အေလာင္းမင္းတရားေစလႊတ္ေသာ ပထမဦးဆံုးသံအဖြဲ႕

အေလာင္းမင္းတရား၏သံတမန္ေရးရာ ေသာ့ခ်က္က်ေသာကာလတြင္ ရာဇသံေရႊေပကို ဒုတိယေျမာက္ ေဂ်ာ့ဘုရင္မင္းျမတ္ထံ မည္သို႔မည္ပံုပို႔ခဲ့သနည္း။
ျပည္ကိုေအာင္ႏိုင္ျပီး ေတာင္ဘက္သို႔ အေလာင္းမင္းတရား၏တပ္မ်ား ခ်ီလာေသာ ၁၇၅၅ ခု၊ေဖေဖာ္ဝါရီ လဆန္းတြင္ အေလာင္းမင္းတရားသည္ မိမိနယ္ေျမေျမာက္ဘက္တစ္လႊားထက္ ျမစ္ဝွမ္းတြင္ သာ၍ေထြျပားေသာ စိတ္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆုိင္ရမည္ဟု သတိထားခဲ့မိသည္။ ေအာက္ျမန္မာျပည္ သို႔မဟုတ္ ဂႏၳဝင္အေခၚအေဝၚျဖစ္ေသာ ‘ရာမညတိုင္း’ သည္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတည္းေနထုိင္ေသာေျမ မဟုတ္ဘဲ မြန္၊ျမန္မာ၊ကရင္တို႔၏ေျမျဖစ္သည္။ ၾကာျမင့္စြာဝန္းရံထားဖို႔၊ ရန္သူႏွင့္ၾကည္းေၾကာင္းေရေၾကာင္း ရင္ဆုိင္ဖို႔အတြက္ လူသူလက္နက္လုိအပ္မႈကို မီးေမာင္းထုိး ျပေနရာ ရြာမ်ားထဲတြင္ ရဲမက္ေတာ္စုေဆာင္းျပီး တုိက္ေရးခုိက္ေရးေလ့က်င့္ေပးရသည္။

မြန္တုိ႔၏အဓိကျမိဳ႕ႀကီးႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ သံလ်င္ႏွင့္ပဲခူးသည္ ခံတပ္ေတာင့္တင္းေသာျမိဳ႕ႀကီးမ်ားျဖစ္၏။ အေျမာက္ စိန္ေျပာင္းႏွင့္ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ လက္နက္ပိုင္ဆိုင္မႈတြင္ မြန္တို႔က ျမန္မာတို႔ထက္သာသည္ဟု အဆုိရွိသည္။ ေတာင္ဘက္သို႔ခ်ီရာတြင္ အေလာင္းမင္းတရားသည္ တာထြက္ေကာင္းလွေသာ္လည္း ပဲခူးကိုသိမ္းျပီး အထက္ျမန္မာျပည္ႏွင့္ေအာက္ျမန္မာျပည္၏ အရွင္သခင္ဟု အမည္တပ္ဖို႔ရာ ႏွစ္ႏွစ္ၾကာအခ်ိန္ယူခဲ့ရသည္။

တိုင္းျခားကုန္သြယ္မႈ၏အေရးႀကီးပံု၊ လူမ်ိဳးျခားကုန္သည္မ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ ကုန္သြယ္ေရးကုမၸဏီမ်ား အျပိဳင္းအ႐ိုင္းႀကီးထြားမ်ားျပားလာမႈကုိ အေလာင္းမင္းတရားႀကီး သတိျပဳမိမည္ဟု မွန္ကန္စြာယူဆၾကမည္။ ၁၇၅၅ ခု၊အေစာပိုင္းတြင္ မြန္ထီးနန္းတစ္ပန္းသာေသာအခ်က္မွာ ျပင္သစ္၊အဂၤလိပ္ကုမၸဏီ မ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္မႈရွိခဲ့ျခင္းဟု မင္းတရားေတြးခဲ့မိပါလိမ့္မည္။ ျပင္သစ္ႏွင့္အဂၤလိပ္တို႔သည္ အိႏၵိယသမုဒၵရာထဲ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး အကြက္ေခ်ာင္းေနသူမ်ားျဖစ္၏။

