အညာေလသံနဲ႕အိမ္ျခံေျမကို ဝိုင္းလို႕ေခၚလိုက္တာပါ ကမၻာေျမၾကီးရယ္ လူသားေတြရယ္ရွိေနသမွ် ကမၻာေျမၾကီး ရဲ႕အစိတ္အပိုင္းေလးတစ္ခုျဖစ္တဲ႔ အိမ္ယာေျမကြက္ေတြ အေပၚမွာ လူသားေတြ
ရဲ႕ပိုင္ဆိုင္မႈက မုခ်ရွိေနမွာပါ ထိိုထိုကမၻာအစိတ္အပိုင္းကေလးျဖစ္သည္႔ အိမ္ယာေျမကြက္ေလး(ဝိုင္းကေလး) ကိုဘယ္လို ပိုင္ၾကမလဲ??? ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေျမတစ္ကြက္ ပိုင္ဆိုင္ဖို႕အတြက္
ေဆြးေႏြးၾကရေအာင္ ၊ ပိုက္ဆံေပးဝယ္ရံုနဲ႔ ပိုင္ရွင္မျဖစ္ဘူးေနာ္ ဥပေဒနဲ႔ အညီ ပိုင္ဆိုင္ဖို႔ ဆိုလိုတာပါ ။ အပ်င္းလည္းေျပ ပညာလည္းရ မသိေသးတဲဲ႔သူေတြက ေလ႔လာ သိျပီးသားသူေတြက ပါဝင္
ေဆြးေႏြး အသိျခင္း ဖလွယ္ရေအာင္ ေယာဆရာၾကီးကဥပေဒဘြဲ႕မရပါ ၊ဥပေဒ ပညာရွင္လည္း မဟုတ္ပါ ၊ ေငြရတု တစ္ေခတ္ေလာက္ ႏိုင္ငဲ႔ဝန္ထမ္းလုပ္ခဲ႔တဲ႔ အေတြ႕အၾကံဳ ကို တင္ျပတာမို႕
မွားရင္ မွားတယ္လို႕ ေထာက္ျပ ႏိုင္ပါတယ္။ ဥပေဒ ေတြဟာ ေခတ္စနစ္အေလွ်ာက္ လိုအပ္လို႕ဥပေဒ ျပဳခြင္႔အာဏာ ရွိတဲ႔အဖြဲ႔အစည္း ပုဂၢိဳလ္ေတြကျပဒါန္းထားျခင္းျဖစ္ျပီး ျပည္သူေတြက
လိုက္နာၾကရတာပါ။ဥပေဒ ျပဒါန္းခ်က္ အေပၚနားလည္ေဖာ္ျပမႈလြဲမွားခဲ႔ေသာ္ ေယာဆရာၾကီး ၏အမွားသာျဖစ္ျပီး ဥႈပေဒ အမွား အဟုတ္ပါ ။ ရြာသားမ်ား အေနျဖင္႔ Commend ေပးရာတြင္လည္း
ဥပေဒကို ျပက္ရယ္ျပဳသည္႔ အသံုးအႏႈန္းမ်ိဳး ေရွာင္ခ်င္ေစခ်င္ပါသည္။ ( ဥပေဒ မ်ားသည္ သူ႕ႈေခတ္အလိုက္ ျပဒါန္းျခင္းျဖစ္၍ ေခတ္စနစ္ျခားနားသည္႔အခါ အံဝင္ခြင္က် မရွိမႈမ်ား ျဖစ္တတ္ပါသည္။
ထိုသို႕အံဝင္ခြင္က် ျဖစ္ျခင္း၊ မျဖစ္ျခင္းကို ေဆြးေႏြးလိုပါက လြတ္ေတာ္တြင္သာ ေဆြးေႏြးခြင္႔ရွိပါသည္။ ) ေယာဆရာၾကီး ရဲ႕ ေဆြးေႏြးခ်က္ အေပၚမွာျဖင္႔ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္သလို ေထာက္ျပ ေဝဖန္ႏိုင္ပါသည္ ။ …

