ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တကၠသုိလ္ေကာလိပ္ေပါင္း ၁၅၉ ခု လက္ရွိ ရွိျပီး အာဆီယံ ေဒသတြင္းတြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ရပ္တည္လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ထုိ တကၠသိုလ္ ၁၅၉ ခု သည္ ကမာၻ႔အေကာင္းဆုံး တကၠသိုလ္မ်ား စာရင္း ၁၀၀ တြင္ မပါ၀င္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ အာရွအေကာင္းဆုံး တကၠသိုလ္မ်ား စာရင္းတြင္ ဆက္လက္ရွာေဖြရာ အာရွ အေကာင္းဆုံးစာရင္းတြင္ လည္း မပါ၀င္ေၾကာင္း ထပ္မံ သိရွိလုိက္ရပါသည္။ ထုိေၾကာင္႔ ေနာက္ဆုံးအေနျဖင္႔ ေဒသတြင္း အာဆီယံ ႏုိင္ငံမ်ား အေကာင္းဆုံး တကၠသုိလ္ ေကာလိပ္မ်ား စာရင္းတြင္ ထပ္မံရွာေဖြရာ ၀မ္းနည္းစြာျဖင္႔ တစ္ေက်ာင္းတစ္ေလ မွ လုံး၀ (လံုး၀) မပါ၀င္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ၁၅၉ ခုေသာ ျမန္မာ႔ တကၠသိုလ္မ်ားသည္ ေဒသတြင္း အေကာင္းဆုံးတကၠသုိလ္ ၁၀၀ စာရင္းတြင္ပင္ မပါ၀င္ေၾကာင္းမွာ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင္႔ မွားယြင္းေနသနည္း ဟု စဥ္းစား က အေျဖရွာလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

About teekaunglay

တီေကာင္ ေလး has written 4 post in this Website..