ကားရဲ.ဦးေႏွာက္

Powertrain Control Module (PCM)

          ေမာ္ေတာ္ကားဆုိသည္မွာ စတင္တီထြင္ကာစက စက္မႈနည္းပညာပစၥည္းသီးသန္႕ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ေခတ္မွီနည္းပညာ ေပါင္းစုံထည့္သြင္း အသုံးျပဳထားေသာ လူ႕အသုံးအေဆာင္ တစ္ခုျဖစ္လာပါျပီ။(Mechanical, Electrical,Electronic, IT, GPS, Multimedia စသည္ျဖင့္)

      ကားတြင္အသုံးျပဳထားသည့္ မ်ားျပားလွေသာ နည္းပညာမ်ားအနက္မွ  အေရးႀကီးဆုံး ပစၥည္းကိရိယာ တစ္ခုအေၾကာင္း မိတ္ဆက္တင္ျပပါမည္။

PCM (Powertrain Module) ဆုိသည္မွာ” ကားဦးေႏွာက္္ “(On board Computer) ကားကြန္ပ်ဴတာ ျဖစ္ပါသည္။

တစ္ကုိယ္ေရသုံး ကြန္ပ်ဴတာမ်ားကဲ့သုိ႕ပင္ Software အသုံးျပဳထားျပီး Upgrade ျပဳလုပ္ျခင္း၊Reset ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။

အဓိကအားျဖင့္ PCM တြင္အင္ဂ်င္ႏွင့္ စြမ္းအားပုိ႔ စနစ္မ်ားအတြက္ Control Module မ်ားပါ၀င္ျပီး အျခားေသာသီးျခား Control Module မ်ား (ဥပမာ ဘရိတ္ ABS စနစ္၊ လုံျခဳံေရး ေလအိတ္ Air bag , တံခါးဖြင့္၊ပိတ္စနစ္ စသည္) ႏွင့္လည္း Communication Bus ကုိအသုံးျပဳ ခ်ိတ္ဆက္ထားပါသည္။

PCM ကုိ အင္ဂ်င္ခန္းအတြင္း Dashboard ေနာက္တြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ေတြ႔ရျပီး တစ္ခ်ဳိ႕ကားမ်ားတြင္ ထုိင္ခုံေအာက္တြင္ ထားရွိပါသည္။

PCM အတြက္ Input မ်ားမွာ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အာရုံခံကိရိယာကေပးပုိ႕သည့္ Analog ႏွင့္ Digital အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ျပီး ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ရွိႏုိင္ပါသည္။ (ဥပမာ- Engine Speed, Coolant Temperature, Oxygen Sensor, Fuel Pressure, Throttle Position စသည္)

PCM ကထုတ္ေပးတဲ့ Output ကေတာ့ အင္ဂ်င္ေကာင္းမြန္စြာ လည္ပတ္ေနေစဖုိ႔ လုိအပ္တဲ့  Analog and Digital Signal ေတြထုတ္ေပးျပီး Relay ေတြမွတစ္ဆင့္ အလုပ္လုပ္ပါတယ္။ (ဥပမာ လုိအပ္တဲ့ ေလာင္စာဆီပမာဏ/  မီးေပါက္ရမည့္ အခ်ိန္ စသည္. အေရးပါသည္. ထိန္းခ်ဳပ္မွဳ မ်ားအျပင္ မုိးရြာပါက ၀ုိက္ဘာမုိတာ လည္ေစျခင္း၊ ညအခ်ိန္ ေနာက္ကားမီးထုိးပါက ေနာက္ၾကည့္မွန္ အလုိအေလ်ာက္မွိန္ေစျခင္း၊ ကားဘီးလမ္းေခ်ာ္ပါက ေဘးသုိ႔ဆဲြရမ္းသြားျခင္းမရွိေစရန္ ဘရိတ္စနစ္ကုိ ထိန္းေက်ာင္းေပးျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။

PCM ေကာင္းစြာအလုပ္လုပ္ေနေစဖုိ႔ အာရုံခံကိရိယာေတြအားလုံးနဲ႕ PCM ကုိယ္တုိင္ ေကာင္းမြန္ေနဖုိ႔ လုိအပ္ပါသည္။ အင္ဂ်င္လုပ္ေဆာင္မႈ အေျခအေန အားလုံးကုိ ယာဥ္ေမာင္းေရွ့ ဒက္ရွ္ဘုတ္ ေအာက္ တစ္ေနရာမွာ ရွိတဲ. Socket တြင္ OBD (On Board Diagnose) Scanner ကိရိယာ တပ္ဆင္ျပီး မိမိကားအမ်ဳိးအစား အလုိက္ Software ေရြးခ်ယ္ၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။ ( အင္ဂ်င္လည္ပတ္နွန္း၊ အပူခ်ိန္၊ ေလာင္ စာဆီ ဖိအား၊ မီးေပးခ်ိန္   စသည္ ျဖင္. )

