သစ္ ပင္ ေကာက္ တာ သာ ၿမင္ ရ သည္ ။ လူ တို ့၏ အ တြင္း စိတ္ ကို မ ၿမင္ ရ ။ လူ ယုံ သတ္ ဤ ေသ ရ သည္ ။ ဆို ေသာ စ ကား ဥ ပ မာ မ်ား အား ။ ၾကား ဘူး နား ၀ ရွိ ဘူး ပါ တယ္ ။ လူ တို ့၏ အ တြင္း စိတ္ ေၿဖာင့္ တာ ၊ ေကာက္ တာ မ ၿမင္ ရ ။ ေၾကာက္ စ ရာ ေကာင္း သ ၿဖင့္ လည္း ၊ လူ အ မ်ား ႏွင့္ ေသာ္ လည္း ေကာင္း ၊ သူ ငယ္ ခ်င္း မ်ား နွင့္ ေသာ္ လည္း ေကာင္း ။ မိတ္ ေဆြ အ ေပါင္း အ သင္း တို ့ အား ၾကည့္ ၿမင္ ေပါင္း သင္း တတ္ ေစ ရန္ အ တြက္ ။ ရုပ္ ရည္ လ ကၡ ဏာ တို ့၏ စိတ္ သ ေဘာ တ ရား မ်ား တို ့အား ခြဲ ၿခား သိ ၿမင္ တတ္ ေစ ရန္ ။ က် မ အား မိတ္ ေဆြ ဘ ၾကီး ၿဖစ္ သူ က ေၿပာ ၿပ ထား ပါ တယ္ ။

က် မ ဘ ၀ အ တြက္ ။
လြန္ စြာ မွန္ ကန္ တိ က် ။ အ က်ိဳး ရွိ တာ ကို သိ ၿမင္ ခဲ့ ၿပီး ။ ဗ ဟု သု တ ရ ရွိ ခဲ့ မႈ အ ေပၚ။
ဘ ၾကီး အား လြန္ စြာ မွ ပင္ ။ ေက်း ဇူး တင္ မိ ခဲ့ ရ ပါ တယ္ ။
က် မ လုပ္ ငန္း ခြင္ ၀င္ ခဲ့ သည့္ အ ခ်ိန္ ကာ လ က တည္း က ပင္ စ တင္ ၍ ။ “မ တစ္ ေထာင္” သား သၼီး မ်ား ႏွင့္ ေပါင္း သင္း ဆက္ ဆံ ရ မႈ ကား ။ ေရွာင္ လႊဲ ၍ မ ရ ႏိုင္ ခဲ့ ပါ ။ ထို ့ အ တူ ။ လူ တို ့၏ စိတ္ ေန သ ေဘာ ထား မ်ား မွာ တ ေယာက္ ႏွင့္ တ ေယာက္ မ တူ ၾက ။ လုပ္ ငန္း ခြင္ အ တြင္း ၌ မ ကင္း ႏိုင္ ပါ ဘဲ ။ အ လွ်င္း သင့္ သ လို ေန ထိုင္ ေပါင္း သင္း ဆက္ ဆံ ခဲ့ ရ သည့္ အ ၿပင္ ။ ထို သူ တို ့၏ ရုပ္ ရည္ လ ကၡ ဏာ ႏွင့္ တ ကြ စိတ္ သ ေဘာ ထား တို ့ကို ပါ သိ ၿမင္ ခံ စား ခဲ့ ရ ၿခင္း မ်ား ရင္ ဆိုင္ ၾကဳံ ေတြ ့ခဲ့ ရ ပါ တယ္ ။

ဘ ၾကီး ေၿပာ ၿပ ထား သည့္ ။ ရုပ္ ရည္ လ ကၡ ဏာ တို ့၏ စိတ္ သ ေဘာ တ ရား အ ေၾကာင္း တို ့မွာ တိုက္ ဆိုင္ မွန္ ကန္ မႈ ရွိ ေန ခဲ့ သည္ ကို လည္း ။ က် မ အ ေန ၿဖင့္ လက္ ေတြ ့က် က် သိ ၿမင္ ခဲ့ မႈ မ်ား အား ။ ဗ ဟု သု တ အ ေန ၿဖင့္ ။ တ ခု ၿခင္း အ လိုက္ ေဖာ္ ၿပ လို ပါ တယ္ ။

