လယ္ တီ ဆ ရာ ေတာ္ ဘု ရား ၾကီး သည္ ။ ရ ဟန္း ရွင္ လူ အ ေပါင္း တို ့အား ။ သံ သ ရာ ဒု ကၡ မွ ကြ်တ္ လြတ္ ရန္ ။ အ လင္း ၾကီး ငါး ပါး ႏွင့္ ။ ဓါတ္ ေၿခ ခံ ပါး က မၼ႒ာန္း ပၸါး နည္း တို ့ၿဖင့္ စီ ရင္ ေတာ္ မူ ေသာ – အ လင္း က်မ္း ။ ႏွင့္ ပ ဋိ စၥ သ မု ပၸါဒ္ အ က်ဥ္း ။ သံ ေ၀ ဂ ေလး ခ်ိဳး ၾကီး – စ တု ထၴ ပိုဒ္ တြင္ ပါ ရွိ ေသာ ။ ငါ တ လုံး နယ္ အ ဓိ ပၸါယ္ ဖြင့္ ဆို ထား ခ်က္ အား ။ ေဂ ဇက္ ရြာ စာ ခ်စ္ သူ တို ့အား ။ ဗ ဟု တ အ ၿဖစ္ ၿပန္ လည္ ေ၀ ငွ အပ္ ပါ သည္ ။

ငါ တ လုံး နယ္ ဆို သည္ ကား ။

ငါ – ဟူ ေသာ အ ကၡ ရာ တ လုံး ၏ က်င္ လည္ ရာ နယ္ ကို ဆို လို သည္ ။ ထို ငါ အ ကၡ ရာ သည္ ကား ။ သ မု ဒ ယ သ စၥာ တ ဏွာ မွ ထြက္ လာ ေသာ တ ဏွာ မွ တ ဏွာ ၏ တမ္း ခြန္ ေပ တည္း ။ မီး မွ ထြက္ ေသာ မီး ခိုး ကို မီး ၏ တမ္း ခြန္ ဆို သ ကဲ့ သို ့ ့တည္း ။
ကာ မ တ ဆဲ့ တ ဘုံ တြင္း ရွိ ခ ႏၶာ စု သည္ ကာ မ တ ဏွာ ဘန္ ဆင္း အုပ္ စိုး ေသာ ခ ႏၶာ စု ေပ တည္း ။ ရွဴ ပ တ ဆဲ့ ေၿခာက္ ဘုံ ရွိ ခ ႏၶာ စု ကို ရွဴ ပ တ ဏွာ ဘန္ ဆင္း အုပ္ စိုး မႈ ေပ တည္း ။ အ ရွဴ ပ ေလး ဘုံ ရွိ ခ ႏၶာ စု ကို အ ရွဴ ပ တ ဏွာ ဘန္ ဆင္း အုပ္ စိုး မႈ ေပ တည္း ။ အုပ္ စိုး ေၾကာင္း ကို လည္း မ ခံ ခ်င္ တတ္ ေသာ သူ တ ေယာက္ ကို ေၿခ ႏွင့္ တို ့၍ စမ္း ။ ငါ့ ကို ေၿခ ႏွင့္ တို ့ရာ သ ေလာ ဟု တို ့ရာ တိုင္း က ငါ့ အ ကၡ ရာ ေပၚ လ တၱံ ့။ မင္း စိုး ရာ ဇာ တို ့မွာ မိ မိ တို ့အုပ္ စိုး ရာ ႏိုင္ ငံ တြင္း ၀ယ္ ဘယ္ ေန ရာ ကို မ ဆို ႏိုင္ ငံ ၿခား မင္း တ ပါး တို ့က ထိ ပါး လာ ၿငား အံ့ ရာ ဇ မာန္ ငါ့ အ ကၡ ရာ ေပၚ လာ လ တၱံ ့။ ထို ့ေၾကာင့္ သုံး ဆယ့္ တ ဘုံ ကို ငါ တ လုံး နယ္ ဆို ေပ သည္ ။

