၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၉) ရက္ ဖဆပလ ပဏာမ ျပင္ဆင္မႈညီလာခံ မိန္႔ခြန္းေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

ေတာ္လွန္ေရးဆုိတာ လူထုက လူထုရဲ႕ကံၾကမၼာကုိ အေျခခံကေနၿပီး ဖန္တီးရာမွာ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ဆုိၿပီး

လူထုကုိယ္တုိင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္တယ္။ ရာဇ၀င္ေၾကာင္းအရ မလႊဲမေရွာင္သာလုိ႔လည္း လုိတယ္။

ျဖစ္ပ်က္ေပၚေပါက္ေနတ့ဲ ရာဇ၀င္အေျခအေန အခ်က္အလက္ေတြန႔ဲ အျခားတစ္လမ္းျဖစ္တ့ဲ

အေျခာက္တိုက္စိတ္ကူး စီမံကိန္းမ်ိဳးန႔ေဲ တာ့ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ၿပီးေတာ့ မ်က္စိစုံမိွတ္ၿပီး အကန္းလို ရမ္းလို႔

မျဖစ္ဘူး။ တစ္ဖကတ္ ငြ ္သာလုပ္တ့အဲ လုပ္၊ အလိုအေလ်ာက္ လထူ ုထႂကြမႈ၊ ဖ်က္ဆီး႐ုံအလုပ္ကိုလည္း

လက္မခံႏုိင္ဘူး။ အဲဒါေတြေၾကာင့္ ေတာ္လွန္ေရးဆုိတာ အႀကီးက်ယ္ဆုံး ျပဳျပင္ဖန္တီးတတ္တဲ့

သတၱိရွိပါတယ္။

ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ အေျခခံရည္ရြယ္ခ်က္ႀကီးကေတာ့ လုပ္စားကုိင္စား လူထုႀကီးလြတ္လပ္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။

ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကေတာ့ လူထုပါ၀င္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေရး ျဖစ္ပါတယ္။

ေတာ္လွန္ေရးေအာင္ျမင္မႈ အေျခခံကေတာ့ လူထုႀကီးရဲ႕ ႏုိးၾကားထႂကြမႈ တနည္းအားျဖင့္ လူထုႀကီးအား

ဘယ္အထိ ဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းစည္းရွိလုိ႔ ဘယ္အထိ မိမိရဲ႕တာ၀န္နဲ႔ တန္ခုိးအာဏာကုိ သိရွိနားလည္

ႏိုးၾကားသလဆဲ ိုတ့ဲ အေပၚမွာ တည္ပါတယ္။

က်ေနာ္တုိ႔ အခုလုပ္ေနတာေတြ အားလုံးေတြဟာ ဘာကုိလုပ္ေနတာလဲ၊ က်ဳပ္တုိ႔တုိင္းျပည္ႀကီးကုိ

ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲေနၾကတာပဲ မဟုတ္လား။ အဲဒီလုိ ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲေနတဲ့အခါ ၾကမ္းသင့္အခါလည္း

ၾကမ္းခ့တဲ ယ္။ ၾကမ္းစရာလိုေသးရင္လည္း ၾကမ္းရအုံးမွာပဲ။ အမိ၀မ္းက ဖြားျမင္လာတ့ဲကေလးဟာ မေမြးခင္

ပဋိသေႏၶတည္ရတယ္။ ေန႔ရက္ေစ့မွ ေမြးဖြားရတယ္။ အဲဒီမတုိင္မီ ေမြးဖြားရင္ ေသရင္လည္း ေသမယ္။

ေလွ်ာရင္လည္း ေလ်ွ ာမယ္။ ခ်ည့္န႔ဲရင္လည္း ခ်ည့္န႔ဲမယ္။ အင္မတန္ေကာင္းခဲတယ္။ ၿပီးေတာ့

ေမြးဖာြ းတ့အဲ ခါမွာလည္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္န႔ဲ ဖြားရတာရိွတယ္။ သက္သက္သာသာန႔ဲ ဖြားရတာရိွတယ္။

အေမ၊ အေဖရဲ႕ က်န္းမာေရး၊ လက္သည္လုပ္တဲ့သူ က်င္လည္မႈ အစရွိတဲ့ အေျခအေနေတြအရ ျဖစ္တာပဲ

Posted by ေဇာ္သိခၤ from http://zawtk.myanmarbloggers.org

About nyanay

barma hte has written 40 post in this Website..

I'm not perfect everything i need more to learn anything and i want more friends .Please give me power for life.