1 ထင္းရူးေတာကုိ ေနအခ

2 ေနေရာင္ျခည္ႏုႏုၾကားမွ အလင္းတန္းေလးမ်ား

3 လွပေသာ ထငး္ရူးေတာနဲ႔ေျမနီလမ္းေလး

 

4 နံနက္ခင္းထင္းရူးေတာထဲမွာလမး္ေလ်ာက္ရတာ ေအးျမျမ

5 ေျမနီလမး္ေပၚေနအခ

6 အေ၀းသုိ႔ သြားရာလမး္

8 မဆုံးေသာလမ္း

9 ေနျခည္ပက္ဖ်န္းထားတဲ႔ ထင္းရူးေတာေလး

10 ပင္ယံဖ်ားမွာ

 

11 ထင္းရူးေတာၾကားမွ နံနက္ခင္းေနျခည္

12 စိမး္ျမ လင္းလက္

13 ခရီးသြား

14 အလင္းရင္႔လမး္ကေလး

15 ျပာလြင္ေသာေကာင္းကင္ေအာက္မွ ထင္းရူးပင္ပ်ဳိ

 

16 အလွျပဳိင္

17 ေနေရာင္ေအာက္မွ ထင္းရူးရိပ္

18 ထင္းရူးပင္ရိပ္အလွတရား

19 ေကြ႔၀ုိက္ေသာလမး္ကေလး