ကၽြန္ေတာ္ေလ့လာထားေသာ အသက္ေမြးမႈအတတ္ပညာသင္တန္းေက်ာင္း

Center for Vocational Training/CVT နဲ ့ပတ္သက္ၿပီး တင္ျပတာပါ။

သင္တန္းေက်ာင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းၿပီး သင္ၾကားမႈထိေရာက္တာေၾကာင့္

တစ္ခ်ိဳ႕သင္တန္းဆင္းလူငယ္မ်ား ဆုိလွ်င္ ကုိယ္ပိုင္လုပ္ငန္းငယ္မ်ားကုိပင္တည္ေထာင္ႏိုင္ႀကတယ္။

ဆရာ၊ဆရာမေတြနဲ ့လည္းေဆြးေႏြးခဲ့ဘူးပါတယ္။ တကယ္ေစတနာျပည့္ဝၿပီး သင္တန္းေတြကို

လာတက္ဖို ့လည္းႀကိဳဆိုၾကပါတယ္။

CVT အား ႏွစ္စဥ္ အဓိက နည္းပညာႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ကူညီပံ့ပုိးသူမ်ားမွာ ဆြစ္ဇာလန္ ႏိုင္ငံမွ အလႈရွင္မ်ားၿဖစ္ႀကသည္။

ၿမန္မာႏုိင္ငံမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားကလည္း စာသင္ခန္း မ်ားအား ငွားရမ္းခ အနည္းငယ္သာယူၿခင္းႏွင့္ စာေတြ႕လက္ေတြ႕သင္ႀကားရန္ အေဆာက္အဦးေနရာမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာဌာနႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ ေထာက္ပ့ံကူညီၿခင္းမ်ား၊ ေက်ာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လုိအပ္ေသာ ကိရိယာတန္ဆာပလာ မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးၿခင္း တုိ႕ကုိ ေဆာင္ရြက္သည္။

သင္တန္းသားမ်ား ေစလႊတ္ထားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အခ်ိဳ႕မွာလည္း သင္တန္းေက်ာင္း အနာဂတ္အတြက္ အလွဴေငြမ်ား စတင္လွဴဒါန္းထားရွိပါသည္။

 

“အသက္ေမြးမႈအတတ္ပညာသင္တန္းေက်ာင္း CVT” သည္ ဆြစ္ဇာလန္ ႏိုင္ငံ မွ အသက္ ေမြး ၀မ္း ေက်ာင္း နည္းပညာ အေထာက္အပံ့မ်ားကုိ အေၿခခံကာ အသက္ ေမြး၀မ္း ေက်ာင္း ဆုိင္ရာ သံုးႏွစ္ တာ ကာလ သင္တန္း မ်ားကုိ ၿမန္မာႏိုင္ငံရွိ လုပ္ငန္းခြင္မွ လူငယ္ မ်ား အား သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ ပုိ႕ခ်ေပးေနပါသည္။

 

ထုိလူငယ္မ်ားသည္ အေၿခခံပညာ အားၿဖင့္ အဌမတန္းမွ ဒႆမတန္းအထိ သင္ယူ တတ္ေၿမာက္ခဲ့ေသာ လူငယ္မ်ားၿဖစ္သည္။

 

သင္တန္း ေက်ာင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အလုပ္ အကုိင္ ေစ်းကြက္အတြင္းၿဖစ္ေပၚေနေသာ လုိအပ္ခ်က္ မ်ားအရ အေၿခခံအသက္ ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ဆုိင္ရာ ဗဟုသုတ၊ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကုိ ေလ့လာ ဆည္းပူး ႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရးကုိ လူငယ္မ်ားရရွိေစရန္ၿဖစ္ပါသည္။

 

ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံမွ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္း သင္တန္း ပညာရပ္ မ်ားဆုိင္ရာကၽြမ္းက်င္သူ ပညာရွင္မ်ား၊ သင္ႀကားမႈ အေတြ႕အႀကံဳ ရွိေသာ ဆရာ မ်ား က သင္တန္း ေက်ာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ ေသာအသက္ေမြးမႈအတတ္ပညာ မ်ား၊သက္ဆုိင္ရာ ဌာန မ်ား ၏ ဖြ႕ံၿဖိဳး တုိးတက္မႈ၊ CVT ရွိ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားကုိ ထပ္ဆင့္မြမ္းမံ ေလ့လာ သင္ႀကားမႈမ်ား ႏွင့္ သင္ႀကားမႈ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ရန္ စီမံခန္႕ခြဲၿခင္း၊ သင္တန္း ေက်ာင္းရွိ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏ သင္ႀကားမႈ နည္းလမ္းမ်ား ကုိပါ စစ္ေဆးႀကည့္ရႈ အကဲၿဖတ္ ၍ ၿပင္ဆင္လမ္းညႊန္ႀကီးႀကပ္ေပးပါသည္။

 

အသက္ေမြးမႈအတတ္ပညာသင္တန္းေက်ာင္း Center for Vocational Training/CVT

အသက္ေမြးမႈအတတ္ပညာသင္တန္းေက်ာင္းမွ

ေအာက္ပါ သင္တန္း တုိ႕ကုိ ဖြင့္လွစ္ သင္ႀကား ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

 

(၁) စီးပြားေရးပညာအေထာက္အကူၿပဳသင္တန္း၊

Commercial Assistant Profession (CA)

စီးပြားေရးပညာအေထာက္အကူၿပဳသင္တန္းကုိ တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ရက္ တက္ေရာက္ရန္ လုိအပ္သည္။

သင္ႀကား ရမည့္ဘာသာရပ္မ်ားမွာ စီးပြားေရးစီမံခန္႕ခြဲမႈဘာသာရပ္၊ စာရင္းကုိင္ ဘာသာရပ္၊ ေဘာဂေဗဒဘာသာရပ္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ပထ၀ီ၀င္၊ ၿမန္မာစာ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုး အဂၤလိပ္စာႏွင့္ သတင္း အခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာ (ကြန္ပ်ဴတာ ဘာသာ ရပ္) တုိ႕ၿဖစ္ႀကသည္။

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အတြင္း လုပ္ကုိင္ေနေသာ နယ္ပယ္ေပါင္းစံုမွ လူငယ္မ်ား တက္ ေရာက္ ႏိုင္ပါသည္။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းခြင္မ်ားသုိ႕ သြားေရာက္ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္ မ်ားၿပဳလုပ္ၿပီး project paper မ်ား ေလ့လာ ေရးသား ရန္ ပါ၀င္ပါသည္။

 

(၂) လွ်ပ္စစ္ ကၽြမ္းက်င္မႈ အေထာက္အကူၿပဳသင္တန္း၊

Electrician Profession (EL)

သက္ဆုိင္ရာ စာေတြ႕ဘာသာရပ္မ်ားေလ့လာသင္ႀကားရန္ အတြက္ တစ္ပတ္တစ္ရက္ သင္တနး္တက္ေရာက္ရန္ လုိအပ္ ပါသည္။

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ား ၿဖစ္ေသာ Electrical Engineering, Material Knowledge, Instrument Construction ႏွင့္ Technical Drawing တုိ႕ကုိသင္ႀကားရသည့္အၿပင္ အေထြေထြ ေထာက္ပံ့မႈဗဟုသုတဘာသာရပ္မ်ား အေနၿဖင့္ အဂၤလိပ္စာ၊ ၿမန္မာစာ၊ ပထ၀ီ၀င္ႏွင့္ စီးပြားေရး ဆုိင္ရာ အေၿခခံ ဗဟုသုတမ်ားကုိ သင္ႀကားရပါသည္။

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လုပ္ငန္း အသီးသီးမွ လူငယ္မ်ား တက္ေရာက္ ႀကသည့္ အတြက္ နည္းပညာမ်ား ဖလွယ္ႏုိင္သကဲ့သုိ႕ လူမႈဆက္ဆံေရး အတြက္လည္း ဗဟုသုတမ်ားစြာ ရရွိ ေစႏုိင္ပါသည္။