သုံး သြယ္ ၿမဳံ သိုက္ ဆို သည္ ကား ။ ကာ မ ဘုံ တ သြယ္ ။ ရွဴ ပ ဘုံ တ သြယ္ ။ အ ရွူ ပ ဘုံ တ သြယ္ ေပ တည္း ။ ။ ၿမဴ မ ခ်န္ ဟူ သည္ ကား ။ ၿဖစ္ ဘက္ ပ်က္ ဘက္ စ ၾက ၀ ဠာ ကု ေဋ တ သိန္း ကို အ စု စု ထား ၍ ရွဴ ။ ။ တည္ ဆဲ က မၻာ မွ ေရွး အ န မ တ ဂၢ အ တိတ္ က မၻာ စု တြင္ တ ခု ခု ေသာ က မၻာ ႏႈိက္ စ ၾက ၀ ဠာ ကု ေဋ တ သိန္း ရွိ ေသာ ေရ ေၿမ ေတာ ေတာင္ စ ေသာ အ ၀ိ ညာ ဏ က ခ ႏၶာ ခဲ စု ။ လူ ေကာင္ နတ္ ေကာင္ ႏြား ေကာင္ ကြ်ဲ ေကာင္ ဆင္ ေကာင္ ၿမင္း ေကာင္ စ ေသာ သ ၀ိ ညာ ဏ က ခ ႏၶာ ခဲ စု သည္ ယ ခု ၿမဴ မွ် မ ရွိ ၿပီ ။

ဤ က မၻာ တြင္ လည္း ဤ အ ႏၱ ရ ကပ္ တြင္ လည္း အာ ယု ကပ္ ဟူ ေသာ အ သက္ တမ္း ၿခင္း ပိုင္း ၍ ရွဴ ။ အ သက္ တမ္း တြင္ လည္း တ ရာ တမ္း ၿဖစ္ လွ်င္ ေရွ ့တ ရာ ေနာက္ တ ရာ ပိုင္း ၍ ရွဴ ။ ။ ေရွ ့တ ရာ တြင္ အ စ စြာ ရွိ ေန ေသာ ခ ႏၶာ စု သည္ ။ ေနာ့ံ ေနာံ့ တ ရာ တို ့၌ ၿမဴ မွ် အ ၾကြင္း အ က်န္ မ ရွိ ၿပီ ။ အ ၿမဲ စ ေတ ၊ မ စဲ ေခြ် ဆို သည္ ကား ။ ဘယ္ အ ခ်ိန္ မွာ မ ဆို ဘယ္ အ ရပ္ မ်က္ ႏွာ ကို မ ဆို လက္ ညိဳး ထိုး လိုက္ လွ်င္ ထိုး ရာ တိုင္း ထိုး ရာ တိုင္း မွာ ပင္ လက္ ညိဳး တဲ့ ရာ အ ရပ္ မ်က္ ႏွာ ေသ ဆဲ သ တၱ ၀ါ အ န ႏၱ အ နႏၱ ထိုး မိ သည္ ခ်ည္း မည္ ၏ ။

အ မႈိက္ ကယ္ ၀ဋ္ ႏြယ္ ဆို သည္ ကား ။ ရာ ဂ မီး ။ ေဒါ သ မီး ။ ေမာ ဟ မီး ။ ဇာ တိ မီး ။ ဇ ရာ မီး ။ မ ရ ဏ မီး ။ ေသာ က မီး ။ ပ ရိ ေဒ ၀ မီး ။ ဒု ကၡ မီး ။ ေဒါ မ န ႆ မီး ။ ဥ ပ ယာ သ မီး ။ ဟူ ေသာ တ ဆဲ့ တ ပါး ေသာ မီး တို ့ ၏ ။ ေလာင္ စာ ေလာင္ သင္း ၿမက္ ထင္း အ မႈိက္ ေတြ သာ ၿဖစ္ ေခ် ၍ သုံး ဆဲ့ တ ဘုံ တြင္ လက္ ရွိ လက္ မဲ့ အ လုံး စုံ အ ကုန္ ကို အ မႈိက္ စု အ မႈိက္ ခဲ ေတြ ဆို ေပ သ တည္း ။

အ သက္ ရွိ ၿဖစ္ ေသာ ကိ ေလ သာ တ စု ။ ကံ တ စု ။ ၀ိ ပါက္ တ စု ။ သုံး စု ခြဲ ၍ အ ၀ိ ဇၹာ တ ဏွာ ဥ ပါ ဒါန္ ဤ သုံး ပါး သည္ ကိ ေလ သာ စု တည္း ။ သ ခၤ ါ ရ က မၼ ဘ ၀ ဤ ႏွစ္ ပါး သည္ ကံ စု တည္း ။ ၀ိ ညာဏ္ ၊ နာမ္ ရုပ္ ၊ သ ဠာ ယ တ န ၊ ဖ ႆ ၊ ေ၀ ဒ နာ ဤ ငါး ပါး သည္ ၀ိ ပါက္ စု တည္း ။ အ ၀ိ ဇၹာ ၊ တ ဏွာ ၊ ဥ ပါ ဒါန္ ရွိ လွ်င္ သ ခၤ ါ ရ က မၼ ဘ ၀ ဟု ဆို အပ္ ေသာ သု စ ရိုက္ ဒု စ ရိုက္ ၿဖစ္ ေပၚ ၿမဲ ။ သု စ ရိုက္ ဒု စ ရိုက္ ကံ မႈ ရွိ လွ်င္ ဘ ၀ သစ္ ေခၚ ရ ေသာ ၀ိ ပါက္ အ စု ဧ ကန္ ၿဖစ္ ေပၚ ၿမဲ ။ ၀ိ ပါက္ အ စု ၿဖစ္ ၿပန္ ၍ လူ ေကာင္ နတ္ ေကာင္ ၿဖစ္ ၿပန္ လွ်င္ ထို လူ ေကာင္ နတ္ ေကာင္ ကို အစြဲ ၿပဳ ၍ ကိ ေလ သာ အ စု ၿဖစ္ ေပၚ ၿမဲ ။ ငါ ငါ ဟူ ၍ ၎ ။ ငါ့ ဟာ ငါ့ ဟာ ဟူ ၎ ။ ငါ့ အ တၱ ငါ့ အ တၱ ဟူ ၍ ၎ ။ ငါ မင္း ၊ ငါ ပု ဏၰား ၊ ငါ သူ ေဌး ၊ ငါ သူ ၾကြယ္ ဟူ ၍ ၎ ၊ ငါ နတ္ ၊ ငါ သ ၾကား ၊ ငါ ၿဗ ဟၼာ ၊ ငါ ဣ တၳိ ၊ ငါ ပု ရိ သ ဟူ ၍ ၎ ။ ဤ သို ့စ သည္ ၿဖင့္ စြဲ လမ္း ေသာ ကိ ေလ သာ တို ့သည္ ဗာ လ ပု ထု ဇၹန္ တို ့မွ ဧ ကန္ ၿဖစ္ ေပၚ ၿမဲ ဟူ လို သည္ ။

