ရာထူး : ကြန္ယက္ညွိႏိႈင္းေရးမႈး(Network Coordinator)
ခန္႔အပ္မည့္အခ်ိန္ကာလ : ၁၀ လ(ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀၁၂ မွ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၃ ထိ)
တည္ေနရာ : ရန္ကုန္
ေဂဟဟိတအဖြဲ႕သည့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ကြန္ယက္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေဂဟဟိတကြန္ယက္တြင္ လစ္လပ္ေသာ ေနရာမ်ားကို ေအာက္ပါအမူအက်င့္တန္ဖိုးမ်ား၊ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ လူေနမႈပံုစံမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အတူအကြလုပ္ေဆာင္ရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

လိုက္နာရမည့္အမူအက်င့္တန္ဖိုးမ်ား
• လူထုႏွင့္ဆက္ဆံရာတြင္ေသာ္လညး္ေကင္း၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္စံုတစ္ဦး၏ အသက္အရြယ္၊ လိင္၊ အိမ္ေထာင္ရွိမရွိ၊ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး၊ မသန္စြမ္းမႈ စသည္တို႔အေပၚအေျခခံ၍ အႏိုင္က်င့္ျခင္း၊ ေႏွာက္ယွက္ျခင္း၊ စိတ္ဒုကၡေရာက္ေစျခင္းတုိ႔ကို ေရွာင္ၾကင္၍ ေလးစားမႈ၊ ကိုယ္ခ်င္းစာမႈတို႔ကို ေဆာင္ၾကဥ္းရန္။
• စုစည္း၍လုပ္ေဆာင္တတ္ျခင္းကို ျမွင့္တင္ႏုိင္ေသာ မခြဲျခားဘဲ ဆက္ဆံျခင္း၊ တစ္ဖက္သတ္မဆံုးျဖတ္ျခင္း စသည့္ အမူအက်င့္မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္ ယံုၾကည္မႈ၊ နာလည္မႈမ်ားကို ျမွင့္တင္ရန္။
• အဖြဲ႕စည္းတြင္း၊ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား၊ ျပည္သူလူထု စသည္တို႔ျဖင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရးကို တည္ၾကည္ခိုင္ၿမဲေစေသာ စံျပအမူအရာမ်ားျဖစ္သည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာျခင္း၊ တာ၀န္ယူတတ္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည့္ အမူအက်င့္မ်ား မျပတ္ေဆာင္ၾကဥ္းရန္။
• ေဂဟဟိတ၏ အနာဂတ္ပံုရိပ္၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားကို စံျပေဖာ္ေဆာင္သူတစ္ဦးျဖစ္ရန္
• မိမိကိုယ္တိုင္ ထၾကြလႈံ႔ေဆာ္ျခင္း၊ တီထြင္ႏိုင္ျခင္း၊ သင္ယူလိုစိတ္ရွိျခင္း၊ မိမိကိုယ္တိုင္မိမိ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ျခင္း စသည့္ ဂုဏ္ပုဒ္မ်ားျဖင့္ ဤရာထူးတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ရန္။

ကြန္ယက္ညွိႏိႈင္းေရးမႈး၏ တာ၀န္ ႏွင့္ ၀တၱရားမ်ား
• ေဂဟဟိတကြန္ယက္ရွိ လက္ေဆာင္ခ်က္အသီးသီးအတြက္ ဆက္သြယ္ေပးျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ေပးရမည္။
• ယခင္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ အဖြဲ႕ငယ္မ်ားအား အားေပးျခင္းသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို စီမံေပးရမည္။
• Green Shop ႏွင့္ ေဂဟဟိတရံုးရွိ၀န္ထမ္းမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ႀကီးၾကပ္ေပးရမည္။
• ကြန္ယက္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ပ့ံပိုးေပးရမည္။
• ပဲ့ကိုင္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၏ အစည္းအေ၀းတိုင္းတြင္ ကြန္ယက္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းေရးရာမ်ားကို အစီရင္ခံတင္ျပေပးရမည္။
ေလွ်ာက္ထားသူတြင္ ရွိထားရမည့္ အရည္အခ်င္းမ်ား
• တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရထားသူျဖစ္ရမည္။
• ကြန္ယက္လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍ အေတြ႕အႀကံဳ အနညး္ဆံုး (၃) ႏွစ္ ရွိထားၿပီးသူျဖစ္ရမည္။
• အဂၤလိပ္စာ အေရး၊ အေျပာ ပိုင္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
• ကြန္ပ်ဴတာ ကၽြမး္က်င္ပိုင္ႏိုင္ရမည္။
• ခရီးသြားလာႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
• အလုပ္၏လိုအပ္ခ်က္အလိုက္ အခ်ိန္ေပးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။

