အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသရွိ ဒူဘိုင္းႏုိင္ငံသို႔ ျပည္တြင္းမွ သြားေရာက္၍ အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈမ်ား ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွစ၍ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ က်ဆင္းလာၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္မူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီအခ်ဳိ႕သည္လည္း အဆိုပါႏုိ္င္ငံသို႔ အလုပ္သမားပို႔ေဆာင္ေပးမႈကို ရပ္နားထားရေၾကာင္း သိရသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္မွ စတင္၍ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေကာင္းမြန္ခဲ့သည္ဟု ဆိုခဲ့ေသာ ဒူဘိုင္းႏုိ္င္ငံသို႔ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈမ်ား သိသိသာသာ က်ဆင္းလာခဲ့ရျခင္းမွာ ယင္းႏုိင္ငံမွ ကုမၸဏီအမ်ားစု၏ လုပ္ငန္းအေျခအေနမ်ား မမွန္ကန္မႈႏွင့္ ၄င္းတို႔ထံတြင္ လာေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေသာ ျပည္ပအလုပ္သမားမ်ားကို အခန္႔အပ္မီတြင္ သေဘာတူညီထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို မလိုက္နာၾကျခင္းေၾကာင့္ဟု ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ဒူဘိုင္းေရာက္ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားထံမွ သိရသည္။ ဒူဘိုင္းႏုိင္ငံရွိ ျပည္ပအလုပ္သမားလိုခ်င္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းရွိ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီအခ်ဳိ႕မွ အလုပ္မခန္႔အပ္မီတြင္ ေပးမည္ဟုဆိုေသာ ခံစားခြင့္မ်ားကို အလုပ္သမားမ်ားက မရရွိျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာအပါအဝင္ အျခားေသာအိမ္နီးခ်င္းႏုိ္င္ငံမ်ားမွ အလုပ္သမားအခ်ဳိ႕မွာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ထိုႏုိင္ငံေရာက္ အလုပ္သမားမ်ားထံမွ သိရသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အလုပ္သမားလိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနေသးသည့္ ဒူဘိုင္းႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔လိုအပ္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားကို လုပ္အားခသက္သက္သာသာေပး၍ ရႏုိင္သည့္ႏုိင္ငံမ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ားကို အဓိကရွာေဖြၾကၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ ရွာေဖြရာတြင္ နီေပါ၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ေအဂ်င္စီအခ်ဳိ႕မွသိရသည္။ ယခုကဲ့သို႔ ဒူဘိုင္းရွိ ကုမၸဏီအခ်ဳိ႕မွ ျပည္ပအလုပ္သမားမ်ားကို စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္အလက္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳၾကျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ခလစာႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားရရွိရမည့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားအား ခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရသည္ဟုဆိုေသာ အလုပ္သမားမ်ားမွာ ယင္းႏုိင္ငံရွိ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနသို႔ တုိင္ၾကားၿပီး အမိႏုိင္ငံသို႔ ျပန္ရန္ႀကိဳးစားေနၾကသည္ဟု သိရသည္။ ထုိ႔အျပင္ အဆိုပါႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားအပါအဝင္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာလည္း ေနေရးထိုင္ေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လံုၿခံဳမႈမရွိေၾကာင္း အထက္ပါအလုပ္သမားမ်ားထံမွ သိရသည္။ ယခုကဲ့သို႔ ဒူဘိုင္းႏုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ျပည္ပအလုပ္သမားအမ်ားစုမွာ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္ဟု ဆိုေနေသာ္လည္း ယင္းနုိင္ငံသို႔သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားမွာမူ ယခုအခ်ိန္ထိ ရွိေနေသးသည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီအခ်ဳိ႕မွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..