ေလာဘဆိုတာ လိုခ်င္တာတိုင္းဟေလာဘဆိုတာ လိုခ်င္တာတိုင္းဟာေလာဘမဟုတ္ပါဘူး။ လိုခ်င္တာက တရားသျဖင္ ့လို ခ်င္တာနဲ႔ မတရားသျဖင့္လိုခ်င္တာလို႔ ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။ တရားသျဖင့္လိုခ်င္တာဟာ ေလာဘမဟုတ္ပါဘူး သမၼာအာဇီ၀ ပြားမ်ားက်င့္ သံုးရမယ္အရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိုေလာဘဆိုၿပီး သြားပယ္လိုက္ရင္ အက်ိဳးနည္း ၾကမွာေပါ့။ မတရားသျဖင့္လိုခ်င္တာကသာ ေလာဘျဖစ္တာပါ။ အဲ့ဒါကိုသာပယ္ရ မွာပါ။ မသိေတာ့လိုခ်င္တာတိုင္းကိုပယ္ရမွာလို႔ထင္ေနၾကတယ္။ပယ္ကလည္းမပယ္ႏိုင္ေတာ့အခက္ၾကံဳၾကရတာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္အခက္မၾကံဳရေအာင္ မတရားသျဖင့္ လိုခ်င္တာကသာေလာဘ ျဖစ္တယ္လို႔ အသိေပးလိုက္ရပါတယ္။ ေလာဘဆိုတာ လိုခ်င္တာတိုင္းဟာေလာဘမဟုတ္ပါဘူး။ လိုခ်င္တာက တရားသျဖင္ ့လို ခ်င္တာနဲ႔ မတရားသျဖင့္လိုခ်င္တာလို႔ ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။ တရားသျဖင့္လိုခ်င္တာဟာ ေလာဘမဟုတ္ပါဘူး သမၼာအာဇီ၀ ပြားမ်ားက်င့္ သံုးရမယ္အရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိုေလာဘဆိုၿပီး သြားပယ္လိုက္ရင္ အက်ိဳးနည္း ၾကမွာေပါ့။ မတရားသျဖင့္လိုခ်င္တာကသာ ေလာဘျဖစ္တာပါ။ အဲ့ဒါကိုသာပယ္ရ မွာပါ။ မသိေတာ့လိုခ်င္တာတိုင္းကိုပယ္ရမွာလို႔ထင္ေနၾကတယ္။ပယ္ကလည္းမပယ္ႏိုင္ေတာ့အခက္ၾကံဳၾကရတာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္အခက္မၾကံဳရေအာင္ မတရားသျဖင့္ လိုခ်င္တာကသာေလာဘ ျဖစ္တယ္လို႔ အသိေပးလိုက္ရပါတယ္။ ာေလာဘမဟုတ္ပါဘူး။ လိုခ်င္တာက တရားသျဖင္ ့လို ခ်င္တာနဲ႔ မတရားသျဖင့္လိုခ်င္တာလို႔ ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။ တရားသျဖင့္လိုခ်င္တာဟာ ေလာဘမဟုတ္ပါဘူး သမၼာအာဇီ၀ ပြားမ်ားက်င့္ သံုးရမယ္အရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိုေလာဘဆိုၿပီး သြားပယ္လိုက္ရင္ အက်ိဳးနည္း ၾကမွာေပါ့။ မတရားသျဖင့္လိုခ်င္တာကသာ ေလာဘျဖစ္တာပါ။ အဲ့ဒါကိုသာပယ္ရ မွာပါ။ မသိေတာ့လိုခ်င္တာတိုင္းကိုပယ္ရမွာလို႔ထင္ေနၾကတယ္။ပယ္ကလည္းမပယ္ႏိုင္ေတာ့အခက္ၾကံဳၾကရတာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္အခက္မၾကံဳရေအာင္ မတရားသျဖင့္ လိုခ်င္တာကသာေလာဘ ျဖစ္တယ္လို႔ အသိေပးလိုက္ရပါတယ္။

About ေမာင္ ဓုဝ

ေမာင္ ဓုဝ has written 5 post in this Website..

   Send article as PDF