၁၇၅၅ ခု၊မတ္လတြင္ အေလာင္းမင္းတရားသည္ သူ၏ပထမဆံုးသံအဖြဲ႕ကုိ အေရွ႕အိႏၵိယကုမၸဏီကိုယ္စားလွယ္ မ်ားႏွင့္ေတြ႕ရန္ ဟိုင္းႀကီးကြၽန္းသုိ႔လႊတ္လုိက္ေသာအခါ ဟိုင္းႀကီးကြၽန္းဦးစီးမွဴး ဘရြတ္ခ္သည္ ေဖာ္ေဖာ္ေရြေရြ ႀကိဳဆုိခဲ့သည္။ အေလာင္းမင္းတရား၏သံတမန္မ်ား မိမိတို႔အသက္ကို ပဓာနမထားဘဲ ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာကုိျဖတ္၍ အေရွ႕အိႏၵိယ ကုမၸဏီအေရာက္ ေဆာင္က်ဥ္းလာေသာရာဇသံစာထဲတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစြာပါဝင္သည္။

အေလာင္းမင္းတရားသည္ သူ၏တုိင္းေရးျပည္ေရးႏွင့္ ထီးနန္း႐ိုက္ရာ တရားဝင္ခံယူမႈတြင္ ရာဇဝင္မဟာဝင္ဆုိင္ရာ၊ ေလာကဓာတ္ပညာဆုိင္ရာ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားျဖင့္ အေလးအနက္ထားေရးသားထားသည္။ ေရးသားထားပံုမွာ- အဝျပည္ႀကီးႏွင့္ အဝဘုရင္တို႔သည္ ကိန္းခန္းအေလ်ာက္ ပ်က္စီးတိမ္းယိမ္းဖို႔သာ ျဖစ္သည္။ ပဲခူးမွမြန္တို႔ကား မိမိတို႔၏အရွင္သခင္အစစ္အမွန္ကို မသိမျမင္ႏုိင္ၾက၍ သစၥာမခံေသာ သူပုန္မ်ားသာျဖစ္သည္။ ”သင္တို႔ထုိက္တန္လွ်င္ ခ်မ္းသာေရာက္မည္၊ မထုိက္တန္လွ်င္ က်႐ံႈးမည္၊ ငါကိုယ္ေတာ္ျမတ္ဘဝရွင္ အေလာင္းမင္းတရားႀကီးဘုရားသည္ တုိင္းျပည္စုစည္းမည့္သူအျဖစ္ ေပၚေပါက္လာျပီ” ဟူေသာစာသြားျဖင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္ထားသည္။     ရွင္ဘုရင္သည္ တိုင္းျပည္၏ကံၾကမၼာတြင္ မိမိသည္ ဘုန္းကံအေလ်ာက္ မင္း႐ိုးေပါက္ျပီးသူအျဖစ္ အျပည့္အဝျမင္ထားခဲ့ပံုကို ဤစာသြားမွ ရွင္းလင္းစြာသိရသည္။

ဒုတိယအေနျဖင့္ ရာဇသံစာထဲတြင္ ကုန္သြယ္ဆက္ဆံမႈအေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။ အိႏိၵယကမ္းေျခႏွင့္ ျမန္မာျပည္ကုန္သြယ္ေရး ျပန္လည္အားသစ္ေလာင္းႏိုင္ေၾကာင္းကို မင္းတရားႀကီးက သူ႔ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အိႏၵိယႏွင့္ကုန္သြယ္ျခင္း၊ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာဆက္ဆံျခင္းတို႔သည္ ေရွးျမန္မာဘုရင္မ်ားလက္ထက္ ကတည္းက ရွိခဲ့ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။

