ေလာ က ကို အ လွ ဆင္ ေန သည္ ကား ေမ တၱာ တ ရား ပင္ ။
ေလာ က ကို ၿဗ ဟၼ စို ရ္ မ်က္ စိ ၿဖင့္ ၾကည့္ ၿမင္ တတ္ ေစ ရန္ ။ ေမ တၱာ တ ရား မ်ား မ်ား ထား ရွိ တတ္ ႏိုင္ ေစ ရန္ ။ လူ ဟာ လူ လို သိ ဘို ့ရာ အ တြက္ ဟု ေၿပာ ဆို ၿပီး…..။
အ ေမ က……က် မ အား အ ၿမဲ ဆုံး မ ဘူး ပါ သည္ ။
ငယ္ ငယ္ ထဲ က က် မ ၏ ပင္ ကို ဗီ ဇ စိတ္ ဓတ္ မွာ …….။
ကိုယ့္ အ ၿမင္ ၿဖင့္ သ ေဘာ မ က် မႈ ေတြ ့ ၿမင္ ရ ပါ က ၊ စိတ္ အ လို အ တိုင္း မ က် ႏိုင္ ၿခင္း ၊ ေဒါ သ ၾကီး တတ္ ၿခင္း ၊ စိတ္ အ လြန္ တို တတ္ ၿခင္း ပင္ ။
အ ရာ ရာ ကို ကိုယ့္ အ ၿမင္ ၿဖင့္ ၊ စိတ္ ထဲ မ ေတြ ့ ဘ ၀င္ မ က် ပါ က ၊ အ ရာ ၀ထၳဳ ပ စၥည္း မ်ား အ ေပၚ တြင္ ၊ က် မ မွ ပ်က္ စီး ေအာင္ ဖ်က္ ဆီး လုပ္ ပစ္ တတ္ ပါ သည္ ။ က် မ အ ေၾကာင္း သိ ေသာ အ ေမ က ၊ ငယ္ ငယ္ ေလး ထဲ က ပင္ ။ လ ၿပည့္ လ ကြယ္ ဥ ပုသ္ ရက္ တိုင္း အ ေမ သြား လွ်င္ ၊ က် မ က မ ပါ မ ၿဖစ္ ။ အ ေမ ႏွင့္ အ တူ အ ၿမဲ လိုက္ ပါ ရ ပါ သည္ ။

မည္ သည့္ ဘုန္း ၾကီး ေက်ာင္း ကို မ ဆို သြား သည့္ အ ခါ တိုင္း ၊ လက္ ဆြဲ ေခၚ သြား တတ္ ပါ သည္ ။ တ ရား နာ ခိုင္း ၊ ဥ ပုသ္ ေစာင့္ ခိုင္း တတ္ ပါ သည္ ။ တ ရား ပြဲ ၿပီး က လည္း ၊ ဘု ရား ေစာင္း တန္း ရွိ ၊ နံ ရံ ေရ ေဆး ပန္း ခ်ီ ကား ခ်ပ္ မ်ား ရွိ ၊ ရုပ္ ပုံ မ်ား ကား ခ်ပ္ မ်ား ပါ ။ ဘု ရား ေဟာ နိ ပတ္ ေတာ္ လာ မ်ား အား ၊ သ ေဘာ နား ၀င္ ေလာက္ ေအာင္ အ ၿမဲ ဆုံး မ ေၿပာ ၿပ တတ္ ပါ သည္ ။

