သို႔
ဦးသိန္းစိန္(သမၼတႀကီး)
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသမၼတ႐ံုး
ေနျပည္ေတာ္
ေန႔စြဲ။ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ဇူလိႈင္လ ၁၀ ရက္

အေၾကာင္းအရာ။ ။သိမ္းဆည္းသြားေသာ လယ္ယာေျမမ်ားေပၚတြင္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျမန္မာ့ စီးပြားေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ သၾကားစက္ရံုႏွင့္ အရက္ခ်က္စက္႐ံု တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီးလစ္လစ္၍ က်န္ရွိေနေသာ လယ္ယာေျမမ်ားအား ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ တိုင္ၾကားျခင္း။

၁။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရႊဘိုခရိုင္၊ ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္၊ ထန္းတပင္ေက်းရြာအုပ္စု ထန္းတပင္ေက်းရြာ၊ ပုပ္ၸါးေက်းရြာအုပ္စု၊ ပုပ္ၸါးေက်းရြာ၊ ပ်ဥ္းေတာ္ေက်းရြာ၊ ေခ်ာင္းကန္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေခ်ာင္းကန္ေက်းရြာ၊ သလဲဦးေက်းရြာ အုပ္စု၊ သလဲဦးေက်းရြာ၊ ထေနာင္းကိုင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ထေနာင္းကိုင္းေက်းရြာႏွင့္ ေဂြးကုန္းေက်းရြာမ်ားရွိ ကြင္းအမွတ္ (၉၄၄/၉၄၅- ၉၄၆/၉၇၁)ကြင္းအတြင္းရွိ လယ္ယာေျမဧက (၁၀၀၀)ေက်ာ္အား ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္မွစ၍ လယ္ယာေျမ မ်ားကို မိသားစုဘ၀ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္စားေသာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လယ္သမားမ်ားမွ မိမိတို႔ပုိင္ လယ္ယာေျမမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ေနစဥ္ ၁၉၉၉ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ သၾကားစက္ရံုႏွင့္အရက္ခ်က္စက္ရံုတည္ေဆာက္ရန္ အေၾကာင္းျပ၍ ၿမိဳ႕နယ္ မ.ယ.ကအဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ စက္ရံုမွဴး ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးရဲႏိုင္၊ ႀကံစိုက္ပ်ိဳးေရးတပ္မွ ဗိုလ္မွဴးၾကည္၀င္း၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ျမင့္အုန္း၊ ေရႊဘိုေထာက္ပံ့ပို႕ ေဆာင္ေရး သင္တန္းေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး တင္ညြန္႔၊ မ.ယ.က ဥက္ၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ႀကီးတို႔မွ ရပ္ကြက္ ရ.ယ.ကရံုးသို႔ လာေရာက္ရန္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို ဆင့္ေခၚခဲ့ပါသည္။
၂။ ရပ္ကြက္ ရ.ယ.ကသို႔ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ေရာက္ရွိလာသည့္အခါ ၿမိဳ႕နယ္ မ.ယ.ကအဖြဲ႕မွ အသင့္ေရးၿပီးေဆာင္ယူလာေသာ စာရြက္မ်ားေပၚတြင္ အတင္းအဓမ္ၼ လက္မွတ္ထိုးခိုင္းခဲ့ပါသည္။ ၄င္းစာသားမ်ားမွာ (လယ္ယာေျမႏိုင္ငံပိုင္ျပဳလုပ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၃၉အရ လယ္ေျမမ်ားကို ၾကည္ျဖဴစြာ ျပန္လည္အပ္ႏွံပါသည္ လယ္ယာ ေျမမ်ားအျပင္ အျခားလုပ္ကိုင္စားေသာက္ရန္ ကြက္လပ္ဧကက်န္ရွိေသးသည္ ထို႔ျပင္ အျခားလုပ္ကိုင္စားေသာက္စရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကြက္လပ္ရွိပါေသးသည္ဟု ေရးသားထားသည့္ စာရြက္မ်ားေပၚတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုး ခိုင္းခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုသို႔ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား အတင္းအဓမ္ၼ လက္မွတ္ေရးထိုးခုိင္းၿပီး လယ္မ်ား အပ္ႏွံေရးကို ေတာင္သူလယ္သမားအခ်ိဳ႕မွ သေဘာမတူေၾကာင္း လယ္မ်ားကို မအပ္ႏွံႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့၍ ထန္းတပင္ေက်းရြာ ဥက္ၠ႒ ဦးသန္ေခ်ာင္းႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္ ဦးေက်ာ္သိန္းတို႔ကို ၿမိဳ႕နယ္ မ.