ယဥ္ေက်းမႈ ေတြ ကူးလူးယွက္ႏြယ္လာရာ က အထူးသျဖင့္ westernization ေၾကာင့္                  ကမ ၻာၾကီးမွာ  ေနာင္နွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ေလာက္ဆိုလွ်င္ အေနာက္ယဥ္ေက်းမႈ လႊမ္း မိုးျပီး ျဖစ္ေလာက္ ပါျပီ။ယဥ္ေက်းမႈ ကျပားမ်ား ( ဖားတပိုင္းငါးတစ္ပိုင္း ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ) subculture ေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ အသြင္သစ္သို႔ ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္          ( cultural evolution ) ယဥ္ေက်းမႈ ေတာ္လွန္ေရး ( cultural revolution ) ျဖစ္ေပၚလာ နုိင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းနုိ္င္ပါသည္။ ေနရာမ်ားက်ံဳ ႔ လာျခင္း နွင့္ ကမ ၻာလံုး ျခံဳ ျခင္း ( globalization) ျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးမ်ားတြင္ ေကာင္းျခင္း ( advantages ) နွင့္ ဆိုးက်ိဳး ( disadvantages ) တို႔ ဒြန္တြဲလာမည္ကို လူသားတို႔ ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းျပင္ဆင္ ထားသင့္ ၾကပါသည္။

အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီ ( nationalism ) မ်ား၊ ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲ၀ါဒီမ်ား ( conservatism ) နွင့္ ရိုးရာ ကိုျမတ္နို္းေသာ ၀ါဒီမ်ား ( traditionalism ) က တစ္ဖက္ ေခတ္မွီ၀ါဒီ မ်ား (modernism ) မ်ား၊ ေခတ္လြန္၀ါဒီ ( post-modernism ) မ်ား က တစ္ဖက္ ထို႔အျပင္… ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းေနာက္သို႔ လိုက္သူမ်ား..( floaters ) မ်ားဟူ၍ လည္း ၾကားညွပ္၍ ပါနုိ္င္ပါေသးသည္။ ဘာသာေရးနွင့္ အမ်ိဳးသားေရး အေျခခံ မ်ား နွင့္ ေခတ္ ေရ စီး ေၾကာင္းေနာက္လိုက္ေနသူမ်ား အၾကားတြင္ ျပႆနာ မ်ား ပ႗ိပကၡ မ်ားသည္ သည္ ထက္ သည္ ထက္ ပိုိ၍ ပို၍ ၾကီးမားလား စရာ အေၾကာင္းသာရွိေတာ့သည္။

ေခတ္မီ ပညာေရးဟု ေခၚဆိုအပ္ေသာ သိပၸံပညာသည္ လူတို႔၏ ယံုၾကည္ သက္ ၀င္ စိတ္ ကို အနည္းနွင့္ အမ်ား ခ်ိမ္းေျခာက္ေနရကား ထိုပညာရပ္မ်ားကို တစ္ခ်ိဳ ႔ေသာတိုင္းျပည္မ်ားတြင္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအျဖစ္မွ တာျမစ္ထားသည္ ဟု လည္းၾကားသိရပါသည္။ အေမရိကန္ နုိင္ငံ တြင္ မူလူအုပ္စုတစ္စုက ေခတ္မီ အသံုးအေဆာင္မ်ားအား မသံုးစြဲေရး ဟူေသာ ခံယူခ်က္ကို ခံယူလွ်က္ ေခတ္ေပၚပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ေသာ အရာမွန္သမွ်ကို မသံုးစြဲဘဲ ၊ ဟိုးေရွးယခင္က သံုး စြဲခဲ့ၾကေသာ ႏြားတပ္၊ ကြ်ဲတပ္ယဥ္မ်ား ၊ ေျမအိုး၊သစ္သား ပစၥည္းမ်ား အစ ရွိသည္တို႔ကို သာ သံုးစြဲေသာ အုပ္စုတစ္စု ရွိေၾကာင္းကို လည္း ဖတ္ခဲ့မွတ္ခဲ့ဖူးပါသည္။ ( American Mosaic – Special English Program -VOA ) www.dynEd.com မွာရွာေဖြေလ့လာနုိင္ပါသည္။ ၄င္းတို႔ အဆိုအရ သဘာ၀အေပၚတြင္သာအားျပဳ၍ ေနထိုင္ျခင္းသည္သက္တမ္းပို၍ ရွည္ သည့္ အျပင္ မတရားမႈ ဒုစရိုက္မ်ားလည္းနည္းပါးေစသည္။ ပတ္၀န္းက်င္ ေလထုနွင့္ ေရထု ညစ္ညမ္းမႈမွလည္း ကာကြယ္ေစနုိင္သည္ ဟု ဆိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုမွ် ေလာက္ အထိ ေခတ္ ေနာက္ျပန္ဆြဲေနပါကလည္း လူ႔ဂြစာမ်ား ( cynic မ်ား ) ဟု အေခၚခံရဖြယ္ သာရွိ ပါသည္။

