ကိုယ္ေစာင့္နတ္ရဲ့ ပါ၀ါဂ႑န္းအတြက္ စံႏႈန္းရွင္ – Editorial Sept 2009

“စည္း”ဟူသည္ ျမန္မာတို႔အတြက္ စိမ္းသည္မဟုတ္ပါ။ လူ႔စည္း၊ဘီလူးစည္း၊စည္းက်ိဳး၊စည္းေပါက္၊စည္းခ်၊စည္းတား စသျဖင့္ ေန႔စဥ္သံုးစကားမ်ားတြင္ ရွိေနပါေလသည္။
ရာမယနဇတ္ေတာ္ၾကီး၏ ေရႊသမင္လိုက္ခန္းတြင္ တြင္ မယ္သီတာကို ဒႆဂီရိ မယူႏိုင္ေစရန္ ရာမ၏ညီေတာ္ လကၡဏာမွ စည္းတားထားခဲ့ဘူးသည္။ အဆိုပါစည္းကို ဘီလူးျဖစ္သူ ဒဂီရိ မက်ိဳးေဖါက္ႏိုင္သျဖင့္ မယ္သီတာစည္းျပင္ထြက္လာပါေစရန္ ညိဳ ႔ယူဆြဲေဆာင္ခဲ့ရဖူးသည္။

လူသားတို႔တြင္ စည္းကိုယ္စီရွိၾကပါသည္။ စည္းမွာ တခုတည္းပင္မဟုတ္၊ အထပ္ထပ္ရွိႏိုင္သည္။ စည္းကို မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္ထားေသာ ထိေတြကိုင္တြယ္စမ္းသပ္မရေသာ “ဒိုင္းအကာ”ကဲ့သို ့လည္း ျမင္ၾကည့္မွတ္ယူႏို္င္သည္။ကိုယ္ေစာင့္နတ္ဟူသည္လည္း မိမိကိုယ္အတြက္ မိမိ၏စည္းတားတခုျဖစ္သည္။ ေခတ္စားေနေသာ အေမရိကန္ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ထပ္တင္ေျပာရမည္ဆိုေသာ္ တဦးခ်င္းစီအတြက္ ထင္ရွားျမင္သာေသာစည္းကို ပရိုက္ဗိတ္စီ ေခၚ “ကိုယ္ပိုင္အခြင့္အေရး”ဟု ေျပာႏိုင္မည္ထင္သည္။ တဦးခ်င္းမွသည္ မိသားစု၊ အုပ္စု၊ ပါတီ၊သမဂၢ၊ႏိုင္ငံျဖစ္လာေသာ္ အဆိုပါစည္းနယ္ပယ္သည္လည္း အဆင့္ဆင့္ တာ၀န္ယူႏိုင္မႈတို ့ႏွင့္အတူ က်ယ္ခ်ဲ့သြားႏိုင္ပါသည္။ ဤသို ့အားျဖင့္ တေယာက္ႏွင့္တေယာက္ တဖက္ႏွင့္တဖက္ စည္းမေပါက္ၾကရန္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၾကရင္း လူ႔ေလာကကို တည္ေဆာက္ၾကသည္။ စည္းမေစာင့္ စည္းေပါက္ၾကလွ်င္ကား ခိုက္ရန္ပြဲ စစ္ပြဲမ်ားအထိျဖစ္လာႏိုင္ေကာင္းေလသည္။

အေမရိကန္တို ့၏ အေျခခံဥပေဒမူလအစ(Massachusetts Constitution of 1780)တြင္ လူသားတုိင္း၏တန္းတူညီမွ်မႈကို ေအာက္ပါအတိုင္း(

Article I. All men are born free and equal, and have certain natural, essential, and unalienable rights; among which may be reckoned the right of enjoying and defending their lives and liberties; that of acquiring, possessing, and protecting property; in fine, that of seeking and obtaining their safety and happiness.