ကိ ေလ သာ ရွိ ၿပန္ လွ်င္ လည္း ကံ အ စု ဧ ကန္ ၿဖစ္ ပြား ၿမဲ ။ ကံ အ စု ၿဖစ္ ပြား ၍ ထင္ ရွား ရွိ ၿပန္ လွ်င္ လည္း ဘ ၀ သစ္ ခ ႏၶာ သစ္ ဟူ ေသာ ၀ိ ပါက္ ေကာင္ ဧ က ႏၱ ေပၚ ၿမဲ ။ ၀ိ ပါက္ ေကာင္ ေပၚ ၿပန္ လွ်င္ လည္း သာ ယာ စြဲ လမ္း ေသာ ကိ ေလ သာ စု ဧ က ႏၱ ၿဖစ္ လာ ၿမဲ ။ ဤ သို ့အ မွန္ ေလး ခ်က္ ကို အ ပိုင္ သိ ေသာ ယ ထာ ဘူ တ ဥာဏ္ ကို မ ရ သ မွ် ကာ လ ပတ္ လုံး မ ရပ္ မ တည္ ဟူး ဟူး လည္ ၍ ေန ေသာ ေၾကာင့္ အ စု ၾကီး သုံး ပါး ကို ၀ဋ္ ႏြယ္ ဆို သည္ ။ ။ အ ၿဖစ္ မ စဲ ၊ အ သစ္ လဲ ၊ သဲ သဲ ၾကြယ္ ဟူ သည္ ကား ။ အ ေသ မီး က ၿမဴ မွ် မ က်န္ ေအာင္ အ တြင္ ေလာင္ ၍ လိုက္ ၿငား ေသာ္ လည္း စ ၾက ၀ ဠာ အ န ႏၱ ႏွင့္ အ ၿပည့္ အ ၿပည့္ ပင္ မ စဲ မ ၿပတ္ အ သစ္ သစ္ ၿဖစ္ ေပၚ ေၿပာင္း လဲ ၍ စ ၾက ၀ ဠာ အား လုံး အုံး အုံး သဲ သဲ အ ၿမဲ စည္ ပင္ ၿပည့္ ၾကြယ္ သည့္ သာ ၿဖစ္ ၏ ဟူ လို သည္ ။

အ ကယ္ မ ေထာက္ ၊ သူ က သာ ေမာက္ ေတာ့ ဆို သည္ ကား ။ ထို ကဲ့ သို ့စ ၾက ၀ ဠာ အ န ႏၱ လုံး ၿပည့္ ေအာင္ အ သစ္ အ သစ္ မ စဲ ေအာင္ ၿဖစ္ ပြား ၍ ေန ေသာ္ လည္း ။ သ ခၤါ ရ တို ့က ပို မို ၍ သြား ႏိုင္ သည္ မ ရွိ အ ေသ မီး က သာ ပို ေမာက္ လွ်က္ ရွိ ေတာ့ သည္ ဟူ လို ။
ၿဖစ္ သ မွ် ေသာ သ ခၤ ါ ရ တို ့မည္ သည္ ပ်က္ ၿခင္း လွ်င္ အ ဆုံး ရွိ ၾက ကုန္ ၏ ။ ပ်က္ ၿခင္း ကို လြန္ ၍ အ ၿမဲ တည္ ေန ႏိုင္ ေသာ သ ခၤ ါ တ ရား ဟူ ၍ တ စုံ တ ခု မွ် မ ရွိ ။ ေနာံ့ ေနာံ့ က မၻာ ၊ ဘန္ ဘန္ လာ လဲ ၊ အ စာ သူ ့တြင္ တ စု သာ ၀င္ ၾက ရ ဆို သည္ ကား ။ ေနာံ့ ေနာံ့ က မၻာ သစ္ ဆက္ ၍ စ ၾက ၀ ဠာ အ န ႏၱ ႏွင့္ အ ၿပည့္ အ ၿပည့္ ၿဖစ္ လာ ေသာ သ ခၤ ါ ရ ဓ မၼ တို ့သည္ မ ရ ဏ မီး ၏ အ စီး အ ပြား သာ ၿဖစ္ ကုန္ ၍ သူ ့လက္ တြင္း ၌ မီး စာ ထင္း မႈိက္ အ ၿဖစ္ ႏွင့္ သာ တ ခု မ က်န္ တ လုံး တ စု တည္း ၀င္ ၾက ရ ကုန္ ၏ ဆို လို သည္ ။

