ယခုတေလာ ရုပ္ျမင္သံၾကားသတင္း၊ ေရဒီယုိသတင္း၊ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ေရေဘးသင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္သတင္းမ်ားအား ဆက္တိုက္ဆို သလိုၾကားေ နျမင္ေနခဲ့ရသည္။ မိုးတြင္း မိုးရြာသည္ကား မဆန္းပါ။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၂ မိုးရာသီက ယခင္ႏွစ္မ်ားမိုးရာသီ ကာလမ်ားထက္ ပိုမိုမိုးမ်ားသည္ဟုပင္ဆိုႏိုင္ပါသည္။

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုလံုးသာမက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ကဲ့သို႔ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားပင္ ေရေဘးဒဏ္ကို ခံေနရ သည့္အတြက္ မိုးမ်ားမည္းလာတိုင္း ေရမ်ားလွ်ံလာမည္လား ဆိုေသာ စိုးရိမ္စိတ္ျဖင့္ရင္တမမျဖစ္ေနရသည္မွာ မိုးရြာသည့္ေန႔တိုင္းပင္။ ယခင္ႏွစ္မ်ားက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ယခုေလာက္ ေရမတင္ ေရမတတ္ခဲ့။ ယခုအခါတြင္ မိုး အ နည္း ငယ္ရြာလိုက္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ေရမ်ားကလည္း လမ္းမ်ားေပၚတြင္ တင္ခ်င္လာသည္။ ကြန္ကရစ္ခင္းလမ္းမ တစ္ခ်ိဳ႕တြင္ေရမတင္ေသာ္လည္း လမ္းထက္ နိမ့္ေသာ လူေနအိမ္မ်ားတြင္သာမက အနိမ့္ပိုင္းက်ေသာ လမ္းမ်ား တြင္လည္း ေရတင္ေရ၀ပ္ေနေသာေၾကာင့္ ေရမ်ားေဖြးလ်က္ရွိေပသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေရႀကီးရသည္မွာ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ျခံဳၿပီးေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ နိမ့္ေသာေနရာမ်ားတြင္ ေရတင္ေရႀကီး၊ ျမင့္ေသာေနရာ မ်ားတြင္ လြတ္ဟု သာ ေယဘုယ်သံုးသပ္ႏိုင္သည္။ ျခံဳငံုသံုးသပ္တင္ျပရေသာ္ တစ္ၿမိဳ႕လံုးအတြက္ ေရဆုိးထုတ္ စနစ္ကို ယခုထက္ပိုမိုၿပီး ပီျပင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္အေကာင္အထည္ေ ဖာ္ရန္ျဖစ္ေပသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ျဖစ္ပြားရျခင္းအား အေျဖကိုရွာၾကည့္ရာ အေ၀းႀကီးေတြးရန္ပင္မလို။ ေရမ်ားလွ်ံတတ္ရျခင္း ၏ အဓိကအခန္းက႑ တြင္ ေရႏုတ္ေျမာင္း မ်ား၏ျ ပသနာသည္ အဓိကအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေရေျမာင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈအားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ပိတ္ဆို႔မႈ မ်ားျဖစ္ေပၚေနသည္။ အဆိုပါ ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ားကို ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ က ေသေသခ်ာခ်ာ စနစ္တက်ေဖာ္ေပး ထားျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ေျမာင္းအနည္းငယ္ ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေနရံုျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေရႀကီးျခင္းေဘးမွ မကင္းႏုိင္၊ ရပ္ကြက္ အလိုက္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္သာမက တစ္ၿမိဳ႕လံုးအတိုင္းအတာႏွင့္အားလံုးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မည္ဆိုပါက ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ားစနစ္တက်ရွိရမည့္အခ်က္သည္ ေရႀကီး ေရတတ္ျခင္းကို ကာကြယ္ႏိုင္မည့္ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ခု၊ အပိုင္းတစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ ရွာေဖြေတြ႕ ရွိ ရသည္။ ယင္းေနာက္ ထပ္မံသတိျပဳရမည့္အခ်က္က တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ေဆာက္လုပ္လာၾကေသာ အိမ္ယာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အိမ္ေဆာက္လုပ္မည္ဟုဆိုက တည္း က ေရႏုတ္ေျမာင္းအက်ယ္ မည္သို႔မည္မွ်ပမာဏ ရွိရမည္ဟုတ္ သတ္မွတ္သင့္ၿပီး တာ၀န္ရွိသူမ်ားကလည္း စစ္ေဆးၾကပ္မတ္သင့္ပါသည္။ ရွိႏွင့္ၿပီးအိမ္ယာမ်ား ၏ ေရထုတ္ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ားကိုလည္း တစ္ေျပးညီစံႏႈန္းတစ္ခုထားကာ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အမ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ ဆုိင္သည့္ လမ္းမႀကီးမ်ားကိုလည္း ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ား ကို စနစ္တက် စီမံခ်က္ထားကာ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားအတြက္ စီးဆင္းလာေသာ ေရပမာဏမ်ားျပားပါက ေရထုတ္ေျမာင္းမွ ထုတ္စြန္႔ႏိုင္သည့္ ပမာဏ ထက္ေ က်ာ္ လြန္ေသာေ ရမ်ားကို ေခတၱသိုေလွာင္ထားႏုိင္ေသာ ေရကန္မ်ားလည္း ရွိသင့္ပါသည္။

သို႔မွ သာပိုမိုေသာေရမ်ားကို ေခတၱနားခိုထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ၿပီး ေရႀကီးေရလွ်ံျခင္းေဘးမွ ကင္းေ၀ေစပါလိမ့္မည္။ ယခုအခါတြင္မူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး၏ေခတၱေရထိန္း ကန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ေခတ္မီအိမ္ရာမ်ား၊ ေစ်းႀကီး မ်ားအျဖစ္ သို႔ေျပာင္းလဲေနေလသည္။ ယခင္ကတည္ရွိခဲ့ေလေသာ ေရနားခိုရာကန္ႀကီးမ်ား ကို ျပန္လည္ေလ့ လာ စိစစ္ၿပီး ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားလည္း စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔အိမ္ မိမိတို႔ေနရာမွေရေျမာင္းမ်ား ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေရးကို တစ္ပိုင္တစ္ႏုိင္တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး၀ယ္ အမ်ားႏွင့္တူညီေသာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရေပမည္။ ေရႏုတ္ေျမာင္း မ်ားကာလရွည္ၾကာစြာ ရွင္သန္ရပ္တည္ႏိုင္ေရး ၀ိုင္း၀န္း ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကမည္၊ စည္းကမ္းႏွင့္အညီ စနစ္ တက်လိုက္နာၾကမည္ဆိုပါက ေရႀကီးေရလွ်ံျခင္းေဘးမွကင္းေ၀းမည္ျဖစ္ၿပီး အစစအရာရာ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာ တာ၀န္ဟုသာ သေဘာမထားဘဲ တက္ညီလက္ညီ ၀ိုင္း၀န္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကမည္ဆိုလွ်င္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးသည္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေ ၾကာင့္ ကား လမ္းမ်ားပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ အနိမ့္ပိုင္းတြင္ရွိေသာ လူေနအိမ္မ်ားေရလွ်ံျခင္းေဘးမွကင္းေ၀းမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

 

ဦးသိန္းဗိုလ္(ခ)သိန္းကို၀င္း

About ဦး ဗိုလ္သိန္း

ဦး ဗိုလ္သိန္း has written 5 post in this Website..

   Send article as PDF