မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္ နွင့္ မ်က္လံုးျမင္ေသာ မ်ိဳးခ်စ္

(၁)မ်ိဳးခ်စ္ဟူသည္..။

ကိုယ့္လူမ်ိဳးကို ကိုယ္ခ်စ္ေသာသူသည္ မ်ိဳးခ်စ္ျဖစ္သည္။ ကိုယ့္လူမ်ိဳးမွ
ကိုယ္မခ်စ္လွ်င္ မည္သူက လာခ်စ္မည္နည္း။ ဘိုးဘြားဘီဘင္ လက္ထက္ ကတည္းက
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္လာခဲ့ၾကေ

သာ အမ်ိဳးဂုဏ္ ေဆြဂုဏ္
ကိုထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္လွ်က္ လူအားျဖင့္ ျဖစ္ေစ။ စိတ္
အားျဖင့္ျဖစ္ေစေငြအားျဖင့္ျဖစ္ေစ မိမိတတ္နုိင္သည့္ ဖက္က မိမိအမ်ိဳးအတြက္
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိၾကသူတိုင္းသည္ မ်ိဳးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္ မ်ားျဖစ္
ၾကပါသည္။

(၂) မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္ နွင့္ အစြနး္ေရာက္ျခင္း

ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္မွန္းမသိေသာ ျပႆနာကို အရင္ သိေအာင္မၾကိဳးစား၊
မိမိအမ်ိဳးကို ထိရံုျဖင့္ မိမိအမ်ိဳးမွ အမွန္ အားလံဳးအမွားဟူ၍
ယူဆေနေသာသူမ်ား။မိမိ လူမိ်ဳးအေၾကာင္း၊ မိမိဘာသာအေၾကာင္း ကိုသာ
ေလ့လာထားျပီး တစ္ျခားမည္သည့္ လူမ်ိဳးဘာသာ ကိုမွ မေလ့လာ
ေလ့လာရေကာင္းမွန္းလည္းမသိ၊။စိတ္လည္းမ၀င္စား။မိမိလူမ်ိဳးေျပာတာမွ အမွန္၊
တစ္ျခားလူမ်ိဳးေျပာတာအားလံဳးအမွားဟု ယူဆေသာ သူမ်ား။
တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္ျပီး တစ္ဖက္သတ္ဆန္ေသာ ကိုယ့္ဖက္ကို ယက္ေသာ သူမ်ား။
သတင္းအခ်က္အလက္ရယူရာတြင္ တစ္ဖက္ တည္းဆီက သတင္းကို သာ ရယူလွ်က္ သူတပါး၏
ခံစားခ်က္ကို လ်စ္လ်ဴရႈ ၊ တစ္ျခားလူအားလံဳးကို အျပစ္ျမင္ ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံ
၊ ေ၀ဖန္၊ပုတ္ခ် ကဲ့ရဲ့ သူမ်ား။ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္စံုတစ္ရာမရွိဘဲလွ်က္
လူမ်ိဳးျခားရဲ့ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ နွင့္ ခံယူခ်က္ အယူ၀ါဒ အားလံုးကို
ကန္႔သတ္ ပိတ္ဆို႔ ရံႈ ႔ ခ်ေသာ သူမ်ား။ လူမ်ိဳးျခားတို႔ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈ
နွင့္ဆိုင္ေသာ အေဆာက္အဦး ရုပ္တု ဆငး္တု အမွတ္အသားမ်ားကို ဖ်က္စီး ျပီး
ထိုသို႔ လုပ္ျခင္းအတြက္လညး္ ဂုဏ္ယူ၀ံ႔ ၾကြားတတ္သူမ်ား။
နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ လိမ္လည္လွည့္ျဖား၍ လူမ်ိဳးျခားတို႔
ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္းကို သာ အခ်ိန္ရွိသ၍ၾကံစည္ ေနသူမ်ား သူအားလံုးသည္
မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