အ ဟုတ္ ဥာဏ္ မ တင္ စီး ႏိုင္ ရ ဆို သည္ ကား ။ တ ေယာက္ ေယာက္ ေသာ ၿပည့္ ရွင္ မင္း သည္ ဘီ လူး မ ကို အ တု မ ရွိ လွ ပ ေသာ မင္း သ မီး မွတ္ ထင္ ၍ နန္း တင္ ေလ ၏ ။ ထို မင္း သည္ ဘီ လူး ၏ ေၾကာက္ ဘြယ္ ဆိုး ရြား ေသာ ဇာ တိ ရုပ္ သြင္ ကို ၿမင္ ႏိုင္ ေသာ ဒိ ဗၺ စ ကၡဳ နတ္ ေဆး မ ရ ေသး သ မွ် ကာ လ ပတ္ လုံး ထို ဘီ လူး မ ၏ နတ္ သ မီး အ သြင္ ထင္ ၿမင္ ေအာင္ ဘန္ ဆင္း ၍ မာ ယာ ပ ရိ ယာယ္ ၿဖင့္ ၿပဳ သ မွ် ေသာ အ တင္ အ စီး တို ့ကို ခံ ရ ေလ ၏ ။ ဒိ ဗၺ စ ကၡဳ နတ္ ေဆး ကို ရ ၍ မ်က္ စိ ၌ ကြင္း ၍ ၾကည့္ ေသာ အ ခါ မွ ဇာ တိ ရုပ္ သြင္ ကို ဟုတ္ တိုင္း ၿမင္ ရ သ ၿဖင့္ ခ်ည္ ေႏွာင္ ရုိက္ ခတ္ အ ေသ သတ္ ၍ ထို မင္း က တင္ စီး ႏိုင္ ေလ ၏ ။

ထို အ တူ ဤ သ တၱ ၀ါ အ ေပါင္း တို ့သည္ ။ ယ ထာ ဘူ တ ဥာဏ္ ကို မ ရ ၾက ေသး သ မွ် ကာ လ ပတ္ လုံး သ ခၤ တ ရုပ္ နာမ္ တ ရား တို ့၏ အ တင္ စီး ကို ခံ ေန ၾက ရ ကုန္ ၏ ။ တင္ စီး ပုံ ကား ။ ပု ဂၢိဳလ္ သ တၱ ၀ါ ေယာက္ က်ား မိန္း မ မ ဟုတ္ ၾက ကုန္ ေသာ ရုပ္ နာမ္ တ ရား တို ့သည္ ပု ထု ဇၨန္ သ တၱ ၀ါ တို ့အား ပု ဂၢိဳလ္ သ တၱ ၀ါ ေယာ က်္ား မိန္း မ ထင္ ေအာင္ ၿပ ၏ ။ ပု ဂၢိဳလ္ ထင္ ၾက ရ ၏ ။ သ တၱ ၀ါ ထင္ ၾက ရ ၏ ။ ေယာ က်္ား မိန္း မ ထင္ ၾက ရ ၏ ။ ပု ဂၢိဳလ္ သ တၱ ၀ါ ေယာ က်္ား မိန္း မ အ လွ အ ယဥ္ ထင္ ၿမင္ စြဲ လန္း ၾက ၍ ခ်စ္ ၾက ခင္ ၾက ကုန္ ၏ ။ ခ်စ္ မႈ ခင္ မႈ သည္ သံ သ ရာ ၌ မာ ရ္ မင္း င ရဲ မင္း ၾကီး တို ့၏ သံ ၾကိဳး သံ လြန္ ေပ တည္း ။ ထို သံ ၾကိဳး သံ လြန္ တို ့ၿဖင့္ အ သဲ ႏွ လုံး တို ့၌ အ တင္း အ ၾကပ္ ခ်ည္ တုတ္ မိ လ်က္ ရွိ ေန ၾက ကုန္ ေသာ အ ႏၶ ပု ထု ဇၨန္ သ တၱ ၀ါ တို ့သည္ မာ ရ္ မင္း င ရဲ မင္း တို ့၏ လက္ မွ မ လြတ္ ႏိုင္ ၾက ကုန္ ၿပီ ။

