဘူး သည္ ကို စြဲ ၍ ၿမင္ မက္ ၿခင္း ။

၃ ။ ခံ စား ဘူး သည္ ကို စြဲ ၍ ၿမင္ မက္ ၿခင္း ။

၄ ။ ေၿပာ ဘူး သည္ ကို စြဲ ၍ ၿမင္ မက္ ၿခင္း ။

၅ ။ ၾကံ ဘူး သည္ ကို စြဲ ၍ ၿမင္ မက္ ၿခင္း ။

၆ ။ ၿဖစ္ ပြား ေစ ဘူး သည္ ကို စြဲ ၍ ၿမင္ မက္ ၿခင္း ။

၇ ။ ဓာတ္ ေၿခာက္ ၿခား သည္ ကို စြဲ ၍ ၿမင္ မက္ ၿခင္း ။

အိပ္ မက္ မက္ ရာ တြင္ လည္း ၊ မိုး ေသာက္ အား ၾကီး ၊ အာ ရုံ တက္ ေသာ အ

ခါ ၿမင္ မက္ ေသာ အိပ္ မက္ တို ့ သာ လွ်င္ ၊ ေကာင္း က်ိဳး ၊ မ ေကာင္း က်ိဳး ေပး

သည္ ဟု မွတ္ သား ဘူး ပါ သည္ ။

သု ပိ နာ ဓ်ာ ယ က်မ္း ၌ မူ ..

၁ ။ ညဥ့္ ပ ဌ မ ယံ ၌ ၿမင္ မက္ မူ-တ ႏွစ္ အ တြင္း ေကာင္း က်ိဳး ၊ မ ေကာင္း

က်ိဳး ေရာက္ သည္။

၂ ။ ညဥ့္ ဒု တိ ယံ ၌ ၿမင္ မက္ မူ-ေၿခာက္ လ အ တြင္း ေကာင္း က်ိဳး ၊ မ ေကာင္း

က်ိဳး ေရာက္ သည္ ။

၃ ။ ညဥ့္ တ တိ ယံ ၌ ၿမင္ မက္ မူ-သုံး လ အ တြင္း ေကာင္း က်ိဳး ၊ မ ေကာင္း

က်ိဳး ေရာက္ သည္ ။

၄ ။ ညဥ့္ စ တု ထၳ ယံ ၌ ၿမင္ မက္ မူ-တ လ အ တြင္း ေကာင္း က်ိဳး ၊ မ ေကာင္း

က်ိဳး ေရာက္ သည္ ။

၅ ။ အာ ရုံ တက္ ခ်ိန္ ၌ ၿမင္ မက္ မူ-ဆယ္ ရက္ အ တြင္း ေကာင္း က်ိဳး ၊

မ ေကာင္း က်ိဳး ေရာက္ သည္ ဟု သိ ရွိ ရ ပါ သည္။

(ဆက္ လက္ ေဖာ္ ၿပ ေပး ပါ မည္ )

aye.kk

About aye.kk

has written 247 post in this Website..