၁။ မိန္း ခ ေလး ၿဖစ္ ပါ လွ်က္ ႏွင့္ ေယာ က်္ား ေလး ကဲ့ သို ့အ ဂၤ ရုပ္ ရည္ ရွိ သူ ။

ေၿခ ဖ ၀ါး ေၿခ ဖ မိုး ။ လက္ ဖ ၀ါး လက္ ၿဖန္ ႏွင့္ လက္ ခုံ တို ့အား ။ အ ၿမင္ အား ၿဖင့္ ၾကည့္ ပါ က ။ မိန္း မ လက္ ဆို ပါ က ။ အ မွန္ တ ကယ္ ႏွဴး ညံ့ သြယ္ ေၿပာင္း မႈ ရွိ ရ မည့္ အ စား မ ရွိ ပါ ဘဲ ။ ေၿခ ဖ မိုး ႏွင့္ လက္ ခုံ အ ၿပင္ ဖက္ တို ့အား ၾကည့္ ၿမင္ ပါ က ၾကမ္း တမ္း ေန သည္ ကို ေတြ ့ ၿမင္ ရ ၿခင္း ။ မိန္း ခ ေလး ၿဖစ္ ပါ လွ်က္ ။ ေယာ က်္ား ေလး ကဲ့ သို ့ၿပဳ မူ ေန ထိုင္ ေၿပာ ဆို ဆက္ ဆံ တတ္ ၿခင္း ။

ထို မိန္း က ေလး ၏ စိတ္ ေန သ ေဘာ ထား မွာ ။ အ တြင္း သ ေဘာ ခက္ ထန္ မာ ေၾကာ လြန္း သည့္ အ တြက္ ။ ထို မိန္း ခ ေလး ႏွင့္ ဆက္ ဆံ ရာ တြင္ အ မ်ား အား ၿဖင့္ ။ အ ဆင္ ေၿပ မႈ မ ရ ရွိ ႏိုင္ ေၾကာင္း ။ ထို မိန္း က ေလး အား သူ ငယ္ ခ်င္း အ ေန ၿဖင့္ ။ တ ရင္း တ ႏွီး ေန ထိုင္ ဆက္ ဆံ ေပါင္း သင္း မိ ပါ က ။ မိ မိ သာ လွ်င္ စိတ္ ဆင္း ရဲ ရ မည္ ၿဖစ္ ေၾကာင္း ။

က် မ အ လုပ္ ခြင္ ၀င္ ခါ စ တုံး က ။
ထို ပုံ စံ ရွိ သူ မိန္း ခ ေလး နဲ ။ ့တစ္ ေဆာင္ တည္း မွာ အ တူ ေန ထိုင္ ခဲ့ ရ တာ ကို ။ အ ရင္ ဆုံး တန္း တိုး လို ့ ဦး ဆုံး ၾကဳံ ခဲ့ ပါ တယ္ ။
သူ ရဲ ့စိတ္ က ေယာ က်ၤား ေလး စိတ္ ေပါက္ ေန တဲ့ အ ၿပင္ ။ အ မူ အ ရာ ေတြ က ႏွဴး ည့ံ သိမ္ ေမြ ့မႈ မ ရွိ ဘဲ ။ သူ က စ ကား အ ေၿပာ အ ဆို အင္ မ တန္ ရိုင္း ပါ တယ္ ။ အ တူ တူ ၿမင္ ေတြ ့ေန ရ လို ့မ ေခၚ လည္း မ ရ ။ သူ က လာ ဆက္ ဆံ ေတာ့ ။ ကိုယ္ က လည္း ေရွာင္ မ ရ ခဲ့ ပါ ဘူး ။ အ ေန ၾကာ လာ ေတာ့ သူ ့စိတ္ သ ေဘာ ထား ခက္ ထန္ မာ ေၾကာ လြန္း ေတာ့ ။ ေနာက္ ဆုံး ကိုယ္ က ပဲ စိတ္ ဆင္း ရဲ မႈ ခံ စား ခဲ့ ရ ပါ တယ္ ။