အ ေမ့ ရည္ ရြယ္ ခ်က္ က ၊ ေဒါ သ ၾကီး တတ္ ေသာ က် မ အား ေမ တၱာ တ ရား မ်ား မ်ား ထား တတ္ ရန္ ၊ သီ လ ယူ ခိုင္း ခါ ၊ တ ရား ထိုင္ ခိုင္း တတ္ ၿပီး ၊ က် မ အား သည္း ခံ ၿခင္း ခႏၲီ အား ၿပဳ လုပ္ ခိုင္း တတ္ ၿခင္း ပင္ ။ တ ရား ထိုင္ ၍ ထုံ က်င္ လာ လွ်င္ ၊ က် မ ၏ ကိုယ္ အ မူ အ ယာ မ ၿငိမ္ ဘဲ ေရြ ့သြား လွ်င္ ၊ အ ေမ က လည္ ေခ်ာင္း အ သံ ေပး ကာ ေခ်ာင္း ဟန္ ့တတ္ ပါ သည္ ။
အ ေမ က တ ရား ထိုင္ သည္ ဆို လွ်င္ လည္း ၊ စိတ္ က က် မ ထံ ေရာက္ ေန သည္ ကို သိ ရ ၍ ၊ ထို အ ခါ မ်ိဳး တြင္ က် မ စိတ္ ထဲ တြင္ ၊ က် မ ေၾကာင့္ အ ေမ တ ရား ေၿဖာင့္ ေအာင္ မ ထိုင္ ႏိုင္ သည္ ကို စိတ္ မ ေကာင္း ၿဖစ္ မိ ရ ပါ သည္ ။
မ လိုက္ လို က လည္း မ ရ ။ အ ေမ သြား လွ်င္ က် မ အား ေခၚ သြား တတ္ စ ၿမဲ ။ အ ေမ က ၊ က် မ အား တ မိ ေပါက္ တ ေယာက္ ထြန္း ဆို သ လို လြန္ စြာ ေဂါင္း ေၾကာ မာ သည့္ သူ ဟု အ ၿမဲ ေၿပာ ေန တတ္ ပါ သည္ ။ က် မ အ က်င့္ က ေၿဖာင့္ ရ အ လြန္ ခက္ ပါ သည္ ။ ေဂါင္း က လည္း အ လြန္ မာ ပါ သည္ ။
အ ေမ က ေတာ့ ေခြး ႏွင့္ ပုံ ပ မာ ႏႈိင္း ကာ ၊ နာ ေလာက္ ေအာင္ မွတ္ သား ေၿပာ ဆို တတ္ ပါ သည္ ။
ေခြး ၿမီး ေကာက္ က ၊ က်ည္ ေတာက္ စြပ္ ထား ေပး သည့္ အ ခ်ိန္ တြင္ ခ ဏ သာ ေၿဖာင့္ သည္ ။
က်ည္ ေတာက္ ခြ်တ္ လိုက္ လွ်င္ န ဂို မူ လ အ တိုင္း ပင္ ။ ၿပန္ ေကာက္ သည္ ။ မ ထူး ၿခား နား ဟု ေၿပာ ပါ သည္ ။
လူ မွန္ ပါ က လူ လို အ သိ ထား ရွိ ရ မည္ ။
လူ ၿဖစ္ လွ်င္ လူ လို သိ ရ မည္ ။ လူ ၿဖစ္ ၿပီး လူ လို မ သိ ပါ က လူ ့အ ၿဖစ္ ကို ရ တာ နာ သည္ ။ လူ ၿဖစ္ ရွဴံး သည္ ဟု ေၿပာ ခါ အ ၿမဲ ဆုံး မ တတ္ သည့္ အ ၿပင္ ၊ မိုး ကုတ္ ဆ ရာ ေတာ္ ဘု ရား ၾကီး ၏ ဆုံး မ ၾသ ၀ါ ဒ စ ကား မ်ား အား အ လြတ္ ရြတ္ ဆို လွ်က္ ၊ က် မ အား ေန ့ စဥ္ က်က္ မွတ္ သား ခိုင္း ပါ သည္ ။
က် မ တို ့ ေမာင္ ႏွ မ မ်ား ၏ စာ ၾကည့္ စား ပြဲ ခုံ ႏွင့္ ကပ္ လွ်က္ အ ခန္း နံ ရံ ေပၚ တြင္ မိုး ကုတ္ ၊ ဆ ရာ ေတာ္ ဘု ရား ၾကီး ၏ ဆုံး မ ၾသ ၀ါ ဒ က ထား အား ၊ အေမ က မွန္ ေဘာင္ ၿဖင့္ သြင္း ထား ၿပီး ၊ အ က် အ န ခ်ိတ္ ဆြဲ ၍ ကပ္ ထား ပါ သည္ ။

