ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းေအးခ်မ္းလာရာမွထပ္မံဆူပူမွဳမ်ားျဖစ္ေပၚေစရန္ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရမွ ဆႏၵျပရန္ေစခိုင္းေန

ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္ဆူပူွဆႏၷျပေစရန္လံွဳေဆာ္ေနပါသည္။ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းလာေသာ ရခိုင္ေဒသအားဆူပူေသြးဆူဆႏၷျပေစရန္ႏွင့္တႏိုင္ငံလံုးဆူပူေစ
ရန္ရခိုင္အစိုးရအဖြဲ႕မွ အကြက္ခ်စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနၾကာင္းခိုင္မာေသာသတင္းရရွိ
ပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရသည္ ၄င္းတို႕လက္ထက္တြင္မွဆိုရြားေသာဘာသာေရးႏွိပ္ကြပ္
မွဳကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါတည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းလာေသာအေျခအေန မ်ားကို
ထပ္မံ့ျပႆနာျဖစ္ေစရန္ဆူပူမွဳမျဖစ္ေသးေသာ ျမိဳ႕နယ္ မ်ားသို႕ RNDP အဖြဲ႕မွအစြန္းေရာက္
မ်ာကိုေစလြတ္ကာ ဆူပူဆႏၷျပေစရန္ လံွဳေဆာ္ခဲ့ပါသည္။သက္ဆိုင္ရာျမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ခြင္ျ့ပဳခ်က္မေပးေသာ္လည္းျပည္နယ္သို႕ တင္ျပေစကာတျပည္နယ္လံုးဆႏၷျပခိုင္းေနပါသည္။ အခ်ိဳဆူပူဖ်က္ဆီးလို႕သူမ်ားသည္လုစု႕သည္ႏွင့္ဘာသာေရးပုတ္ခတ္ေစာ္ကားမွဳမ်ားကို
ေပၚေပၚတင္တင္ေၾကြးေၾကာ္ကာအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ာကိုေစာ္ကားပုတ္ခတ္ျပီး ေသြးဆူ
ေအာင္ျပဳဲလုပ္ကာဆႏၷျပလမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားပိုင္ဆိုင္ေသာအိုး အိမ္မ်ားကိုမီရွိဳျခင္းဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ာျပဳလုပ္ေစခဲ့ပါသည္။
ယခုအခါတည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေနေသာ ျပႆနာလံု၀ျဖစ္ပြါးျခင္းမရွိေသာ ေက်ာက္ျဖဴ၊သံတြဲ
အစရွိေသာျမိဳ႕မ်ားကို ျပႆနာျဖစ္ပြါးေစရန္ ဆႏၷျပရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရမွအထက္အမိန္႕
ဆိုကာ ဆႏၷျပရန္ အားဓမၼခိုင္းေစ ခဲ့ပါသည္။ရခိုင္ျပည္နယ္သံတြဲျမို႕တြင္ ၂၁-၁၀-၂၀၁၂
ေနတြင္ဆူပူဆႏၷျပေစရန္ ျပည္နယ္အစိုးရခိုင္းေစခဲ့ပါသည္။ OIC ရံုးမဖြင့္ရန္ဆႏၷျပခိုင္းရန္
အေၾကာင္းျပေသာ္လည္း ယခု ဗဟိုအစိုးရမွ0ICရံုးမဖြင့္ေတာ့ေၾကာင္းေၾကျငာျပီးေသာ္လည္း
ရမည္ရွာကာ ျပႆနာျဖစ္ေစရန္ဆူပူေစရန္ဆႏၷျပခိုင္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။သက္ဆိုင္ရာျမိုဳ႕နယ္မ်ားမွေအးခ်မ္းေနေသာ ျမို႕ကေလးအား ျပႆနာမျဖစ္ပြါးေစရန္ခြင္ါျပဳခ်က္မေပးခဲ့ေသာ္လည္းျပည္
နယ္မွ ခြင္ါျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္းၾကားသိရပါသည္။
ယခု႕ကဲ့သို႕ေအးခ်မ္းတည္ျငိမ္လာမွ ထပ္မံ့ဆူပူမွဳျဖစ္ေစရန္ဆႏၷျပခြင့္ကိုဗဟို
ႏွင့္ျပည္နယ္အစိုရမွခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းသည္ မလိုလားအပ္ေသာျပသနာမ်ားႀကီးထြားေစရန္ထပ္မံ
ေဆာက္ရြက္ေနၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႕ပါေသာေၾကာင့္ဆူပူမွဳျဖစ္ပြာေနေသာ ရခိုင္ေဒသတြင္
ဆႏၵျပခြင့္မ်ားကို အျမန္ဆံုးပိတ္ပင္ေပးပါရန္တင္ျပအပ္ပါသည္။