၂ ။ မိန္း ခ ေလး ၿဖစ္ ပါ လွ်က္ ခ ႏၶာ ကိုယ္ တြင္ ၊ အ သား အ ေရ ၿပား ၌ အ ေရာင္ ႏွစ္ မ်ိဳး ၿဖစ္ ေပၚ ေန သူ ။

ခ ႏၶာ ကိုယ္ ရဲ ့ အ ေရ ၿပား မွာ ။ အ သား အ ေရာင္ ႏွစ္ မ်ိဳး ၿဖစ္ ေပၚ တယ္ ဆို တာ ။ ဘယ္ လို ဟာ မ်ိဳး ကို ဆို လို ။ ေၿပာ လို တာ လည္း လို ့။ ဘ ၾကီး ကို မ ရွင္း လို ့ေမး ဘူး ပါ တယ္ ။ ဘ ၾကီး ေၿပာ ၿပ တာ က ေတာ့ ။ သူ ငယ္ ခ်င္း လို မ်ိဳး အ တူ တူ ေန ထိုင္ ၾက မိ တဲ့ အ ခါ ။ ဥ ပ မာ အ ခန္း တစ္ ခု ထဲ မွာ အ တူ တူ ေန ဘို ့အ ေၾကာင္း ၿဖစ္ ေပၚ လာ တဲ့ အ ခါ ။ သူ ့ ခ ႏၶာ ကိုယ္ အ တြင္း က ။ အ ေရ ၿပား ရဲ ့အ သား အ ေရာင္ ကို သ တိ ထား ၾကည့္ ရင္ သိ ၿမင္ ႏိုင္ ၿပီး ။ ကိုယ္ နဲ ့အ နီး ကပ္ ဆုံး ေန တဲ့ သူ ၿဖစ္ တဲ့ အ တြက္ ။ ကုိယ္ ့ ကို ဒု ကၡ ေပး ႏိုင္ ။ မ ေပး ႏိုင္ ။ ခြဲ ၿခား သိ ၿမင္ ႏိုင္ ေအာင္ ။ သိ ထား သင့္ လို ့ ။ ေၿပာ ၿပ ထား တာ ။ ၿဖစ္ တဲ့ အ ေၾကာင္း ။ ဘ ၾကီး က ေၿပာ ၿပ ထား ဘူး ပါ တယ္ ။

ထို မိန္း ခ ေလး ရဲ ့ခ ႏၶာ ကိုယ္ အ ၀တ္ ဖုံး အုပ္ ထား ရွိ တဲ့ ေန ရာ မ်ိဳး ။ ခ နၶ ာ ကိုယ္ ရဲ ့ (ရင္ ဘတ္ နဲ ့၀မ္း ဗိုက္ ပိုင္း ) (၀ါ) (ခါး အ ထက္ ပိုင္း နဲ ့ခါး ေအာက္ ပိုင္း)။ ႏို ့အုံ ရင္ ဘတ္ ေန ရာ ။ အ တြင္း ခံ ၀တ္ ဆင္ ထား ရွိ ရ တဲ့ ခါး ေအာက္ ပိုင္း က စ ၿပီး ။ အ သား အ ရည္ တစ္ ေရာင္ တည္း ၿဖစ္ ေပၚ ရ မည့္ အ စား ။ ႏွစ္ ေရာင္ ၿဖစ္ ေပၚ ေန တာ မ်ိဳး ေတြ ့ၿမင္ ရ ယင္ ။ ညိဳ တဲ့ အ သား ေရာင္ နဲ ့ၿဖဴ ေန တာ ။ ၿဖဴ တဲ့ အ သား ေရာင္ နဲ ့ ညိဳ ေန တာ ။ ႏွစ္ မ်ိဳး တြဲ စပ္ ေန ေသာ အ သား အ ေရာင္ ေတြ ့ရွိ ရ ၿခင္း ။

