တရားရံုးကို မထီမဲ႔ၿမင္ၿပဳတယ္ဆုိတာ

စာေရးေသာ သတင္းစာ ဆရာ၊ စာေရးဆရာ တို႔၏ေရးသားမူမ်ားတြင္ တရားစီရင္ေနဆဲ အမူမ်ားပါ၀င္တတ္ပါသည္။ထိုအခါတရားရံုးကို မထီမဲ႔ၿမင္ၿပဳရာေရာက္ေသာ စကားရပ္မ်ားပါ၀င္တတ္ရာ တရားရံုးကို မထီမဲ႔ၿမင္ ၿပဳရာေရာက္သည္႔ အမူမ်ား ဥပေဒပုဒ္မႏွင္႔ ညွိစြန္းတတ္ပါသည္။
တရားရံုးမ်ား တြင္ အမူစစ္ႀကားနာလွ်က္ရွိေသာ အမူမ်ားႏွင္႔ပတ္သက္၍ ေ၀ဖန္ဆံုးၿဖတ္ရန္ တာ၀န္မွာ တရားရံုးမ်ားအေပၚ၌သာတာ၀န္ရွိသည္။တခ်ိဳ႔က အမူကိုႀကိဳတင္ ေ၀ဖန္ စကားဦးသန္း၍ေၿပာတတ္ႀကသည္။ ဒီပုဒ္မက ဘယ္လို ဒီအမူ
ကေတာ႔ ဘာမွ ၿဖစ္မယ္႔အမူ မဟုတ္ပါဘူး။ဒီအမူမွာ ဒီေကာင္ေထာင္က်နိုင္တယ္ ဒီပုဒ္မနဲ႔စြဲတာအမူမေၿမာက္နိုင္ဘူး.စသည္ၿဖင္႔ေၿပာတတ္ေ၀ဖန္တတ္သည္။ဒီထက္တဆင္႔တက္၍အမ်ားသိေစရန္ စာၿဖင္႔ ေရးသား တတ္ႀကရာ တရားရံုး၏ စီရင္ခ်က္ မခ်မီေရးသားေၿပာဆုိၿခင္းသည္ တရားရံုး ကိုမထီမဲ႔ၿမင္ၿပဳရာေရာက္ေစပါသည္။
သတင္းသမား ၀ါနုသူေလးမ်ားက FIR ကူးၿပီး စြပ္စြဲခံရသူကုိ တရားခံဟူ၍ေရးတတ္သည္။ရဲ၏ပထမ သတင္းေပး တုိင္တန္းခ်က္သည္ တရားရုံး၏စီရင္ခ်က္မျဖစ္ေသး၍ စြပ္ စြဲခံရသူပင္ျဖစ္ပါသည္။တရားခံမျဖစ္ ေသးပါ။
မၾကာေသးခင္ကာလတစ္ခု၌ ပုဒ္မ-၅၀၀ႏွင့္ဦးတိုက္ေလွ်ာက္မႈတစ္ခုကုိတရားသူ ႀကီး ကက်င့္ထုံး-၂၀၂ႏွင့္စစ္ေဆးရန္ ရဲစခန္းကုိခ်ေပးသည္။ ရဲစခန္းကစစ္ေဆးခဲ့သည္။ တရားရုံးကစစ္ခုိင္းေသာ က်င့္ထုံး-၂၀၂တြင္ တစ္ဖက္စစ္ေဆးခံရမည့္သူကုိ တရားခံဟု ေရးသားထားသည္ကုိ အံ့ၾသဘြယ္ရာေတြ႕ရဖူးသည္။
အသိတစ္ေယာက္က ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္တရားရုံးတြင္ ပုဒ္မ-၈(၃)ျဖင့္တရားစြဲဆုိ ခံထားရသည္ကုိ ထုိအမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေရွ႕ေနက လက္ဖက္ရည္ဆုိင္စကား၀ုိင္း တြင္ ဒီအမႈက ဒဏ္ေငြနဲ႔ၿပီးမွာပါ ဟုေျပာ သံၾကားရ၏။ တရားရုံးကစီရင္ခ်က္မခ်မီ ႀကိဳ တင္ေျပာဆုိျခင္းသည္ပင္လ်င္ တရားရုံးကုိမထီမဲ့ျမင္ျပဳရာ ေရာက္သည္။ ထုိအမႈကုိတစ္ ကယ္တမ္းစီရင္ခ်က္ခ်သည့္အခါ ေထာင္(၅)လက်သည္ဟုၾကားသိရသည္။
“ တရားရုံးေတာ္၏ ဂုဏ္က်က္သေရကုိ ထိပါးေသာ(သုိ႔မဟုတ္)တရားေျဖာင့္မွန္ ေရးလမ္းစဥ္ကုိ ေနွာင့္ယွက္ႏုိင္ေသာအေရးအသား၊အေျပာအဆုိအားလုံးရုံးေတာ္ကုိမထီ မဲ့ျမင္ျပဳျခင္းမ်ားျဖစ္သည္။“
စစ္ေဆးဆဲအမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားစီရင္ေရးလမ္းေၾကာင္းကုိ အေနွာက္ အယွက္ျဖစ္ေစရန္ လည္း ေကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူမ်ားက အမႈသည္မ်ားအေပၚအထင္ အျမင္လြဲမွားေစရန္လည္းေကာင္း ဂ်ာနယ္ သတင္း စာတုိ႕၌ေရးသားျခငး္သည္ တရားရုံး အားမထီမဲ့ျမင္ရာေရာက္သည္။