)ေရးထားခဲ့သည္ျဖစ္ရာ လူသားတုိ႕၏ လြတ္လပ္သည့္ညီမွ်ျခင္းကို တည္ေဆာက္ႏိုင္သည့္ အုပ္ျမစ္ခ်ေပးထားသည္ဟုေတြ႔ရပါ၏။ လူသားတိုင္းေမြးဖြားလာသည္ႏွင္ ့တန္းတူညီေသာ စည္းေဘာင္ ထားႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုမွသည္ မိမိႏွင့္ ရုပ္ပါတ္၀န္းက်င္တို႔၏ဆက္စပ္ထိယွက္မႈမ်ားမွ စည္းေဘာင္၏ နယ္ပယ္၀န္းကို အဆင့္ဆင့္ က်ယ္ခ်ဲ့ကားႏုိင္သည္။ မိမိကုိယ္ပိုင္အရည္အခ်င္းႏွင့္ စည္းကို က်ယ္က်ယ္ခ်ဲ႔ႏိုင္သူသည္ အာဏာပါ၀ါ ၾကီးသူ ျမင့္ျမတ္သူဟု တင္စားၾကည့္လွ်င္ရႏို္င္ေကာင္းသည္။

အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္တခုျဖစ္ေသာ strength of materialsတြင္ သက္ေရာက္အားအင္ (strength)တို႔ကို မ်ဥ္းျဖင့္ဆြဲေသာ ျမွားအတိုအရွည္ပမာဏျဖင့္ ထင္ရွားေအာင္တိုင္းတာျပရင္း မျမင္ရေသာ “အား”ကို ျမင္မႈရွိေအာင္ ျပဳပါသည္။အေဆာက္အဦးတို ့အေပၚ၊ ရုပ္ပစၥည္းတို ့အေပၚသက္ေရာက္အားႏွင္ ့တန္ျပန္သက္ေရာက္အား ထိုမွသည္ အေလးခ်ိန္၊၀န္၊ ခံႏိုင္အားတို ့ကို အဆိုပါျမင္သာေသာ မ်ဥ္းေၾကာင္း(ျမွား)တို႔ျဖင့္ သခ်ၤာေဗဒ၊ဥပေဒသမ်ားသံုးျပီး တြက္ခ်က္ပါသည္။ ျမွားရွည္လွ်င္အားၾကီးျပီး ျမွားတိုလွ်င္ အားေသးသည့္ပံုျဖင့္တင္စားကာ ကြက္လပ္ျဖစ္ေနသည့္ (သိလိုသည့္)သက္ေ၇ာက္မႈ(အား)တို ့ကို တြက္ထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။

လူသားတို႔အတြက္ စည္းေဘာင္၏ပါ၀ါ၊ ဒိုင္းအကာ၏အက်ယ္အ၀န္းကို တိုင္းတာႏိုင္မည့္ “ျမင္ႏိုင္သိသာႏိုင္ေသာ ထိုအရာ”ရွိႏိုင္သေလာ ။


