ရြာထဲမွ

 

စာတတ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား  ခင္ဗ်ား  ။

 

ကၽြန္ေတာ္  နိဂိမိ  အဂၤလိပ္စာ အလြန္ ညံ့ဖ်င္းပါသၿဖင့္

 

ေအာက္ပါ  ဥပေဒ စကားရပ္မ်ားကို  အဂၤလိပ္ ဘာသာသို  ့

 

ကူညီ ၿပန္ဆိုေပးေစလို ပါေၾကာင္း……..။

 

 

===============================

 

 

တစ္ပတ္ တစ္ရက္  နားခြင့္  (ပုဒ္မ – ၆)

အလုပ္႒ာနကို  တစ္ပတ္လ်င္ အနည္းဆံုး တစ္ရက္ ပိတ္ရမည္ ။

နားခြင့္ေပးသည့္ အတြက္ လုပ္ခကို လစာမွ မၿဖတ္ရ ။

အလုပ္သမား အားလံုး အတြက္ တစ္ဦးစီ၏ နားရမည့္ ေန ့ရက္ကို ၾကိဳတင္ သတ္မွတ္ထားရမည္ ။

တစ္ပတ္ တစ္ရက္ ပိတ္ရန္ မလိုသည့္ အလုပ္႒ာနမ်ား  ( ပုဒ္မ – ၅(၂) )

တစ္ပတ္ တစ္ရက္ ပိတ္ရန္ မလိုေသာ္လည္း အလုပ္သမား မ်ားအား တစ္ပတ္ တရက္

လံုး၀အနားေပးၿခင္း ၊ အလုပ္ခ်ိန္ ၊ နားခ်ိန္ ၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ အညီသာ ခိုင္းေစၿခင္းၿပဳရပါမည္ ။

အက်ဳံး၀င္ေသာ အလုပ္သမားမ်ား     ပုဒ္မ ၂ (၄)  ဇယား

(က)  ေရနံေၿမ ဥပေဒ ။

အမ်ား အလုပ္ ပိတ္ရက္ ။   ပုဒ္မ (၃)

အမ်ား အလုပ္ ပိတ္ရက္တြင္ လုပ္ခ အၿပည့္ၿဖင့္ အနားေပးရမည္  ။

ပိုင္ရွင္  အေၿပာင္း အလဲ ။  ပုဒ္မ  ၁၀ (၁)

ပိုင္ရွင္ အေၿပာင္းအလဲ ေၾကာင့္   ဥပေဒပါ အခြင့္အေရးမ်ားကို မထိခိုက္ေစရ ။

ၿပစ္ဒဏ္

ဥပေဒပါ ၿပဌာန္းခ်က္ကို  ခ်ိဳးေဖာက္ပါက ေထာင္ဒဏ္ (၂ ) ႏွစ္ အထိ  တရားရံုးမွ အၿပစ္ေပးႏိုင္သည္ ။

About nigimi77

has written 108 post in this Website..

   Send article as PDF