 

လက္ေတြ႕ၿပဳလုပ္မႈ အပုိင္း ၁ –

ရုိးရွင္းေသာ သတၱဳႏွင့္သစ္သားမ်ားကုိ သံုးကာလွ်ပ္စစ္မီးသြယ္တန္းတပ္ဆင္ၿခင္း

လက္ေတြ႕ၿပဳလုပ္မႈ အပုိင္း ၂ –

အိမ္ယာအေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ စနစ္တက် လွ်ပ္စစ္သြယ္တန္းတပ္ဆင္ၿခင္းႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဆုိင္ရာ တုိင္းတာၿခင္း၊ ထိန္းသိမ္းၿခင္းစနစ္မ်ားကုိ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္သင္ႀကားၿခင္း

လက္ေတြ႕ၿပဳလုပ္မႈ အပုိင္း ၃ –

လွ်ပ္စစ္ ဒုိင္အုတ္စနစ္မ်ား၊ လွ်ပ္စီးဆုိင္ရာ တုိင္းတာၿခင္း နည္းပညာႏွင့္ အင္ဂ်င္မ်ား ၏ လွ်ပ္စစ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ထိန္းသိမ္းေရးစနစ္မ်ား လက္ေတြ႕သင္ႀကားထိန္းသိမ္း ကုိင္တြယ္မႈ မ်ား သင္ႀကားၿခင္း

တစ္ႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားသုိ႕လည္း ေလ့လာေရးသြားေရာက္ၿခင္း တုိ႕ကုိ ၿပဳလုပ္ပါသည္။

သင္ႀကားရသည့္ဘာသာရပ္အားလံုးကုိ သံုးႏွစ္တာသင္တန္းၿပီးေနာက္ စာေမးပြဲေၿဖဆုိရပါသည္။ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ စာေမးပြဲတြင္ ေရးေၿဖႏွင့္ ႏႈတ္ေၿဖဟု အပုိင္းႏွစ္ပုိင္း ပါ၀င္ပါသည္။ သင္တန္းသားမ်ား သည္ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းမ်ား ကုိ ေၿဖဆုိရသည့္အၿပင္ အဂၤလိပ္စာ၊ ၿမန္မာစာ ႏွင့္ အေထြေထြဗဟုသုတ စသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကုိပါ ေၿဖဆုိ ရပါသည္။ စာေတြ႕ဘာသာရပ္မ်ားၿဖစ္ေသာ Electrical Engineering, Normal and Specialized Specifications, Specialized Drawing, Material and Apparatus Knowledge မ်ားကုိလည္း ေၿဖဆုိရပါသည္။ လက္ေတြ႕စာေမးပြဲအေနၿဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ နာရီ ၂၀ အတြင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လွ်ပ္စစ္သြယ္တန္းၿခင္းမ်ားကုိ ခ်မွတ္ထားေသာပံုစံမ်ားအတြင္း လုပ္ေဆာင္ၿခင္းကုိလည္း ေၿဖဆုိရပါသည္။ ၿပဳလုပ္ေၿဖဆုိ ထား ေသာလွ်ပ္စစ္ သြယ္တန္းၿခင္း မ်ားကုိလည္းစနစ္တက်ထိန္းခ်ဳပ္သည့္စနစ္ႏွင့္ တုိင္းတာသည့္ စနစ္တုိ႕ကုိပါ လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ ပါသည္။ ႏႈတ္ေၿဖစာေမးပြဲသည္လည္း ေနာက္ဆံုးႏွစ္ စာေမးပြဲ၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုၿဖစ္သည္။ ႏႈတ္ေၿဖစာေမးပြဲသည္ အလုပ္အပ္သူႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္သူ အႀကား စကားေၿပာသည့္ပံုစံအသြင္ေဆာင္ပါသည္။