လူတို႔၏ အလုိဆႏၵ သည္ အတိုင္းမသိ မ်ားျပား ျပီး အဆံဳးမရွိ က်ယ္ျပန္႔လွ ရ ကား လူသားတို႔ ကိုယ္တိုင္ နည္းေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ တီထြင္ၾကံဆျခင္းျဖင့္ တိုးတက္ထြန္းကားလာခဲ့ရပါသည္။ လူေနထိုင္စားေသာက္မႈ အဆင့္အတန္း ( living standard )၊ သက္ေတာင့္သက္သာ ဇိမ္ခံနုိင္မႈ သို႔မဟုတ္ စည္းစိမ္ယစ္မူးရာပစၥည္း  ( luxuries ) မ်ား ၊ မေရမတြက္နိုင္ေအာင္ ပင္.. အသစ္အသစ္မ်ားေပၚထြက္လာျပီး လူတို႔ကို ပိုမို ဆိုး၀ါးေသာ အလိုဆႏၵ ( lust )မ်ားျဖစ္ေပၚ ေစသည္ကိုမူ မျငင္းဆန္နုိင္ပါေခ်။

ကြ်န္ေတာ္သည္ အဆိုးျမင္၀ါဒီ ( criticism )အျဖစ္မွ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ေစာင္းေပးေျပာဆို ေနသူ အျဖစ္ျမင္ျခင္းခံရသည္ ထက္..အဆင့္အတန္းရွိေသာ အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္ ၀ါဒီ တစ္ ေယာက္ အျဖစ္သာ ျမင္ေစလိုပါသည္။ သို႔ေသာ္..သတိဟူသည္မွာ ပိုသည္ ဟုမရွိရ ကား ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေန႔စဥ္လူေနမႈ ဘ၀ တြင္ ေအးခ်မ္းသာယာစြာေနထိုင္နုိင္ဖို႔ ေရွာင္သင့္သည္ မ်ား ကိုေတာ့ ေရွာင္ ရမည္ ့ အေၾကာင္းသာ အဓိက ထားေျပာလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၁- လက္မထပ္မီ အတူေနစနစ္ ( living together )

ဘာသာတရားတိုင္းက သူတပါးသားပ်ိဳသမီးပ်ိဳမ်ားကို ျပစ္မွားမႈ မျပဳၾကရန္တားျမစ္ ထားလင့္ ကစား ဤစနစ္သည္ တစ္ကမ ၻာလံဳးသို႔ လွ်င္ျမန္စြာျပန္႔ပြားလွ်က္ ရွိၾကေပသည္။ ဆန္႔က်င္ ဖက္လိင္ ၏ အထိအေတြ႔ တြင္ သာယာတတ္ေသာ ပုထုဇဥ္ လူသားမ်ားအေနျဖင့္..လြတ္လပ္ ပြင့္လင္းေသာ ေခတ္ကာလ ၾကီးတြင္..တိတ္တခိုးေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ေျပာင္ေျပာင္တင္း တင္းေသာ္လည္း ေကာင္း တြဲသြားတြဲလာ ေနထုိင္လာ လွ်က္ရွိၾကေပသည္။ဥေရာပ နွင့္ အေမရိကန္ စေသာ အေနာက္ နုိင္ငံမ်ားမွ ဆင္းသက္လာေသာ ထိုယဥ္ေက်းမႈ သည္ … ယခု အခါ အေတာ္ပင္ျပန္႔ပြားလွ်က္ ရွိေနေပေတာ့သည္။ ထိုကိစၥသည္ ေကာင္းသေလာ မေကာင္း သေလာ ဟူေသာေမးခြန္းမွာ…စဥ္းစားတတ္သူအဖို႔ အလြန္ပင္ ေျဖရခက္ေသာ ေမးခြန္းပင္ ျဖစ္ ပါသည္။ မက္ခ္ဆစ္ဇမ္ ( Maxim ) မ်ား၊ ကြန္ျမဴနစ္ဇမ္ ( communism ) မ်ား၊ ျဖစ္တည္မႈ ပဓာန ၀ါဒီမ်ား (existentialism ) မ်ား။ လူသားဗဟိုျပဳ၀ါဒ ( humanism ) မ်ား နွင့္ ရုပ္၀ါဒီ ( materialism )တြင္ လူသည္ လူသာျဖစ္ျပီး၊ လူသားသည္ အရာရာ အားလံဳးကို ဖန္တီးျပီး ဖ်က္ ဆီးသည္ ဟု ယူဆ ထားရကား။ ၄င္းတို႔အတြက္မူ ဥပေဒ မ်က္ကြယ္၌ အားလံုးသည္ လုပ္ သင့္သည္ ခ်ည္းပင္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒကို လက္တစ္လံုးျခားသည္ လည္းရွိပါသည္။

