အေရာင္း၀န္ထမ္းေတြမွာ ဘာေတြလုိအပ္ေနသလဲ။ ဘာေတြ ကြာျခားေနသလဲဆိုတာကို ဆိုင္က ျပန္ထြက္လာၿပီး ၀ယ္သူမ်ားကို ဘာေၾကာင့္ ဆက္ထိန္းထားႏိုင္ၿပီး တစ္ခ်ဳိ႕က လက္လြတ္ဆံုးရႈံးခံသနည္း သံုးသပ္မိေတာ့ ညံ့ဖ်င္းေသာ လူမႈဆက္ဆံေရးက ၄၉ % ႏွင့္ အာရံုစူးစိုက္မႈ လြန္စြာအားနည္းျခင္းက ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းဆိုတဲ့ ၇၀ % နီးပါးသည္ ဆက္ဆံေရး၏ ရလဒ္ျဖစ္ၿပီး ၿပိဳင္ဘက္ထက္ ေစ်းေလ်ာ့ေရာင္းျခင္း ၁၅%ႏွင့္ ၿပိဳင္ဘက္၏ ကုန္ပစၥည္းထက္ အရည္အေသြးသာျခင္း ၁၅ % ဆိုတဲ့ ၃၀%သည္သာ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း၏ ရလဒ္ျဖစ္တာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ေရာင္းခ်ျခင္းဆိုသည္မွာ ကုန္ပစၥည္းကို ၀ယ္သူမ်ားက ၎၏အလိုကို ဆန္႔က်င္၍ ၀ယ္လိုက္ရသည္ဆိုသည့္ ခံစားမႈမ်ဳိး မျဖစ္ေပၚေစဘဲ ထိုကုန္ပစၥည္းကို ၀ယ္ယူရန္ လိမၼာပါးနပ္စြာ ညႊန္းဆိုျခင္းပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ ေရာင္းခ်ျခင္းသည္ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ပင္မလုပ္ငန္းျဖစ္ေနခဲ့ရင္ ကၽြန္မတို႔ လုပ္ငန္းမွ ထုတ္လုပ္၀န္ေဆာင္ေပးတဲ့အရာ ျဖစ္ရင္ ကၽြန္မတို႔အေရာင္းသမားမ်ားအေနျဖင့္ အဓိက လုပ္ေဆာင္ ရမယ့္ တာ၀န္ကေတာ့ ၀ယ္ယူသူမ်ားရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၀ယ္သူ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္ေအာင္ ေျပာျပကူညီရာတြင္ မိမိကိုယ္တိုင္၌ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ ဗဟုသုတမ်ား အေၾကာင္းအရာမ်ား ေလ့လာသင့္တဲ့အျပင္ ပစၥည္းအေပၚယုံၾကည္ခ်က္မ်ား ရွိထားရပါမယ္။ ေရာင္းခ်ရာ၌ ေအာင္ျမင္မႈကို ေပးမည့္ နည္းလမ္း ၄ သြယ္ရွိပါတယ္။ ဒါေတြကေတာ့ စိတ္ေနသေဘာထား၊ စိတ္ပညာ၊ နည္းနာဗ်ဴဟာႏွင့္ ဗဟုသုတို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ေနသေဘာထားဆိုသည္ကေတာ့ ၀ယ္သူကို ခ်ဥ္းကပ္ပံု ခ်ဥ္းကပ္နည္း၊ စိတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈ၊ သင္ယူလိုေသာဆႏၵ ျဖစ္ၿပီး စိတ္ပညာပိုင္းကေတာ့ လူအမ်ားရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို သေဘာေပါက္ နားလည္ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ နည္းနာဗ်ဴဟာက ေရာင္းခ်ျခင္း နည္းနာမ်ား ျဖစ္တဲ့အျပင္ ဗဟုသုတဆိုတဲ့အပိုင္းကေတာ့ ကုန္ပစၥည္းအေၾကာင္း၊ ေစ်းကြက္ အေၾကာင္းႏွင့္ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ားအေၾကာင္းကို ေလ့လာသိရွိထားရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မည္သူက အဆုိးျမင္တတ္သူ၊ ၿငီးတြားတတ္သူႏွင့္ ဆံုေတြ႕လိုသနည္း။ မည္သူက အေကာင္းျမင္တတ္ၿပီး စိတ္အား ထက္သန္သူႏွင့္ ဆံုေတြ႕လိုသနည္း ဆိုတဲ့အခ်က္ကို ထည့္စဥ္းစားဖို႔ လိုအပ္လွပါတယ္။
အေရာင္း၀န္ထမ္းတစ္ဦးရဲ႕ အရည္အခ်င္းေကာင္းမ်ားကိုလည္း သိမွတ္သေလာက္ ေျပာျပပါဦးမယ္။ ဒါေတြကေတာ့…
၁။ အေကာင္းျမင္တတ္ျခင္း
၂။ စိတ္သေဘာထားေကာင္းမြန္ျခင္း
၃။ စိတ္အားထက္သန္ျခင္း
၄။ မိမိကိုယ္ မိမိ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈ အျပည့္အ၀ရွိျခင္း
၅။ စိတ္ႏွလံုးနိမ့္ခ်ျခင္း
