၁။ ဦးေႏွာက္ေသြးလည္ပတ္ ရပ္ဆိုင္းျခင္း ျဖစ္မွု႔ နည္းပါးေစျခင္း။

အကယ္၍ အရက္ေသစာကို သင့္တင့္စြာ ေသာက္သုံးပါက

ဦးေႏွာက္ေသြးလည္ပတ္ ရပ္ဆိုင္းျခင္း ျဖစ္ မႈ ေရာဂါ ျဖစ္ပြားရန္

အလြန္ပင္နည္းပါးေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရပါသည္။

နယူးအဂၤလန္ ေဆးဂ်ာနယ္မွ ေဖၚျပခ်က္အရ သင့္တင္ မ်ွတစြာ ေသာက္သုံးသူမ်ားသည္

ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း ပ်မ္းမ်ွ ၂၀ ရာခိုင္ႏွဳန္း မ်ွ ေလ်ာ့နည္း ေၾကာင္း ေတြ႔ရိွ ရပါသည္။

၂။ အရိုးကို ခိုင္မာေစျခင္း။

ဘီယာ ခြက္ႀကီး တခြက္တြင္ ေန႔စဥ္ သင္လိုအပ္ေသာ

kvartsi ႏွင့္ boori သတၳုဓါတ္ ၂၀ ရာခိုင္ႏွဳန္း ပါ၀င္ပါသည္။

ထို သတၳဳ ဓါတ္မ်ားသည္ အရုိးတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ အရိုးၾကြတ္ဆပ္ျခင္း ျဖစ္ျခင္းကို

ကာကြယ္ေပးသျဖင့္ မျဖစ္မေန လိုအပ္ ပါသည္။

ထို႔အျပင္ ဘီယာ မဂၢနီစီယမ္သည္ သြားမ်ားကို ခိုင္ခန္႔ေစပါသည္။

၃။ မွတ္ဥာဏ္ေကာင္းလာေစျခင္း။

ဆီြဒင္ႏိုင္ငံမွ စမ္းသပ္စစ္ေဆးခ်က္မွ ေတြ႔ရိွသည္မွာ ဘီယာေသာက္သုံးေသာေၾကာင့္

ဦးေႏွာက္အာရုံေၾကာမ်ား လန္းဆန္း ရွင္သန္လာပါသည္။

ထိုအခါ သင္ၾကားေရးႏွင့္ မွတ္ညဏ္မ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာသည့္ အက်ဳိးကို ခံစား ရပါသည္။

ေဟာ္လန္မွ ေလ့လာစစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရ ဘီယာကို သင့္တင့္ မ်ွတစြာေသာက္သုံးပါက

အသိဥာဏ္ ပညာႏွင့္ ခံစားမႈကို ပ်က္စီးသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ကာကြယ္ေပးပါသည္။

မွတ္သားရန္မွာ အကယ္၍ မိမိ ေသာက္သုံးသင့္သည္ထက္ ပိုမို ၍ သုံးစြဲပါက

မည္သူ႔ကိုမဆို ဘီယာမွ ေနာက္ တေန႔ မိုးလင္းပါက

အသိညဏ္ႏွင့္ ခံစားမႈကို ကာကြယ္ေပးမည္ မဟုတ္ေပ။

၄။ ကိုယ္ခံစြမ္းအား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစျခင္း။

ေန႔စဥ္ ဘီယာေသာက္သုံးသူမ်ားသည္ တခါတရံ အလြန္အကြ်ံ အရက္ေသာက္သူမ်ား ထက္

ႏွာေစးေခ်ာင္းဆိုး ျဖစ္မႈ ၃ ဆ ခန္႔ ေလ်ွာ့နည္းေစပါသည္။

ဘီယာတြင္ ကိုယ္ခံစြမ္းအားအား ျမွင့္တင္ေပးသည့္ ဆယ္လယ္နီယမ္ျဒပ္စင္ ပါ၀င္ပါသည္။

၅။ လြယ္ကူစြာပင္ ပိန္ေစပါသည္။

စပိန္ႏိုင္ငံမွ ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားအရ ဤကဲ့သို႔ အေျဖရရိွပါသည္။

ေန႔စဥ္ ဘီယာ ခြက္ၾကီး ေသာက္၍ ေျမထဲ ပင္လယ္ ေဒသ တြင္ ေနထိုင္သည့္ သူမ်ား

စားေသာက္သည့္အတိုင္း ေနထိုင္စားေသာက္ပါက မိမိကိုယ္ခႏၶာ အရိွအတိုင္းကို

ထိန္းသိမ္းထားရုံမက ေပါ့ပါးသြက္လက္၍ ကိုယ္ရည္စစ္ျခင္းကိုပင္ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

By: Donald Liu

http://blog.irrawaddy.org/2012/09/blog-post_2968.html

About the best

the best has written 40 post in this Website..