ေရွ႕အနာဂတ္အလားအလာ

CVT မွ ေအာင္ၿမင္စြာ သင္တန္းၿပီးဆံုးသြားေသာ လူငယ္မ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အလုပ္ကုိ ေအာင္ၿမင္စြာလုပ္ကုိင္ႏိုင္သက့ဲသုိ႕ တစ္ခ်ိဳ႕လူငယ္မ်ားသည္ မန္ေနဂ်ာ၊ ဌာနမႈးအၿဖစ္သုိ႔ပင္ေရာက္ရွိေနသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ အဘယ္ေႀကာင့္ဆုိေသာ္ CVT မွသင္ႀကားေပးလုိက္ေသာ အသိပညာမ်ားၿဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ တစ္ခုလံုးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အဆင့္ဆင့္ကုိ ၿပန္လည္အသံုးခ်ႏုိင္သည့္ စြမ္းရည္ ရွိေသာ ေႀကာင့္ ၿဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းသားအခ်ိဳ႕ဆုိလွ်င္ အေသးစားရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံႏိုင္မႈ အေၿခအေနေပၚမူတည္၍ လွ်ပ္စစ္ သြယ္တန္း ၿခင္းႏွင့္ ၿပဳၿပင္တပ္ဆင္ၿခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ကုိယ္တုိင္ ထူေထာင္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ၿပီၿဖစ္သည္။

 

(၃) ပရိေဘာဂ ၿပဳလုပ္မႈအတတ္ပညာသင္တန္း၊

Cabinet/Furniture Maker Profession (CM)

တစ္ပတ္တစ္ရက္ ေက်ာင္း တက္ေရာက္ ရန္လုိအပ္ပါသည္။ သင္ႀကားပုိ႕ခ်ေသာ သင္ရုိး ညႊန္တမ္း မ်ားမွာ Material Science, Production Technology, Technical Drawing and Technical Calculations, English, Myanmar ႏွင့္ General Knowledge ဘာသာရပ္မ်ားၿဖစ္ႀကသည္။

လက္ေတြ႕ၿပဳလုပ္မႈ အပုိင္း ၁ – လက္ၿဖင့္ၿပဳလုပ္ေသာ ပရိေဘာဂမ်ားထုပ္လုပ္ၿခင္းအား
လက္ေတြ႕ ၿပဳလုပ္မႈ
လက္ေတြ႕ၿပဳလုပ္မႈ အပုိင္း ၂ – ေရႊ႕ေၿပာင္းသယ္ယူႏိုင္ေသာစက္ငယ္မ်ားကုိ သံုး၍
လက္ေတြ႕ ၿပဳလုပ္မႈ
လက္ေတြ႕ၿပဳလုပ္မႈအပုိင္း ၃ – စက္ႀကီးမ်ားကုိ အသံုးၿပဳကုိင္တြယ္၍ ပရိေဘာဂမ်ား
ထုတ္လုပ္ၿခင္း လက္ေတြ႕ ၿပဳလုပ္မႈ
လက္ေတြ႕ၿပဳလုပ္မႈ အပိုင္း ၄ – ပရိေဘာဂမ်ား အေခ်ာသတ္ၿခင္းလုပ္ငန္းပညာ

 

(၄)ဟုိတယ္ ႏွင့္ ဧည့္၀တ္ၿပဳမႈ အတတ္ပညာသင္တန္း

(Hotel & Gastronomy Assistant Profession) HG

CVT ၏ ဟုိတယ္ႏွင့္ အစားအေသာက္ခ်က္ၿပဳတ္ကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္းသည္ သံုးႏွစ္တာကာလ တက္ေရာက္ရၿပီး သင္တန္းၿပီးဆံုးပါက ဟုိတယ္တစ္ခုလံုးႏွင့္ ပတ္သက္ကာ အေၿခခံလုပ္ေဆာင္ရမည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ နားလည္တတ္ကၽြမ္းမည္ၿဖစ္ပါသည္။

 

(၅) သတၲဳပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈ အတတ္ပညာ သင္တန္း

Metal Worker Profession (MW)

 