စိတ္၀င္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိ၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းႏွင့္ လိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္တကြ gaihahita@gmail.com သို႔ ( ၁၉.၁၀.၂၀၁၂ ) ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

ရာထူး : ကြန္ယက္လက္ေထာက္ညွိႏိႈင္းေရးမႈး
ခန္႔အပ္မည့္အခ်ိန္ကာလ : ၁၀ လ(ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀၁၂ မွ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၃ ထိ)
တည္ေနရာ : ရန္ကုန္
ေဂဟဟိတအဖြဲ႕သည့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ကြန္ယက္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေဂဟဟိတကြန္ယက္တြင္ လစ္လပ္ေသာ ေနရာမ်ားကို ေအာက္ပါအမူအက်င့္တန္ဖိုးမ်ား၊ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ လူေနမႈပံုစံမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အတူအကြလုပ္ေဆာင္ရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

လိုက္နာရမည့္အမူအက်င့္တန္ဖိုးမ်ား
• လူထုႏွင့္ဆက္ဆံရာတြင္ေသာ္လညး္ေကင္း၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္စံုတစ္ဦး၏ အသက္အရြယ္၊ လိင္၊ အိမ္ေထာင္ရွိမရွိ၊ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး၊ မသန္စြမ္းမႈ စသည္တို႔အေပၚအေျခခံ၍ အႏိုင္က်င့္ျခင္း၊ ေႏွာက္ယွက္ျခင္း၊ စိတ္ဒုကၡေရာက္ေစျခင္းတုိ႔ကို ေရွာင္ၾကင္၍ ေလးစားမႈ၊ ကိုယ္ခ်င္းစာမႈတို႔ကို ေဆာင္ၾကဥ္းရန္။
• စုစည္း၍လုပ္ေဆာင္တတ္ျခင္းကို ျမွင့္တင္ႏုိင္ေသာ မခြဲျခားဘဲ ဆက္ဆံျခင္း၊ တစ္ဖက္သတ္မဆံုးျဖတ္ျခင္း စသည့္ အမူအက်င့္မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္ ယံုၾကည္မႈ၊ နာလည္မႈမ်ားကို ျမွင့္တင္ရန္။
• အဖြဲ႕စည္းတြင္း၊ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား၊ ျပည္သူလူထု စသည္တို႔ျဖင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရးကို တည္ၾကည္ခိုင္ၿမဲေစေသာ စံျပအမူအရာမ်ားျဖစ္သည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာျခင္း၊ တာ၀န္ယူတတ္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည့္ အမူအက်င့္မ်ား မျပတ္ေဆာင္ၾကဥ္းရန္။
• ေဂဟဟိတ၏ အနာဂတ္ပံုရိပ္၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားကို စံျပေဖာ္ေဆာင္သူတစ္ဦးျဖစ္ရန္
• မိမိကိုယ္တိုင္ ထၾကြလႈံ႔ေဆာ္ျခင္း၊ တီထြင္ႏိုင္ျခင္း၊ သင္ယူလိုစိတ္ရွိျခင္း၊ မိမိကိုယ္တိုင္မိမိ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ျခင္း စသည့္ ဂုဏ္ပုဒ္မ်ားျဖင့္ ဤရာထူးတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ရန္။

ကြန္ယက္လက္ေထာက္ညွိႏိႈင္းေရးမႈး၏ တာ၀န္ ႏွင့္ ၀တၱရားမ်ား
• ကြန္ယက္အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ဆက္သြယ္ေရး၊ ေထာက္ပ့ံမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။
• ေဂဟဟိတရံုးရွိ ကြန္ပ်ဴတာအပါအ၀င္ ရံုးဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္း စီမံေပးရမည္။
• ရံုးသို႔လာေရာက္ေသာ ကြန္ယက္အဖြဲ႕အ၀င္မ်ားအပါအ၀င္ ဧည့္သည္မ်ားကို ဧည့္၀တ္ျပဳရမည္။
• အစည္းအေ၀းမ်ားႏွင့္ ကြန္ယက္ဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားကို ပ့ံပိုးစီစဥ္ေပးရမည္။
• ေဂဟဟိတကြန္ယက္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အသီးသီးကို မွတ္တမ္းေရးသားထိန္းသိမ္းေပးရမည္။
• ေဂဟဟိတမွ ယခင္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ အဖြဲ႕ငယ္မ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။
• လုပ္ငန္းစီရင္ခံစာမ်ားကို ကြန္ယက္ညွိႏိႈင္းေရးမႈးထံသို႔ လစဥ္တင္ပို႔ေပးရမည္။
ေလွ်ာက္ထားသူတြင္ ရွိထားရမည့္ အရည္အခ်င္းမ်ား
• တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရထားသူျဖစ္ရမည္။
• ကြန္ယက္လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍ အေတြ႕အႀကံဳ အနညး္ဆံုး () ႏွစ္ ရွိထားၿပီးသူျဖစ္ရမည္။
• အဂၤလိပ္စာ အေရး၊ အေျပာ ပိုင္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
• ကြန္ပ်ဴတာ ကၽြမး္က်င္ပိုင္ႏိုင္ရမည္။
• ခရီးသြားလာႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
• အလုပ္၏လိုအပ္ခ်က္အလိုက္ အခ်ိန္ေပးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။