က် မ မွတ္ မိ ေန ေသာ စာ ပိုဒ္ မွာ…။
“လူ ဟာ လူ လို သိ ဘို ့ရာ အ တြက္” ”လြယ္ တယ္ မ ထင္ ႏွင့္” ။ ဟူ ေသာ ေရး သား ထား သည့့္ ဆုံး မ စ ကား ၊ စာ သား အ ပိုဒ္ ပင္ ၿဖစ္ ပါ သည္ ။
စာ က်က္ ၿပီး လွ်င္ ေန ့စဥ္ ရြတ္ ဆို ခိုင္း တတ္ ပါ သည္ ။ ေန ့တိုင္း ပင္ ဆို ၿပ ရ ။ လက္ ပိုက္ လွ်က္ က အ လြတ္ ေၿပာ ခိုင္း တတ္ သ ၿဖင့္ ၊ ၾကာ လာ ေသာ အ ခါ ၊ က် မ မွ မ ခံ စား ႏိုင္ ေတာ့ ပါ ဘဲ ငို ပါ သည္ ။ မ ဆို မ ၿပ ပဲ ေပ ကပ္ ေန ပါ လွ်င္ ။ အ ေမ က ထား ၀ယ္ ၾကိမ္ လုံး အား ကိုင္ ကာ က် မ တင္ ပါး ႏွင့္ ကပ္ ပါ ေတာ့ သည္ ။ အ သား နာ လို ့က် မ ငို လွ်င္ ။ က် မ အ တြက္ ႏွင့္ အ ေဖ အ ေမ တို ့မ ၾကာ ခ ဏ စ ကား မ်ား ၾက ရ ပါ သည္ ။

ေဂါင္း မာ ေသာ က် မ အား ၊ ဆယ့္ တစ္ ႏွစ္ သၼီး အ ရြယ္ ေရာက္ လွ်င္ ။ အ ေမ က ေႏြ ရာ သီ ေက်ာင္း ပိတ္ ရက္ တြင္ သ ၾကၤန္ ေရ အား မ က စား ခိုင္း ေတာ့ ပဲ ။ ေအာင္ သ ေၿပ က မၼ ႒ာန္း ေက်ာင္း ရွိ ၊ ေယာ ဂီ တ ရား ပတ္ ၀င္ ခိုင္း ၿပီး ၊ ဆ ရာ ေတာ္ နား အ က်ိဳး ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ ခါ အပ္ ထား လိုက္ ပါ ေတာ့ သည္ ။
အ ေမ့ ေစ တ နာ ေၾကာင့္ ၊ က် မ တ ရား ထိုင္ တတ္ ခဲ့ ပါ သည္ ။
ခ ႏၲီ စ သီး ခံ တတ္ ၿခင္း အ ရာ ကို လည္း ၊ က် မ ၿမင္ ေတြ ့ လာ ခဲ့ မိ ပါ သည္ ။