ကဲ စၾကရေအာင္ ေျမယာဥပေဒကို အဂၤလိပ္ကိုလိုနီေခတ္က ျပဒါန္းခဲ႔ပါသည္ ထိုအခ်ိန္က အထက္ႏွင္႔ေအာက္ကြဲျပားေန၍ ဥပေဒ မွာလည္း အထက္ႏွင္႔ေအာက္ ခြဲျခားထားပါသည္။
ေျမ ကိုပိုင္ဆိုင္ဖို႕အတြက္ သိထားသင္႔တဲ႔ဥပေဒ မ်ားမွာ (၁) ေအာက္ျမန္မာျပည္ ေျမႏွင္႔ အခြန္ေတာ္လက္စြဲဥပေဒ (၂) ေအာက္ျမန္မာျပည္ ျမိဳ႕ႏွင္႔ ေက်းရြာရွိ ေျမယာမ်ား လက္စြဲဥပေဒ
(၃) အထက္ျမန္မာျပည္ ေျမႏွင္႔ အခြန္ေတာ္ လက္စြဲဥပေဒ (၄) ျမန္မာႏိုင္ငံေျမစာရင္း လက္စြဲဥပေဒ (၅) ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမသိမ္း အက္ဥပေဒ (၆) မေရႊ႕မေျပာင္း ႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ား
လႊဲေျပာင္းျခင္းကိုကန္႔သတ္သည္႔ ဥပေဒ (၇) စာခ်ဳပ္စာတမ္း မွတ္ပံုတင္ ဥပေဒ (၈) ျမန္မာႏိုင္ငံ တံဆိပ္ေတာ္ ဥပေဒ (၉) ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမ ႏိင္ငံပိုင္ ျပဳလုပ္ေရး အက္ဥႈပေဒ (၁၀)
၁၉၆၃ ခုႏွစ္ သီးစားခ်ထားေရး ဥပေဒ (၁၁) 2012 ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမဥပေဒ (၁၂) ခရိုင္ဝန္ရံုး လက္စြဲဥပေဒ တို႕ ျဖစ္ပါသည္ ။

ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရမည္႔ ရံုးေတြကိုလည္း သိထားဖို႕လိုပါသည္။ (၁) ေျမစာရင္း ဦးစီး႒ာန (၂) အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီး႒ာန (၃)ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးရံုး (၄) စည္ပင္သာယာ
ေရးအဖြဲ႔ (၅)ျပည္တြင္း အခြန္မ်ား ဦးစီး႒ာန တို႕ျဖစ္ပါသည္ ။ ေျမကို စီမံခန္႔ခြဲ ရာမွာ ျမိဳ႕ေတာ္ႏွင္႔ က်န္ျမိဳ႕မ်ားကို ခြဲျခား ထားျပန္ပါသည္။ မိမိေျမကြက္ဟာရန္ကုန္မွာ ရွိမယ္ဆိုရင္ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္
စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ကလည္းေကာငး္၊ မႏၱေလး မွာရွိမယ္ဆိုရင္ မႏၱေလး ျမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ကလည္ေကာင္း စည္မံခန္႔ခြဲျပီး က်န္နယ္ျမိဳ႕မ်ား မွာေတာ႔
အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီး႒ာန က စီမံခန္႔ခြဲပါသည္။ ေယာဆရာၾကီးက ေအာက္သား ဆိုေတာ႔ ေအာက္ျမန္မာျပည္မွာရွိတဲ႔ ျမိဳ႕ေလး တစ္ျမိဳ႕က ေျမတစ္ကြက္ကို ပိုင္ဆိုင္ခြင္႔ ေလွ်ာက္ထားၾက
ရေအာင္ .. ရြာသားမ်ားကို ပါဝင္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါသည္။

အပိုင္း(၂) ကို ဆက္လက္ ေဖာ္ျပပါမည္။
ေယာဆရာၾကီး ..

About ေယာဆရာႀကီး

has written 6 post in this Website..