1 မုးိႏွငး္မူန္ၾကားက မယ္ဇယ္ပင္တန္း

2 ႏွငး္မူန္ၾကားက ေအာင္ပန္း ျမဳိ႔ကေလး

3 မုိးႏွင္းမူန္ၾကားက ေဒၚလွၾကီး

4 လမ္းေကြးေကြ႔ႏွင္းမူန္ၾကားမွာ

5 တူသလုိလုိနဲ႔မတူတဲ႔လမး္ေကြ႔

6 မပီ၀ုိးတ၀ါး

7 မပီတပီ ႏွင္းမူန္စီ

8 ေ၀ေ၀ရီရီ ူမူန္ျပာရီရီ

9 ဒီပုံေလးျမင္ေတာ႔ မူန္ရီေ၀ ၀ုိးတ၀ါးဆုိတဲ႔သိခ်င္းေလးကို သတိရမိ

11လြမး္ေအာင္လုိ႔

12 ႏွင္းမူန္ထဲမွ သာသနာ႔အေဆာက္အဦ