ပုဒ္မ-၅၀၀ အမႈတစ္ခုကုိ တရားရုံးကက်င့္ထုံး-၂၀၂အရ ရဲစခန္းကုိစစ္ေဆးေစခဲ့ သည္။ ထုိ႕ေနာက္ တရား သူႀကီးက ျပစ္မႈေျမာက္၍ အမႈကုိရုံးေတာ္၌လက္ခံလုိက္ၿပီး ရုံး ခ်ိန္ရက္ႏွစ္ဖက္စလုံးသုိ႕ေပးလုိက္သည္။ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ကုိမစစ္ရေသး၊ေမာင္ျဖဴ ကတရားလုိ ေမာင္မဲ၊ေမာင္ျပာက စြပ္စြဲခံရသူျဖစ္သည္။ ရုံးခ်ိန္းေန႔သုိ႕ေရာက္ေသာအခါ တရားလုိ ေမာင္ျဖဴကရုံးေရွ႕သုိ႕ေရာက္လာေသာ္လည္း စြပ္စြဲခံရသူမ်ားက မလာေရာက္ ဘဲခြင့္တင္သည္။ ေမာင္မဲကခရီးသြားသည္ဟုခြင့္တင္ရာ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ခရီးသြား သည္မွာမွန္ကန္ေၾကာင္းေထာက္ခံသည္။ ေမာင္၀ါကခရီးလြန္ေၾကာင္းေထာက္ ခံစာႏွင့္ေမာင္ျပာက မည္သည့္ ေထာက္ခံစာမွမပါဘဲ ေနမေကာင္းပါဟုခြင့္တင္သည္။
စြပ္စြဲခံရသူတုိ႕သည္ က်င့္ထုံး-၂၀၂အရ ရဲစခန္း၌စစ္ေဆးခံရၿပီးသူမ်ားျဖစ္ၾက သည္။ ၄င္းအျပင္အမႈကုိ ၿမိဳ႕နယ္တရားရုံးက ဥပေဒပုဒ္မ-၅၀၀ ႏွင့္လက္ခံထားၿပီးျဖစ္၍ ရုံးခ်ိန္းရက္လည္းရၿပီးျဖစ္သည္။ ရုံးေတာ္က ေခၚယူသည့္ရက္မွ ေမာင္မဲက ခရီးသြား သည္ဟူေသာခြင့္စာႏွင့္ခြင့္တင္သည္။ အမွန္ခရီးမသြား သူ၏ေစ်းဆုိင္ ၌ေစ်းထုိင္ေရာင္း ေနသည္ကို တရားလုိႏွင့္အျခားသူမ်ားလည္းျမင္သည္။ ဤသည္ကား တရားေျဖာင့္မတ္ ေရး ကုိသြယ္၀ုိက္ေသာနည္းျဖင့္ ေနွာက္ယွက္ျခင္း၊အမိန္႕ဆင့္စာ၀ရမ္းတုိ႕ကုိ အတည္ျပဳ ရာ၌ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္ဟု ထင္ပါသည္။ မိမိသည္ခရီးမသြားဘဲ တစ္ဖက္ လွည့္ႏွင့္ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကုိ ခရီးသြားသည္မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာ ေရးခုိင္းျခင္းသည္လည္း မရုိးေျဖာင့္ေသာလိမ္လည္မႈ ျဖစ္ ပါသည္။ ေမာင္မဲ၏လုပ္ရပ္ သည္ တရားရုံးေတာ္ႏွင့္တရားသူႀကီးကုိ အထင္အျမင္ေသးသိမ္ေစႏုိင္ေသာ လုပ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတုိ႕၏လုပ္ရပ္သည္ တရားရုံးကိုမထီမဲ့ျမင္ျပဳရာေရာက္ေသာလုပ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ တရားရုံးကုိမထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈကုိ အေရးယူေပးပါရန္ အျပင္လူတစ္ဦးကလည္း တရားရုံးသုိ႕ေလွ်ာက္ထား ႏုိင္ပါ သည္။
စာေရးဆရာမ်ား တရားအမႈမ်ားေရးသားရာ၌ ႏွစ္ဖက္ေသာ သက္ေသစစ္ခ်က္ ၾကားနာ၍ ဆုံးျဖတ္ ခ်က္မေပးမီ တရားခံအျပစ္ရွိေၾကာင္း သုိ႕မဟုတ္ တရားခံအျပစ္မရွိ ေၾကာင္း ႀကိဳတင္ေထာက္ျပ ေရးသား ျခင္း မ်ားသည္ တရားရုံးေတာ္ကုိ မထီမဲ့ျမင္ျပဳရာ ေရာက္ပါသည္။
သတင္းေထာက္တစ္ဦးသည္ တရားရုံး၌ ဥပေဒပုဒ္မ-၃၅၃ အရစြဲဆုိထားေသာ အမႈတစ္ခုကုိ စစ္ေဆး ေနစဥ္အတြင္း ေရးသားရန္ အင္တာဗ်ဴး လုပ္၍ ဂ်ာနယ္ တစ္ေစာင္၌ထည့္ရန္ႀကိဳးစားခဲ့ဖူးပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ က တရားရုံးတြင္စီရင္ေနဆဲအမႈကုိ ေရးခြင့္မရွိပါဟု ေျပာဆုိသတိေပးခဲ့ရဖူးသည္။
တရားရုံး၏ ဂုဏ္က်က္သေရကုိ ထိခုိက္ေစေသာ ၊ တရားရုံးအေပၚတြင္ အထင္ အျမင္မွားယြင္းေသး သိမ္ေစႏုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ဳိးကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ ၍ ဥပေဒပုဒ္မ-၃ ႏွင့္လြတ္ကင္းႏုိင္ၾကေစရန္ ေစတနာႏွင့္ ေရးသားတင္ျပလုိက္ရပါသည္။

About htet way

has written 133 post in this Website..