သို႕
သမၼတႀကီးခင္ဗ်ား

ရိုေသစြာျဖင့္သံတြဲျမိဳ႕သူျမိဳ႕သားမ်ားမွအသနားခံတင္ျပအပ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႕/က်မတို႕သံတြဲျမိဳ႕ေလးသည္ေအးခ်မ္းေသာျမိဳ႕ကေလးတစ္ျမို႕ျဖစ္ပါသည္။
သံတြဲျမိဳ႕သည္မည္သည္လူမ်ိဳးေရး၊ဘာသာေရးပဋိပမ်ားျဖစ္ပြါးခဲ့ျခင္းလံုး၀မရွိေသာေအးခ်မ္း
ေသာေဒသကေလးတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။သံတြဲျမိဳ႕တြင္ေနထိုင္ၾကေသာအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား မွာလည္း အျခားရခိုင္ျပည္နယ္ျမိဳ႕နယ္မ်ားရွိအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားကဲ့သို႕မဟုတ္ဘဲ တိုင္းရင္းသားကမန္အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ေျပာဆိုေသာဘာသာစကားမွာ လည္းဗမာစကားကိုသာေျပာဆိုၾကျပီးပညာတတ္၊၀န္ထမ္းမ်ားအျငိမ္းစား၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။သံတြဲျမိဳ႕တြင္တစ္ဘာသာႏွင့္တစ္ဘာသာေအးခ်မ္းစြာရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည့္စြာေနထိုင္ၾက
ေသာျမိဳ႕ကေလးျဖစ္ပါသည္။ေျပာဆိုေသာစကားမွာလည္းက်န္ေသာရခိုင္ေဒသမ်ားႏွင့္မတူဘဲယာဥ္ေက်းသိမ္ေမြလွပါသည္။
ယခုအခါ အဆိုပါေအးခ်မ္းေနေသာျမို႕ကေလးကို က်န္ေသာရခိုင္ျပည္နယ္မ်ားကဲ့သို႕ ျပႆနာျဖစ္ပြါးပ်က္စီးေစရန္ RNDP မွ လူမ်ားေရာက္ရွိ
လာကာ ဆႏၷျပရန္လံွဳ႕ေဆာ္ေသြးထိုးလွ်က္ရွိပါသည္။ အဆိုပါ RNDP မွလူမ်ားသည္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားမဟုတ္ဘဲအ၀ကၽြန္းမွေျပးလာေသာ ရခိုင္အ၀က်ြန္းသားမ်ားျဖစ္ၾကပါ သည္။ အဆိုပါလူမ်ားသည္အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းေသာလူမ်ိဳးေရးစိတ္ဓါတ္၇ွိသူမ်ားျဖစ္ပါသည္
။အဆိုပါလူမ်ားေသြးထိုးမွဳျဖင့္ယခုအခါသံတြဲျမိုႈတြင္ဆႏၷျပဆူပူရန္ခြင့္ေတာင္းထားသည္ဟုၾကားသိရပါသည္။
အဆိုပါRNDP ႏွင့္အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းသူလူမ်ား သည္အလုပ္အကိုင္မရွိသူမ်ား၊
ဘုန္ႀကီးမ်ားအားစည္းရံွဳးဆႏၷျပရန္ ၂၁-၁၀-၂၀၁၂ ေန႕တြင္ ဆႏၷျပရန္စီစဥ္ေနပါသည္။
ေအာင္ေျမသာစည္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္လုစု႕မည္ဟုသိရွိရပါသည္။အဆိုပါ RNDP မွလူမ်ား
ေၾကာင့္ဘုန္းႀကီးမ်ားသည္ပင္သာသနာအလုပ္မလုပ္ဘဲ ေလာကီအလုပ္၀င္ရွုပ္ၾကမည္ျဖစ္ သည္။ တႏိုင္ငံလံုးဘဲဆႏၷျပရန္ သမၼတမွအမိန္႕ေပးသလို႕ လိမ္လည္ေျပာၾကားကာစည္းရံဳး
ေနပါသည္ ။ညေနပိုင္း(၁)နာရီမွ(၃)နာရီအထိဆႏၷျပမည္ဟုဆိုပါသည္။ရခိုင္လူအမ်ားစုမွာ
