မီဒီယာေလာကအတြက္ေျခာက္ျခားစရာပံုရိပ္ေတြေပၚလာျပီ၊မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ရျပီ

လို႕ေၾကြးေၾကာ္သံေတြဆိတ္သုန္းစရာစဥ္းစားစရာေတြကေပၚလာျပီလို႕ေတာ့ထင္ရ

သည္။ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးဦးသိန္းစိန္ရဲ႕လမ္းညႊန္မႈမိန္႔ခြန္းေတြနဲ႕စာေပစီစစ္ေရး

ရဲ႕လုပ္ရပ္ေတြကေတာ့ေျဖာင့္ေျဖာင့္ၾကီးဆန္႕က်င္ေနတာေတြရျပီ။၂၀၁၁ခုႏွစ္ၾသဂုတ္

လ၂၃ရက္ေန႕က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ပထမအၾကိမ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ဒုတိယပံုမွန္အ

စည္းအေ၀းပထမေန႕တြင္ေျပာၾကားခဲ့ေသာမိန္႕ခြန္းမ်ားအနက္မွ“ဒီကေန႕၊ဒီအခ်ိန္က်ြန္

ေတာ္တို႕ႏိုင္ငံမွာျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးကတစ္ခဲနက္ေထာက္ခံအတည္ျပဳေပးထားတဲ့

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒရွိပါတယ္။ဒီဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရထြက္ေပၚလာျပီျဖစ္တဲ့အ

စိုးရရွိေနပါတယ္။အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းေရးမ႑ိုဳင္ျဖစ္တဲ့လႊတ္ေတာ္အရပ္ရပ္ရွိေနပါျပီ။

သီးျခားတည္ရွိေနတဲ့တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္၊ရွိေနပါျပီ။စတုတၱမ႑ိဳင္ျဖစ္တဲ့မီဒီယာ

ေတြပိုမိုဖြံျဖိဳးလာေနျပီျဖစ္ပါတယ္။ဒီအေျခအေနေတြကိုမယံုၾကည္ေသးတဲ့သူေတြယံု ၾကည္လာေအာင္၊မျမင္ၾကေသးတဲ့သူေတြကိုကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်ျမင္ေတြ႕လာေအာင္

ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းနဲ႕လက္တြဲပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားဖို႕ကၽြန္ေတာ္တို႕အသင့္

ရွိေနပါတယ္။ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕အခြင့္အေရးေတြကိုမွန္မွန္ကန္

ကန္ဥပေဒနဲ႕အညီေပးအပ္ႏုိင္ေအာင္ၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနျပီျဖစ္ပါတယ္”။သမၼတၾကီး

ကဖြံျဖိဳးတိုးတက္လာတဲ့မီဒီယာအေပၚလက္ခံျပီးဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေတာ္ကိုထူေထာင္ရာမွာ

မီဒီယာကိုစတုထၱမ႑ိဳင္အျဖစ္ရပ္တည္ခြင့္ေပးထားခဲ့ျပီးျဖစ္ပါတယ္။သို႕ေသာ္ျမန္မာႏိုင္ငံမီ ဒီယာေလာကမွာလြတ္လပ္စြာေတြးခြင့္၊လြတ္လပ္စြာေရးခြင့္၊လြတ္လပ္စြာကြဲလြဲခြင့္၊

စေသာမီဒီယာႏွင့္ဆိုင္ေသာလြတ္လပ္အခြင့္အေရးမ်ားအထင္အရွားေပ်ာက္ဆံုးေန

သည္ကိုThe  Voice  ႏွင့္ Envoyဂ်ာနယ္တို႕အကန္႕အသတ္မရွိယာယီပိတ္သိမ္းျခင္းခံ

ရျခင္းကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္သိႏိုင္ပါတယ္။စာေပလြတ္လပ္ခြင့္ကိုစာေပစီစစ္ေရး၊ျပန္

ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာနမွက်န္ခဲ့ျပီျဖစ္ေသာေခတ္ေဟာင္းမွစနစ္ေဟာင္းအတိုင္းကိုင္တြယ္

ေနဆဲကာလဆိုတာကိုမီဒီယာေလာကသားမ်ားျဖစ္ေသာသတင္းသမားေတြသတိထား

ိုသင့္ျပီ။ျပည္သူမ်ားသိသင့္ေသာသတင္းမ်ားကိုေရးသားတင္ျပခြင့္မရျခင္း၊စာျဖင့္ေျပာျပ

ခ်င္သည္မ်ားကိုေျပာျပခြင့္မရျခင္းသည္မီဒီယာေလာကအတြက္မ်ိဳသိပ္စိတ္ကိုျဖစ္ေပၚ

ေစသည္။မ်ိဳသိပ္ေအာင့္ထားျခင္းမ်ားလွ်င္စိတ္ဓါတ္ဖြံျဖိဳးတိုးတက္မႈကိုကေမာက္ကမျဖစ္

၍ယိမ္းယိုင္သြာေစသည္ဟူေသာကမၻာေက်ာ္ဒသာနိကေဗဒပညာရွင္ဘာထရမ္ရပ္ဆဲလ္

(BERTRANDRUSSELL)ဧ။္ယံုၾကည္မႈအတိုင္းပင္မ်ိဳသိပ္မႈ၊ဖိစီးမႈမ်ားလြန္းလွ်င္မီဒီယာ

ေလာဖြံျဖိဳးတိုးတက္မႈယိမ္းယိုင္၍အမွန္တရားမ်ားေပ်ာက္ဆံုးျပီးအမွန္တရားကိုမေဖာ္ျပရဲ

ေတာ့တဲ့အမွားဦးေဆာင္ေသာမီဒီယာေလာကျဖစ္သြားႏိုင္သည္။(၁.၈.၂၀၁၂)ေန႕လည္

(၃)နာရီအခ်ိန္တြင္စာေပစီစစ္ေရးမွအမိန္႕အာဏာျဖင့္Envoyဂ်ာနယ္မွတင္ထားေသာ

Envoyအင္တာနက္ဂ်ာနယ္၀က္(ဘ)ဆိုက္ကိုပါပိတ္ခိုင္းသျဖင့္၀က္(ဘ)ဆိုက္ပိတ္ေပး

လိုက္ရသည္ကိုသိရွိခဲ့ရသည္။ဒီအေျခအေနေတြကိုမယံုၾကည္ၾကေသးတဲ့သူေတြလည္း

ယံုၾကည္လာေအာင္၊မျမင္ၾကေသးတဲ့သူေတြကိုလည္းကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်ျမင္ေတြ႕လာ

ေအာင္ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းနဲ႕လက္တြဲပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆိုတဲ့သမၼတ

ၾကီးရဲ႕ရည္မွနး္ခ်က္ေတြကိုစာေပစီစစ္ေရးကအေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးေနသလားမသိ

ပါ။၎တို႕ဧ။္အာဏာမွာအြန္လိုင္းေပၚအထိက်ယ္ျပန္႕သည္ကိုသိရွိနားလည္ထားရန္လို

ေပသည္။ကမၻာမွာျမန္မာေဟ့လို႕မေၾကြးေၾကာ္ႏိုင္ေသးေပမယ့္ျမန္မာမွာကမၻာကဖန္တီး

ထားတဲ့ကမၻာ့နည္းပညာအေပၚအထိၾသဇာေညာင္းတယ္ဆိုတာလက္ခံေပးၾကပါ။ေျပာင္း

လဲတိုးတက္လာပါျပီဆိုတဲ့ျမန္မာမီဒီယာေလာကအေၾကာင္းကိုစဥ္းစားရင္းေတြးရင္းျဖင့္

ေမးခြန္းမ်ားစြာေပၚလာခဲ့ရေလသည္။

 

About silver hero

silver hero has written 19 post in this Website..

   Send article as PDF