ယ ခင္ က် မ တို ့ မိ ဘ လက္ ထက္ ေစ်း ေရာင္း စဥ္ အ ခါ က ၊ ေဖာက္ သည္ လက္ လီ လက္ ကား အ ေၾကြး ေပး ရ ၏ ။
အ ခ်ိဳ့ က သ စၥာ ရွိ ၿပီး ၊ အ ေဟာင္း ကို ဆပ္ ၿပီး မွ သာ အ သစ္ ထပ္ ယူ ၏ ။ တ ခ်ိဳ ့က အ ေဟာင္း ကို တ ၀က္ ဆပ္ ခါ ၊ အ သစ္ လည္း ထပ္ ယူ ခ်င္ သ ၿဖင့္ ေတာင္း ဆို ေသာ အ ခါ ၊ မိတ္ ေဟာင္း မိတ္ သစ္ ၊ ေဖာက္ သည္ မ ပ်က္ ခ်င္ ေသာ ေၾကာင့္ ေနာက္ ထပ္ အ ေၾကြး ထပ္ မံ ေပး လိုက္ ရ ၿပန္ သည္ ။

ကာ လ အ တန္ ငယ္ ၾကာ လာ ေသာ အ ခါ တြင္ ၊ စာ ရင္း ေတြ ထပ္ ခါ ထပ္ ခါ ေရး ရ သ ၿဖင့္ ဇတ္ လမ္း က ရွဳတ္ လာ ပါ ေတာ့ သည္ ။ ထို အ ခါ အ ေၾကြး အ ၿပည့္ အ ၀ ၿပန္ မ ဆပ္ ခ်င္ သည့္ စိတ္ ေၾကာင့္ ၊ အ ၿခား ေရာင္း သူ တစ္ ဦး ထံ သို ့ ေၿပာင္း ၀ယ္ ေတာ့ တာ မ်ိဳး ၾကဳံ ၾက ရ ပါ သည္ ။ စာ ရင္း ခ်ဳပ္ လွ်င္ အ ေၾကြး မ ေပး သူ ၏ လက္ က်န္ စာ ရင္း က ေပၚ ေန ၏ ။
အ ေဟာင္း ေပး အ သစ္ လည္း ထပ္ မံ မ ယူ ေတာ့ ေသာ သူ ၏ လိပ္ စာ ပါ အ တိုင္း အိမ္ တိုင္ ယာ ေရာက္ လိုက္ လံ ေတာင္း ယူ ရ ၿခင္း ပင္ ၿဖစ္ ပါ သည္ ။

ထို အ ခါ မ်ိဳး တြင္ အ ေဖ မွာ ေန ၾက ၊ ေၿပာ ဆို ဆုံး မ ေန ၾက စ ကား မ်ား ရွိ ပါ သည္ ။ ထို သူ က မ ေပး ခ်င္ သည့္ စိတ္ ေၾကာင့္ ၊ ေတာင္း ေသာ အ ခါ ရန္ အ ေတြ ့ ခံ ရ ႏိုင္ သည္ ။ အ က်ိဳး ေၾကာင္း ခိုင္ လုံ ေၿပ ၿပစ္ စြာ ေၿပာ ဆို ၿပ ၿပီး မွ သာ ေတာင္း ဆို ရန္ မွာ ပါ သည္ ။

အ ေဖ က….
ခ်စ္ သူ မုန္း ေဆး အ ေၾကြး ေပး ၊ ဆို သ လို ခ်စ္ ခင္ မႈ ေၾကာင့္ အား နာ ၿပီး ၊ မ်က္ ႏွာ ရင္း ေန သ ၿဖင့္ အ ေၾကြး ေပး လိုက္ မိ ပါ က ၊ သူ က ၿပန္ မ ေပး ခ်င္ ေတာ့ လွ်င္ ၊ တ ဦး ကို တ ဦး မုန္း ရ သည့္ အ ၿဖစ္ မ်ိဳး သို ့ ေရာက္ ရွိ ၾက ရ သည္ ။

ဒါ ေၾကာင့္ သာ ေရွး လူ ၾကီး မ်ား စ ကား ဆို ရိုး ထား ရွိ လာ ခဲ့ ၾက ၿခင္း ကား ….၊ ခ်စ္ သူ မုံး ေဆး အ ေၾကြး ေပး ဟု ဆို ၾက ရ သည့္ အ ၿပင္ ၊ ေနာက္ ဆက္ တြဲ စ ကား ခ်ပ္ အ ေန ၿဖင့္ ထပ္ မံ ၿဖည့္ တင္း ၿပီး မြဲ ေဆး ေဖာ္ သူ နာ လံ မ ထူ ဟူ ၍ ေၿပာ ဆို ၾက ၿခင္း ၿဖစ္ သည္ ဟု အ ေဖ မွ ေၿပာ ၿပ ခဲ့ ပါ သည္ ။