ရာထူး : ေငြစာရင္းတာ၀န္ခံ
ခန္႔အပ္မည့္အခ်ိန္ကာလ : ၁၀ လ (ႏုိ၀င္ဘာလ၂၀၁၂ မွ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၃)
တည္ေနရာ : ရန္ကုန္
ေဂဟဟိတအဖြဲ႕သည့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေဂဟဟိတကြန္ယက္တြင္ လစ္လပ္ေသာ ေနရာမ်ားကို ေအာက္ပါအမူအက်င့္တန္ဖိုးမ်ား၊ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ လူေနမႈပံုစံမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အတူအကြလုပ္ေဆာင္ရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

လိုက္နာရမည့္အမူအက်င့္တန္ဖိုးမ်ား
• လူထုႏွင့္ဆက္ဆံရာတြင္ေသာ္လညး္ေကင္း၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္စံုတစ္ဦး၏ အသက္အရြယ္၊ လိင္၊ အိမ္ေထာင္ရွိမရွိ၊ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး၊ မသန္စြမ္းမႈ စသည္တို႔အေပၚအေျခခံ၍ အႏိုင္က်င့္ျခင္း၊ ေႏွာက္ယွက္ျခင္း၊ စိတ္ဒုကၡေရာက္ေစျခင္းတုိ႔ကို ေရွာင္ၾကင္၍ ေလးစားမႈ၊ ကိုယ္ခ်င္းစာမႈတို႔ကို ေဆာင္ၾကဥ္းရန္။
• စုစည္း၍လုပ္ေဆာင္တတ္ျခင္းကို ျမွင့္တင္ႏုိင္ေသာ မခြဲျခားဘဲ ဆက္ဆံျခင္း၊ တစ္ဖက္သတ္မဆံုးျဖတ္ျခင္း စသည့္ အမူအက်င့္မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္ ယံုၾကည္မႈ၊ နာလည္မႈမ်ားကို ျမွင့္တင္ရန္။
• အဖြဲ႕စည္းတြင္း၊ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား၊ ျပည္သူလူထု စသည္တို႔ျဖင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရးကို တည္ၾကည္ခိုင္ၿမဲေစေသာ စံျပအမူအရာမ်ားျဖစ္သည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာျခင္း၊ တာ၀န္ယူတတ္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည့္ အမူအက်င့္မ်ား မျပတ္ေဆာင္ၾကဥ္းရန္။
• ေဂဟဟိတ၏ အနာဂတ္ပံုရိပ္၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားကို စံျပေဖာ္ေဆာင္သူတစ္ဦးျဖစ္ရန္
• မိမိကိုယ္တိုင္ ထၾကြလႈံ႔ေဆာ္ျခင္း၊ တီထြင္ႏိုင္ျခင္း၊ သင္ယူလိုစိတ္ရွိျခင္း၊ မိမိကိုယ္တိုင္မိမိ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ျခင္း စသည့္ ဂုဏ္ပုဒ္မ်ားျဖင့္ ဤရာထူးတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ရန္။

ေငြစာရင္းတာ၀န္ခံ၏ တာ၀န္ ႏွင့္ ၀တၱရားမ်ား
• ေငြစာရင္းတာ၀န္ခံသည္ ကြန္ယက္လႈပ္ရွားမႈဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို စာရင္းသြင္းေရးမွတ္ေပးရမည္။
• Green Shop ႏွင့္ ေဂဟဟိတရံုးဆိုင္ရာ ေငြစာရင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။
• လစဥ္ေငြစာရင္းဆိုင္ရာမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံစာ ျပဳစုေပးရမည္။
• လစဥ္ေငြစာရင္းဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ကြန္ယက္တာ၀န္ခံသို႔ တင္ျပေပးရမည္။
• ေဂဟဟိတမွ ျပဳလုပ္ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားတြင္ လုိအပ္သလို ပူေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။

