လက္စတာသံအဖြဲ႕
၁၇၅၆ ခု၊စက္တင္ဘာတြင္ ကပၸတိန္ဟိုး ကြယ္လြန္ခဲ့ျပီး ‘ဟိုး’၏ေနရာကို ဒုတာဝန္ခံ ေသာမတ္စ္ႏ်ဴတန္ ဆက္ခံခဲ့သည္။ မၾကာမတင္ မွာပင္ ပဲခူးကိုသိမ္းပုိက္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ကုမၸဏီႏွင့္အဆက္အသြယ္ျပဳရန္ ကိစၥမ်ားရွိေၾကာင္း ႏ်ဴတန္႔ထံ အေလာင္းမင္းတရားႀကီး သတင္းပါးခဲ့သည္။ အမွန္မွာ အေလာင္းမင္းတရားသည္ ကုမၸဏီႏွင့္ အလုပ္ကိစၥမ်ား ျပီးစီးေအာင္လုပ္မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။ ဤသို႔ျဖင့္ ႏ်ဴတန္သည္ ဒုဗိုလ္ကေလး ေရာဘတ္လက္စတာအား ရန္ကုန္မွ ေရႊဘို ရွင္ဘုရင္အျပန္ခရီးတြင္ ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္ဝင္ေရာက္ခစားရန္ ေစလုိက္၏။

လက္စတာသည္ မဟာမိတ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိရန္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ေလွ်ာက္ထားျပန္သည္။ အေလာင္းမင္းတရားသည္ ရင္းဖ်ား ပတၱျမားႏွစ္ရစ္စီေသာ ေရႊေပစာသဝဏ္လႊာေပၚတြင္ ရွင္ဘုရင့္တံဆိပ္ေတာ္ကို ခတ္ႏွိပ္ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း ခ်က္ခ်င္းမိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္။ ေဂ်ာ့ဘုရင္-၂ ႏွင့္ကုမၸဏီဒါ႐ုိက္တာမ်ားထံ ပို႔ခဲ့ေသာစာမ်ားကို ရည္ညႊန္းျခင္း ျဖစ္၏။     ရွင္ဘုရင္သည္ အေရွ႕အိႏၵိယကုမၸဏီ ေတာင္းဆိုေသာအရာမ်ားကုိ ေပးသနားခဲ့ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း အေလးေပး ေဖာ္ျပလုိခဲ့သည္မွာ ရွင္းလင္းပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာဘုရင္သည္ ရာဇသံစာမ်ားေပးပို႔ခဲ့သည္မွာ တစ္ႏွစ္ ေက်ာ္ျပီျဖစ္သည့္တုိင္ အေၾကာင္းျပန္စာကို ေစာင့္စားေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။

လက္စတာႏွင့္ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရာတြင္ အေလာင္းမင္းတရားသည္ ”မဟာမိတ္စာခ်ဳပ္ကို တံဆိပ္ေတာ္ ခတ္ႏွိပ္ေပးမည္၊ ရွင္ဘုရင္ပုိင္နက္နယ္ေျမအတြင္း မည္သည့္ေနရာ၌မဆို ကုန္သြယ္လြတ္လပ္ခြင့္ေပးမည္” ဟူေသာ စကားျဖင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္ခဲ့၏။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ႏွစ္က ေျပာဆုိေဆြးေႏြးရန္ ဝန္ေလးခဲ့ေသာ ဟိုင္းႀကီးကြၽန္းအေျခခ်ေနထိုင္ခြင့္ကို ေပးသနားခဲ့သည္။