1995 ခုႏွစ္ႏွင့္ ေရွ့ပုိင္းထုတ္ကားမ်ားမွာ OBD1 ကုိအသုံးျပဳခဲ့ျပီး 1996 ခုႏွစ္ႏွင့္ ေနာက္ပုိင္းထုတ္ကားမ်ားမွာ OBD2ကုိ စံအျဖစ္အသုံးျပဳၾကပါသည္။

OBD Scanner မ်ားမွာ လက္ကုိင္ Code Reader (Scanner) မ်ားမွသည္ အခ်က္အလက္အားလုံး ၾကည့္ရွဳႏုိင္တဲ့ အဆင့္ျမင့္ Professional Scanner မ်ားအထိအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိၾကပါတယ္။

မိမိ ကြန္ပ်ဴတာမွာ OBD2 Spy, Scanmaster, Dash Command အစရွိတဲ့ Software တစ္ခုတစ္ခုထည့္ျပီး OBD2 port ႏွင့္ ခ်ိတ္္ဆက္၍လည္း အသုံးျပဳႏုိင္ပါတယ္။

ကားကုိ ပုံမွန္အသုံးျပဳေနစဥ္အတြင္း Engine Check Light (ECL) လင္းလာျပီဆုိရင္ေတာ့ ခၽြတ္ယြင္းမႈ တစ္ခုခု ရွိေနျပီး OBD ႏွင့္စစ္ေဆးဖုိ႔ လုိအပ္ပါျပီ။

Scanner မွာေဖာ္ျပတဲ့ ခၽြတ္ယြင္းမႈ Codes (P0171, P0300, P0455…စသည္) ေတြကုိၾကည့္ျပီး ျပဳျပင္လဲလွယ္ရမည့္ အစိတ္အပုိင္းကုိ သိရွိႏုိင္ပါသည္။ (PCM ကုိယ္တုိင္လဲ ခ်ြတ္ယြင္းမွဳ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။)

ျပဳျပင္လဲလွယ္ျခင္း ကိစၥျပီးျပီဆုိရင္ေတာ့ Scanner နဲ႔ ျပန္လည္ခ်ိတ္ဆက္ျပီး Error Code ကုိCancellation ျပဳလုပ္ရပါမည္။ သုိ႔မွသာ ECL မီးျငိမ္းသြားမွာပါ။

Scanner Tool မ်ားဟာေစ်းၾကီးျပီး စက္ျပင္ဆရာမ်ားသာ သုံးစဲြၾကပါသည္။ အဆင့္ျမင့္ Scanner စက္ေတြကေတာ့ ရန္ကုန္ျမဳိ့တြင္ အလုပ္ရုံအနည္းငယ္မွာသာရွိပါသည္။

ယာဥ္ပုိင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ECL မီးလင္းလာျပီဆုိရင္ Scanner မ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္းမျပဳဘဲ မွန္းဆ ျပဳျပင္ျခင္းမ်ဳိးကုိ မျပဳသင့္ပါ။ ျပဳျပင္ရမည့္ အခ်က္မွန္ကန္သည့္တုိင္ေအာင္ Error မီးကေတာ့ ျငိမ္းသြားမွာ မဟုတ္ပါ။

ေစ်းသက္သာျပီး အလြယ္တကူ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခုတင္ျပလုိပါသည္။

မိမိ၏ Mobile ဖုန္း (စမတ္ဖုန္း Android သုိ႔မဟုတ္ i-phone ျဖစ္ဖုိ႔ေတာ့လုိပါတယ္) မွာ Torque ကဲ့သုိ႔ အလြယ္တကူရႏုိင္တဲ့ Software ကုိထည့္ျပီး OBD2 ECM 327 ပစၥည္း နဲ႔ Bluetoothသုိ႕မဟုတ္  Wifi အသုံးျပဳ ခ်ိတ္ဆက္ျပီး အသုံးျပဳ ႏုိင္ပါတယ္။

ေဖာ္ျပပါ ပစၥည္းတန္ဖုိးက 12USD~40USD ခန္႔သာရွိလုိ႕ ေဆာင္ထား သင္.ပါတယ္။

သုိ႕ေသာ္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သိရွိျပဳျပင္ရန္ လုိအပ္ပါက အဆင့္ျမင့္ Scanner မ်ားရွိေသာ အလုပ္ရုံမ်ားတြင္သာ စစ္ေဆးျပဳျပင္သင့္ပါေၾကာင္း အၾကံျပဳလုိပါသည္။

 

About TT

has written 6 post in this Website..