မွတ္သားထားသင့္သည္မွာ ဤရာဇသံစာသည္ လြန္ေဆး(ျမန္ေအာင္)မွ ေပးပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ထုိအခ်ိန္က အေလာင္းမင္းတရားကိုယ္တိုင္ ဒဂံု(ရန္ကုန္)ကုိ မ    ေရာက္ရွိေသးသလုိ ျမစ္ဝွမ္းေတာင္ဘက္ပိုင္း မည္သည့္ေနရာ ကိုမွ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္စြမ္းမရွိေသးခ်ိန္ျဖစ္သည္။ အေလာင္းမင္းတရား၏ ပထမဆံုးရာဇသံစာထဲတြင္ ျဗိတိသွ်တို႔ထံမွ တစ္စံုတစ္ရာေတာင္းဆုိျခင္းမ်ိဳး မပါေသာေၾကာင့္ ဤစာသည္ မိမိကိုယ္ကိုမိတ္ဆက္ေသာစာ၊ ခ်ိန္ဆေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈအျဖစ္ အေျဖေပၚခဲ့သည္။

အေလာင္းမင္းတရား၏ သံဘက္ႏွစ္ဦးသည္ မတ္လ ၂၆ရက္ေန႔တြင္ ဘရြတ္ခ္၏ျပန္ၾကားလႊာကိုယူျပီး ဟိုင္းႀကီး ကြၽန္းမွ ထြက္ခြာလာသည္။ ေလးရက္အၾကာတြင္ ပုသိမ္ကိုေရာက္ေသာအခါ ထုိႏွစ္ဦးထိတ္လန္႔တၾကား ေတြ႕ရွိလုိက္ရသည္မွာ မြန္တပ္ဆြယ္တစ္ခုသည္ ျမိဳ႕ကိုျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္ထားျပီး သံႏွစ္ဦး၏ေလွမ်ားကိုပါ သိမ္း ယူထားျခင္းပင္။     မြန္စစ္သူႀကီးမ်ားက အဂၤလိပ္တို႔ထံကုိယ္စားလွယ္လႊတ္ျပီး ျမန္မာသံႏွစ္ဦးကိုအပ္ရန္ေတာင္း ဆိုသည္။ ဘရြတ္ခ္ကမူ အေလွ်ာ့မေပးဘဲ ျမန္မာသံႏွစ္ဦးကို ဟိုင္းႀကီးကြၽန္းသို႔ျပန္လႊတ္လိုက္၏။ ဤသိမ္ေမြ႕ေသာ အေျခအေနတြင္ ဘရြတ္ခ္၏မူအရျဖစ္ေသာ ရပ္တည္ခ်က္သည္ ႏုိင္ငံေရးအရ အရဲစြန္႔ရသည္။ အေၾကာင္းမွာ မြန္တို႔အျမင္တြင္ ဘရြတ္ခ္သည္ ျမန္မာတုိ႔ဘက္ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းယိမ္းသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။

ထုိစဥ္က ျမန္မာတုိ႔၏စစ္ဆင္ေရးသည္ အာမခံခ်က္မရွိေသးသလို ေအာင္ပြဲသည္လည္းမေသခ်ာေသး။ ၁၇၅၅ ခု၊ဧျပီလလယ္ကမွ ဒဂံုကို အေလာင္းမင္းတရားႀကီး သိမ္းႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ (ဒဂံု)ရန္ကုန္တြင္ အေလာင္း မင္းတရားႀကီး စံေတာ္မူရင္း သံလ်င္ကုိလုပ္ၾကံရန္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းကို စီရင္ေတာ္မူေနစဥ္အတြင္း ဧရာဝတီ ျမစ္ဝွမ္းလြင္ျပင္က်ယ္ႀကီး တစ္ခုလံုး၏အေျခအေနသည္ သီတင္းပတ္ေပါင္းမ်ားစြာ မေရမရာျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ေရတပ္မ်ား သဲႀကီးမဲႀကီးတုိက္ေနၾကစဥ္ ေရေၾကာင္းခရီးသြားလာဖို႔ဆုိသည္မွာ လံုျခံဳမႈစိုးစဥ္းမွ်မရွိေခ်။ ျမန္မာသံႏွစ္ဦးအတြက္မူ ဟိုင္းႀကီးကြၽန္းေပၚတြင္ သံုးလၾကာမွ်ပိတ္မိေနခဲ့ျပီ။ သို႔ရာတြင္ ၄င္းတို႔ႏွစ္ဦး ေဘးကင္း ခဲ့သည္။ သံႏွစ္ဦးကိုေဘးကင္းေအာင္ ကာကြယ္ေပးခဲ့ျခင္းသည္ ဘရြတ္ခ္ႏွင့္ အေလာင္းမင္းတရားကို အလြမ္းသင့္ ေစခဲ့သည္။