ႏ်ဴတန္ကို မင္းတရားဆင့္ေခၚလုိက္ျခင္းမွာ မင္းတရားသည္ လက္နက္ဝယ္ယူရန္ အေရွ႕အိႏၵိယကုမၸဏီကို ယခုေရာ ယခင္ကပါ မ်က္ႏွာခ်ိဳေသြးေသာအမႈကို မျပဳခဲ့ဟု ျပဆုိျခင္းျဖစ္သည္။ လက္နက္ႏွင့္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ ပံ့ပိုးမႈသည္ စိတ္ခ်အားကိုး၍မရသလုိ လက္ငင္းေငြေခ်ေပးသည့္တုိင္ မင္းတရားေမွ်ာ္လင့္ထားသေလာက္လည္း ျဖစ္မလာ။ ထုိအခါ လက္နက္ပံ့ပိုးျခင္းဟူသည္ အေရးပါသည့္အေနအထားတြင္ မရွိေတာ့။ မွတ္သားရန္မွာ မင္းတရားသည္ လက္စတာ့အား ‘ပဲခူးတြင္ေျမာက္ျမားစြာေသာ ေသနတ္၊ဗံုး စသည့္စစ္သံုးပစၥည္းမ်ားကို သိမ္းယူ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း’ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္။ အေလာင္းမင္းတရားသည္ အိႏၵိယမင္းသားမ်ားႏွင့္ ကြာျခားစြာ စစ္ပြဲတစ္ပြဲ အႏုိင္ရဖို႔အတြက္ အဂၤလိပ္တို႔ထံမွ စစ္ကူမလုိေၾကာင္းျပသခဲ့သူျဖစ္၏။

လက္စတာသည္ လြန္ေဆးမွမျပန္ခင္ ပုသိမ္ျမိဳ႕ဝန္ အန္တုိနီယိုႏွင့္ မ်က္ႏွာစံုညီထုိင္ျပီး စာခ်ဳပ္၏ အေသးစိတ္မ်ားကို ျပီးျပတ္ေအာင္လုပ္သည္။ အဓိကအားျဖင့္ ပုသိမ္မွ ေျမေနရာအတိုင္းအတာျဖစ္၏။ အျပန္တြင္ ပုသိမ္သို႔ဝင္ျပီး ယင္းေျမေနရာကို ”အေလာင္းဘုရား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ရယူေသာ ဂုဏ္သေရရွိ အေရွ႕အိႏၵိယ ကုမၸဏီေပါင္းစုပုိင္ ေျမကြက္” ဟူ၍ လက္ဝယ္ရယူသည္။ အလံလႊင့္တင္ျပီးေသာအခါ ဟိုင္းႀကီးကြၽန္းသို႔ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ျပန္လာခဲ့၏။

ဟုိင္းႀကီးကြၽန္းကိုဖ်က္သိမ္းျခင္း

ေရွ႕တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း အေရွ႕အိႏၵိယကုမၸဏီသည္ အခ်ိန္တန္လွ်င္ ပုသိမ္သို႔ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ေရႊ႕ယူလာလိမ့္မည္ဟု အေလာင္းမင္းတရားက ယံုၾကည္ေနသည္။ ဟိုင္းႀကီးကြၽန္းကဲ့သို႔ေသာ၊ ပထဝီသေဘာအရ အားနည္းလြန္းေသာေနရာေဒသတြင္ အေျခစိုက္လုိသည့္ ကုမၸဏီ၏႐ႈျမင္ေတြးေခၚပုံကုိ မြန္ႏွင့္ ျမန္မာဘုရင္မ်ား ေရွးမဆြကတည္းက ေမးျမန္းေတာ္မူခဲ့သည္။  ပုသိမ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား တုိးတက္ျခင္းရွိမလာဘဲ အေျခခံအားျဖင့္ ဟုိင္းႀကီးကြၽန္းကိုသာ ဖက္တြယ္ထားေသာ ကုမၸဏီအား ေရႊဘုိမွရွင္ဘုရင္သည္ တိုး၍သာ သကၤာမကင္းျဖစ္လာေတာ့၏။