(၃) မ်က္စိျမင္ေသာမ်ိဳးခ်စ္မ်ား နွင့္ တိုင္းျပည္ တိုးတက္ေရး

မ်က္စိျမင္ေသာမ်ိဳးခ်စ္မ်ားကို နုိင္ငံတုိင္းက လိုလားၾကပါသည္။
အမ်ိဳးသားေရးျပယုဂ္အျဖစ္လည္းေကာင္း။ တိုင္းျပည္ တစ္ခု အတြက္ ယံုၾကည္
ကိုးစားစရာ။ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၊နုိင္ငံတစ္ခုအတြက္ သေကၤတ တစ္ခုအျဖစ္
မ်ိဳးခ်စ္မ်ားကို သမိုင္းစာမ်က္နွာမ်ားတြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေရးထိုးမွတ္
တမ္းတင္ၾကပါသည္။ထိုသူတို႔သည္ ဗဟုသုတလည္းရွိၾကေပသည္။ စာဖတ္လည္းမ်ားၾကသည္။
ေလ့လာမႈအားေကာင္းလွသည္။ လူထဲတြင္ ၀င္ဆံ့ လ်က္ လူခ်စ္လူခင္လည္းေပါလွသည္။
ကိုယ့္ကိုကိုယ္နွိမ္ခ်သေလာက္ အမ်ိဳးသားေရးတြင္ စိတ္ဓါတ္ျပင္းထန္ၾကသည္။ (
ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ ဦခ်စ္ေမာင္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိုင္း၊စသည္…။)ထိုသူတို႔သည္
အမ်ိဳးသားေရးမလုပ္ခဲ့ေသာ္၊ လူမ်ိဳးနွင့္ တို္င္းျပည္အတြက္ အလုပ္မလုပ္ခဲ့
ေသာ္ ယေန႔ကြ်န္ေတာ္တို႔ သမိုငး္စာမ်က္နွာမ်ားတြင္ သူတို႔ကို
ျမင္နုိင္စရာအေၾကာင္းမရွိပါ။ မိမိလူမ်ိ္ဳးဘာသာအတြက္ ဟူ၍
အသက္စြန္႔ၾကိဳးပမ္း ခဲ့ ၾကေသာ သူရဲေကာင္းမ်ားစြာကို
ထိုလူမ်ိဳးနွင့္တိုင္းျပည္က မွတ္တမ္းတင္ ေလးစားဂုဏ္ျပဳရပါသည္။

