ဘိုးဘြားလက္ထက္က ေဆာက္နင့္ျပီးသားေရကာတာၾကီးေတြ

ေတာ္ေတာ္ခိုင္ခံ့ေတာင့္တင္းတာပါ

Teufenbachweiher  ေရကာတာ

၁၈၉၅ ကျပီးလို႕ ၁၁၇ ႏွစ္ ေတာင္ၾကာခဲ့ပါျပီ၊  

   

Swiss Committee on Dams – Dam Form

http://www.swissdams.ch/Dams/damForm/default_e.asp?ID=146

LES BARRAGES SUISSES-TALSPERREN IN DER SCHWEIZ-DAMS IN SWITZERLAND

http://www.jcr-photos.ch/414184/414205.html

Le Chalet  ေရကာတာ  

၁၈၉၅ ကျပီးလို႕ ၁၁၇ ႏွစ္ ေတာင္ၾကာခဲ့ပါျပီ၊    

 

Swiss Committee on Dams – Dam Form

http://www.swissdams.ch/Dams/damForm/default_e.asp?ID=152

Gübsensee West  ေရကာတာ

၁၉၀၀ ကျပီးလို႕ ၁၁၂ ႏွစ္ ေတာင္ၾကာခဲ့ပါျပီ၊ 

Swiss Committee on Dams – Dam Form

http://www.swissdams.ch/Dams/damForm/default_e.asp?ID=137

Gübsensee Ost ေရကာတာ 

 

၁၉၀၀ ကျပီးလို႕ ၁၁၂ ႏွစ္ ေတာင္ၾကာခဲ့ပါျပီ၊ 

Swiss Committee on Dams – Dam Form

http://www.swissdams.ch/Dams/damForm/default_e.asp?ID=102

List ေရကာတာ

၁၉၀၁ ကျပီးလို႕ ၁၁၁ ႏွစ္ ေတာင္ၾကာခဲ့ပါျပီ၊

Swiss Committee on Dams – Dam Form

http://www.swissdams.ch/Dams/damForm/default_e.asp?ID=139

 LES BARRAGES SUISSES-TALSPERREN IN DER SCHWEIZ-DAMS IN SWITZERLAND

http://www.jcr-photos.ch/414121/414142.html

Muslen ေရကာတာ

၁၉၀၈ ကျပီးလို႕ ၁၀၄ ႏွစ္ ေတာင္ၾကာခဲ့ပါျပီ၊        

 

Swiss Committee on Dams – Dam Form

http://www.swissdams.ch/Dams/damForm/default_e.asp?ID=90

LES BARRAGES SUISSES-TALSPERREN IN DER SCHWEIZ-DAMS IN SWITZERLAND

http://www.jcr-photos.ch/55125/413932.html

 

Simmenporte ေရကာတာ

   


၁၉၀၈ ကျပီးလို႕ ၁၀၄ ႏွစ္ ေတာင္ၾကာခဲ့ပါျပီ၊        

 

Swiss Committee on Dams – Dam Form

http://www.swissdams.ch/Dams/damForm/default_e.asp?ID=123

Arniboden Süd  ေရကာတာ

 

၁၉၁၀ ကျပီးလို႕ ၁၀၂ ႏွစ္ ေတာင္ၾကာခဲ့ပါျပီ၊        

 

Swiss Committee on Dams – Dam Form

http://www.swissdams.ch/Dams/damForm/default_e.asp?ID=161

LES BARRAGES SUISSES-TALSPERREN IN DER SCHWEIZ-DAMS IN SWITZERLAND

http://www.jcr-photos.ch/54852/650948.html

 

Rhodannenberg   ေရကာတာ

 


၁၉၁၀ ကျပီးလို႕ ၁၀၂ ႏွစ္ ေတာင္ၾကာခဲ့ပါျပီ၊        

 

Swiss Committee on Dams – Dam Form

http://www.swissdams.ch/Dams/damForm/default_e.asp?ID=86

 

Lago Bianco Süd ေရကာတာ

 

၁၉၁၂ ကျပီးလို႕ ႏွစ္ ၁၀၀ ေတာင္ၾကာခဲ့ပါျပီ၊        

 

Swiss Committee on Dams – Dam Form

http://www.swissdams.ch/Dams/damForm/default_e.asp?ID=97

LES BARRAGES SUISSES-TALSPERREN IN DER SCHWEIZ-DAMS IN SWITZERLAND

http://www.jcr-photos.ch/52532/554311.html

Lago Bianco Nord  ေရကာတာ


၁၉၁၂ ကျပီးလို႕ ႏွစ္ ၁၀၀ ေတာင္ၾကာခဲ့ပါျပီ၊    

   

Swiss Committee on Dams – Dam Form

http://www.swissdams.ch/Dams/damForm/default_e.asp?ID=151

About Kyaemon

Kyae Mon has written 715 post in this Website..

Likes to post news and educational items.

   Send article as PDF