ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက ဦးစီး၍ ခရီးသြား လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အရည္အေသြးျမင့္ ကားမ်ားကို ျပည္ပမွ တင္သြင္းရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း အဆုိပါ အသင္းမွ ၂၂-၆-၂၀၁၀ ရက္တြင္ သိရသည္။ အဆိုပါ အစီအစဥ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြား လုပ္ငန္းရွင္အသင္း၏ အသင္းသား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား စုေပါင္း တင္သြင္းၾကမည္ ျဖစ္ၿပီးလက္ရွိကာလတြင္ စီစဥ္ေနဆဲ ကာလျဖစ္၍ ကားအမ်ိဳးအစားႏွင့္ တန္ဖိုး၊ တင္သြင္းမည့္ ႏိုင္ငံမ်ားကို ညိႇႏိႈင္းေနေၾကာင္း သိရသည္။ အဓိကအားျဖင့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ကား အမ်ိဳးအစားကို တင္သြင္းရန္ စီစဥ္ထားၿပီး အရည္အေသြး ျပည့္မီၿပီး ေစ်းႏႈန္း သက္သာျခင္း၊ တံဆိပ္ အသစ္စက္စက္ ျဖစ္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ျခင္း၊ ဝယ္ယူလိုုက္သည့္ စရိတ္ႏွင့္ ကိုက္ညီေစေအာင္ အသံုးခ်ႏိုင္ျခင္း စသည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ထားရွိေၾကာင္း၊  လက္ရွိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းက ကားမ်ား တင္သြင္းရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေနျခင္း အျပင္ ျပည္တြင္း အျခားကုမၸဏီ အခ်ိဳ႕လည္း သက္ဆိုင္ရာ က႑ အလုိက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ကားအမ်ိဳးအစားမ်ားကို ျပည္ပမွ တင္သြင္းလ်က္ ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ အသင္းမွ ကား တင္သြင္း လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ျပည္တြင္း လခ်ဳပ္၊ ႏွစ္ခ်ဳပ္၊ အခ်ိန္ပိုင္း ကားအငွားလိုက္ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ယခင္ ငွားေနက် ပံုစံအတုိင္း ငွားစရာ မလိုေတာ့ဘဲ အသင္းမွ ကားမ်ားျဖင့္ အလြယ္တကူပိုမို အဆင္ေျပစြာ သြားလာႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ပင္ ယခုကဲ့သို႔ စီစဥ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ရွင္းျပသည္။ တင္သြင္းေသာ ကားမ်ားျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ကား ေထာင္လာႏိုင္ျခင္း အျပင္ ကားမရွိေသးသည့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းကုမၸဏီ အခ်င္းခ်င္းကိုလည္း ငွားရမ္း ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ၇က္ေန႔ထုတ္ ျပည္ျမန္မာဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

forward mail

About khinmintatthu

khinmin tatthu has written 150 post in this Website..