ယေန.သတင္တစ္ပုဒ္ဖတ္ရပါသည္

ေၿမပဲကုန္ၾကမ္းကို တရုပ္ၿပည္ မွ ေစ်းၾကီးေပး၀ယ္ယူေနေသာေၾကာင္.ဆီထုပ္လုပ္ရန္ကုန္ၾကမ္း မက်န္ရွိသၿဖင္. ၿမန္မာနိုင္ငံရွိဆီစက္မ်ား အားလံုး ထုပ္လုပ္မွုရပ္ဆိုင္းသြားဖြယ္ရွိသည္ ဟု အထက္ၿမန္မာၿပည္ ဆီကုန္သည္မ်ားအသင္း ဥကၠဌ ဦးကိုၾကီးက The Voice Weekly သို.ေၿပာၾကားသည္ ဟု သိရပါသည္။

ဆီထြက္သီးႏွံအခ်ိုဳ.ကို ၿပည္ပသို.တရား၀င္ အစိုးရာ တင္ပို.ခြင္.ၿပဳခဲ.သည္.တခ်ိန္ထဲမွာပင္ တစ္နိုင္ငံလံုး တစ္လစားသံုးဆီ လိုအပ္ခ်က္မွာ တန္ခ်ိန္ ၅ ေသာင္းခန္.ၿဖစ္ၿပီး၊ ၎ အနက္ မွ တန္ခ်ိန္၃ ေသာင္ ရွိ စားအုံးဆီမ်ား ( transfat ပါ၀င္ ၿပီး နွစ္လံုး ေရာဂါ ၿဖစ္ ပြား ေစ နိုင္ ေသာ – the palm oil contains palmitate (44%, saturated) and saturated fat intake increases both LDL and HDL cholesterol which cause the heart diseases ) ကို ယၡင္အစိုးရစိတ္ၾကိဳက္ Cronies မ်ားကို တင္သြင္းခြင္.ၿပဳထားပါသည္။ သို.မ်ွသာမကေသး က်န္လိုအပ္ခ်က္ ဆီတန္ခ်ိန္ ၂ ေသာင္းမွာ လည္းၿပည္တြင္း ဆီထုပ္လုပ္မွု နွင္.မလံုေလာက္၍တရားမ၀င္ ဆီမ်ား (ၿမာင္းထဲမွရသည္.ဆီေဟာင္မ်ားကိုၿပန္လည္သန္.စင္ထားသည္.ဆီမ်ား၊ ေၾကာ္ဆီေဟာင္မ်ားကိုၿပန္လည္သန္.စင္ထားသည္.ဆီမ်ား) ၀င္ေရာက္ေနလ်က္ ရွိ သည္။

စားဆီနွင္.ပါတ္သက္၍ ၿပည္တြင္း စားသံုးမွုမလံုေလာက္လ်ွင္ ဆီကုန္ၾကမ္းသီးနွံ ကို အစိုးရာမွ တင္ပို.ေရာင္းခ် ခြင္.မၿပဳသင္.ေပ။ တစ္ခ်ိန္ထဲမွာပင္ ဆီကုန္ၾကမ္းသီးႏွံလံုေလာက္စြာစိုက္ပ်ိဳးထုပ္လုပ္ေရးကို မူခ်ေရြ.ေဆာင္ရြက္သင္.ေပသည္။ အႏၱရာယ္ ရွိ ေသာစားဆီ မ်ားတရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ၿခင္းမရွိရေအာင္လည္း တင္းက်ပ္ စြာတားၿမစ္သင္.ေပသည္။

ဆီကုန္ၾကမ္းသီးနွံ ကို ၿပည္ပသို.တင္ပို.ခြင္.ၿပဳမည္.အစား ပဲဆီ၊နွမ္းဆီ ကုန္ ေခ်ာကိုသာ တင္ပို.ခြင္.ၿပဳမည္ ဆိုလ်ွင္ ၿပင္တြင္း လုပ္ငန္းမ်ား ကို အား ေပး ရာ ေရာက္ ရုံသာ မက ၿပည္တြင္း အလုပ္အကိုင္အခြင္.အလမ္းမ်ားၿဖစ္ေပၚေစၿပီး၊ က်န္းမာေရး နွင္.ညီေသာ ဆီကို ၿပည္သူမ်ားစားသံုးၾကရမည္ၿဖစ္သည္။ အစပိုင္းတြင္ နည္းပညာ အခက္အခဲ ၊ အရင္းအႏွီး အခက္အခဲ ၊ စားဆီ မလံုေလာက္ မွု အခက္ အခဲ မ်ား ရွိ နိုင္ ေသာ္ လည္ ေရ ရွည္ တိုင္း ၿပည္ လူမ်ိုး အတြက္ အက်ိဳး ရွိမည္. က်န္မာ အသက္ရွည္ မည္.ISO အဆင္.မီွ ၿပည္တြင္စားသံုးဆီ ထုပ္လုပ္ေရး ၊ ၿပည္ပ တင္ ပို.နိုင္ ေရး ကို တိက်ေသာ မူ၀ါဒ စီမံကိန္း ခ်၍ေဆာင္ ရြက္ သင္.လွေပသည္။

About Knowledge Seeker

Knowledge Seeker has written 59 post in this Website..