ေတာင္ကုတ္အႀကမ္းဖက္သမားမ်ားလူသတ္မွဳအားယေနထိအေရးမယူခဲ့ပါ၊ဘဲစံုစမ္းေရး
ေကာ္မရွင္ဖြဲကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္းယေနထိမည္သို႔မွအေရးယူျခင္းမရွိသျဖင့္စိတ္ပ်က္
ေနၾကေၾကာင္းသံတမန္ေရးရာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေလ့လာသူမ်ားမွေျပာဆိုေနၾကပါသည္။တရား ဥပေဒစိုးမိုးမွဳမရွိျခင္း၊ဘက္လိုက္မွဳရွိျခင္း၊ဘာသာေရးဖိႏွိပ္မွဳရွိျခင္းကိုထင္ဟတ္ေဖၚျပေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုေနၾကပါသည္။
ေတာင္ကုတ္လူသတ္အၾကမ္းဖက္မွဳကို စံူစမ္းေရးေကာ္မရွင္ဖြင့္လွစ္ကာေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္
လည္း ယေနထိအေရးယူျခင္းမရွိခဲ့ ပါ၊ ယခုတဖန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးမွရခိုင္အေရးအခင္း
စံူစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ ခန္႕ထားစံုစမ္းခိုင္ျပန္ျပီဟုသိရွ္ိရပါသည္။ သို႕ေသာ္စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္
တြင္ ရခိုင္အေရးအခင္း ဖန္တီးသူဟု ႏိုင္ငံတ၀န္းလံုးက ယူဆ ေနေသာပါတီျဖစ္သည့္
RNDP ပါတီမွ ေအးေမာင္ တို႕အား ခန္႕ထားလိုက္ျခင္းျဖင့္ သူခိုးေခါင္းေဆာင္တင္ကာ
စံူစမ္းခိုင္းထားသလို႕ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိုမ်ားစြာစိတ္
ပ်က္မိေၾကာင္း ၀ါရင္ႏိုင္ငံေ၇းသမားမ်ားကေျပာဆိုေနၾကပါသည္။
စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္၏အစီရင္ခံစာေလးကို ဖတ္ရံုမွ်ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတရားဥပေဒစိုးမိုး
ေရးုျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္းတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္ ဆူပူ ပ႗ိပကၡ အတြက္ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရး ေကာ္္မရွင္ကို အစုိးရက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂတ္စ္လ ၁၇ ရက္ေန႕တြင္ ဖြဲ႕စည္းေပးလိုက္ျပီ ျဖစ္သည္။

ဖြဲ႕စည္းရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ရံုးက ယခုလို အမိန္႕ ထုတ္ျပန္သည္။

ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရံုး

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

(အမွတ္၊ ၅၈/ ၂၀၁၂)

၁၃၇၄ခုႏွစ္၊ ဒုတိယ၀ါဆိုလျပည့္ေက်ာ္ ရက္

(၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၇ရက္)

စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းျခင္း

၁။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ေမလႏွင့္ ဇြန္လအတြင္း၌ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ထိခိုက္ပ်က္ျပား ေစသည့္ လူစုလူေ၀းျဖင့္ ဥပေဒမဲ့ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ တိုက္ခိုက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ ပါသည္။ အဆိုပါ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္အမွန္ ေပၚေပါက္ေရး စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားတိုးတက္ေရး အၾကံျပဳရန္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆး ေရးေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႔စည္းတာ၀န္ ေပအပ္သည္။

(က)ေဒါက္တာမ်ိဳးျမင့္ (ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (ျငိမ္း)၊ သာသနာေရး၀န္ၾကီးဌာန ဥကၠဌ

(ခ) သိကၡေတာ္ရ ဆရာေတာ္ ဦးေက်ာ္ညႊန္႔ ဂ်ပ္ဆင္ဘုရားေက်ာင္း ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ အဖြဲ႔၀င္

(ဂ) သိကၡာေတာ္ရ ဆရာေတာ္ဦးေစာေ၀ၾကီး အတြင္းေရးမွဴး၊ ျမန္မာဘက္ (ပ္) တစ္(စ္) ကြန္ဗင္းရွင္း၊ အဖြဲ႔၀င္

(ဃ)ဦးသိန္းထြန္း စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းရွင္၊ အဖြဲ႔၀င္

(င) ဦးစိုးသိန္း (ခ) ေမာင္၀ံသ စာေရးဆရာ၊ အဖြဲ႔၀င္

(စ) ဦးသူရ (ခ) ဦးဇာဂနာ အႏုပညာရွင္၊ အဖြဲ႔၀င္

(ဆ) ဦးခြန္ထြန္းဦး ဥကၠဌ၊ ရွမ္းတိုင္း ရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ အဖြဲ႔၀င္

(ဇ) ေဒၚသန္းသန္းႏု ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ)၊ အဖြဲ႔၀င္

(စ်) ဦခင္ေမာင္ေဆြ ဥကၠဌ၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရ စီအင္အားစုပါတီ၊ အဖြဲ႔၀င္

(ည) ေဒါက္တာ ေအးေမာင္ ဥကၠဌ၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ အဖြဲ႔၀င္