(၄) မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ရွိျခင္းသည္ အျပစ္ေလာ။သို႔တည္းမဟုတ္ အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းျခင္းေလာ
Globalization ေခတ္ၾကီးထဲတြင္ လူမ်ိဳးဘာသာတစ္ခုတည္းအတြက္ အလုပ္မလုပ္ၾကဘဲ
လူသားအားလံဳးအတြက္အလုပ္လုပ္ၾကရန္.. တစ္ခ်ိဳ ႔ ေခတ္ပညာတတ္လူမ်ားက
နိုးေဆာ္ၾကပါသည္။ လူသားအားလံုးသည္ လူသားမ်ားပင္ျဖစ္ျပီး
အားလံုးေကာင္က်ိဳးအတြက္ အလုပ္လုပ္ ၾကရန္ ၄င္းတို႔က ဆိုသည္။ ထိုသူတို႔က
မ်ိဳးခ်စ္မ်ားကိုလည္း ေ၀ဖန္သည္။ အျမင္က်ဥ္းသူမ်ား အစြန္းေရာက္သူမ်ား။
ဖက္စစ္မ်ား ၊ နာဇီမ်ား။ စသည္ျဖင့္ ပုတ္ခတ္ေလ့ရွိၾကပါသည္။ သူတို႔က
မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္နွင့္ မ်က္စိျမင္ေသာ မ်ိဳးခ်စ္ကို ခြဲ၍ မျမင္ဘဲ
မ်ိဳးခ်စ္ဟု ဆိုတိုင္း အစြန္းေရာက္ ျပီး အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းသူ
အဆင့္အတန္းနိမ့္က် သူ အျဖစ္ ျမင္ၾကသည္။ သေဘာထားေသးသိမ္သူမ်ားအျဖစ္ ပင္
စြတ္စြဲသူမ်ား ပင္ရွိပါသည္။
သို႔ေသာ္၄င္းတို႔ စိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္ မက္ေနေသာ တစ္က မ
ၻာလံုးေကာင္းက်ိဳးကိုလုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားမွာကမၻာေပၚတြင္ ေထာင္ဂဏန္း
မွ်ပင္မျပည့္ေသာလူမ်ားေလာက္သာ ရွိသည္ကို မူ ၄င္းတို႔ သတိေမ့လ်က္ရွိၾကသည္။
ထိုသို႔ လူသားအားလံဳးအတြက္ ရည္ရြယ္ျပီး အလုပ္လုပ္ေနသူမ်ားကို မူ
ပိုမို၍ေလးစားစရာေကာင္းသည္ကိုမူ လူတိုင္းလက္ခံပါသည္။ ( ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း
နုိဗယ္ ဆိုေပးၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ..ဥပမာ..မာသာထရီဇာ ) ။
ကမ ၻာေပၚတြင္ လူသားသန္းေပါင္း ၇၀၀၀ ေက်ာ္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢက ဆိုသည္။
မည္သည့္ ဘာသာ၀င္မ်ားသည္ ဘာသာ၀င္ အားလံုးအတြက္ ဟူ၍ ဦးတည္ခ်က္ထား၍
လုပ္ေဆာင္ေနၾကသနည္း။ သက္ဆိုင္ရာ မိမိတို႔ ဘာသာအယူ၀ါဒ
ထြန္းကားျပန္႔ပြားေအာင္သာလွ်င္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္လွ်က္ ရွိၾကပါသည္။
သို႔ေသာ္ သဘာ၀ေဘးအႏ ၱရယ္ မ်ားၾကံဳလာလွ်င္ မူ
ကူညီပံ႔ပိုးေပးမႈမ်ားေတာ့ရွိၾကပါသည္။ ၄င္းကလည္း ကုလ သမ ဂၢ၏ လူမ်ိဳးဘာသာ
မခြဲျခားဘဲ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အဖြဲ႔ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္သာျဖစ္သည္။
သို႔ပင္ဆိုလင့္ကစား ကုလအဖြဲ၀င္ ဘာသာတူမ်ားက သူတို႔ဘာသာ၀င္လူမ်ိဳးမ်ားကို
သာ အဓိက ထား၍ စားနပ္ရိကၡာနွင့္ အကူအညီေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ား ဘက္လိုက္
ေပးေ၀မႈမ်ား ရွိတတ္ေၾကာငး္
ကြ်န္ေတာ္တို႔သိရပါသည္။သို႔ဆိုလွ်င္…လူသားအားလံုးအတြက္ ဟူ၍
စိတ္ကူးယဥ္ေနၾကသူမ်ား ၏ အိပ္မက္ သည္ ေနာင္နွစ္ေပါင္း မ်ားစြာအထိ
အေကာင္အထည္ေပၚလာမည္ မဟုတ္သည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။
ဂ်ပန္လူမ်ိဳးတို႔သည္ ဂ်ပန္အတြက္
ၾကိဳးစားအားထုတ္သည္။ဂ်ပန္လူမ်ိဳးျဖစ္ရသည္ကို ဂုဏ္ယူသည္။ ဂ်ပန္တို႔သည္
ဂ်ပန္ လူမ်ိဳးကိုသာ အခ်စ္ဆံုးဟူသည္ကို မည္သူက ျငင္းမည္နည္း။ ဗမာသည္
လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ဗမာတို႔သည္ ဗမာလူမ်ိဳးကို ခ်စ္သည္။ ဤကိစၥသည္
ဘာမွ အျငင္းပြားဖြယ္မဟုတ္သလ္ို အျပစ္တင္သင့္သည္ အရာလည္းမဟုတ္ေခ်။ (
လူမ်ိဳးေရးအေၾကာင္းျပျပီး မဟုတ္တာလုပ္စားေနၾကေသာ သူမ်ားမွ လြဲ၍ )။
လူတို႔သည္ မိမိကိုယ္ကိုအခ်စ္ဆံုးျဖစ္သည္ ဟု ဆိုသည္။ ျပီးလွ်င္ မိမိ၏
မိသားစု။ျပီးလွ်င္ မိမိ၏ ေဆြမ်ိဳးညာတကာ၊ျပီးလွ်င္ မိမိလူမ်ိဳး၊ဘာသာ ၊
သာသနာ ၊တိိုင္းရင္းသား၊တိုင္းျပည္ ၊နုိင္ငံ စသည္ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ ခ်စ္လာ
ဦးစားေပးလာၾကရာ မိမိတို႔ဗမာ တို႔သည္ လည္း ထို႔အတူပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္
ဗမာတို႔သည္ တစ္ခါတစ္ရံ မိမိအသတ္ထက္ မိမိလူမ်ိ္ဳးကို ပိုခ်စ္တတ္ၾကပါသည္။ (
အေရးၾကံဳလာလွ်င္ ေသြးစည္း တတ္ၾကသည္။ ) တစ္ျခားလူမ်ိဳးမ်ားလည္း
ထိုကဲ့သို႔ရွိပါလိမ့္မည္။
၄င္းကိုလည္း မွားသည္ဟု ဆို၍မရေခ်။ အေၾကာင္းမွာ မိမိတို႔ အသက္အိုးအိမ္
စည္းစိမ္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္မွာ မိမိတို႔တာ၀န္ျဖစ္ သကဲ့သို႔။
မိမိတို႔ လူမ်ိဳးပေပ်ာက္မသြားေအာင္ ထိန္းသိမ္းရန္တာ၀န္ရွိသည္မဟုတ္ပါလား။
( ကြန္ျမဴနစ္မ်ားပင္လွ်င္ …ဘာသာတရားကို ဦးစားမေပးေသာ္လည္း
လူမ်ိဳးကိုေတာ့ ဦးစားေပးတတ္ၾကေသးသည္။