ကုမၸဏီသည္ အနည္းဆံုးစရိတ္စကျဖင့္ ဟိုင္းႀကီးကြၽန္းကိုလက္မလႊတ္ဘဲထားရဖို႔ ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ၁၇၅၈ ခု၊ ဇူလိုင္လ၊ ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႕က ပီးေဂါ့ထံစာေရးေသာအခါ ပုသိမ္၌ေရွ႕ဆက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေရးသည္ စာရင္းထဲမွ ပ်က္သြားေတာ့၏။
”… ထုိေဒသတြင္ အေျခစုိက္ျခင္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ႀကီးမားခဲ့ျပီးျပီ။ ပဲခူးတြင္လည္း အေျခအေနမျငိမ္ သက္ေသာေၾကာင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးျဖစ္ထြန္းဖို႔ရာ အလားအလာနည္းလွသည္။ အထူးသျဖင့္ ကုမၸဏီ၏လက္ရွိအ ေျခအေနေၾကာင့္ ပုသိမ္ျဖစ္ေစ၊ သံလ်င္ျဖစ္ေစ၊ အျခားမည္သည့္ေနရာ၌ျဖစ္ေစ၊ အေျခခ်မႈအသစ္မ်ားလုပ္ရန္ မစဥ္းစားႏုိင္ေသး။ ဤသို႔ေသာစီမံခ်က္ကို တုိင္းျပည္ျငိမ္သက္လာခ်ိန္ထိ ဆုိင္းထားရမည္။”

၁၇၅၉ ခု၊စက္တင္ဘာ ၁ရက္တြင္ ကပၸတိန္ဝီလ်ံေဆာက္သ္ဘီသည္ ဒုဗုိလ္ကေလးဟုပ္ကို ဟိုင္းႀကီးကြၽန္း တြင္ တာဝန္လဲေပးရန္ႏွင့္ က်န္ရွိေနေသးေသာ သစ္လံုးမ်ားေကာက္ရန္ ကာလကတၱားမွထြက္ခြာလာသည္။ ကြၽန္းေပၚေရာက္ျပီး ႏွစ္ရက္အၾကာ၊ ၁၇၅၉ ခု၊ေအာက္တိုဘာလ ၄ရက္တြင္ ေဆာက္သ္ဘီႏွင့္ အမႈထမ္းမ်ားထံ ပုသိမ္ျမိဳ႕ဝန္ အန္တိုနီယုိ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ျမန္မာမ်ားေရာက္လာၾကသည္။ ႐ုတ္ခ်ည္းဆိုသလို ခံတပ္တစ္ခုလံုးကို ျမန္မာရဲမက္ေတာ္မ်ားစီးနင္းလုိက္ၾကကာ ခံတပ္ကိုစီးမိျပီးသည္ႏွင့္ ျမန္မာရဲမက္ေတာ္မ်ားသည္ ကုမၸဏီသေဘၤာမ်ားကို မီး႐ိႈ႕သည္။ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ားစြာ အသတ္ခံရသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ ဖမ္းဆီးခံရသည္။

ထုိကဲ့သို႔ေသာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ိဳးသည္ ရွင္ဘုရင္ကိုယ္တိုင္၏ တိက်ျပတ္သားေသာ အမိန္႔မပါလွ်င္ စဥ္းစားဝံ့စရာမရွိေခ်။

အေလာင္းမင္းတရားႀကီး  မဏိပူရမွ စစ္တုိက္ျပီးျပန္အလာ ေျမာက္ပိုင္း၌ရွိေနစဥ္ ၁၇၅၉ ခု၊ႏွစ္လယ္တြင္ မြန္တို႔သည္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ပုန္ကန္ေၾကာင္း အမွတ္ရေပမည္။ ျမန္မာျမိဳ႕ေစာင့္တပ္က ပုန္ကန္မႈကို ႏွိမ္နင္းႏုိင္ခဲ့သည္။ မြန္တုိ႔ကို ကူညီပံ့ပိုးမႈေၾကာင့္ အေလာင္းမင္းတရားသည္ ရဲမက္မ်ားလႊတ္၍ အဂၤလိပ္တို႔၏ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ လက္နက္ႏွင့္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ားကုိ သိမ္းယူေစခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ အေလာင္းမင္းတရားအား ဂရက္ေဂၚရီက အိႏၵိယျပည္တြင္ အဂၤလိပ္တို႔ နယ္ေျမခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့ပံုႏွင့္ ျမန္မာျပည္အေပၚလည္း တူညီေသာစီမံကိန္းရွိေၾကာင္း အတတ္ႏုိင္ဆံုး အေကာင္းမျမင္ေအာင္ေလွ်ာက္တင္ခဲ့သည္။

