ထုိင္းႏိုင္ငံ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနသည္ ၂၀၁၁-၂၀၁၄ ပညာေရး လမ္းျပေျမပံုပါ မဟာဗ်ဴဟာ ၄ သြယ္ႏွင့္ စီမံခ်က္ ၆၄ ခု အတြက္ ဘတ္ေငြ ၁၀၉.၄၅ ဘီလီယံကို အတည္ျပဳ လုိက္ျပီျဖစ္သည္။

ပထမ မဟာဗ်ဴဟာနည္းလမ္းမွာ စီမံကိန္း ၃၀ အတြက္ ဘတ္ေငြ ၁၅.၇၉၈ ဘီလီယံ တန္ဖိုးရွိေသာ ေခတ္မီ ထုိင္းအရည္အေသြး ဖြ႔ံျဖိဳးမႈ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။ အေျခခံ ပညာေရးေကာ္မရွင္၏ ဘတ္ေငြ ၁.၁ ဘီလီယံ စီမံခ်က္တြင္ ေက်ာင္းငယ္ ႏွစ္ေထာင္ကို အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာ ေကာ္မရွင္၏ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရး မူ၀ါဒႏွင့္ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲရန္အတြက္ ဘတ္ ၂ ဘီလီယံ သံုးမည့္ စီမံကိန္းတုိ႔ ပါ၀င္သည္။

ဒုတိယ မဟာဗ်ဴဟာျဖစ္ေသာ ေခတ္မီဆရာဆရာမ အရည္အေသြး ဖြ႔ံျဖိဳးေရး အစီအစဥ္အရ စီမံခ်က္ ၉ ခုတြင္ ဘတ္ေငြ ၁.၃၉၃ ဘီလီယံကို အသံုးျပဳမည္ ျဖစ္သည္။

တတိယေျမာက္ ပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာတြင္ ေခတ္မီေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ သင္ယူေရးဌာန အရည္အေသြး ဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္ေရး စီမံခ်က္ ၁၂ ခုအတြက္ ဘတ္ေငြ ၉.၄၄၃ ဘီလီယံကို အသံုးျပဳမည္ျဖစ္သည္။ ဤအထဲတြင္ ကုန္က်စရိတ္ သက္သာေသာ သင္ယူေရးဌာနမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ဘတ္ေငြ ၁.၇၃၃ ဘီလီယံႏွင့္ ရပ္ရြာ စာၾကည့္တိုက္ အသစ္မ်ားအတြက္ ဘတ္ ၈၈၈.၆ သန္းတို႔ ပါ၀င္သည္။

စတုတၳမဟာဗ်ဴဟာမွာ ေခတ္မီ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အရည္အေသြး ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအစီအစဥ္ျဖစ္ျပီး ဘတ္ေငြ ၇၆.၈၁၅ ဘီလီယံ တန္ဖိုးရွိသည့္ စီမံခ်က္ ၁၇ ခု ျဖစ္သည္။ ဗ်ဴဟာအရ ဘတ္ေငြ ၅၃၅ သန္းကို ေတာင္ပိုင္းျပည္နယ္မ်ား ပညာေရးဖြံ႔ျဖိဳးမႈ စီမံခ်က္ႏွင့္  ဘတ္ေငြ ၇၅.၂၀၇ ဘီလီယံကို အသက္ ၁၅ ႏွစ္အထိ အခမဲ့ အေျခခံပညာေရး စီမံကိန္းတို႔အတြက္ သံုးစြဲမည္ျဖစ္သည္။

ထုိင္းပညာေရး၀န္ၾကီး ခ်င္နာ၀န္ဘြန္ယာကိယတ္က ၀န္ၾကီးဌာန အရာရွိၾကီးမ်ား၏ အပတ္စဥ္ အစည္းအေ၀းတြင္ စီမံခ်က္ လုပ္ေဆာင္မႈ အေျခအေနမ်ားကို တင္ျပရန္ ေအဂ်င္စီမ်ားကို တာ၀န္ေပးထားျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ပညာေရး ေကာင္စီရံုးခ်ဳပ္က ပညာေရး ေျပာင္းလဲမႈ ေကာ္မီတီသို႔ ပညာေရး လမ္းျပေျမပုံကို တင္သြင္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ ၀န္ၾကီးမ်ားအဖြဲ႔တို႔မွ ဥကၠဌအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ဒုတိယ ဆယ္စုႏွစ္ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေပၚလစီ ေကာ္မီတီသို႔ ဆက္လက္တင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

ေမာကၡ ႏိုင္ငံတကာပညာေရးသတင္းမွ တစ္ဆင့္ေဖာ္ျပလုိက္သည္

About khinmintatthu

khinmin tatthu has written 150 post in this Website..