အေမရိကန္တု႔ိ၏ စံနစ္သ႑န္အရ “ေငြေၾကး”သည္ တစံုတခုေသာ အတိုင္းအတာစံႏႈန္းကို ေပးႏုိင္၊ျပႏိုင္စြမ္းသည္ထင္ပါ၏။
ဆိုလိုသည္မွာ အၾကင္သူ၏ မျမင္ရေသာစည္းေဘာင္နယ္ပယ္(၀ါ)အာဏာပါ၀ါကို ၾကည့္ႏိုင္ျမင္ႏိုင္သိသာႏိုင္ရန္ အဆိုပါသူ၏ ထိန္းေၾကာင္းကိုင္တြယ္ႏိုင္ေသာ ေငြေၾကးပမာဏႏွင့္ ခ်ိန္ဆ၍ရႏိုင္ေကာင္းသည္ဆိုခ်င္သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ဖယ္ဒရယ္အစိုးရမွ လူတဦးခ်င္းစီ၏ အနိမ့္ဆံုးလုပ္အားခကို တနာရီ $7.25တေျပးညီသတ္မွတ္ေပးထားေပရာ အဆိုပါအခ်က္သည္ မ်ားစြာေကာင္းမြန္ျပီး လူတို ့၏ အေျခခံတန္ဖိုးတခုကို(ျပည္စံကံုလံုျခင္းမရိွေစကာမူ) ျပႏိုင္ေသာ စံတခုအျဖစ္ၾကည့္ျမင္ႏိုင္ပါသည္၊ လုပ္အားႏွင့္ေငြ အခ်ိဳးခ်ေပးထားႏိုင္မႈလည္းျဖစ္ေနပါသည္။ အထက္ေဖၚျပပါ အေျခခံဥပေဒကုိလည္း ေရာင္ျပန္ဟပ္ေနသည္ဟု ထင္မိသည္။ သို ့ေၾကာင့္သာလွ်င္ “တႏွစ္ သင္ဘယ္ေလာက္ ထုတ္လုပ္ရွာေဖြႏိုင္သလဲ”ဟူေသာ ေမးခြန္း တြင္တြင္ေမးလာႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ တႏွစ္ ေဒၚလာ၂ေသာင္းရွာႏိုင္သူႏွင္ ့ ေဒၚလာ၂သန္းရွာနိုင္သူတို ့၏ အာဏာပါ၀ါ၊ ဒိုင္းကာ၊စည္းေဘာင္က်ယ္မႈတို ့ကို မ်ားစြာျမင္ႏိုင္ထင္ရွားႏိုင္သည္လည္းျဖစ္ပါ၏။
ေနာက္တနည္းအားျဖင့္ သူတည္းတေယာက္သည္ ေငြေၾကးအားျဖင့္ ကိုယ္တိုင္၊ ကုိယ္ပိုင္အတြက္မရွာျပေသာ္ျငား သူ၏ေနာက္ဖက္မွ ထိုသူ႔အတြက္ ေငြေၾကးပမာဏအားျဖင့္ (သုိ ့မဟုတ္)လုပ္အားအားျဖင့္ ပံ့ပုိးအကူျဖည့္ေပးမည့္သူ မည္မွ်ေသာအေရအတြက္ရိွသနည္းႏွင့္ သြယ္၀ိုက္၍လည္း သိသာေအာင္တြက္ခ်က္ယူႏိုင္ပါသည္။