ထို မိန္း ခ ေလး ၏ အ တြင္း စိတ္ သ ေဘာ ထား တို ့က ႏွစ္ မ်ိဳး ႏွစ္ ခြ ရွိ ၿပီး ။ စိတ္ ကူး အ ၾကံ အ စည္ ႏွစ္ မ်ိဳး (၀ါ) စိတ္ သ ေဘာ ထား ႏွစ္ မ်ိဳး ၿဖစ္ ေပၚ ေန ၿပီး ။ စိတ္ သ ေဘာ ထား (၀ါ) အတြင္း မ ေနာ တစ္ ေၿဖာင့္ တည္း မ ဟုတ္ ေန သ ၿဖင့္ ။ မ ေပါင္း သင္း အပ္ ေၾကာင္း ။ ထို သူ မိန္း ခ ေလး ႏွင့္ ပတ္ သက္ ၍ မိ မိ သာ လွ်င္ ဒု ကၡ အ ခက္ ခဲ ရင္ ဆိုင္ ၾကဳံ ေတြ ့ႏိုင္ ရ ေၾကာင္း ။ မီး စ တစ္ ဖက္ ။ ေရ မႈတ္ တစ္ ဖက္ ဆုိ သူ မ်ိဳး ၿဖစ္ ၍ လုံး ၀ မ ေပါင္း သင္း အပ္ သည့္ လူ စား မ်ိဳး ၿဖစ္ ၾကာင္း ။

ထို မိန္း ခ ေလး မ်ိဳး အား ။ က် မ ၏ ဘ ၀ တစ္ ဆစ္ ခ်ိဳး တြင္ မ ေမွ်ာ္ လင့္ ထား မိ ပါ ဘဲ ။ ၾကဳံ ေတြ ့လာ ခဲ့ ပါ တယ္ ။ က် မ အ ေန ၿဖင့္ ေရွာင္ လႊဲ ႏိုင္ ၿခင္း မ ရွိ သည့္ အ ေၿခ အ ေန မ်ိဳး ႏွင့္ ရင္ ဆိုင္ ၾကဳံ ေတြ ့ခဲ့ ရ သ ၿဖင့္ ။ က် မ သာ လွ်င္ အ လုပ္ ခြင္ မွ အ ၿပီး အ ပိုင္ ။ အ ၿငိမ္း စား ယူ ခ်င္ စိတ္ ၿဖစ္ ေပၚ မိ ခဲ့ ရ ပါ တယ္ ။ အ ခ်ိန္ ၾကာ လာ သည္ ႏွင့္ အ မွ် ။ ထို သူ မိန္း ခ ေလး ၏ စိတ္ သ ေဘာ ထား လုပ္ ရပ္ အား လုံး တို ့ အား ။ လြန္ စြာ ရြံ ့မုန္း လာ ခဲ့ မိ ပါ တယ္ ။

ဘ ၾကီး ေၿပာ ၿပ ေသာ ရုပ္ ရည္ လ ကၡ ဏာ တို ့၏ စိတ္ သ ေဘာ ထား မ်ား ။ မွန္ ကန္ သည္ ။ မ မွန္ ကန္ သည္ ကို အ ၿငင္း မ ပြား လို ပါ ။ က် မ အ ေန ၿဖင့္ သာ က် မ ဘ ၀ တ ေလွ်ာက္ လုံး ၌ ။ ေတြ ့ၾကဳံ သိ ၿမင္ လက္ ေတြ ့ ခံ စား ခဲ့ ရ မႈ မ်ား အ ေပၚ တြင္ ။ စာ ဖတ္ သူ တို ့အား ဗ ဟု သု တ အ ၿဖစ္ ၿပန္ လည္ ေၿပာ ၿပ ၿခင္း သာ လွ်င္ ၿဖစ္ ပါ သည္ ။။

(စာ ဖတ္ သူ တို့ ့အား လုံး အား ေက်း ဇူး တင္ လွ်က္)

aye.kk

About aye.kk

has written 247 post in this Website..

   Send article as PDF