ေနာက္ဆံုးတြင္ ဓားစားခံအျဖစ္ အဖမ္းဆီးခံရသည့္ ကပၸတိန္မ်ားထဲမွတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဂ်ိမ္းစ္ေရာဘတ္စန္ ၏စာကိုေလ့လာၾကရမည္။ ၁၇၅၉ ခု၊ႏုိဝင္ဘာလကုန္၌ မဒရတ္စ္သို႔ ပို႔ေပးခဲ့ေသာစာျဖစ္၏။ သူ႔အား အေလာင္း မင္းတရားထံ ေခၚငင္သြားၾကေသာအခါ ရွင္ဘုရင္သည္ အဂၤလိပ္တို႔က သူ႔အေပၚျပဳမူဆက္ဆံပံုႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ခါးသီးစြာညည္းျပခဲ့ေၾကာင္းကို
 ”ရွင္ဘုရင္ ကြၽႏု္ပ္အားမိန္႔ၾကားခဲ့သည္မွာ ရွင္ဘုရင္သည္ အဂၤလန္မွဘုရင္ထံ ရာဇသံတစ္ေစာင္ေရးသား ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေရႊအစစ္ေပေပၚတြင္ တံဆိပ္ေတာ္ႏွင့္ လိပ္စာကို တန္ဖိုးအနဂၣထုိက္တန္ေသာ ေက်ာက္မ်က္ရ တနာမ်ားျဖင့္စီျခယ္ထားေၾကာင္း၊ ရာဇသံစာမ်ားေပးပို႔ခဲ့သည္မွာ သံုးႏွစ္ၾကာျပီျဖစ္သည့္တုိင္ ယေန႔ထိအေၾကာင္း ျပန္စာ မရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရွင္ဘုရင္သည္ သူႏွင့္သူ႕လူမ်ားကို အဂၤလိပ္တို႔ႏွင့္ကုမၸဏီက အ႐ူးလုပ္ခဲ့ျခင္း ဆုိသည္မွလြဲ၍ အျခားအဓိပၸါယ္ေကာက္ယူစရာ မရွိေတာ့ေၾကာင္းမိန္႔ၾကားခဲ့သည္။”

ဤကိစၥသည္ ဟုိင္းႀကီးကြၽန္းသုတ္သင္ပြဲအတြက္ ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ခုမဟုတ္ခဲ့။ သို႔ေသာ္ျငား ရွင္ဘုရင္သည္ ဤမွ်စိတ္ရွည္ရွည္ေစာင့္ဆိုင္းကာ အဂၤလိပ္တို႔အေပၚ ေစတနာျပသခဲ့ျပီးကာမွ ခါးသီးခဲ့ရေသာအျဖစ္ကို ေဖာ္ျပခဲ့ သည္။ ၾကာျမင့္စြာျဖစ္တည္ခဲ့ေသာ စိတ္ပ်က္ရျခင္းမ်ား ခါးသီးစရာအျဖစ္ေျပာင္းလဲသြားပံု၊ ေနာက္ဆံုး၌ ဂရက္ ေဂၚရီ၏ မေကာင္းေသာစကားေၾကာင့္ မီးေလာင္ရာေလပင့္သကဲ့သို႔ ေဒါသအမ်က္ထြက္ခဲ့ရပံုကို ေတြးၾကည့္ဖို႔ မခက္ခဲလွေပ။ အေလာင္းမင္းတရား၏ ခ်စ္ၾကည္ေရးပဏာမေျခလွမ္းသည္ အေၾကာင္းျပန္စာမရ႐ံုတင္မက အသိအမွတ္ျပဳေဖာ္ေလးပင္ မရခဲ့သျဖင့္ ဤအတြက္ မင္းတရားအရွက္ရခဲ့သည္။ မင္းတရား အမ်က္ထြက္ရေသာ အေၾကာင္းရင္းခံမ်ားစြာထဲမွ ဤအခ်က္သည္ ေသခ်ာေသာအခ်က္တစ္ခုျဖစ္၏။

About ၀င့္ျပံဳးျမင့္

wintpyone myint has written 59 post in this Website..

IN LOVE I TRUST.