ယ.ကအဖြဲ႔မွ စိုက္ရံုးဧရိယာအုတ္တုိင္မ်ား ဖ်က္ဆီးသည္ဟုဆိုၿပီး ဖမ္းဆီးကာ ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္း အခ်ဳပ္ထဲထည့္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ဳပ္ခန္းထဲတြင္ ဆက္လက္၍ လက္မွတ္ထိုးခိုင္းပါသည္။ လက္မွတ္မထိုးလွ်င္ သည့္ထက္မက ေထာင္ခ်မည္ဟုေျပာ၍ လက္မွတ္ထိုးခဲ့ၾကရပါသည္။ ထိုမွတဆင့္ ေရႊဘိုခရိုင္ ခ.ယ.ကဥက္ၠ႒ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးသန္းဟန္မွ (၆-၈-၉၉)ေန႔တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ လယ္ယာေျမမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခြင့္တားျမစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳလိုက္သည္ဟု ပုပ္ၸါးေက်းရြာ အ.မ.က ေက်ာင္းတြင္ လယ္သမားမ်ားအား ဆင့္ေခၚ၍ ေၾကျငာခဲ့ပါသည္။
၃။ ထိုေၾကျငာခ်က္အေပၚ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားမွ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ခဲ့ေသာ္ ဥပေဒပုဒ္မ ၄၈(က)အရ ေထာင္(၁၀)ႏွစ္ က်ခံေစရမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး သိမ္းဆည္းခဲ့ေသာ လယ္ယာေျမမ်ားအတြက္ နစ္နာ ေၾကးေငြအျဖစ္ တစ္ဧက(၂၀၀၀ိ/-)ကို ေပးေဆာင္မည္ ဇီးကုန္းေက်းရြာ ရ.ယ.ကရံုးသို႔ (၈.၂.၂၀၀၀)ခုႏွစ္ေန႔တြင္ လာေရာက္ယူရန္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ နစ္နာေၾကးေငြ လာေရာက္မယူသည့္ ေတာင္သူမ်ားမွာ ပုဒ္မ၄၈(က)ကို ဆန္႔က်င္သည္ျဖစ္၍ ေထာင္ခ်မည္ဟု ေျပာခဲ့ပါသည္။ နစ္နာေၾကးေငြ(၂၀၀၀ိ/-)ေပးမည္ဟု ေျပာခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕လယ္သမားမ်ားမွာ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနမွ (၃၀၀ိ/-)ျဖတ္ေတာက္ခံရ၍ (၁၇၀၀ိ/-)သာ ရရွိသူမ်ားလည္း ရွိခဲ့ပါသည္။ ယာေလ်ာ္ေၾကး၊ ေရေလွာင္ကန္ေလ်ာ္ေၾကး၊ ေရလ်ံတြင္းေလ်ာ္ေၾကး၊ ထန္းပင္ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ အျခားသီးပင္စားပင္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ မရရွိခဲ့ၾကပါ။
၄။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပိုင္ လယ္ေျမဧက(၁၀၀၀)ဧကေက်ာ္ကို အတင္းအားဓမ္ၼ သိမ္းပိုက္သြားခဲ့ေသာ္လည္း (၁၀၀၀) ဧကေက်ာ္လယ္ေျမမ်ားအားလံုးအေပၚ စက္ရံုတည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ဧက(၈၀)၀န္းက်င္ေလာက္သာ စက္ရံု၀င္း အျဖစ္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ က်န္လယ္ေျမဧက(၉၀၀)ေက်ာ္မွာ လစ္လပ္လွ်က္ရွိပါသည္။ လယ္ယာေျမမ်ားအား စက္ရံုစီမံကိန္းအတြက္ လိုသည္ထက္ပို၍ သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရသည့္အတြက္ ေတာင္သူမ်ားမွာ ယေန႔ခ်ိန္ထိ (၁၃)ႏွစ္ၾကာမွ် စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္း မရွိ၍ ဆင္းရဲဒုက္ၡအမ်ိဳးမ်ိဳး ေရာက္ခဲ့ၾကရပါသည္။ လစ္လပ္ က်န္ရွိေနေသာ လယ္ေျမ(၉၀၀) ဧကေက်ာ္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား မိမိပိုင္ေျမကို လုပ္ပိုင္ခြင့္မရဘဲ မတရားသိမ္းဆည္းသြားခဲ့ေသာ မသက္ဆိုင္သူမ်ားမွ နီးစပ္ရာေတာင္သူမ်ားကို သီးစားခ်ခဲ့ရာတစ္ဧကကို စပါး(၁၀)တင္း ေပးခဲ့ၾကရပါသည္။ မိမိပိုင္ လယ္ေျမကို လယ္သမားမ်ားကိုယ္တိုင္ ကိုယ္က် စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့၍ ဘ၀ရပ္တည္ႏိုင္ေရးမွာ ခ်ိဳ႕ယြင္း ၾကရပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ သားသမီးမ်ား ပညာဆက္လက္မသင္ၾကားႏိုင္သည့္ ဘ၀မ်ိဳးေရာက္ခဲ့ရၿပီး တေကာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ တရုတ္ကုမ္ၸဏီပိုင္ နီကယ္စက္ရံုတြင္ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးမ်ား၏ အ၀တ္အစား ေလ်ာ္ေပးရျခင္း၊ ထမင္းဟင္းခ်က္ေပးရျခင္းစသည့္ ေအာက္ေျခသိမ္းအလုပ္မ်ားကို သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနရသျဖင့္ တုိင္းတပါးသားမ်ားရဲ႕ ကၽြန္ဘ၀သို႔ ေရာက္ခဲ့ရသည္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ရင္နာမဆံုး ျဖစ္ၾကရ ပါသည္။
၅။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ စက္ရံုစီမံကိန္းေျမမွအပ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားပိုင္ဆိုင္ေသာ လစ္လပ္ က်န္ရွိေနသည့္ ေျမဧက (၉၀၀)ဧကေက်ာ္ကို ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား ျပန္လည္ေပးအပ္ၿပီး လုပ္စားခြင့္ ျပဳပါရန္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳပါရန္ႏွင့္ မတရားသျဖင့္ အတင္းအဓမ္ၼလယ္ယာေျမမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္သိမ္းယူသြားခဲ့သူမ်ားအား စံုစမ္းအေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ မွတ္ပံုတင္မိတ္ၱဴႏွင့္အတူ လယ္သမားမ်ား၏ လက္မွတ္ထိုးမိတ္ၱဴမ်ားပါ ပူးတြဲ ေပးပို႔ တင္ျပတုိင္ၾကားအပ္ပါသည္။
တိုင္ၾကားသူ
သိန္းထြန္းေအာင္
၅/ကဘလ(ႏိုင္) ၁၃၄၈၇၅
ထန္းတပင္ေက်းရြာ၊ ကန္႔ဘူလူၿမိဳ႕နယ္။
မိတ္ၱဴကို –
– သူရဦးေရႊမန္း၊ ဥက္ၠ႒၊ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္။
– ဦးျမင့္လိႈင္၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ လယ္ယာဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္။
– ဦးသာေအး၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရံုး၊ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕။
– ဦး၀င္းျမ၊ ဥက္ၠ႒၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ရံုး၊ ရန္ကုန္။
– ဥက္ၠ႒၊ တိုင္ၾကားစာႏွင့္ အသနားခံစာစိစစ္ေရးေကာ္မတီ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ေနျပည္ေတာ္။
– ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဥက္ၠ႒၊ ဗဟိုအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္႐ံုး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
– စတီးမာရွယ္၊ ဆက္သြယ္ညိႇႏိႈင္းေရးအရာရွိ၊ (ႈဴဥ)အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကမ္ၻာ့အလုပ္သမားမ်ား အဖြဲ႕ကုန္သည္ႀကီးမ်ားဟိုတယ္(၁၂)ထပ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
– အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ခရိုင္ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန၊ ေရႊဘိုၿမိဳ႕၊
– အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုး၊ ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕။