၆။ လိုက္ေလ်ာညီေထြေနတတ္ျခင္း
၇။ သေဘာေပါက္သိျမင္လြယ္ျခင္း
၈။ မိမိကိုယ္ မိမိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ျခင္း
၉။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏုိင္ျခင္း
၁၀။ အေပါင္းအသင္း ၀င္ဆန္႔ျခင္း
၁၁။ ျပႆနာကို အေျဖရွာလိုျခင္း
၁၂။ ရဲရင့္ျပတ္သားျခင္း
၁၃။ အဆိုးျမင္တတ္သူမ်ားႏွင့္ စိတ္သေဘာထားဆိုးသူမ်ားႏွင့္လည္း ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းတတ္ျခင္း
၁၄။ စိတ္သေဘာထားေကာင္းမြန္ၿပီး စိတ္အားထက္သန္သူမ်ားႏွင့္ပါ ေတြ႕ဆံုလိုျခင္းတို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ေရာင္းခ်ေသာ အခါသမယ၌ အေကာင္းဆံုးကို ေမွ်ာ္လင့္တတ္ရန္ အလြန္မွ အေရးႀကီးပါတယ္။ ေရာင္းခ်ျခင္း အခြင့္အလမ္းကို အေကာင္းျမင္ၿပီး စားသံုးသူမ်ားကို တန္ဖိုးထားေလးစားျခင္းႏွင့္ သင္ ခ်မွတ္ ထားေသာ အေရာင္းပန္တိုင္မ်ားသို႔ေရာက္ရွိရန္ ေလွ်ာက္လွမ္းေရးတို႔သည္ သင့္အျပဳအမူႏွင့္ ၀ယ္ယူသူမ်ားရဲ႕ တုံ႕ျပန္မႈတို႔အေပၚ ထင္ဟပ္ေစပါတယ္။ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် သင္သည္ အရႈံးသမားကဲ့သို႔ စဥ္းစာကာ ျပဳမူမည္လား။ ေအာင္ႏုိင္သူကဲ့သို႔ စဥ္းစားကာ ျပဳမူပါမည္လားဆိုသည္ကို ဆံုးျဖတ္ပါ။ ေကာင္းမြန္ေသာ စိတ္ေနသေဘာထား ထားရွိႏုိင္ရန္မွာ ကၽြန္မတို႔သည္ ကၽြန္မတို႔ကို ဆဲြခ်တတ္ေသာ အရႈံးသမားအေတြးမ်ားကို ဖယ္ရွင္းၿပီး ေအာင္ႏုိင္ သူမ်ားရဲ႕ စိတ္သေဘာထားမ်ားကို ထားတတ္ရပါမယ္။ သင့္ ကုန္ပစၥည္းသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အရည္အေသြး အေကာင္းဆံုး ပစၥည္းေနရာ မည္မွ်ပင္ရွိေနေစကာမူ သင္က သင့္ ၀ယ္သူေတြအေပၚ အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္း၊ ေလးစားမႈျပဳေပးျခင္း အလ်ဥ္းမရွိလွ်င္ ထုိသူမ်ားက သင့္ကို ယုံၾကည္မည္ မဟုတ္သျဖင့္ သင့္ထံမွ ထိုကုန္ပစၥည္းကို စိုးစဥ္းမွ် ၀ယ္ယူမည္မဟုတ္ဘူးဆိုတာ ကၽြန္မ ကုိယ္ေတြ႕ၾကံဳရျခင္းနဲ႔ သာဓကျပလိုက္ပါတယ္။
အေရာင္းကၽြမ္းက်င္သူဆိုသည္မွာ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးတတ္သူ၊ အေတြ႕အၾကံဳ ရင့္သန္သူ၊ ေမးခြန္းမ်ားကို လည္း ေျဖဆိုတတ္သူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၀ယ္ယူသူထံမွ စိတ္၀င္စားမႈရရွိကာ ၀ယ္ယူသူအားလည္း မွန္ကန္ ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ရန္ ကူညီေပးသည့္အျပင္ ၀ယ္ယူသည့္ ေကာင္တာသို႔ပါ ပို႔ေဆာင္ေပးႏုိင္သူ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားရင္းျဖင့္ သင္လည္း မွန္ကန္ ကၽြမ္းက်င္ၿပီး အေရာင္း၀န္ထမ္းတစ္ဦးရဲ႕ အရည္အခ်င္း ေကာင္းမ်ား ရရွိပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေစဖို႔ ရည္ရြယ္လိုက္ရျခင္းပင္ ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။

မေနာျဖဴေလး
၉.၉.၂၀၁၂

manawphyulay

About manawphyulay

manawphyu lay has written 937 post in this Website..

I like Design. I am writing blog. http://www.manawphyulay.blogspot.com အေကာင္းဆုံးၾကည့္မွန္ဆိုတာ မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္းတစ္ေယာက္ပါပဲ။