ထို မွ အ စ ၿပဳ ခဲ့ သည္ ဟု က် မ ထင္ ၿမင္ လာ မိ ခဲ့ ပါ သည္ ။
က် မ နား လည္ ၍ ၊ ၾကီး ၿပင္း လာ သည့္ အ ခ်ိန္ မ်ား တြင္ ၊ လူ ပု ဂၢိဳလ္ ႏွင့္ ပတ္ သက္ လွ်င္ ၊ မိ မိ လည္း လူ ၊ သူ လည္း လည္း လူ ၊ အ တူ တူ ပဲ ဟု ၿမင္ လာ မိ ပါ သည္ ။
ထို သို ့တ ရား ထိုင္ ၿပီး ေနာက္ ပိုင္း တြင္ လည္း ၊ က် မ စိတ္ က မ်ား စြာ ေၿပာင္း လည္း သြား ခဲ့ ပါ သည္ ။
အ ေဖ အိမ္ တြင္ ေခၚ ထား ေသာ အိမ္ ေဖာ္ အ ကူ မ်ား ထဲ မွ မိန္း က ေလး အ ခ်င္း ခ်င္း ၿဖစ္ သူ ၊ က် မ ႏွင့္ မ တိမ္း မ ယိမ္း ရွိ သည့္ မိ ၀င္း အား ၊ က် မ မွ လူ လူ ၿခင္း အ တူ တူ ဘဲ ဟု ၿမင္ လာ ၿပီး ၊ ထ မင္း စား လွ်င္ အ တူ တူ စား ပါ သည္ ။ အိပ္ လည္း က် မ ႏွင့္ ပင္ အ တူ တူ လာ အိပ္ ခိုင္း မိ ပါ သည္ ။ က် မ ၀တ္ ဆင္ ရန္ အ တြက္ ၊ မိ ဘ မ်ား မွ ခ်ဳပ္ ထား ေပး သည့္ အ ၀တ္ အ စား အ သစ္ မ်ား ပါ ကိုယ္ ႏွင့္ ပင္ ယွဥ္ ခါ ထား ၿပီး တန္း တူ ေပး ၀တ္ ခဲ့ ပါ သည္ ။ ဆင္း ရဲ ခ်မ္း သာ ၊ အ လုပ္ သ မား ဟူ ၍ ဆို ၿပီး ၊ က် မ မွာ ခြဲ ၿခား မ ၿမင္ ပါ ဘဲ “လူ ဟာ လူ လို သိ ဘို ့ရာ အ တြက္” တ ေၿပး ညီ တည္း ထား ခါ ၊ ဆက္ ဆံ တတ္ လာ ခဲ့ ပါ သည္ ။

အ ေဖ က ေတာ့ က် မ ၿပဳ မူ လုပ္ ေဆာင္ ေန မႈ မ်ား အ တြက္ ဘာ မွ် မ ေၿပာ ခဲ့ ပါ ။ က် မ အား က်န္ သည့္ ေမာင္ ႏွ မ မ်ား က ၊ အ ၿမင္ တ မ်ိဳး ၿမင္ လာ ခဲ့ ၾက ပါ သည္ ။
သူ တို ့က က် မ လို ေဂါင္း မ မာ ေပ မယ့္ ၊ တ ရား မ ထိုင္ ဘူး ပါ ။ အ ၿမင္ မ တူ ကြာ ဟ မႈ ေတြ ေတာ့ ရွိ လာ ခဲ့ ၾက ပါ သည္ ။ ေရွး ၿပဳ အ တိတ္ ကံ ေၾကာင့္ ၿဖစ္ ေသာ ၊ အ က်င့္ စာ ဂ မ်ား မွာ မ တူ လာ ၾက သ ၿဖင့္ သာ ၊ လက္ ရွိ ပ စၥဳ ပၸန္ ဘ ၀ မွာ ကြဲ ၿပား ၿခား နား လာ ၾက သည္ ဟု ၊ တ ရား သ ေဘာ အ တိုင္း သာ ။ က် မ မွ ထင္ ၿမင္ မိ ပါ သည္ ။