အေလာင္းမင္းတရားေစလႊတ္ေသာ ဒုတိယေျမာက္သံအဖြဲ႕

သံႏွစ္ဦးသည္ ဟိုင္းႀကီးကြၽန္းမွရန္ကုန္သုိ႔ ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ ထြက္ခြာႏိုင္ရန္ အခြင့္ေကာင္းကုိေစာင့္စားေနစဥ္  ဇြန္လဆန္းတြင္ ေလွသံုးဆယ့္ငါးစီးပါေသာ ျမန္မာေရတပ္ေတာ္သည္ ၄င္းတို႔၏သံမ်ား ဘယ္ဆီဘယ္ဝယ္ ေရာက္ေနသနည္း ရွာေဖြဖုိ႔ရန္ ပုသိမ္သို႔ေရာက္ရွိလာသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ေစလႊတ္ေသာသံအဖြဲ႕ကိုမူ သုိသုိသိပ္သိပ္မလုပ္ေတာ့ေခ်။ အသစ္ခန္႔အပ္ထားေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳး ပုသိမ္ျမိဳ႕ဝန္ဦးေဆာင္သည့္ သံအဖြဲ႕သည္ ေလွအစီးႏွစ္ဆယ္၊ လူေျခာက္ရာ၊ ေျမာက္ျမားလွစြာေသာ လက္ေဆာင္ ပဏၰာမ်ားႏွင့္အတူ ပုသိမ္ျမိဳ႕သုိ႔ ၁၇၅၅ ခု၊ဇြန္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ေရာက္ရွိသည္။ လက္ေဆာင္ပဏၰာမ်ားထဲတြင္ ျမင္းႏွစ္စီးပါသည္။ ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေသာ သံႏွစ္ဦးထဲမွ တစ္ဦးထပ္မံလုိက္ပါရန္ တာဝန္ေပးျခင္းခံရသည္။

စာထဲတြင္ အေလာင္းမင္းတရားသည္ မြန္တုိ႔ႏွင့္စစ္မက္ျဖစ္ပြားရျခင္းအေၾကာင္းရင္းကို ရွင္းလင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။မြန္တို႔သည္ ျပင္သစ္တို႔ထံမွမည္မွ် အကူအညီရခဲ့ပံုကို ရာဇသံစာထဲမွတ္ခ်က္သြင္းထားသည္။  ျဗိတိသွ်တို႔ထံတြင္ အေျမာက္ႏွင့္ေသနတ္လက္နက္ အမ်ားအျပားရွိေၾကာင္းကို သံတမန္မ်ားေျပာျပ၍ မင္းတရားသိရွိခဲ့ရာ ဤရာဇသံစာ၏ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ အေျမာက္လက္နက္ေတာင္းဆုိျခင္းျဖစ္၏။ ဟံသာဝတီ (ပဲခူး)ကိုျဖိဳခြင္းရန္ လုိအပ္ေသာ အေျမာက္လက္နက္အေသးစိတ္စာရင္းကို ေရးသြင္းထားသည္။ ျပင္သစ္တို႔က မြန္တို႔ကိုကူညီခဲ့သည့္ ပမာဏထက္ အဂၤလိပ္တို႔က မင္းတရားကို ႏွစ္ဆကူညီေစလုိသည္။ မည္သို႔ဆုိေစ အေလာင္းမင္းတရားသည္ အခြင့္အေရးတစ္ခုခုကို ေတာင္းဆိုျခင္းမဟုတ္ဘဲ လက္နက္မ်ားကို လက္ငင္းေငြေခ်စနစ္ျဖင့္ ဝယ္ယူလုိျခင္းျဖစ္သည္။