ရာထူး : IEC developer
ခန္႔အပ္မည့္အခ်ိန္ကာလ : ၁၀ လ(ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀၁၂ မွ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၃ ထိ)
တည္ေနရာ : ရန္ကုန္
ေဂဟဟိတအဖြဲ႕သည့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ကြန္ယက္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေဂဟဟိတကြန္ယက္တြင္ လစ္လပ္ေသာ ေနရာမ်ားကို ေအာက္ပါအမူအက်င့္တန္ဖိုးမ်ား၊ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ လူေနမႈပံုစံမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အတူအကြလုပ္ေဆာင္ရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

လိုက္နာရမည့္အမူအက်င့္တန္ဖိုးမ်ား
• လူထုႏွင့္ဆက္ဆံရာတြင္ေသာ္လညး္ေကင္း၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္စံုတစ္ဦး၏ အသက္အရြယ္၊ လိင္၊ အိမ္ေထာင္ရွိမရွိ၊ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး၊ မသန္စြမ္းမႈ စသည္တို႔အေပၚအေျခခံ၍ အႏိုင္က်င့္ျခင္း၊ ေႏွာက္ယွက္ျခင္း၊ စိတ္ဒုကၡေရာက္ေစျခင္းတုိ႔ကို ေရွာင္ၾကင္၍ ေလးစားမႈ၊ ကိုယ္ခ်င္းစာမႈတို႔ကို ေဆာင္ၾကဥ္းရန္။
• စုစည္း၍လုပ္ေဆာင္တတ္ျခင္းကို ျမွင့္တင္ႏုိင္ေသာ မခြဲျခားဘဲ ဆက္ဆံျခင္း၊ တစ္ဖက္သတ္မဆံုးျဖတ္ျခင္း စသည့္ အမူအက်င့္မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္ ယံုၾကည္မႈ၊ နာလည္မႈမ်ားကို ျမွင့္တင္ရန္။
• အဖြဲ႕စည္းတြင္း၊ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား၊ ျပည္သူလူထု စသည္တို႔ျဖင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရးကို တည္ၾကည္ခိုင္ၿမဲေစေသာ စံျပအမူအရာမ်ားျဖစ္သည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာျခင္း၊ တာ၀န္ယူတတ္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည့္ အမူအက်င့္မ်ား မျပတ္ေဆာင္ၾကဥ္းရန္။
• ေဂဟဟိတ၏ အနာဂတ္ပံုရိပ္၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားကို စံျပေဖာ္ေဆာင္သူတစ္ဦးျဖစ္ရန္
• မိမိကိုယ္တိုင္ ထၾကြလႈံ႔ေဆာ္ျခင္း၊ တီထြင္ႏိုင္ျခင္း၊ သင္ယူလိုစိတ္ရွိျခင္း၊ မိမိကိုယ္တိုင္မိမိ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ျခင္း စသည့္ ဂုဏ္ပုဒ္မ်ားျဖင့္ ဤရာထူးတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ရန္။

IEC Developer
• ကြန္ယက္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ IEC ပစၥည္းမ်ားျပဳလုပ္ေပးရမည္။
• အစီအစဥ္က်င္းပရာ အခန္းမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အလွဆင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။
• IEC ပစၥည္းမ်ား ျဖန္႔ခ်ီေပးရမည္။
• Green Shop ၏ ပံုမွန္ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ားကို ဆိုင္တာ၀န္ခံႏွင့္ တြဲဖက္၍ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။
• ေဂဟဟိတအတြင္း လိုအပ္ေသာဒီဇိုင္းမ်ား၊ လိုဂိုမ်ားကို ေရးဆြဲေပးရမည္။

စိတ္၀င္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိ၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းႏွင့္ လိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္တကြ gaihahita@gmail.com သို႔ ( ၁၉.၁၀.၂၀၁၂ ) ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

manawphyulay

About manawphyulay

manawphyu lay has written 937 post in this Website..

I like Design. I am writing blog. http://www.manawphyulay.blogspot.com အေကာင္းဆုံးၾကည့္မွန္ဆိုတာ မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္းတစ္ေယာက္ပါပဲ။