ကိုပါႀကီးရဲ႕“ကေလာ၊ ေအာင္ပန္းမွ ဘာသာေရးဖိႏွိပ္မႈ” ေဆာင္းပါးကို ဖတ္မိ၍  ဒီ Post ကို ေရးလုိက္ရပါသည္။

 

ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ မိုးျပာသည္

ဗုဒၶေဟာၾကားသည့္တရားအေပၚ ဘုရားေဟာ ဟုတ္၊ မဟုတ္ သတ္မွတ္ခ်က္မတူမႈႏွင့္

ဘုရားေဟာအေပၚဖြင့္ဆိုမႈ မတူၾကေသာ မဟာယာန၊ လာမား၊ ဇင္ဗုဒၶဘာသာတို႔ကဲ့သို႔

သီးျခား ဗုဒၶဘာသာအယူ၀ါဒကြဲမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

 

ေထရ၀ါဒသည္ ေသၿပီးေနာက္ကိစၥမ်ားကို အဓိကထားလမ္းညႊန္ျပၿပီး

ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒသည္ လူရွင္သန္ေနစဥ္အတြင္း အမႈကံေတြေကာင္းေအာင္ေနတတ္ဖို႔ကို

အဓိကထားလမ္းညႊန္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

ေထရ၀ါဒသည္ ေသၿပီးေနာက္ကိစၥမ်ားကို ဘုရားေဟာသည္ဟု ယံုၾကည္ၾကၿပီး

ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒသည္ အဗ်ာကထာနတရားေတာ္မ်ားအရ ေသၿပီးေနာက္ကိစၥမ်ားကို

ဘုရားမေဟာပါဟု ယံုၾကည္ၾကေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။

 

ေထရ၀ါဒသည္ ဘုရားေဟာပါဠိေတာ္တို႔ကို ပရမတၱသစၥာျဖစ္ေသာ ႐ုပ္၊ နာမ္႐ႈမႈမ်ားျဖင့္ ဖြင့္ဆိုနားလည္ၿပီး

ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒသည္ ဘုရားေဟာပါဠိေတာ္တို႔ကို အရိယသစၥာျဖစ္ေသာ လူ႔အမႈ ကံ သခၤါရ အေၾကာင္းအက်ိဳး အသိအျမင္ျဖင့္ ဖြင့္ဆိုနားလည္ၾကေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒဗုဒၶဘာသာတို႔သည္ မဟာယာန၊ လာမား၊ ဇင္ဗုဒၶဘာသာတို႔ကဲ့သို႔ ဘုရားပါဠိေတာ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမတူၾကသလို

ဘုရားေဟာအေပၚဖြင့္ဆိုနားလည္မႈမ်ားလည္း မတူၾကေၾကာင္းေတြ႔ရပါသည္။

 

သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ မိုးျပာသည္ ေထရ၀ါဒလက္ေအာက္ခံ ဂိုဏ္းကြဲတစ္ခုမဟုတ္ပဲ ေထရ၀ါဒႏွင့္ အယူ၀ါဒ မတူေသာ မဟာယာန၊ လာမား၊ ဇင္ဗုဒၶဘာသာတို႔ကဲ့သို႔ သီးျခား ဗုဒၶဘာသာ၀ါဒကြဲတစ္ခုသာလၽွင္ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။

http://www.ariyathitsa.org/  ပစၥဳပၸႏၷ ကမၼဒႆန အရိယသစၥာ ၀က္ဆိုက္တြင္ ေလ့လာလို႔သိရပါသည္။

အဆိုပါ သီးျခားဗုဒၶဘာသာ၀ါဒကြဲတစ္ခုျဖစ္ေသာ ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒဗုဒၶဘာသာႏွင့္ပတ္သက္၍

ကေလာႏွင့္ ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕ရိွ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ခ်ိဳ႕ကို ေထရ၀ါဒ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုမွ

ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ မိုးျပာအယူကိုးကြယ္သူမ်ားဟု စြပ္စြဲကာ အယူ၀ါဒစြန္႔လႊတ္ဖို႔

အတင္းအဓမၼလက္မွတ္ထိုး ေစခိုင္းေသာ လုပ္ရပ္သည္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒပါ

ႏိုင္ငံသားတိုင္း လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ခြင့္ကို အေလးမထားသလိုို အျပဳအမူမ်ားျဖစ္ေနပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼႀကီး ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ႀကီးမွ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ အညီ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ဆီသို႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေနခ်ိန္မွာ
ဘာသာေရးမွ ေထရ၀ါဒီအဖြဲ႔အစည္းတခ်ိဳ႕၏ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ေဖာက္ဖ်က္ေသာ အဆိုပါ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းအတြက္ အေႏွာက္အယွက္မ်ားျဖစ္ေနေၾကာင္းေတြ႕ရေပသည္။

သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီလိုလားသူ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးအေနနဲ႔
ကေလာ၊ ေအာင္ပန္းမွ ဘာသာေရးဖိႏွိပ္ေနမႈမ်ားအား ႐ံႈ႕ခ်လိုက္ရပါသည္။

About ko speaker

ko speaker has written 2 post in this Website..