ဤသို ့ျဖင့္ လူ၏ၾသဇာ၊ပါ၀ါကို ခ်ိန္ဆျမင္ၾကည့္ႏိုင္ပါမည္။

ျပီးခဲ့ေသာ စက္တင္ဘာလ (၉)ရက္ေန့က ႏိုင္ငံေတာ္၏လူထုက်မ္းမာေရးအစီအစဥ္သစ္မ်ားအတြက္ သမၼတအိုဘားမား ကြန္ဂရက္တြင္မိန္ခြန္းေျပာၾကားစည္းရံုးေနစဥ္ ကြန္ဂရက္အတြင္းရွိ ပရိသတ္ထံမွ ထင္ရွားေသာ အသံတခုထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ “You lie” ဟုေအာ္ဟစ္ေျပာရင္း စည္းေက်ာ္မိခဲ့သူမွာ ရီပါဗလစ္ကင္န္အမတ္(Joe Wilson)ဆိုသူ ျဖစ္သည္။ ေနာက္တရက္တြင္ အိမ္ျဖဴေတာ္သို႔ တိုက္ရိုက္ေတာင္းပန္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းဆက္စပ္အျဖစ္အခ်ိဳ ့ခ်ေရးျပလိုသည္။
စည္းက်ိဳးေပါက္ျပီးတနာရီအတြင္းမွပင္ အမတ္(
Joe Wilson)၏ လႊတ္ေတာ္နယ္ေျမျဖစ္ေသာ (South Carolina)တြင္ သူ႔အား(၂၀၁၀)တြင္အတိုက္အခံျပဳရမည့္သူျဖစ္ေသာ ဒီမိုကရက္ပါတီမွ (Rob Miller)အတြက္ မဲဆြယ္ရာတြင္အသံုျပဳႏိုင္မည့္ေငြ ေဒၚလာ ၁သိန္းနီးပါးမွ် လက္ခံရရွိလိုက္သည္။ (၁၁)ရက္ေန႔တြင္ တဦးခ်င္းအလွဴရွင္အေယာက္၂ေသာင္းထံမွ ေဒၚလာ၇သိန္း၅ေသာင္း လက္ခံရရွိသည္။ တပါတ္အၾကာတြင္ စုစုေပါင္းေဒၚလာ ၁သန္းေက်ာ္ျမွင့္တင္ရရွိသြားျပီဟု သတင္းမ်ားကဆိုသည္။ အဆိုပါေငြသားမ်ားသည္ ၂၀၀၈က ၄၆-၅၄ရာႏႈန္းႏွင့္ရံႈးနိမ့္ခဲ့ရသူ(Rob Miller)အတြက္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိရန္မ်ားစြာေထာက္ကူႏိုင္ေသာပမာဏျဖစ္သည္။ သမၼတအဆင့္ရွိသူ၏ စည္းကို ထိပါးခဲ့သူတဦးအတြက္ မိမိ၏ၾသဇာ၊ပါ၀ါတို႔ က်ဆင္းထိခိုက္ခံရျခင္း အျဖစ္အပ်က္တို႔ျဖစ္ပါသည္။
အင္အားထိန္းညွိမႈမ်ားတြင္ ေလာေလာလတ္လတ္ သတိျပဳႏိုင္ေလာက္ေသာ “စည္း”ႏွင့္“ေငြေၾကး”ဆက္စပ္မႈတို ့၏ ျပယုတ္တခုသာျဖစ္ပါ၏၊

ခိုးမႈ၊ လုယက္မႈတု႔ိမွသည္ မုဒိမ္းမႈ၊လူသတ္မႈတုိ ့အထိ က်ဴးလြန္သူအမႈရင္ဆိုင္ေနရစဥ္အခ်ိန္အတြင္း တရားရံုးမွ အာမခံေငြတခုထားကာ လြတ္လပ္စြာသြားလာေနထိုင္ခြင့္ေပးတတ္သည္။ အဆိုပါေငြေၾကးပမာဏသည္ ေထာင္ဂ႑န္းမွ သိန္းသန္းအထိ ရွိႏိုင္ပါသည္။ ေငြႏွင့္ ျပစ္မႈကို ခ်ိန္ဆၾကည့္ႏိုင္ေသာ ျပခ်က္တခုျဖစ္သည္။

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ျပီးပထမႏိုင္ငံတို ့တြင္ အာမခံလုပ္ငန္းမ်ား၊ လူမႈဖူလံုေရးေငြစုေဆာင္းေငြမ်ား၊ ဘဏ္စာရင္းမ်ား၊ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ား စသျဖင့္ ႏိုင္ငံသားတဦးခ်င္းစီကို တန္ဖိုးသတ္မွတ္ထားပါသည္၊ ဤသို႔အားျဖင့္ ႏိုင္ငံအလိုက္ ႏိုင္ငံသားတို ့၏တန္ဖိုးလည္း မ်ားစြာကြာဟသြား၏။ ထိုထိုအေၾကာင္းတို႔ေၾကာင့္ပင္ ပထမႏိုင္ငံသားတို႔ပါ၀င္လိုက္ပါၾကေသာ ႏိုင္ငံတကာသြား ေလယာဥ္၊သေဘာၤ၊မီးရထားမ်ားသည္ မ်ားစြာသတိထားဂရုစိုက္ခံရျခင္းျဖစ္ေလ၏၊။ အာမခံေၾကးၾကီးစြားရိွသူတဦး ဆံုးပါး တိမ္းယြင္းခဲ့ေသာ္ ေလွ်ာ္ရမည့္ေငြပမာဏမွာ မနည္းလွေသာေၾကာင့္သာတည္း။