တစ္ဦးခ်င္းသတိၱမရွိဘဲ လူစု႕လွ်င္ျဖစ္ခ်င္တိုင္းရမ္းကားေသာ အမ်ိဳးျဖစ္ရာ အဆိုပါ ဆႏၷျပရာမွ မလိုလား အပ္ေသာျပႆနာမ်ားျဖစ္႔ပြါးလာႏိုင္ျပီးျပႆနာသည္ႀကီးထြားလာကာ
။ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားမ်ားအလည္တြင္မ်က္ႏွာပ်က္စရာျဖစ္လာနိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ေျပ
ျပစ္ေနေသာဆက္ဆံေရးဆိုးရြားသြားေစႏိုင္ပါသည္။ အနာဂတ္ ႏို္င္ငံေတာ္သို႕လာေရာက္
ရင္းႏွီးမည့္သူမ်ားလက္တြန္႕သြားေစႏိုင္ပါသည္။ သမိုင္းစဥ္ဆက္ေဖ်ာက္မရေသာအမဲစက္
ႀကီးတင္သြားႏိုင္ပါသည္။ ထင္ရွားေသာငပလီဟိုတယ္ဇံုတည္ရွိရာေဒသျဖစ္သျခင့္ေအး
ခ်မ္းမွုမ်ား မရွိသျဖင့္ ခရီးသြားႏိုင္ငံျခားဧည့္သည္မ်ား မလာေရာက္ဘဲႏိုင္ငံေတာ္စီးပြါးေရး
ထိခိုက္ႏိုင္ပါသည္ ။ေရတိုကိုမၾကည့္ဘဲေရရွည္ကိုၾကည္ပါရန္တိုက္တြန္းပါသည္။
လူမ်ားလွ်င္ထိမ္းမရဘဲ တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္ျဖင့္မလုိ႕လားအပ္ေသာျပႆနာမ်ားျဖစ္ပြါး
လားႏိုင္ပါသည္။ က်န္ေသာရခိုင္ျပည္နယ္မ်ား တြင္လည္းဆႏၷျပရာမွထိမ္းမရဘဲ အၾကမ္း
ဖက္မွဳျဖစ္ပြါးခဲ့ေသာ လက္ေတြ႕မ်ားလည္းရွိပါသည္။ ျပႆနာျဖစ္ပြါးလွ်င္မည္သူမွအက်ိဳးမရွိ
ႏွစ္ဖက္စလံုးစီးပြါးေရးလူမွဳေရးပညာေရးမ်ားနစ္နာလွသည္ကို ပညာရွိသူမ်ားသတိမွဳမိေစရန္
လည္းတိုက္တြန္းႏိုးေဆာ္ပါသည္။ အဆိုပါ ေက်းဇူးကန္းေသာဆႏၷျပပြဲတြင္လာသူမ်ားသည္
ျမိဳ႔ေပၚမွ ပညာတတ္မ်ားပါ၀င္မည္မဟုတ္ဘဲအျခားပင္လယ္နားေက်းရြာမ်ားမွအရက္တိုက္ျပီး
ေခၚလာခဲ့သူမ်ား။ျမို႕သို႕အလည္ကားစီရရင္ျပီးေရာ ဆိုသူမ်ားမွျဖစ္ရာကားျဖင့္လာျပီးျပန္လွ်င္
ပင္ျမို႕ထဲလံုျခံဳေရးစိတ္ခ်ရျခင္းမရွိ္ႏိုင္ပါ၊နဂိုကေဘာ္လံုးပြဲျပီးျပန္ရာတြင္ပင္ဆဲဆိုျပီးျပန္သျဖင့္ျပႆနာျဖစ္ပြါးလာႏိုင္ပါသည္။ သို႕ပါ၍သမၼတႀကီးမွအလွ်င္အျမန္တားဆီးေပးပါရန္ ေလးစား
စြာျဖင့္အားကိုးတႀကီး တင္ျပအကူအညီေတာင္းခံအပ္ပါသည္။
ကူညီႏိုင္သူမ်ားသက္ဆိုင္ရာမ်ားသို႕လည္းကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္မတၱာရပ္ခံပါသည္။
သံတြဲျမိဳ႕သူျမိဳ႕သားမ်ား

သံတြဲသားမ်ားမွတင္ျပလာေသာစာကို ရရွိသျဖင့္သံတြဲျမိဳ႕ကေလးေအးခ်မ္းေစရန္
ဆက္လက္တင္ျပလိုက္ရပါသည္။
ကူညီႏိုင္သူမ်ားလည္းဆက္လက္ကူညီေပးၾကပါ .. . .

သူႀကီး ကိုခိုင္

ဒီပုိစ္ကိုမပိတ္ပါႏွင့္ ေပါက္ကရတင္ထားေသာေစာ္ကားေသာစာမ်ားကိုမပိတ္ဘဲ ဒီအျဖစ္မွန္စာကိုမပိတ္ပါႏွင့္။မေန႕ကတစ္ေယာက္တင္ထားတာကိုပိတ္လိုက္၍ျပန္ကူးတင္ျပ

သည္။

About Nu Than

Nu Than has written 12 post in this Website..