(၅) နိဂံုး

မ်ိဳးခ်စ္ျခင္းကို လိုအပ္သည္ဟု ယူဆ ထားသူမ်ားအဖို႔ အမွန္တကယ္
မ်ိဳးခ်စ္ရာေရာက္ေအာင္လည္း စံနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ၾကရန္လိုအပ္ ပါသည္။မိမိတို႔
ျပဳမူေျပာဆိုလိုက္ေသာ စကားႏွင့္ အေျပာအဆိုမ်ားသည္
မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် အက်ိဳးမဳရွိေစ ပါမူ ေရွာင္ၾကဥ္ သင့္ပါသည္။
သို႔ေသာ္ မ်ိဳးခ်စ္သည္ ဟု ကိုယ့္ကို ကိုယ္ခံယူထား ေသာ္လည္း ဘာမွ
မလုပ္ေသာသူမ်ားကို လညး္ မ်ိဳးခ်စ္စာရင္းတြင္ ထည့္တြက္၍ မရေခ်။
သို႔ဆိုလွ်င္ ဘာလုပ္နုိင္သနည္း။
Strategic approach ( ဗ်ဴဟာက်က် ခ်ဥ္းကပ္နည္း)ျဖင့္ အမ်ိဳးကို
ခ်စ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးကို တန္ဖိုးထားေၾကာင္း ၊ အမ်ိဳးကို
လာေရာက္ထိပါးေစာ္ကားျခငး္ကို လံုး၀ လက္မခံေၾကာင္း။ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္
ျပဖို႔လိုပါသည္။

(က) သတိေပး သတင္းျဖန္႔ေ၀ျခငး္ ( awareness on the information )

မိမိတို႔လူမ်ိဳးမ်ားကို အႏ ၱရာယ္က်ေရာက္ေစနုိင္ေသာ။ မိမိတို႔
လူမ်ိဳးမ်ားကို တိုက္ခိုက္ေနေသာ ၊ မိမိတို႔ ပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္း
ၾကံစည္ေတြးေတာေနမႈ ဟူသမွ်ကို ေဖာ္ထုတ္ျပီး ( သက္ေသ နွင့္ တကြ ) ေဖာ္ထုတ္
သတင္းမွ်ေ၀သင့္ပါသည္။

(ခ) လူမ်ိဳးတူအခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးျခင္း ( Solidarity of racism )

အေရးၾကံဳမွ ေသြးစည္းသည္ထက္ အခ်ိန္မေရြးေသြးစည္းေနဖို႔လိုအပ္ပါသည္။
ဤသည္မွာ မဟုတ္တာကို လုပ္ဖို႔ တက္ညီလက္ညီ အားေပးရန္
ေျပာဆိုေနသည္မဟုတ္သည္ကို မူ သတိထားသင့္ပါသည္။ မည္သည့္အခ်ိန္ေနရာ တြင္မဆို
ညီညြတ္ေနျခင္းအားျဖင့္ မည္သည့္ ျပင္ပ ပေယာဂ မွ်
၀င္ေရာက္ေနွာင့္ယွက္နုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။