ဤ ကား သ ခၤ တ ရုပ္ နာမ္ တို ့၏ ဇာ တိ အ သြင္ ကို ထင္ ၿမင္ ႏိုင္ ေသာ ယ ထာ ဘူ တ ဥာဏ္ ကို ရ ၏ ။ ထို အ ခါ မွ စ ၍ က လ်ာ ဏ ပု ထု ဇၨန္ စူ ဠ ေသာ တာ ပန္ အ ၿဖစ္ သို ့ေရာက္ ၾက ကုန္ ၍ ရုပ္ နာမ္ တ ရား တို ့၏ တင္ စီး ခ်က္ မွ လြတ္ စ ၿပဳ ၏ ။ ရုပ္ နာမ္ တ ရား တို ့ကို မိ မိ တို ့က အ နိ စၥ ဟူ ၍ တင္ စီး ႏိုင္ ၾက ကုန္ ၏ ။ ဒု ကၡ ဟူ ၍ ၊ အ န တၱ ဟူ ၍ ၊ ပု ဂၢိဳလ္ မ ဟုတ္ ဟူ ၍ ၊ သ တၱ ၀ါ မ ဟုတ္ ဟူ ၍ ၊ ေယာ က်္ား မိန္း မ ဟူ ၍ ၊ သူ မ ဟုတ္ ဟူ ၍ ၊ ငါ မ ဟုတ္ ဟူ ၍ ၊ တင္ စီး ႏိုင္ ၾက ကုန္ ၏ ။ အ ဟုတ္ အ မွန္ အ ၿမင္ သန္ ေသာ ယ ထာ ဘူ တ ဥာဏ္ ၿဖင့္ နာမ္ ရုပ္ တ ရား တို ့ကို အ ၿပစ္ ေဒါ သ ေဘး ဘ ယ တို ့ႏွင့္ ရႈတ္ ခ် ဘိ စီး ႏိုင္ ကုန္ ၏ ။ ဤ ကား က လ်ာ ဏ ပု ထု ဇၨန္ စူ ဠ ေသာ တာ ပန္ တို ့က ရုပ္ နာမ္ တ ရား တို ့ကို တင္ စီး ပုံ တည္း ။

ဤ ကဲ့ သို ့ယ ထာ ဘူ တ ေခၚ ေသာ အ ဟုတ္ ဥာဏ္ ၿဖင့္ သ ခၤ တ ရုပ္ နာမ္ တို ့ကို မ တင္ စီး ႏိုင္ ရ မ ဘိ စီး ႏိုင္ ရ ဆို လို သည္ ။
သည္ မီး တာ ဘယ္ တ ကိန္း မွာ မွ ၊ ၿငိမ္း ပါ့ မယ္ လို ့ဆို သည္ ကား ။ ဘုံ တ ခြင္ ကို အ တြင္ ေလာင္ ၿမိဳက္ ။ အ ေၿပာင္ တိုက္ ၍ ေန ေသာ အ ေသ မီး ႏွင့္ တ ကြ တ ဆဲ့ တ ပါး ေသာ မီး တို ့၏ တာ ၀န္ မွ လြတ္ ၿငိမ္း ခြင့္ ကို ဘယ္ တ ကိန္း မွာ ရ ပါ အံ့ နည္း ဆို လို သည္ ။ တ ကိန္း ဆို သည္ ကား ။ တ ဆူ တ ဆူ ေသာ ၿမတ္ စြာ ဘု ရား တို ့၏ ၿဖစ္ ပြင့္ ေတာ္ မူ ရာ သာ သ နာ ကြ်တ္ ကိန္း ၾကီး ကို သာ သ နာ ကြ်တ္ ပြဲ ၾကီး ကို ဆို သည္ ။။

(ငါ တ လုံး နယ္- သုံး ဆဲ့ တ ဘုံ ၊ အ နက္ အ ဓိ ပၸါယ္ ကို ေဘာ္ ၿပ ရာ ၿဖစ္ ေသာ သံ ေ၀ ဂ ေလး ခ်ိဳး ၾကီး ၿဖစ္ ပါ သည္ )

၁၂၈၇ခုႏွစ္။တန္းခူးလ။၈၄-လမ္း၊ဓါးတန္း။ဂုဏ၀တီစာပုံႏွိပ္တိုက္။မွထုတ္ေ၀ေသာအလင္းက်မ္းစာအုပ္မွကူးယူေဖာ္ၿပၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။

aye.kk

About aye.kk

has written 247 post in this Website..

   Send article as PDF