ရာဇသံစာ၏ေလသံႏွင့္ တိတိက်က်ေတာင္းဆုိမႈကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ အေလာင္းမင္းတရားသည္ အေရွ႕အိႏၵိယ ကုမၸဏီႏွင့္ဆက္ဆံေရးအေပၚ ဗ်ဴဟာက်ေသာမဟာမိတ္ဖြဲ႕ျခင္းအျဖစ္ ႐ႈျမင္ခဲ့သည္။ ျဗိတိသွ်တို႔ႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြး ေႏြးျခင္းကိုလည္း တန္းတူမိတ္ဖက္မ်ား၏ကိစၥဟု ျမင္ခဲ့သည္။

အေလာင္းမင္းတရားသည္ ၁၇၅၆ ခု၊ဧျပီမွ ဇြန္လအထိ ႏွစ္လခြဲခန္႔ ရန္ကုန္တြင္စံေတာ္မူခဲ့ေသာ္လည္း သံလ်င္ကိုမသိမ္းႏိုင္ခဲ့။ ရာဇသံစာကိုဖတ္ရသည္မွာ မင္းတရားႀကီးသည္ ဤရာဇသံစာကိုေရးေနစဥ္အခ်ိန္က သူ၏ စစ္ေရးစြမ္းအင္က်ားကန္ရန္ လံုေလာက္ေသာလက္နက္မ်ားကို တန္သင့္ေသာအခ်ိန္တိုအတြင္း ဝယ္ယူဖို႔ေမွ်ာ္လင့္ ထားပံုရသည္။ တတ္ႏုိင္သည္ထက္ပိုျပီး စစ္မ်က္ႏွာကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ျဖန္႔က်က္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ပါလိမ့္မည္။     သုိ႔ေသာ္ အေလာင္းမင္းတရား၏ေလသံသည္ ေဒါက္တာသန္းထြန္း ခ်ျပသည့္အတိုင္း ”ကုန္သြယ္ေရးသည္ လက္နက္ႏွင့္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ရရွိရန္ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုသာျဖစ္သည္” ဟူေသာ ေကာက္ခ်က္ဆီ တြန္းမပို႔ေပ။

အေရွ႕အိႏိၵယကုမၸဏီကို ျဗိတိသွ်အစိုးရ၏ လက္တံရွည္တစ္ေခ်ာင္းဟု အေလာင္းမင္းတရားႀကီးျမင္ခဲ့ေၾကာင္း ဤရာဇသံစာက ျပသခဲ့သည္။ ဤအခ်က္သည္ ဘာမွ်အ့ံၾသစရာမရွိ။ အေရွ႕အိႏၵိယကုမၸဏီသည္ အိႏၵိယမင္းသား မ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ျပီး အိႏၵိယကမ္းေျခတစ္ေၾကာ ခံတပ္မ်ားေဆာက္ခဲ့သည္။ ကုမၸဏီသည္ ကိုယ္ပိုင္ စစ္တပ္ထားရွိေသာေၾကာင့္ ျမန္မာဘုရင္သည္ မဒရတ္စ္မွ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ားကို ျဗိတိသွ်ဧကရာဇ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ခံ မ်ားဟုျမင္ခဲ့သည္မွာ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေနသည္။ အေသအခ်ာစီမံထားေသာ မူဝါဒမ်ားကိုလိုက္နာရန္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းျဖင့္ ျပဌာန္းျခင္းခံရသူမ်ားဟု အေလာင္းမင္းတရားကျမင္ခဲ့သည္။

About ၀င့္ျပံဳးျမင့္

wintpyone myint has written 59 post in this Website..

IN LOVE I TRUST.

   Send article as PDF