၁၉၄၆ ခု ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ကန္ေတာ္မင္ပန္းျခံ၌ လူထုဆႏၵျပ ကန္႔ကြက္ပြဲ အစည္းအေ၀းမွ

ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

ရသင့္ရထိုက္တ့ဲ အခငြ ့္အေရးေတကြ ို တရားသျဖင့္ ေတာင္းဆိုျခင္းကို လမ္းကုန္ေအာင္

ေဆာင္ရြက္ရလိမ့္မယ္။ ယခုလုိ တရားသျဖင့္ ေတာင္းဆုိခ်က္ေတြကုိ မရရင္ ဘာလုပ္မယ္ဆုိတာေတြလည္း

ဖဆပလ ဥက႒ၠ မိန္႔ခနြ ္းမွာ ေျဖရွင္းျပခ့ၿဲပီးျဖစ္တယ္။ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲ အထိ ေရာက္ခ်င္မွ

ေရာက္လိမ့္မယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ ျပင္ဆင္ထားရမယ္။ လြတ္လပ္ေရးဆုိတာဟာ ခ်က္ခ်င္း ရခ်င္မွရတာ။ က်ဳပ္တုိ႔

လိုလားခ်က္ဟာ တရားသျဖင့္ နည္းန႔ဲ ရခ်င္မွရမယ္လို႔ သံသယရိွတယ္။ အဲဒီကိစၥေတြဟာ

တုိင္းျပည္တြင္လား မဟုတ္ဘူး။ ၿဗိတိသွ်အစုိးရ အေပၚမွာလည္း တာ၀န္ရွိတယ္။ ၿဗိတိသွ်အစုိးရဟာ

သူတုိ႔နယ္အတြင္းရွိ တုိင္းျပည္မ်ား ဆူပူျခင္းကုိ မလုိဘူးဆုိေပမယ့္ သူတုိ႔ ဒီလုိ လုပ္ေနရင္ မေပၚသင့္ပဲနဲ႔

ဆူပူမႈေတြ ေပၚလာလိမ့္မယ္။ က်ဳပ္တုိ႔ကလည္း လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲ မဆင္ႏႊဲပဲနဲ႔ ၿပီးေျမာက္သြားလုိေပမယ့္

က်ဳပ္တုိ႔ တစ္ဖက္တည္းအေပၚမွာ တည္ေနတာ မဟုတ္ဘူး။

တုိင္းျပည္က နားလည္ထားသင့္တာက တုိက္ပြဲဆုိတာက ပရိယာယ္အႀကီး၊ ပရိယာယ္အေသး ဆုိတာေတြနဲ႔

သူ႔ေနရာန႔သဲ ူ တိုက္ရတယ္။ ေနာက္ဆုတ္သင့္ဆုတ္ ေရွ႕တိုးသင့္တိုး အေျခအေနၾကည့္ကာ

ပရိယာယ္သုံးသြားရတယ္။ က်ဳပ္တုိ႔ တုိင္းသူျပည္သားမ်ားကုိ ယုံၾကည္ပါတယ္။ အခုေျပာရင္

အခုလုပ္ၾကမယ္ဆုိတာ သိရေပမယ့္ လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲအထိ မေရာက္ေစပဲ တုိက္ပြဲကေလးမ်ားနဲ႔ပင္

လုိရာေရာက္ေအာင္ တုိင္းျပည္အေျခအေနကုိ ၾကည့္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၃၀၀ ျပည့္ႏွစ္က

ေက်ာင္းသား၊ အလုပ္သမား၊ ေရနံေျမ သပိတ္ေတြေမွာက္ၿပီး တုိက္ၾကတုန္းမွာ ေဆးလိပ္ခုံေတြကပါ ေရာၿပီး

သပိတ္ေမွာက္ၾကတယ္။ အမွန္မွာ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ထဲက သူသွ်ိဳေတြက သပိတ္ေတြမ်ားၿပီး ထမင္းမေကၽြးႏုိင္ပဲ

ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ေအာင္ လုပ္တ့စဲ နစ္ပ။ဲ က်ဳပ္က ဆူၾကပါဆိုရင္ ဆူၾကမွာပဲဆိုတာ ယုံၾကည္ပါတယ္။

အခ်ိဳ႕လူေတြက က်ဳပ္တုိ႔ကုိ သမ႐ုိးက်စနစ္ျဖစ္တဲ့ အာဏာဖီဆန္ေရး၊ စင္ၿပိဳင္အစိုးရ

တည္ေထာင္ေရးေတြကုိသာ တုိက္တြန္းခ်င္ၾကတယ္။ တုိင္းျပည္ အေျခအေနကုိ ၾကည့္ၿပီး ညီညီၫြတ္ၫြတ္နဲ႔

အလုပ္လုပ္ရမယ့္အခ်ိန္မွာ ခြက္ေစာင္းခုတ္၀ါဒေတြ ေပၚလာတာ ေတြ႕ရတယ္။ ဒီဟာက

တိုင္းျပည္အားနည္းေအာင္ လုပ္တ့နဲ ည္းျဖစ္တ့ဲအတြက္ တနည္းနည္းန႔ဲ ကာကြယ္ရမယ္။ ပရိယာယ္

အေသးစိတ္ကုိ အသုံးျပဳၿပိး ဗဟုိဌာနက လတ္တေလာ ေျပာင္းလဲသင့္က ေျပာင္းလဲရလိမ့္မယ္။

ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ လူတုိင္း ေကာင္းႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ႔ မဆုိႏုိင္ဘူး။ အဲဒါကုိပဲ တဆိတ္ရွိ ေ၀ဖန္ရတာနဲ႔

အျပစ္ေျပာရတာန႔ဲ အခ်ိန္ကုန္ေနတာပ။ဲ

အေရးႀကီးတာက ဒါဟာ ကုိယ္က တစ္ကြက္စားၿပီး တဖက္လူက ႏွစ္ကြက္စားမွာကုိ သတိျပဳရမယ္။

Posted by ေဇာ္သိခၤ from http://zawtk.myanmarbloggers.org

About nyanay

barma hte has written 40 post in this Website..

I'm not perfect everything i need more to learn anything and i want more friends .Please give me power for life.