သင္ႀကားေပးသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားမွာ သတၱဳၿဒပ္ပစၥည္းမ်ား နည္းပညာ၊ သတၱဳပံုၿပဳနည္းစဥ္မ်ား ႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈ၊ စက္မႈပံုဆြဲႏွင့္ စက္မႈ သခ်ၤာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ ၿမန္မာစာ၊ လုပ္ငန္းစီမံခန္႕ခြဲမႈအေၿခခံဘာသာရပ္ ႏွင့္ အေထြေထြ ဗဟုသုတဘာသာရပ္မ်ားၿဖစ္သည္။

လက္ေတြ႕ၿပဳလုပ္မႈ အပုိင္း (၁)

သံပံုထုၿခင္းႏွင့္ သတၱဳပစၥည္းလုပ္ငန္း၊ တံစဥ္းတုိက္ၿခင္း၊ လႊၿဖတ္ၿခင္း၊ စုိ႕ခုတ္ၿခင္း၊ အေပါက္ ေဖာက္ၿခင္းႏွင့္ ပန္းပဲထုၿခင္း

လက္ေတြ႕ၿပဳလုပ္မႈ အပုိင္း (၂)

သတၱဳပံုသြန္းအတတ္ပညာ၊ ပံုစံၿပဳလုပ္ၿခင္း၊ ပံုေထာင္းၿခင္း၊ ပံုသြန္းေလာင္းၿခင္း၊ သြန္းထည္
အၿပစ္အနာစစ္ေဆးၿခင္း ၊ စက္စားၿခင္း၊ ဂေဟဆက္ၿခင္း

လက္ေတြ႕ၿပဳလုပ္မႈ အပုိင္း (၃)

စက္စားၿခင္းႏွင့္ဂေဟဆက္ၿခင္းႏွစ္ခုကုိ အထူးၿပဳသင္ႀကားသည္။
စက္စားၿခင္းလုပ္ငန္းတြင္ turning, drilling, shaping တုိ႕ပါ၀င္ၿပီး milling ကုိ စတင္ကာသင္ႀကားေပးေနၿပီၿဖစ္သည္။ ဂေဟဆက္ၿခင္းတြင္ ေအာက္ပါတုိ႕ကုိသင္ႀကားေပးသည္။ Arc Welding, Gas Welding, autogeneous, protecting gas, TIG welding ႏွင့္ ပလာစမာၿဖင့္ၿဖတ္ၿခင္းတုိ႕ပါ၀င္သည္။

 

သင္တန္းမ်ားအားလံုးသည္ ဆြစ္ဇာလန္ ႏိုင္ငံ၏ ပညာေရး ပံုစံ တစ္ခုၿဖစ္ေသာ လက္ေတြ႕ႏွင့္ စာေတြ႕ပူးေပါင္းထားသည့္ “အလုပ္သင္ သင္တန္းသားပံုစံ” ေပၚတြင္ အေၿခခံထားပါသည္။

 

သင္တန္းသား မ်ား သည္ တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ရက္ သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္ရၿပီး က်န္သည့္ရက္မ်ားကုိ မိမိတို႕လုပ္ကုိင္ေန သည့္ ကုမၸဏီတြင္ လက္ေတြ႕ လုပ္ကုိင္ ေနရန္လုိအပ္ပါသည္။

 

လက္ေတြ႕ကၽြမ္းက်င္မႈ သင္တန္း ကုိ တစ္ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ တစ္ပတ္မွ သံုးပတ္ အထိ ဆက္တုိက္ ေလ့လာသင္ႀကားလုပ္ကုိင္ရန္ လုိအပ္ ပါသည္။

သင္တန္းကာလ သံုးႏွစ္တာ ကုိ ေအာင္ၿမင္စြာၿပီးဆံုးပါက အသက္ေမြးမႈပညာ ကၽြမ္းက်င္ လက္မွတ္ကုိရရွိမည္ၿဖစ္ပါသည္။

 