ေရွး ၿပဳ အ တိတ္ ကံ အ ေၾကာင္း အ ရ ၊ ဆင္း ရဲ သည္ ၊ ခ်မ္း သာ သည္ ဟု ကြဲ ၿပား ၿခား နား လာ ခဲ့ ၾက ၿခင္း အ ေပၚ ၊ မိ ၀င္း မွာ သူ ၏ ဆင္း ရဲ လွ ေသာ ဘ ၀ ကို မ ေက် မ နပ္ ၿဖစ္ ေန ခဲ့ ၿပီး ၊ က် မ က သူ ႏွင့္ က အ တူ တူ ပင္ တ ထပ္ တည္း မ ၿဖစ္ ႏိုင္ ။ သူ ့မွာ က် မ လို ေက်ာင္း ပ ညာ သူ မ သင္ ရ ။ က် မ ၏ မိ ဘ မ်ား က သူ ့အား ၊ က် မ လို ပင္ တန္း တူ ထား ႏိုင္ မႈ ဆို သည္ မွာ ဘယ္ ေသာ အ ခါ မွာ မွ မ ၿဖစ္ ႏိုင္ ။ သူ ့ အား ေမြး ဖြား လာ သည့္ မိ ဘ မ်ား အား ေၿပာင္း လည္း ပစ္ ၍ လည္း ဘယ္ ေသာ အ ခါ မွာ မွ် မ ၿဖစ္ ႏိုင္ ။ ၀မ္း ႏွင့္ လြယ္ ၍ ေမြး ထား ရ သည့္ ၊ မိ ဘ ေမ တၱာ တ ရား တို ့ မည္ သည္ မွာ လည္း ၊ ဘယ္ ေသာ အ ခါ မွာ မွ် ၊ အ စား ထိုး ၍ မ ရ ႏိုင္ ဟု ။ ခံ စား ရ သည္ တို ့ အား ၊ က် မ အား ရင္ ဖြင့္ ေၿပာ ဆို ၿပ ခါ ၊ သူ ့ေန ရပ္ ထံ သို ့အ ၿပီး ၿပန္ သြား ခဲ့ ပါ ေတာ့ သည္။
အ ေဖ က သန္း ေခါင္း စာ ရင္း သြင္း ခါ ၊ ေက်ာင္း ထား ေပး မည္ ။ မိ ဘ မ်ား အား ၿပန္ တိုင္ ပင္ ရန္ ေၿပာ ဆို ၿပ ခဲ့ ေသာ ေၾကာင့္ လည္း ၿဖစ္ ပါ မည္ ။ က် မ မွ စိတ္ မ ေကာင္း ၿဖစ္ ခါ ၊ စိတ္ ထိ ခိုက္ ခံ စား ရ ေသာ္ လည္း မိ ၀င္း အ ေပၚ ခြင့္ လႊတ္ ႏိုင္ ခဲ့ ပါ သည္ ။ မိ ၀င္း က သူ ၏ မာ န အ ၿမင္ ။ တ နည္း အား ၿဖင့္ ဆို ရ ပါ လွ်င္ ၊ ပ ပ ဥၥ မ်က္ စိ ၿဖင့္ ၾကည့္ ၿမင္ ၿပီး ခံ စား သြား ခ့ဲ သူ ၿဖစ္ ပါ သည္ ။

အ ေမ ေၾကာင့္ သာ ၊ က် မ မွာ ။ “လူ ဟာ လူ လို သိ ဘို ့ရာ အ တြက္” ၊ ေမ တၱာ တ ရား စိတ္ ထား တတ္ လာ ၿပီး ၊ မိ ၀င္း အ ေပၚ ႏႈိက္ ခ်စ္ ၾကင္ နာ ႏိုင္ ခဲ့ ၊ ခြင့္ လြတ္ စ ရာ အ ၿဖစ္ တ နည္း ဆို ရ ပါ က ၊ ၿဗ ဟၼ စို ရ္ မ်က္ စိ ၿဖင့္ ၾကည့္ ၿမင္ ႏိုင္ ခဲ့ ပါ သည္ ။

မိုး ကုတ္ ဆ ရာ ေတာ္ ဘု ရား ၾကီး ၏ ဆုံး မ ၾသ ၀ါ ဒ က ထာ ၿဖစ္ ေသာ ၊ က် မ ၏ စိတ္ တြင္ ထာ ၀ စဥ္ ၿဖစ္ တည္ ထြန္း ေန ခဲ့ ေသာ “လူ ဟာ လူ လို သိ ဘို ့ရာ အ တြက္” “လြယ္ တယ္ မ ထင္ ႏွင့္” ဟူ ေသာ ဆုံး မ စ ကား စာ သား အ ပိုဒ္ မွာ ၊ နား ထဲ တြင္ အ စဥ္ အ ၿမဲ မ ၿပတ္ ၊ ယ ေန ့ အ ထိ ပင္ ၊ အ ထပ္ ထပ္ ၾကား ေယာင္ ေန လွ်က္ ရွိ ပါ သည္ ။ သ တိ ယ ေန လွ်က္ ရွိ ေန ပါ သည္ ။
အ ေမ မွ ၊ က် မ အား ေလာ က ၾကီး ႏႈိက္ ေန ထိုင္ သ မွ် ကာ လ တ ေလ်ာက္ လုံး ၊“လူ ဟာ လူ လို သိ ဘို ့ရာ အ တြက္ ” ဟု ဆို ပါ လွ်င္ ။ လူ လူ ခ်င္း ကိုယ္ ခ်င္း စာ ေမ တၱာ တ ရား ၊ မ်ား မ်ား ထား ရွိ ၾက ရ မွာ ၿဖစ္ ၿပီး ၊ ၿဗ ဟၼ စို ရ္ မ်က္ စိ အ ၿမင္ ၿဖင့္ ၾကည့္ တတ္ ရန္ ။ ရ ခဲ လွ ေသာ လူ ့ဘ ၀ အား တန္ ဘိုး ထား သိ ၿမင္ ၿပီး ။ လူ သူ ေတာ္ အ က်င့္ ၿမတ္ ပု ဂၢိဳလ္ တို ့ထံ ၊ ခ်ည္း ကပ္ နည္း နာ ခံ ယူ တတ္ ရန္ ။ သူ ေတာ္ ၿမတ္ တို ့ ထုံး အား ႏွ လုံး မူ ကာ ၊ ၾကိဳး စား က်င့္ ၾကံ ေန ထိုင္ လုပ္ ကိုင္ ေဆာင္ ရြက္ တတ္ ရန္ ။ လူ လူ ခ်င္း အ တူ တူ ။ ကြဲ ၿပား ခြဲ ၿခား သည့္ ၊ ဒိ ႒ိ အ ၿမင္ မ်ိဳး ၿဖစ္ သည့္ ပ ပ ဥၥ မ်က္ စိ အ ၿမင္ မ်ိဳး ၿဖင့္ ၾကည့္ ၿခင္း တို ့မွ ေရွာင္ ကြင္း ရန္ ။ လူ လူ ခ်င္း တန္ ဘိုး ထား သိ ၿမင္ ၾက လွ်က္ ၊ တစ္ ဦး အ ေပၚ တစ္ ဦး အ ၿပန္ အ လွန္ ၊ ေလး စား ခ်စ္ ခင္ သည့္ စိတ္ ဓတ္ ၿဖင့္ ။ ကိုယ့္ လူ မ်ိဳး ကိုယ့္ ဘာ သာ သာ ၊ ကိုယ့္ သာ သ နာ အား မ ညိဳး ႏြမ္း ေစ ဘဲ ၊ ေလာ က ၾကီး ကို ေက်း ဇူး သိ ၿမင္ တတ္ သည့္ ၊ က တ ညဳ တ မ်က္ စိ ၿဖင့္ ၾကည့္ ၿမင္ ၍ ၊ အ က်င့္ ၿမတ္ ၿဖင့္ ၊ ေက်း ဇူး တင္ တတ္ ။ ေန ထိုင္ တတ္ ရန္ ၊ ဟူ ၍ ၿဖစ္ ပါ သည္ ။

“လူ ဟာ လူ လို သိ ဘို ့ရာ အ တြက္” “လြယ္ တယ္ မ ထင္ ႏွင့္” ဟူ ေသာ ။ မိုး ကုတ္ ဆ ရာ ေတာ္ ဘု ရား ၾကီး ၏ ဆုံး မ ၾသ ၀ါ ဒ က ထာ စ ကား မွာ ။ ရ ခဲ လွ ေသာ လူ ့ ဘ ၀ သို ့ေရာက္ ရွိ လာ ၾက သည့္ လူ သား အ ခ်င္း ခ်င္း အား လုံး တို ့ မွ ။ “လူ ဟာ လူ လို သိ ဘို ့ ရာ အ တြက္” အ မွန္ တ ကယ္ မွတ္ သား နာ ယူ က်င့္ သုံး ထိုက္ သည့္ ။ လိုက္ နာ စ ရာ ေကာင္း လြန္း လွ သည့္ တန္ ဘိုး မ ၿဖတ္ ႏိုင္ သည့္ စ ကား သာ လွ်င္ ၿဖစ္ ပါ သည္ ။

(ေက်း ဇူး ရွင္ ေကြ်း ေမ ေမ အား သ တိ ယ လွ်က္ ေရး သား မိ ၿခင္း ၿဖစ္ ပါ သည္)

aye.kk

About aye.kk

has written 247 post in this Website..