ဆုံး မ စ ကား ေလး လည္း ၿဖစ္ ၍ ၊ မွတ္ သား နာ ယူ သင့္ ေၾကာင္း အား……ဆုံး မ ေၿပာ ဆို သြန္ သင္ ေပး ထား ဘူး ပါ သည္ ။
သို ့ရာ တြင္ ေစ်း ေရာင္း ၀ယ္ ရာ တြင္ ကား………မ တူ ပါ ။ အ ေၾကြး ႏွင့္ ကင္း လို ၍ ကား မ ရ ဟု အ ေဖ မွ ထပ္ မံ ရွင္း ၿပ ၿပန္ ပါ သည္ ။

အ ေရာင္း အ ၀ယ္ လုပ္ ငန္း ၾကီး မ်ား လုပ္ ကိုင္ လာ ပါ က လည္း ၊ ေစ်း ေရာင္း ၀ယ္ မႈ စံ နစ္ အ ရ ၊ေၾကြး ၿမီ ေၾကြး ရွင္ ကိ စၥ မ်ား က အ ၿမဲ တန္း ရွိ ေန ႏိုင္ သည္ ။ ဒါ က လည္း အ ေရာင္း အ ၀ယ္ သ ေဘာ တ ရား မ်ား ၿဖစ္ ေၾကာင္း ၊ ခြဲ ၿခား ကြဲ ၿပား နား လည္ ထား ရွိ ဘို ့သ ေဘာ ေပါက္ ရန္ လို အပ္ ေၾကာင္း ။

ထို သို ့ အ ေရာင္း အ ၀ယ္ ၿပဳ လုပ္ ၾက ရာ တြင္ လည္း သ စၥာ ရွိ ရန္ လို အပ္ လွ ေၾကာင္း ။ တစ္ ခါ ဆက္ ဆံ ဆယ္ ခါ လံ ၊ အ ၿဖစ္ မ်ိဴး မ ေရာက္ ေအာင္ ၊ တည္ ၾကည္ ေသာ စိတ္ ၊ သစၥာ ထား ရွိ ေသာ စိတ္ က အ ဓိ က ၾက လွ်က္ ရွိ ေန သည့္ အ ၿပင္ ၊ မိတ္ ပ်က္ ေအာင္ ဆက္ ဆံ မႈ မ်ိဳး ကား ေရ ရွည္ တြင္ မ တည္ တံ့ ။ မ ခိုင္ ၿမဲ ပါ ။ မ ယုံ ၾကည္ ရ ပါ က ၊ ေနာင္ တြင္ လုပ္ ကိုင္ စား ေသာက္ ရာ ၌ လည္း ခက္ ခဲ သည့္ အ ေၿခ အ ေန အား ရင္ ဆိုင္ ေတြ ့ၾကဳံ ႏိုင္ ရ မည့္ အ ၿပင္ ၊ ဂုဏ္ သိကၡာ လည္း က် ဆင္း ရ မည္ သာ ၿဖစ္ သည္ ဟု အ ေဖ က ေၿပာ ၿပ ပါ သည္ ။

အ ေၾကြး သြား ေတာင္း ရာ တြင္ လည္း ၊ ခ်ိဳ ခ်ိဳ သာ သာ ၿဖင့္ အ က်ိဳး ေၾကာင္း ၿပ ေၿပာ ဆို ၿပီး ေတာင္း ရန္ ၊ စ ကား ၾကီး ဆယ္ ခြန္း ထဲ မွ ကိုယ္ ေၿပာ လို သည့္ စ ကား အား ၊ ေကာက္ ပင္ ရိတ္ လွီး ကဲ့ သို ့ ပိုင္ ပိုင္ ႏိုင္ ႏိုင္ ေၿပာ ဆို ၿပ ႏိုင္ ခဲ့ ရန္ ၊ သြန္ သင္ ေၿပာ ဆို ဆုံး မ ၿပီး ၊ က် မ အား အ ေၾကြး ေတာင္း ခိုင္း ခဲ့ ပါ သည္ ။

အ ေဖ မွာ သည့္ စ ကား အ ၿပင္ ၊ က် မ အ ေန ၿဖင့္ ဗ ဟု သု တ အ ၿဖစ္ မွတ္ သား ထား မႈ မ်ား အား လည္း ထုတ္ သုံး ႏိုင္ ရန္ ၾကံ စည္ စိတ္ ကူး ရ မိ ပါ သည္ ။ အ ေၾကြး သြား ေတာင္း ရ မည့္ သူ မွာ ေဒၚ သိန္း ေအး ၊ အ သက္ က ေလး ဆယ့္ ငါး ႏွစ္ ခန္ ့ ရွိ သည္ ဟု သိ ရ ပါ သည္ ။