အသက္ေမြးမႈအႀကိဳသင္တန္းေက်ာင္း Education for Youth/E4Y

အသက္ေမြးမႈအႀကိဳသင္တန္းေက်ာင္း/ E4Y သည္ ေလးႏွစ္ကာလ သင္တန္းၿဖစ္ၿပီး ၂၀၁၁ – ၂၀၁၂ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ပထမႏွစ္၊ဒုတိယႏွစ္၊ တတိယႏွစ္ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ဟူ၍ အတန္းေလးတန္းရွိၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ဆဲ သင္တန္းအၿဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနပါသည္။

 

အေၿခခံပညာ မူလတန္း ေအာင္ၿမင္ၿပီး ေငြေႀကးႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အခက္အခဲႏွင့္ အေႀကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေႀကာင့္ အတန္း ေက်ာင္း ပညာဆက္လက္ မတက္ ေရာက္ႏိုင္ေသာ လူငယ္မ်ားသည္ အသက္ေမြးမႈအႀကိဳ သင္တန္း ေက်ာင္းကုိ တက္ေရာက္ ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရး ရရွိမည္ၿဖစ္သည္။

 

အသက္ေမြးမႈအႀကိဳ သင္တန္း ေက်ာင္း သည္ ေလးႏွစ္ သင္တန္း ၿပီးသည့္ေနာက္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ဆုိင္ရာ ပညာမ်ား ပုိမုိဆည္းပူးႏိုင္ရန္၊ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ႏိုင္ရန္ မ်ိဳးေစ့ပ်ိဳးေပးေသာ ေက်ာင္း တစ္ခုၿဖစ္သည္။

 

သင္ႀကားသည့္ သင္ရုိး ညႊန္းတမ္းမ်ားကုိ သာမက ဆရာ၊ဆရာမမ်ားကုိပါ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈရွိေစရန္ ႀကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိပါသည္။

 

အသက္ေမြးမႈအႀကိဳသင္တန္းေက်ာင္း E4Y သည္ Center for Vocational Training/CVT ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုၿဖစ္ၿပီး အသက္ ၁၁ ႏွစ္မွ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္ လူငယ္မ်ားအတြက္ အသက္ေမြးမႈ အႀကိဳသင္တန္းမ်ားပုိ႕ခ်ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

E4Y တြင္ပါ၀င္ေသာ အဓိကနယ္ပယ္သံုးခုမွာ –

Schooling

မူလတန္းပညာ ၿပီးဆံုးကာ အေႀကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေႀကာင့္ ေက်ာင္းပညာဆက္လက္မတက္ေရာက္ႏုိင္ေသာ ပွ်မ္းမွ် အသက္ ၁၄ ႏွစ္ အရြယ္ လူငယ္မ်ားအတြက္ အသက္ေမြးမႈအႀကိဳသင္တန္း သင္ႀကားေပးလွ်က္ရွိသည္။

Teachers’ training

စာသင္ႀကားၿခင္းစနစ္ကုိေကာင္းမြန္စြာနည္းလည္တတ္ေၿမာက္ထားေသာဆရာမ်ားက စာသင္ႀကားၿခင္း အေတြ႕အႀကံဳႏုေသာ ဆရာမ်ားအား စာသင္ႀကားၿခင္းဆုိင္ရာ နည္းလမး္မ်ားကုိ ၿဖန္႕ေ၀ေပးၿခင္း

Curricula

သင္ႀကားေသာ ဘာသာရပ္မ်ားအလုိက္ စာသင္ႀကားသည့္ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ စနစ္တက် ဖြဲ႕စည္းထားရွိပါသည္။

အသက္ေမြးမႈအတတ္ပညာသင္တန္းေက်ာင္း ေနရာကေတာ့

Center for Vocational Training

41 Ka-Na Strand Road
Yangon
Myanmar

ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းအေဆာက္အဦ၊

ကမ္းနားလမ္း၊ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ ့နယ္၊

ရန္ကုန္ၿမိဳ ့။

 

http://cvt-myanmar.org/content.php?3rd=0&nav=1&point=0

မွာ အေသးစိတ္ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

About the best

the best has written 40 post in this Website..