ေငြကို လူကလုပ္ျခင္းျဖစ္ျပီး ေငြက လူကို မလုပ္သြားေစရန္ေတာ့ သတိခ်ပ္သင့္သည္။
ေငြျဖင့္အရာရာကုိ ဆးံုျဖတ္သည္ဟု သေဘာမထားၾကပဲ ေငြကို အာဏာ၊ပါ၀ါ၊စည္းေဘာင္၊ဒိုင္းကာတို ့အတြက္ တုိင္းတာ ခ်ိန္တြယ္စရာ စံႏႈန္းတခုအေနျဖင့္သတ္မွတ္ၾကည့္ျမင္ၾကေစလိုသည္။ အဆိုပါ စံေပတံျဖင့္ လုိက္လံတိုင္းထြာ ဆံုးျဖတ္ပါမူ လူႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္တို ့၏ အျပန္အလွန္အက်ိဳးသက္ေရာက္ေနမႈမ်ား၊ လူလူခ်င္း ဆက္ဆံေရးမ်ား မ်ားစြာေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းႏိုင္ၾကစရာအေၾကာင္းရိွသည္။

ယခုႏွစ္ပိုင္း (ျမင့္တက္ေျပာဆိုစရာျဖစ္လာေနေသာ) သူတပါး၏အလုပ္၊ ဘ၀၊ စည္းေဘာင္မ်ားကို အင္တာနက္မ်က္ႏွာဖံုးတပ္ကာ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္သံုးသပ္ေ၀ဖန္မႈမ်ား၊ သူတပါးကို (မည္သူမွေတာင္းဆိုျခင္းမရွိပါပဲ) ပညာေပးအစီအစဥ္ျပဳလုပ္ဆံုးမသြန္သင္ေနသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ ခုတ္ခ်၊ျဖဳတ္ထုတ္၊ရွင္းလင္း၊ေလွာင္ေျပာင္၊ရႈံ႔ခ်မႈမ်ား စသည္တို ့တြင္ ေငြေၾကးေပတံသံုးကာ စံခ်ၾကည့္ၾကေစလိုသည္။ ေနရာယူျခင္း ေနရာေပးျခင္း ေရွ့ထြက္ျခင္း၊ စင္ေပၚတက္ျခင္း၊ တန္းစီျခင္း၊ အက်ိဳးအျမတ္ယူျခင္းတို ့တြင္ စည္းေဘာင္ႏွင့္ စံထားဆံုျဖတ္ၾကည့္ၾကေစလိုပါသည္။ အဆိုပါအေျခအေနတို ့တြင္ ေငြကို ဘယ္သူေပးသနညး္၊ ဘယ္ကေပးသနည္း၊ ဘယ္မွ်တာ၀န္ယူမႈရွိသနည္း၊ မူရင္းပိုင္သူမည္သူနည္း၊ ဆိုင္သူအဘယ္သူနည္း၊ မည္သူရသနည္း၊ မည္မွ်ရသနည္၊ မည္မွ် မွ်ေ၀ေပးႏိုင္ၾကသနည္း၊ မည္မွ်ထည့္၀င္ပူးေပါင္းအားေပးၾကသူရွိသနည္း၊ စသည္ စသည္တို ့ႏွင့္ခ်ိန္ဆၾကည့္ၾကေစလိုသည္။

ေငြကို စံထားလိုက္လွ်င္ လူမႈေရးကိစၥမ်ားေျမွာင္တို႔မွာ လံုး၀ဥႆံုမဟုတ္ကာမူ (မ်ားစြာ)ေခ်ာေမြ႔ ေျပလည္လာႏိုင္စရာရိွသည္ထင္ပါ၏။
ေလ့လာဆန္းစစ္ရင္း လက္ေတြ႔ခ်ၾကည့္ဆံုးျဖတ္ၾကည့္ပါေလ….။
ေငြကို လူကဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္ျပီး ေငြက လူကိုေမာင္းႏွင္မသြားႏိုင္ေစရန္ေတာ့ သတိျပဳပါ။

kai

About kai

Kai has written 1003 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF