ကာလအတန္ၾကာ ျမင္ေတြ႕ ၾကားသိကာ ၾကံဳေနရေပမယ့္ ၊ ယခုထက္တိုင္ ထူးျခား တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာျခင္းမရွိေသာ အလုပ္သမားဘ၀ ပတ္၀န္းက်င္က အေၾကာင္းရာ အခ်ိဳ႕ကို တို႕ဆိတ္ျပပါဦးမည္။ ကၽြန္မကိုယ္တိုင္က သူမ်ား လခစား အလုပ္သမားတစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၊ ဒီပို႕စ္ေလးကို အလုပ္သမားတစ္ေယာက္ဧ။္ အျမင္ဘက္မွေရာ ၊ ဘ၀တူ အလုပ္သမားေတြအား စာနာစိတ္ျဖင့္ေရာ ေရးလိုက္ျခငး္ျဖစ္သည္ ။ေ၀ဖန္မွုျပဳရေလာက္ေအာင္ မရင့္က်က္ပါ သို႕ေသာ္ မ်က္စိတေထာက္စာအရ ျမင္သမွ်ေရးလိုက္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္ ။

ကၽြန္မတို႕ေတြ ဘ၀ရွင္သန္ရပ္တည္ဖို႕အတြက္ အလုပ္ကိုယ္စီ လုပ္ၾကရသည္ ။ မိမိဧ။္ ပညာအရည္ခ်င္း ၊ ေရြးခ်ယ္မွု  ့၊ ပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္း၀ိုင္း ေထာက္ပံ့ေပးမွု ၊ မိမိတို႕ဧ။္ ေရြးခ်ယ္မွုေပၚ မူတည္ျပီး အလုပ္ခြင္ ၊ အလုပ္ေနရာ ၊ ရာထူး ၊ လစာ ၊ ခံစားခြင့္ စသည္တို႕ ကြာျခားသြားသည္ ။ မည္သည့္အလုပ္ခြင္ျဖစ္ပါေစ အလုပ္ခြင္တြင္း အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးသည္ ပထမဦးစားေပးျဖစ္သည္ ။ ဒါ့ျပင္ အလုပ္သမားတို႕ဧ။္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွု ေပးျခင္းသည္လည္း အေရးၾကီးေသာ အခန္း က႑တရပ္ျဖစ္သည္ ။ စက္ရံု အလုပ္ရံုမ်ားဧ။္ အလုပ္ခြင္မ်ားထဲတြင္ အလုပ္သမား မ်ားစြာစုေပါင္းကာ အလုပ္လုပ္ၾကရသည္  ထို႕ေၾကာင့္ တကိုယ္ေရ သန္႕ရွင္းေရးနဲ႕ ၊ သန္႕ရွင္းတဲ့ အလုပ္ခြင္ ဖန္တီးေပးထားမွု ရွိမရွိသည္လည္း အေရးၾကီသည့္အျပင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မွုသည္လည္း အေရးပါေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္ ။

ပထမဦးဆံုး အလုပ္ခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ ပတ္သတ္လို႕ အနည္းငယ္မွ် မိမိဧ။္ အျမင္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးခ်င္ပါသည္ ။ safety first ဟု ခ်ိတ္ဆြဲထားရံုျဖင့္ အႏၱရာယ္ကင္းေသာ အလုပ္ခြင္ျဖစ္မလာပါ ။ ထုတ္လုပ္မွုမ်ားသည္ လူအားျဖင့္ေရာ ၊ စက္အားျဖင့္ပါ လည္ပတ္ရသည္  ထိုအခါ စက္ခ်ိဳ႕ယြင္းမ်ိဳး ၊ မေတာ္တဆ လြင္စင္ထိမွန္မွုမ်ိဳးလိုမ်ိဳးေတြေၾကာင့္  အလုပ္သမားကို အေသးစား ဒဏ္ရာမွ ၊ အႏၱရာယ္ရွိေသာ ဒဏ္ရာအထိအက်ိဳးသက္ေရာက္ေစသည္ ။ ထို႕ေၾကာင့္ အလုပ္ခြင္တိုင္းတြင္ အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးအတြက္ အေထာက္ကူျပဳ ပစၥည္းမ်ိဳး ၾကားခံ သံုးစြဲေစသင့္သည္ ။ ဦးထုပ္ ၊ လက္အိတ္ ၊ မ်က္မွန္ ၊ ႏွာေခါင္းစည္း စတာေတျပင္ လုပ္ငန္းသံုးအေထာက္ကူးျပဳ ၾကားခံပစၥည္းအေနျဖင့္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ေပးသံုးသင့္ပါသည္ ။  ယခုလက္ရွိ လည္ပတ္ေနေသာ စက္ရံု ၊ အလုပ္ရံု တစ္ခ်ိဳ႕သည္ ၄င္းတို႕ဧ။္ အက်ိဳးျမတ္ကိုသာ ဦးစားေပးလုပ္ကိုင္ေနျပီး ၊ အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္မွု အားနည္းေနေသးေၾကာင္း ေ တြ႕ ရ သည္ ။

တကိုယ္ေရ သန္႕ ရွင္းေရးႏွင့္ သန္႕ရွင္းေသာအလုပ္ခြင္ဖန္တီးေပးေရးအေၾကာင္းေျပာမယ္ဆိုလွ်င္ေတာ့ ေသာက္သံုးေရ ထားရွိေပးမွု ၊ ထမင္းစားေနရာသတ္မွတ္ေပးမွု၊ အလုပ္လုပ္ရာပတ္၀န္းက်င္ သန္႕ရွင္းေရး၊အိမ္သာ သန္႕ရွင္းေရး ပိုးမႊားကင္းစင္ေရး အနံ ့သက္ကင္းစင္ေရး စတာေတြ မပါမျဖစ္ အေလးေပးလုပ္ေဆာင္ရပါမည္ ။ ေသာက္သံုးေရ ထားရွိေပးေရးျဖင့္ ပတ္သတ္လို႕ ၊ အခ်ိဳ႕ေသာစက္ရံုမ်ားသည္ ေနရာေဒသကိုလိုက္ကာ ေသာက္သံုးေရထဲတြင္ ပါ၀င္ေနေသာ ျဒပ္စင္မ်ား ပါ၀င္ေနမွုျခင္း မတူသျဖင့္  ဓါတ္ခြဲခန္းပို႕ကာ ေသာက္သံုးရန္သင့္မသင့္ စစ္ေဆးမွုမ်ား ျပဳလုပ္ရသည္ ။ မိမိတို႕ႏွင့္သင့္ေတာ္ရာ ေရသန္႕စင္စက္မ်ား ၀ယ္ယူျပီး စက္ရုံ၊ အလုပ္ရံု အလုပ္သမားမ်ား ေသာက္သံုးေရအတြက္ ပံ့ပိုးေပးရသည္ ။ သို႕ေသာ ္အခ်ိဳ႕ေသာ စက္ရံုမ်ားသည္ ထိုအခ်က္မ်ားကို မလုပ္ေဆာင္ပဲ အ၀ီစိတြင္းမွေရကိုသာ ပိုက္လိုင္းမ်ာျဖင့္ ဆက္စပ္ျပီး ေရစစ္ျဖင့္ ခံယူကာ ေသာက္သံုးေရ ဖန္တီးေပးၾကေသာ အေနထားမ်ိဳးလည္း ရွိေကာင္းရွိႏိုင္သည္ ။ မိမိတို႕ေသာက္သံုးေနေသာ ေရဧ။္ သန္႕ရွင္းမွုကို ကၽြန္မအပါ၀င္ စက္ရံုအလုပ္ရံုမွ အလုပ္သမားအားလံုးနီးပါး  မ်က္စိျဖင့္သာ အလြယ္စစ္ေဆးၾကပါသည္ ။ မိမိဧ။္ ေသာက္သံုးေရထဲ အနည္ပါ၀င္မွု မရွိ ၊ အနံ ့အရသာ ကင္းလွ်င္ သန္႕စင္သည္ဟုယူဆကာ ေသာက္သံုးၾကသူက မ်ားသည္  ။ မည္သည့္ အလုပ္သမားကမွ ေရနမူနာယူကာ မိမိပိုင္ေငြျဖင့္ သန္႕ရွင္းမွုအတြက္ သုေတသနျပဳႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ ။ ထမင္းစားေနရာသတ္မွတ္ေပးမွုသည္လည္း သာမန္အားျဖင့္ အလုပ္ရံုစက္ရံုအမ်ားစုတြင္ အလုပ္ခြင္ဧ။္ သီးျခားျပင္ပေနရာတြင္ ရွိေနသည္က မ်ားသည္ ။ ထမင္းက်န္ ဟင္းက်န္ႏွင့္ စြန္႕ပစ္အၾကြင္းက်န္မ်ားေၾကာင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မွုကို အေႏွာက္ယွက္ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ပင္ ။ထမင္းစားေနရာ သတ္မွတ္ေပးမွုတြင္လည္း  ၊ စားပြဲခံု ၊ ထိုင္ခံု ၊ အမိုးကာ ေအာက္တြင္ ရွိေနမည္မွ်ပင္ မလံုေလာက္ေသး ၊ စားပြဲတို႕ဧ။္ သန္႕ ရွင္းမွု ၊ခိုင္မာမွု တို႕သည္လည္း အေရးပါေနျပန္သည္ ။ အခ်ိဳ႕ေသာ စက္ရံုရွိ ထမင္းစားေဆာင္မ်ားတြင္ ေန႕လည္ ေန႕ခင္း လူသူကင္းမဲ့ခ်ိန္တြင္ ၊ အေခ်ာင္ခိုအလုပ္သမားမ်ား ေက်ာခင္း ေျခခင္း ျပဳလုပ္ျခင္း ၊ ေၾကာင္ေခြး စသည့္တိရိစာၧန္မ်ား တက္ေရာက္တတ္ျခင္းေၾကာင့္ ၊ ထမင္းစားေဆာင္/ေနရာကို သန္႕ ရွင္းေရးအား ညႊန္ၾကားက သန္႕ ရွင္းေရး ျပဳလုပ္ေပးလုပ္ေပးရန္လည္း လိုအပ္သည္ ။ မိုးတြင္းျဖစ္သည္ႏွင္ ျခင္ယင္မ်ားလည္း ေပါမ်ားတတ္ရာ ထမငး္က်န္ ဟင္းက်န္မ်ားကိုလည္း စနစ္တက် စြန္႕ပစ္ေစရန္ အဖံုးပါအမွိုက္ပံုးမ်ား သတ္မွတ္ထားရွိေပးရမည္ ။ အလုပ္ခြင္သန္႕ရွင္းေရးႏွင့္ ပတ္သတ္လို႕လည္း စက္ရံုပိုင္းမွ သန္႕ရွင္းေရးမ်ား အပိုင္းခြဲခ်မွတ္ကာ မခိုကပ္ပဲ လုပ္ေဆာင္ေစသင့္သည္ ။အလုပ္ခြင္ သန္႕ရွင္းေရးဟုဆိုရာတြင္လည္း အမွိုက္ ပိုးမႊားကင္းစင္ရံုမွ်မကပဲ ၊အနံ ့သက္ကင္းေသာ ပတ္၀န္းက်င္ျဖစ္တည္ေစရန္ ပံ့ပိုးေပးသည့္အေနထားမ်ိဳးကို ဆိုလိုသည္သည္ ။ ျခင္၊ယင္ေပါက္ဖြားႏိုင္သည့္ေနရာမ်ားကိုလည္း ေဆးျဖန္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သလို ၊ ျမက္ေတာႏွင့္ နီးစပ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္လည္းထံုးျဖဴးေပးျခင္းမ်ိဳးစသည္တို႕ကို ဆိုလိုပါသည္ ။ အခ်ိဳ႕ေသာ အ လုပ္ရံုမ်ားဧ။္ အခန္းမ်ားသည္ အလြန္ေမွာင္ရံုမွ် မကပဲ ၊ ေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္းစြာမရေသာ ၊ ေျမစိုန ံ့မ်ားႏွင့္ ထံုမူးေနေသာ အေနထားမ်ိဳးရွိသည္ကို ျမင္ခဲ့ဖူးပါသည္ ။ အိမ္သာသန္႕ရွင္းေရးအေၾကာင္းေျပာရမည္ဆိုလွွ်င္ အမ်ားသံုးအိမ္သာမ်ားႏွင့္ ပရိုက္ဗိတ္အိမ္သာမ်ား ခြဲျခားမွုကို ေထာက္ျပပါဦးမည္ ။ အမ်ားသံုး အိမ္သာဟုဆိုရာမွာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အိမ္သာ ငါးလံုးတြဲ ၊ ေျခာက္လံုးတြဲမ်ားကို ဆိုလိုပါသည္ ။ ထို အိမ္သာမ်ားထဲတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ အိမ္သာမ်ားသည္ ေသာ့မ်ားခတ္ထားၾကသည္ ။ အေၾကာင္းမွာ အလုပ္ရံုမွုး၊ စူပါဗိုက္ဆာ၊၀န္ထမ္းေရးရာ စေသာ အလုပ္သမားေခါင္းမ်ားအတြက္ျဖစ္သည္ဟု ရည္ရြယ္ေသာေၾကာင့္ပင္ ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဧ။္သို႕ ေသာ့ခတ္ရပါသည္ဟု ေမးလွ်င္ ၊ အမ်ားနည္းတူ အိမ္သာ သြားရမွာ ညစ္ပတ္ေသာေၾကာင့္ဟူေသာအေျဖမ်ိဳးေပးမည္သာထင္သည္ ။ အိမ္သာတို႕ဧ။္ သန္႕ ရွင္းေရးကို သန္႕ ရွင္းေရး ၀န္ထမ္းမွ ပ်က္ကြက္မွုမရွိပဲ စစ္ေဆးလုပ္ေဆာင္ေနလွ်င္ ၊ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို စနစ္တက်သာ သိမ္းစည္းလွ်င္ ၊ အေတာ္သင့္ေတာ့ သန္႕ျပန္႕ေသာ အိမ္သာမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္သည္မဟုတ္ပါလား ။ အလုပ္သမားခ်င္းအတူတူ ၊ လစာ အနည္းငယ္နဲ႕ ရာထူး အနည္းငယ္ကြာရံုမွ်ျဖင့္ အမ်ားပိုင္အိမ္သာ ေသာ့ခတ္သံုးသည့္အျဖစ္သည္ အလုပ္သမားမ်ား ၾကား ဘူဘူခ်င္း တစ္လုပ္ေသာ လုပ္ရပ္ဟု ျမင္မိပါသည္ ။ အမ်ားသံုးအိမ္သာမ်ားဧ။္ သန္႕ရွင္းေရးသည္ သန္႕ရွင္းေရး ၀န္ထမ္းေပၚတြင္သာမက ၊ သံုးစြဲသူ အလုပ္သမားမ်ားေပၚတြင္လည္း မူတည္ေနေသးသည္ ။ သံုးစြဲသူတို႕တြင္ က်န္းမာေရး ဗဟုသုတမ်ိဳးေပးႏိုင္မွုသည္လည္း တဖက္တလမ္းက လိုအပ္ျပန္ေသးသည္ ။ တကိုယ္ရည္သန္႕ရွင္းမွုအေပၚ အေျခခံျပီး ပတ္၀န္းက်င္ ဆက္ဆံေရးမ်ားစြာကြာျခားသျဖင့္ … ဗဟုသုတေပးျခင္းမ်ိဳးျဖင့္ အလုပ္သမားတို႕ဧ။္ ေခါင္းထဲ တကိုယ္ေရသန္႕ရွင္းမွု အသိထည့္ေပးသင့္ပါသည္ ။

 

က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မွု အေနျဖင့္အားလည္း  ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္စရာ မ်ားစြာ ရွိပါသည္ ။ စက္ရံု အလုပ္ရံုမ်ားတြင္ အနည္းဆံုး လူငါးရာႏွင့္ အထက္ရွိလွ်င္ ေဆးခန္းထားေပးရမည္ ။ အစိုးရ အသိမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ရ သူနာျပဳတစ္ေယာက္ထားေပးကာ က်န္မာေရး ေစာင့္ေရွာက္မွုေပးရမည္ ။ လူတစ္ေထာင္ႏွင့္ အထက္ရွိပါက ေဆးခန္းတစ္ခု ၊ အစိုးရ အသိမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ရ သူနာျပဳတစ္ေယာက္အျပင္ အခ်ိန္ပိုင္း ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္ပါ ထားရွိေပးရမည္ဟု ခ်မွတ္ထားေသာ္လည္း  ၊ စက္ရံု အမ်ားစုသည္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွု အပိုင္းတြင္ အားနည္းေနၾကသည္ ။ လူငါးရာ ႏွင့္ အထက္ ရွိေသာ အခ်ိဳ႕စက္ရံုမ်ားတြင္ ေဆးခန္းႏွင့္ သူနာျပဳထားေပးေသာ္လည္း ၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မွုေပးမည့္သူမွာ သူနာျပဳ၀တ္စံု၀တ္ထားေသာ္လည္း  ၊ သာမန္ အရပ္သူျဖစ္ေနျခင္း ၊ အစိုးရအသိမွတ္ျပဳ လက္မွတ္မရပဲ သူနာျပဳ အမည္ခံေနျခင္း စသျဖင့္ ၊ ေငြသက္သာရာ၊ နီးစပ္ရာအလုပ္ခန္႕အပ္ထားသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္ ။ အစိုးရ အသိမွတ္ျပဳ လက္မွတ္မရွိသည္က လည္းေကာင္း ၊ သူနာျပဳ အစစ္မဟုတ္သျဖင့္ အေတြ႕ ၾကံဳမရွိသည္ကလည္းေကာင္း ၊ အေျခေန အရပ္ရပ္တို႕ေၾကာင့္ ၊ ႏွဖူးေတြ႕ ဒူးေတြ႕ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မွုေပးရမည့္ အေျခေနႏွင့္ ၾကံဳလာလွ်င္ ေျခမကိုင္မိလက္မကိုင္မိျဖစ္ကာ လြဲမွားေသာ ကုသမွုျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား ၊ ေဆးေပးမွားျခင္း ၊ေအာ္ဟစ္ေငါက္ငမ္းျခင္းမ်ား ၊ အျပစ္တင္ေျပာဆိုျခင္းမ်ားျဖင့္ အလုပ္သမားတို႕ကို သူနာျပဳအစစ္ကဲ့သို႕ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ျဖင့္ ျပဳစုမွု မရွိေၾကာင္းသိရေသာအခါ မ်ားစြာစိတ္မေကာင္းျဖစ္ရသည္ ။ စက္ရံု အလုပ္ရံုအလုပ္သမားမ်ားသည္  မနက္ခုႏွစ္နာရီခြဲမွ ညေန ရွစ္နာရီအထိလည္းေကာင္း ၊ ကိုးနာရီအထိလည္းေကာင္း ၊ ညဆယ့္တစ္နာရီအထိလည္းေကာင္း ၊ မနက္၂ နာရီထိလည္းေကာင္း လိုအပ္လွ်င္ လိုအပ္သလို အခ်ိန္ပိုဆင္းကာ အလုပ္လုပ္ၾကရသည္ ။ အိမ္မွာေနေသာ အခ်ိန္ထက္ အလုပ္ခြင္တြင္ ေနေသာ အခ်ိန္က ပိုမ်ားသည္ ။ လူစုလူေ၀းႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရသျဖင့္ တုပ္ေကြးအျပင္ အျခားေသာကူးစက္ေရာဂါျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခလည္း ျမင့္မားသည္ ။ ဤသို႕ေသာ အေျခေနမ်ိဳးတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွု ေသခ်ာ မေပးႏိုင္သူမ်ိဳးကိုထားရွိမည္ဆိုပါက အလုပ္သမားတို႕သည္လည္း က်န္းမာတတ္ၾကြစာျဖင့္ အလုပ္ေကာင္းစြာ လုပ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ ။ ဒါ့ျပင္ လူတစ္ေထာင္နဲ႕ အထက္ အခ်ိဳ႕ေသာ စက္ရံုမ်ားသည္ အခ်ိန္ပိုင္း ဆရာ၀န္မထားရွိပဲ ၊ သူနာျပဳတစ္ေယာက္သာ ထားရွိျပီး စရိတ္ေခၽြတာေနၾကသည္ကိုလည္း စိတ္မေကာင္းစြာျဖင့္ ျမင္သိခဲ့ရျပန္သည္ ။ အလုပ္ခြင္တြင္းမေတာ္တဆမွုမ်ားျဖစ္ေသာအခါ  သူနာျပဳအေတြ႕ၾကံဳမရွိသျဖင့္ ထိေရာက္ေသာ ကုသမွုမေပးႏိုင္ပဲ အျပင္ေဆးခန္းမ်ားဆီသို႕ သြားရာက္ကုသရေသာ အလုပ္သမားမ်ားလည္း ရွိသည္ ။ ဒါတင္မကေသးေပ အခ်ိဳ႕ေသာ စက္ရံုမ်ားသည္ အခ်ိန္ပိုင္း ဆရာ၀န္ထားရွိေသာ္လည္း ဆမ လက္မွတ္မရရွိေသးေသာ ေက်ာင္းျပီးခါစ ဆရာ၀န္ေပါက္စမ်ားေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ေက်ာင္းတက္ေနစဲ ဆရာ၀န္ေလာင္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း ခန္႕အပ္ထားေၾကာင္းလည္း သိရျပန္သည္ ။ မိမိဧ။္ အလုပ္သမားတို႕ကို မည္သုိ႕ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွုေပးေသာ အလုပ္ရွင္တို႕ဧ။္ ေစတနာကို သိေသာ အခါ မ်ားစြာ စက္ဆုပ္မိပါသည္ ။

လူမွုဖူလံုေရးကဲ့သို႕ အဖြဲ႕စည္းမ်ိဳး ရွိေသာ္လည္း ၊ အလုပ္ခ်ိန္တြင္း ၄င္းတို႕ေဆးခန္းသို႕ သြားေရာက္ရန္ မလြယ္ကူေသာေၾကာင့္ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုမ်ားမွ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မွုမ်ားကိုသာ အမ်ားဆံု ထိေတြ႕ ေနၾကရေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ စက္ရံုမ်ားဧ။္ ေစတနာမမွန္မွုေၾကာင့္ အလုပ္သမားတို႕ လူမသိ သူမသိျဖင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွု ဆံုးရွံုးေနၾကသည္ ။

ဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႕စည္းတို႕က စည္းမ်ဥ္းမ်ားၾကားတြင္ စစ္ေဆးေနခဲ့ၾကေသာ္လည္း ၊ အခ်ိဳ႕ေသာ စက္ရံုမ်ားတြင္ လိမ္နည္းေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ အထက္ပါ အျဖစ္ပ်က္မ်ားကို ဖံုးဖိကာ လုပ္ေဆာင္ေနၾကေသးသည္ ။ အလုပ္သမား တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ေရာ ၊ျမင္ေတြ႕ေန႕ရသည့္ ပတ္၀န္းက်င္ အေနထားအရပါ အျပဳသေဘာေဆာင္ကာ ေယဘုယ်ေထာက္ျပေ၀ဖန္ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ ။ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္မ်ား ၊ အလုပ္မွ အခြင့္ထူးခံ လူတန္းစားမ်ား ဖတ္မိပါလွ်င္လည္း ၊မွားတာရွိလွ်င္ ၀ႏၵာမိဟု သေဘာထားကာ လြတ္လပ္စြာ ကြဲလြဲႏိုင္ၾကပါသည္ ။

About etone

etone has written 851 post in this Website..

Goooooooooooooooooood 4 nothing lady !!!