သူ ့ ေရာက္ ရွိ ေန သည့္ အ သက္ ေမြး နံ ၊ မ ဟာ ဘုတ္ ကို မွန္း ဆ ၍ ၾကည့္ ရာ ၊ ေငြ နံ မွာ အ ထြန္း တြင္ ရွိ ေန ပါ သည္ ။ ထို ေန ့က အ ဂၤ ၀ိ ဇၨာ အ ခါ တိုင္ အ လို အ ရ ၊ ခင္ ၾကီး ေဖ်ာ္ စီ ရင္ ေရး သား ေတာ္ မူ ခဲ့ သည့္ ၊ မု ဆိုး ေရႊ အိုး ရ ကိန္း ၿဖစ္ ေသာ အ ခါ ၊ အ ခ်ိန္ ႏွင့္ တိုက္ ဆိုင္ ၍ ၊ ၎ အ ခ်ိန္ အ ခါ တြင္ ၊ သူ ့ အိမ္ သို ့သြား ေရာက္ ခဲ့ ပါ သည္ ။

ေဒၚ သိန္း ေအး ၏ နာ မည္ ကက္ ကင္း ၿဖစ္ ေသာ အုန္း သီး အ သား အား လက္ ထဲ ကိုင္ ေဆာင္ ထား ၿပီး ၊ အုန္း သီး အ သား ဖတ္ ေလး အား စား ရင္း ၊ ေဒၚ သိန္း ေအး အား အ ေၾကြး ဆပ္ ရန္ ကိ စၥ အား အ ေဖ ေၿပာ ခဲ့ သည့္ ၊ စ ကား ၾကီး ဆယ္ ခြန္း ထဲ မွ မိ မိ ဘက္ မွ ေၿပာ လို သည့္ စ ကား အား ၊ ေကာက္ ပင္ ရိတ္ လွီး ဆို သ ကဲ့ သို ့ တ ခြန္း မွ် မ က်န္ မ ရွိ ေစ ပဲ ၊ ပိုင္ ပိုင္ ႏိုင္ ႏိုင္ ေၿပာ ဆို ခဲ့ ပါ လွ်င္……
ေဒၚ သိန္း ေအး မွ မ ရွိ ရွိ သည့္ ပိုက္ ဆံ ေလး အား ၊ သူ ့ ၏ အိမ္ တြင္ အိပ္ သြန္ ဖာ ေမွာက္ ရွာ ၾကံ ခါ ထုတ္ ယူ လာ ၿပီး ၊ အ ေၾကြး အား ၿပန္ ဆပ္ ေပး ခဲ့ ပါ ေတာ့ သည္ ။

ေဒၚ သိန္း ေအး တ ေယာက္……
အ ေဖ့ ထံ က အ ေၾကြး ယူ စဥ္ ၊ ၿပဳံး ၿပဳံး ေလး ႏွင့္ ေၿပာ ဆို ၿပီး ၊ ယူ ခဲ့ သည္ ကို က် မ မွ အ မွတ္ ရ ေန မိ ပါ သည္ ။
အ ေၾကြး သြား ေတာင္း သည့္ အ ခါ တြင္ ၊ အ ခ်ိန္ ႏွင့္ အ ေၿခ အ ေန အား တြက္ ခ်က္ ၾကည့္ ၿပီး ၊ ယ ၾတာ ေလး ၿဖင့္ ေတာင္း ယူ ခဲ့ မိ ၿခင္း လည္း ၿဖစ္ ၍ ၊ အ ေဖ့ ထံ မွ ယူ ထား ေသာ အ ေၾကြး အား ၊ ေဒၚ သိန္း ေအး မွ ၿပန္ ဆပ္ ေပး လိုက္ ၍ ၊ ေၾကြး ယူ ၿပဳံး ၿပဳံး ၊ မ မုံး ရ ေအာင္ ေတာင္း ႏိုင္ ခဲ့ ၿခင္း အ ေပၚ တြင္…..ပီ တိ ၿဖစ္ မိ သြား ခဲ့ ရ ပါ သည္ ။

က် မ မွ အ ေၾကြး ဆပ္ လိုက္ ေသာ ပိုက္ ဆံ ေလး အား လက္ ထဲ တြင္ ကိုင္ လွ်က္…..
အိမ္ သို ့စိတ္ ခ်မ္း သာ ၊ ေက် နပ္ ေပ်ာ္ ရႊင္ စြာ ၿဖင့္ ၿပန္ လာ ႏိုင္ ခဲ့ ရ ပါ သည္ ။။

aye.kk

About aye.kk

has written 247 post in this Website..