(ဂ)အခ်င္းခ်င္းျငင္းခုန္ေနမႈကို ေရွာင္ရွားျခင္း ( avoid of arguing each other )

လူမ်ိဳးျခားမ်ား၏ အစီအစဥ္အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ေသြးခဲြမႈတြင္
ဘာသာမတူေသာ လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းအၾကား၌ ျဖစ္ေစ။ တုိင္းရင္းသား
အခ်င္းခ်င္းအထင္အျမင္လြဲမွားမႈ တိုးပြားလာျခငး္ကိုျဖစ္ေစ အားေပးေသာ
သတင္းမ်ား အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ျငင္းခုန္ေနျခင္ျဖင့္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္
ကိုမွ် အက်ိဳးမရွိဘဲ ျငင္းခုန္ေနျခင္းျဖင့္ သံသယ တိုးပြားလာျပီး
တိုင္းျပည္ဆုတ္ယုတ္ ျခင္းသာအဖတ္တင္ပါလိမ့္မည္။

(ဃ)ကိုယ့္လူမ်ိ္ဳးဂုဏ္ကို ကိုယ္တိုင္ျမွင့္တင္ျခင္း ( improving the dignity)

မိမိတို႔ေျမေပၚတြင္ေနထုိင္ေသာ ဘယ္လူမ်ိဳးျခားကို မဆို မိမိတို႔သည္
ေအာက္တန္းက်ေသာ ၊ ယုတ္ညံ႔ေသာ၊ တစ္ဖက္သတ္ ဆန္ေသာ၊
အစြနး္ေရာက္ေသာ၊လူမ်ိဳးဘာသာအယူ၀ါဒ
မဟုတ္ေၾကာင္းသိေစရန္ၾကိဳးစားအားထုတ္ရမည္။ ထိုသူတို႔နွင့္ အယူ၀ါဒ
ယဥ္ေက်းမႈ ကြဲျပားျခင္း ေၾကာင့္ အတူတူေနထိုင္စားေသာက္ၾကရန္
မျဖစ္နုိင္ေသာ္လည္း တတ္နုိင္သမွ် သေဘာထားၾကီးေၾကာင္းကို ျပသနုိင္ရမည္။
သို႔မွသာ ျပႆနာ ျဖစ္ပါက မိမိတို႔ အားနာ၍ အေလွ်ာ့ေပးထားသည္ကို
အလိုက္ကန္းဆိုးမသိ ေရာင့္တက္၍ မိမိတို႔ိကုိ ေစာ္ကားလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
နုိင္ငံတကာ မ်က္နွာစာတြင္ေပၚလြင္လာပါလိမ့္မည္။

(င) နိုးၾကားျခင္းနွင့္ ပါ၀င္ ပတ္သက္ျခင္း( alert and participation)

မိမိတို႔လူမ်ိဳးမ်ားျဖင့္ျဖစ္ေနေသာမည္သည့္ျပႆနာမ်ိဳးမ်ားကို မဆို
အရင္းအျမစ္မွ စ၍ ေလ့လာျပီး အျမဲမပ်က္ သတိထားလွ်က္ ကန္႔ကြက္ စရာရွိလွ်င္
အလွ်င္အျမန္ကန္႔ကြပ္ျခင္း၊မိမိဆႏၵကို မိမိ၏ ကြန္ယက္မ်ားမွ တစ္ဆင့္
ထင္ဟတ္ေစျခင္း။ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျခင္း။ျငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းျဖင့္ ဆႏၵကို
ေဖာ္ထုတ္ျပသျခင္း။ အစညး္အေ၀းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ျခင္း။ မိမိတတ္နုိင္ သည့္
ဖက္မွ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ျခင္း။ အလွဴေငြထည့္၀င္ျခင္း။ စေသာ
နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ မိမိတို႔သည္ အမ်ိဳးကို ခ်စ္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း
အမ်ိဳးကို လည္းေစာင့္ေရွာက္လိုသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ၊ တရားမွ်တ မႈကို လည္း
လိုလားသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသင့္ပါသည္။

About မုေယာ

cynic cancer has written 3 post in this Website..

   Send article as PDF