အစၥလမ္ သည္ ဘာသာတစ္ရားအားလံဳးထဲတြင္ အတင္းၾကပ္ဆံုးဘာသာတရားျဖစ္ပါသည္။ အစၥလမ္ ၏ ကိုရမ္ က်မ္းကို မြတ္စလင္တို႔ အသက္ထက္ ျမတ္နုိ္းတန္ဖိုးထား လိုက္နာၾက ပါ သည္။ မြတ္စလင္တို႔၏ အယူ၀ါဒတြင္ မုဆိုးမေသာ္လည္းေကာင္း ၊ သူေတာာင္းစားမ ၊ ကြ်န္မ ေသာ္လည္းေကာင္း ေကာင္းမြန္စြာေကြ်းေမြးေစာင့္ေရွာက္ ထားျခင္းအားျဖင့္..လက္ ထပ္ယူခြင့္ေပးထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ လက္မထပ္မီ အတူေနျခင္းကိ ုမူ အစၥလမ္ တြင္ ခြင့္ျပဳထားသည္ ဟု မၾကားသိရေခ်။သို႔ေသာ္ မ်ားစြာေသာ ေခတ္ပညာ တတ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ဤကိစၥကို အထူးတလယ္ ပင္ စဥ္းစားစ ရာ ဟု ထင္လာေတာ့ဟန္ မတူေခ်။ဗုဒၶ ဘာသာနွင့္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာတို႔တြင္မူ သူတစ္ပါး သား၊ သမီး၊သားမယားကို စိတ္ျဖင့္ပင္ မျပစ္မွားသင့္ေၾကာင့္ တာျမစ္ထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုဘာ သာ၀င္မ်ားကလည္း စိတ္ကြယ္ရာ ၊ ဆိတ္ကြယ္ရယ္ တို႔တြင္ ထင္ရာလုပ္ေနၾကပါေတာ့ သည္။ ထိုကိစၥ မွာဥပေဒ ျပႆနာ အရပ္ရပ္ကို ဖန္တီးေစေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္သည္ကို လူတိုင္းသိရွိနားလည္ ထားျပီးလည္းျဖစ္ပါသည္။

၂-ရာဇ၀တ္မႈမ်ား

လူေကာင္းလူဆိုးခြဲျခားရာတြင္ ၄င္းတို႔၏ အ၀တ္အစားကို ၾကည့္ျပီးခြဲျခားရံုျဖင့္မရျခင္းကို လူတိုင္းသိပါသည္။ သို႔ေသာ္.. မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈျမင့္တက္လာျခင္း၊ မိန္းမပ်က္မ်ားေခတ္စားလာျခင္း၊ ဇိမ္ခန္း(အနွိပ္ခန္း)၊နုိ္က္ကလပ္ မ်ားထြန္းကားလာ ျခင္း ၊ ေသာက္စားေပ်ာ္ပါးစရာ ယမကာမ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳး ေပၚထြက္လာျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပားမႈမ်ား၊ လူကုန္ကူးမႈမ်ား၊ ခိုးဆိုးလုယက္မႈ။လူသတ္မႈ၊ မုဒိန္းမႈ၊ လာဘ္စားမႈ ၊ စသည္ျဖင့္ မ်ားျပားလွစြာေသာ ဒုစရိုက္မ်ားကို က်ဴးလြန္ရန္ ၀န္မေလးလာျခင္းကဲ့သို႔  တစ္နွစ္ထက္တစ္နွစ္ ပိုမိုမ်ားျပားလာခဲ့ပါသည္။ မိမိတို႔ ျပဳမူလိုက္ေသာ အမႈ ကိစၥတိုင္းသည္ လူမသိသူမသိ ျပီးဆံုးသြား ပါက..မည္သို႔ မွ် ျပႆနာမရွိနုိင္ဟု ယံုၾကည္ေနျခင္း ေၾကာင့္လည္း ထိုျပႆနာမ်ားျဖစ္ပြားလာရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကေသာ္လည္း ေကာင္း တရားမွ်တစြာေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ( အျပစ္ရွိရင္ ရွိသလို၊ မရွိရင္ မရွိသလို ) ေနာင္တြင္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခံရမည္ ။( တရားစီရင္ျခင္းေန႔ Judgement Day ) ကိုျဖတ္သန္းသြားရဦးမည္ ဟု ယံုၾကည္ေန၍ ျဖစ္ေစ။ ငရဲမင္း ( lord of Death ) က စစ္ေဆးျပီး အျပစ္ရွိသူတို႔ကို ငရဲ ျပည္ ကိုပို႔မည္ ဟု ယံုၾကည္ေန၍ ျဖစ္ေစ ၊ အမွန္ပင္ မေကာင္းမႈ ဒုစရိုက္ျမင့္တက္လာသည့္ နႈန္းကိုေလွ်ာ့က် ေစနုိင္ပါသည္။