– လက္ခံ

ေန႔စြဲ။ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ဇူလိႈင္လ ၁၀ ရက္

အေၾကာင္းအရာ။ သိမ္းဆည္းသြားေသာ လယ္ယာေျမမ်ားေပၚတြင္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျမန္မာ့ စီးပြားေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ သၾကားစက္ရံုႏွင့္ အရက္ခ်က္စက္႐ံု တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီးလစ္လစ္၍ က်န္ရွိေနေသာ လယ္ယာေျမမ်ားအား ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ တိုင္ၾကားျခင္း။

၁။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရႊဘိုခရိုင္၊ ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္၊ ထန္းတပင္ေက်းရြာအုပ္စု ထန္းတပင္ေက်းရြာ၊ ပုပ္ၸါးေက်းရြာအုပ္စု၊ ပုပ္ၸါးေက်းရြာ၊ ပ်ဥ္းေတာ္ေက်းရြာ၊ ေခ်ာင္းကန္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေခ်ာင္းကန္ေက်းရြာ၊ သလဲဦးေက်းရြာ အုပ္စု၊ သလဲဦးေက်းရြာ၊ ထေနာင္းကိုင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ထေနာင္းကိုင္းေက်းရြာႏွင့္ ေဂြးကုန္းေက်းရြာမ်ားရွိ ကြင္းအမွတ္ (၉၄၄/၉၄၅- ၉၄၆/၉၇၁)ကြင္းအတြင္းရွိ လယ္ယာေျမဧက (၁၀၀၀)ေက်ာ္အား ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္မွစ၍ လယ္ယာေျမ မ်ားကို မိသားစုဘ၀ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္စားေသာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လယ္သမားမ်ားမွ မိမိတို႔ပုိင္ လယ္ယာေျမမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ေနစဥ္ ၁၉၉၉ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ သၾကားစက္ရံုႏွင့္အရက္ခ်က္စက္ရံုတည္ေဆာက္ရန္ အေၾကာင္းျပ၍ ၿမိဳ႕နယ္ မ.ယ.ကအဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ စက္ရံုမွဴး ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးရဲႏိုင္၊ ႀကံစိုက္ပ်ိဳးေရးတပ္မွ ဗိုလ္မွဴးၾကည္၀င္း၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ျမင့္အုန္း၊ ေရႊဘိုေထာက္ပံ့ပို႕ ေဆာင္ေရး သင္တန္းေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး တင္ညြန္႔၊ မ.ယ.က ဥက္ၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ႀကီးတို႔မွ ရပ္ကြက္ ရ.ယ.ကရံုးသို႔ လာေရာက္ရန္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို ဆင့္ေခၚခဲ့ပါသည္။
၂။ ရပ္ကြက္ ရ.ယ.ကသို႔ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ေရာက္ရွိလာသည့္အခါ ၿမိဳ႕နယ္ မ.ယ.ကအဖြဲ႕မွ အသင့္ေရးၿပီးေဆာင္ယူလာေသာ စာရြက္မ်ားေပၚတြင္ အတင္းအဓမ္ၼ လက္မွတ္ထိုးခိုင္းခဲ့ပါသည္။ ၄င္းစာသားမ်ားမွာ (လယ္ယာေျမႏိုင္ငံပိုင္ျပဳလုပ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၃၉အရ လယ္ေျမမ်ားကို ၾကည္ျဖဴစြာ ျပန္လည္အပ္ႏွံပါသည္ လယ္ယာ ေျမမ်ားအျပင္ အျခားလုပ္ကိုင္စားေသာက္ရန္ ကြက္လပ္ဧကက်န္ရွိေသးသည္ ထို႔ျပင္ အျခားလုပ္ကိုင္စားေသာက္စရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကြက္လပ္ရွိပါေသးသည္ဟု ေရးသားထားသည့္ စာရြက္မ်ားေပၚတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုး ခိုင္းခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုသို႔ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား အတင္းအဓမ္ၼ လက္မွတ္ေရးထိုးခုိင္းၿပီး လယ္မ်ား အပ္ႏွံေရးကို ေတာင္သူလယ္သမားအခ်ိဳ႕မွ သေဘာမတူေၾကာင္း လယ္မ်ားကို မအပ္ႏွံႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့၍ ထန္းတပင္ေက်းရြာ ဥက္ၠ႒ ဦးသန္ေခ်ာင္းႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္ ဦးေက်ာ္သိန္းတို႔ကို ၿမိဳ႕နယ္ မ.