(ဋ) ဦးေအးသာေအာင္ ဥကၠဌ၊ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီ၊ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္

(ဌ) ဦးကိုကိုၾကီး ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား အဖြဲ႔၊ အဖြဲ႔၀င္

(ဍ) ေဒါက္တာ ေဒၚယဥ္ယဥ္ႏြယ္ UNICEF အၾကီးတန္း အရာရွိ (ျငိမ္း)၊ အဖြဲ႔၀င္

( )ေဒါက္တာ ဆလိုင္းမူးက်ံဳးလ်ံ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒကြ်မ္းက်င္သူ၊ အဖြဲ႔၀င္

(ဏ) ဦးတင္ေအာင္မိုး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ဆိုင္ရာ ပညာရွင္၊ အဖြဲ႔၀င္

(တ) ဦေအာင္ႏုိင္ဦး အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၀င္၊ ဗဟုဖြံ႔ျဖိဳးေရးအဖြဲ႔၊ အဖြဲ႔၀င္

(ထ) ေဒၚ၀ါ၀ါထြန္း ဥကၠဌ၊ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး စီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ား အသင္း၊ အဖြဲ႔၀င္

(ဒ)ေဒၚ ဂ်ာနန္ အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ျငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္း၊ အဖြဲ႔၀င္

(ဓ) ဦးထြန္းေအာင္ခ်ိန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၊ အဖြဲ႔၀င္

(န) ဟာဂ်ီ ဦးညြန္႔ေမာင္သွ်ိ ဥကၠဌ၊ အစၥလာမ္ သာသနာေရးရာ ေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္၊ အဖြဲ႔၀င္

(ပ) ဟာဂ်ီ ဦးတင္ေမာင္သန္း အတြင္းေရးမွဴး၊ အစၥလာမ္ သာသနာေရးရာ ေကာင္စီခ်ဳပ္၊ အဖြဲ႔၀င္

(ဖ) ဟာဂ်ီ ဦးလွ၀င္း ဥကၠဌ၊ ျမန္မာမူဆလင္ အမ်ိဳးသားေရးရာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (မအဖ) ဌာနခ်ဳပ္၊ အဖြဲ႔၀င္

(ဗ) ဦးေက်ာ္ခင္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ ျမန္မာမႈဆလင္ အမ်ိဳးသားေရးရာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ အဖြဲ႔၀င္

(ဘ) ဟာဂ်ီ ဦးျမင့္ထြန္း ဥကၠဌ၊ ျမန္မာမူဆလင္လူငယ္မ်ား (ဘာသာေရး) အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ အဖြဲ႔၀င္

(မ)ဦးလွ၀င္း အတြင္းေရးမွဴး၊ ျမန္မာမူဆလင္ လူငယ္မ်ား (ဘာသာေရး) အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ အဖြဲ႔၀င္

(ယ) ေဒါက္တာ လွထြန္း အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ ၊ သနႏၱရဓမၼပါလက (ဟိႏၵဴအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ အဖြဲ႔၀င္

(ရ) ေဒါက္တာေက်ာ္ရင္လႈိင္ Myanmar Egress၊ အတြင္းေရးမွဴး

၂။ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္အမွန္ ေပၚေပါက္ေရး စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြား တိုးတက္ရန္အတြက္ သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္တကြ အၾကံျပဳတင္ျပရမည္-

(က)တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ပ်က္ျပားေစေသာ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား၊

(ခ)ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ေသဆံုးဒဏ္ရာရမႈမ်ား၊ ပ်က္စီးဆံုးရႈံုးမႈမ်ားႏွင့္ အျခားထိခိုက္မႈမ်ား၊

(ဂ)တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္း မႈရရွိေရးအတြက္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ေဆာင္ရြက္မႈ၊

(ဃ)ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မႈ၊

(င) ပဋိပကၡခ်ဳပ္ျငိမ္းေရးအတြက္ ေရတို၊ ေရရွည္ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ အခ်က္မ်ား၊

(စ)ကြဲျပားေသာ ဘာသာအယူ၀ါဒ ရွိသူမတူညီသည့္ လူမ်ိဳးစုမ်ားအၾကား ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊

(ဆ) ဥပေဒစိုးမိုးေရး အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊

(ဇ) စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈ ဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား။

၃။ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရံုးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔တို႔မွ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

၄။ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္သည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င္ထံုး ဥပေဒ ၊ သက္ေသခံဥပေဒ တို႔ႏွင့္အညီ စံုစမ္းစစ္ေဆး ႏိုင္သည့္အျပင္ သက္ေသမ်ား ဆင့္ေခၚျခင္း၊ စာရြက္ စာတမ္းမ်ား ေတာင္းေခၚျခင္းႏွင့္ လိုအပ္သည့္ ေနရာသို႔ သြားေရာက္ စစ္ေဆးျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္။ စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈ အစီရင္ခံစာကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼထံသို႔ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၇) ရက္ေန႔ေရာက္ တိုက္ ရိုက္အစီရင္ခံ တင္ျပရမည္။

(ပံု) သိန္းစိန္

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ

ျပည္ေထာင္စု သမၼျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

About sai saimg

sai saimg has written 4 post in this Website..

   Send article as PDF