၃-ကိုယ္က်င့္တရား

ဘာသာမဲ့မ်ားသည္ တစ္ေန႔တစ္ျခား ကမ ၻာအနွ႔ံအျပားတြင္ မ်ားျပားလာေနခဲ့ပါသည္။ ဘာသာမဲ့ လူ႔ယဥ္ေက်း ပညာတက္ မ်ား ရွိသက့ဲသို႔ ဘာသာေရးေက်ာင္းမ်ားျဖင့္ မနီးစပ္ေသာေၾကာင့္ ၄င္း၊ အစြန္႔အပစ္ခံ၊လူတန္းစားမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း စည္းလြတ္ ၀ါးလြတ္ ဆိုး၀ါးေသာင္းက်န္းေနၾကေသာ ဘာသာမဲ့မ်ားကလည္း ဒုနွင့္ေဒးပင္ျဖစ္ပါသည္။မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ … အသိတရားဟူသည္ အလကားေန ရင္းေတာ့ အလုိလိုေပၚထြက္ မလာနုိင္ပါေခ်။ ဘ၀ ၏ ခါးသီးမႈ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား၊ နစ္နာမႈ မ်ားမွ တရားရ၍ လည္းေကာင္း ။ ဘာသာေရး စာေပ မ်ားကို ေလ့လာဖတ္ရႈ မွတ္သားျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ သိေသာ တတ္ေသာ ပညာ၀ါရွိေသာ လူၾကီးသူေကာင္း ၊ မ်ားကို ခ်ဥ္းကပ္ေလ့လာ ၍ လည္းေကာင္း ဆင္ျခင္နုိင္မႈ စြမ္းအား တိုးတက္လာျပီး ၊ အမွားနည္းလာမည္ျဖစ္ကာ … ေအးခ်မ္းသာယာေသာ ကမ ၻာၾကီးကို တည္ေဆာက္ နုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပ ရပါသည္။

 

 

 

 

 

About သုရွင္

သု ရွင္ has written 44 post in this Website..

ကြ်န္ုပ္ေရး၍ ကြ်နု္ပ္ဆိုသံ အမွန္ဟူ၍ ကြ်န္ုပ္မဆို...။ ကြ်န္ုပ္စပ္၍ ကြ်နု္ပ္ဖြဲ႔သီျမတ္လွျပီဟု ကြ်န္ုပ္မယူ..။ တိုင္းတိုင္းျပည္သူ လူဟူသမွ် ကုိယ့္ျမင္ကိုယ့္ေတြး..ကိုယ့္အေရးကို ကိုယ္တိုင္ဆံုးျဖတ္ မွတ္ခ်က္ေပးေစ။ မွတ္ခ်က္ဟူသမွ် က်ိဳးရွိလွဟုလည္း ကြ်န္ုပ္မျမင္..မထင္ပါေသး။ ထိုမွတ္ခ်က္မ်ိဳး ေၾကာင္းက်ိဳးမွန္ကန္ ယုတၱိတန္မွ..ကြ်ုုန္ုပ္ကိုးစား.. တန္ဖိုးထားမည္...ကြ်န္ုပ္သစၥာတည္း။ သုရွင္

   Send article as PDF