ယ.ကအဖြဲ႔မွ စိုက္ရံုးဧရိယာအုတ္တုိင္မ်ား ဖ်က္ဆီးသည္ဟုဆိုၿပီး ဖမ္းဆီးကာ ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္း အခ်ဳပ္ထဲထည့္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ဳပ္ခန္းထဲတြင္ ဆက္လက္၍ လက္မွတ္ထိုးခိုင္းပါသည္။ လက္မွတ္မထိုးလွ်င္ သည့္ထက္မက ေထာင္ခ်မည္ဟုေျပာ၍ လက္မွတ္ထိုးခဲ့ၾကရပါသည္။ ထိုမွတဆင့္ ေရႊဘိုခရိုင္ ခ.ယ.ကဥက္ၠ႒ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးသန္းဟန္မွ (၆-၈-၉၉)ေန႔တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ လယ္ယာေျမမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခြင့္တားျမစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳလိုက္သည္ဟု ပုပ္ၸါးေက်းရြာ အ.မ.က ေက်ာင္းတြင္ လယ္သမားမ်ားအား ဆင့္ေခၚ၍ ေၾကျငာခဲ့ပါသည္။
၃။ ထိုေၾကျငာခ်က္အေပၚ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားမွ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ခဲ့ေသာ္ ဥပေဒပုဒ္မ ၄၈(က)အရ ေထာင္(၁၀)ႏွစ္ က်ခံေစရမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး သိမ္းဆည္းခဲ့ေသာ လယ္ယာေျမမ်ားအတြက္ နစ္နာ ေၾကးေငြအျဖစ္ တစ္ဧက(၂၀၀၀ိ/-)ကို ေပးေဆာင္မည္ ဇီးကုန္းေက်းရြာ ရ.ယ.ကရံုးသို႔ (၈.၂.၂၀၀၀)ခုႏွစ္ေန႔တြင္ လာေရာက္ယူရန္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ နစ္နာေၾကးေငြ လာေရာက္မယူသည့္ ေတာင္သူမ်ားမွာ ပုဒ္မ၄၈(က)ကို ဆန္႔က်င္သည္ျဖစ္၍ ေထာင္ခ်မည္ဟု ေျပာခဲ့ပါသည္။ နစ္နာေၾကးေငြ(၂၀၀၀ိ/-)ေပးမည္ဟု ေျပာခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕လယ္သမားမ်ားမွာ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနမွ (၃၀၀ိ/-)ျဖတ္ေတာက္ခံရ၍ (၁၇၀၀ိ/-)သာ ရရွိသူမ်ားလည္း ရွိခဲ့ပါသည္။ ယာေလ်ာ္ေၾကး၊ ေရေလွာင္ကန္ေလ်ာ္ေၾကး၊ ေရလ်ံတြင္းေလ်ာ္ေၾကး၊ ထန္းပင္ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ အျခားသီးပင္စားပင္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ မရရွိခဲ့ၾကပါ။
၄။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပိုင္ လယ္ေျမဧက(၁၀၀၀)ဧကေက်ာ္ကို အတင္းအားဓမ္ၼ သိမ္းပိုက္သြားခဲ့ေသာ္လည္း (၁၀၀၀) ဧကေက်ာ္လယ္ေျမမ်ားအားလံုးအေပၚ စက္ရံုတည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ဧက(၈၀)၀န္းက်င္ေလာက္သာ စက္ရံု၀င္း အျဖစ္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ က်န္လယ္ေျမဧက(၉၀၀)ေက်ာ္မွာ လစ္လပ္လွ်က္ရွိပါသည္။ လယ္ယာေျမမ်ားအား စက္ရံုစီမံကိန္းအတြက္ လိုသည္ထက္ပို၍ သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရသည့္အတြက္ ေတာင္သူမ်ားမွာ ယေန႔ခ်ိန္ထိ (၁၃)ႏွစ္ၾကာမွ် စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္း မရွိ၍ ဆင္းရဲဒုက္ၡအမ်ိဳးမ်ိဳး ေရာက္ခဲ့ၾကရပါသည္။ လစ္လပ္ က်န္ရွိေနေသာ လယ္ေျမ(၉၀၀) ဧကေက်ာ္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား မိမိပိုင္ေျမကို လုပ္ပိုင္ခြင့္မရဘဲ မတရားသိမ္းဆည္းသြားခဲ့ေသာ မသက္ဆိုင္သူမ်ားမွ နီးစပ္ရာေတာင္သူမ်ားကို သီးစားခ်ခဲ့ရာတစ္ဧကကို စပါး(၁၀)တင္း ေပးခဲ့ၾကရပါသည္။ မိမိပိုင္ လယ္ေျမကို လယ္သမားမ်ားကိုယ္တိုင္ ကိုယ္က် စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့၍ ဘ၀ရပ္တည္ႏိုင္ေရးမွာ ခ်ိဳ႕ယြင္း ၾကရပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ သားသမီးမ်ား ပညာဆက္လက္မသင္ၾကားႏိုင္သည့္ ဘ၀မ်ိဳးေရာက္ခဲ့ရၿပီး တေကာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ တရုတ္ကုမ္ၸဏီပိုင္ နီကယ္စက္ရံုတြင္ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးမ်ား၏ အ၀တ္အစား ေလ်ာ္ေပးရျခင္း၊ ထမင္းဟင္းခ်က္ေပးရျခင္းစသည့္ ေအာက္ေျခသိမ္းအလုပ္မ်ားကို သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနရသျဖင့္ တုိင္းတပါးသားမ်ားရဲ႕ ကၽြန္ဘ၀သို႔ ေရာက္ခဲ့ရသည္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ရင္နာမဆံုး ျဖစ္ၾကရ ပါသည္။
၅။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ စက္ရံုစီမံကိန္းေျမမွအပ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားပိုင္ဆိုင္ေသာ လစ္လပ္ က်န္ရွိေနသည့္ ေျမဧက (၉၀၀)ဧကေက်ာ္ကို ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား ျပန္လည္ေပးအပ္ၿပီး လုပ္စားခြင့္ ျပဳပါရန္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳပါရန္ႏွင့္ မတရားသျဖင့္ အတင္းအဓမ္ၼလယ္ယာေျမမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္သိမ္းယူသြားခဲ့သူမ်ားအား စံုစမ္းအေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ မွတ္ပံုတင္မိတ္ၱဴႏွင့္အတူ လယ္သမားမ်ား၏ လက္မွတ္ထိုးမိတ္ၱဴမ်ားပါ ပူးတြဲ ေပးပို႔ တင္ျပတုိင္ၾကားအပ္ပါသည္။
တိုင္ၾကားသူ
သိန္းထြန္းေအာင္
၅/ကဘလ(ႏိုင္) ၁၃၄၈၇၅
ထန္းတပင္ေက်းရြာ၊ ကန္႔ဘူလူၿမိဳ႕နယ္။
မိတ္ၱဴကို –
– သူရဦးေရႊမန္း၊ ဥက္ၠ႒၊ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္။
– ဦးျမင့္လိႈင္၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ လယ္ယာဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္။
– ဦးသာေအး၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရံုး၊ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕။
– ဦး၀င္းျမ၊ ဥက္ၠ႒၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ရံုး၊ ရန္ကုန္။
– ဥက္ၠ႒၊ တိုင္ၾကားစာႏွင့္ အသနားခံစာစိစစ္ေရးေကာ္မတီ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ေနျပည္ေတာ္။
– ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဥက္ၠ႒၊ ဗဟိုအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္႐ံုး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
– စတီးမာရွယ္၊ ဆက္သြယ္ညိႇႏိႈင္းေရးအရာရွိ၊ (ႈဴဥ)အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကမ္ၻာ့အလုပ္သမားမ်ား အဖြဲ႕ကုန္သည္ႀကီးမ်ားဟိုတယ္(၁၂)ထပ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
– အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ခရိုင္ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန၊ ေရႊဘိုၿမိဳ႕၊
– အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုး၊ ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕။
– လက္ခံ

About yanaye

Yan Aye has written 6 post in this Website..